Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Landry Tom – okrzyknięty jednym z najlepszych trenerów futbolu amerykańskiego wszech czasów – mawiał, że „Coach jest kimś, kto mówi ci, czego nie chcesz słyszeć, widzi to, czego nie chcesz widzieć – po to, żebyś był kimś, kim zawsze chciałeś być”. Każdy zawodowy coach wie, że tylko nieustanne rozwijanie się, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności pozwala osiągnąć sukces. Kierunek Coaching dla Menedżerów (studia podyplomowe) pozwoli Ci zdobyć tę perspektywę. Dzięki kadrze praktyków i nowoczesnym metodom nauczania powstał program nastawiony na zdobywanie nowych kompetencji i przekuwanie ich w sukces na polu zawodowym.

  Kierunek ten jest idealny dla osób, które należą już do kadry menedżerskiej, ale odnajdą się w nim również ci, którzy chcą zostać coachami i wspierać pracę w rozmaitych korporacjach czy organizacjach. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe, czyli posługujące się tytułem licencjata, magistra lub inżyniera.

  W przypadku kierunku Coaching studia kończą się egzaminem oraz napisaniem pracy końcowej (dyplomowej), w której udowodnisz, że potrafisz przełożyć swoją wiedzę na praktyczne rozwiązanie konkretnego problemu. Praca podlega obronie przed Komisją Egzaminacyjną.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Zajmowania się coachingiem, tzn. posiadasz postawy i kompetencje coacha, znasz narzędzia i techniki coachingowe, metody pracy coacha, wiesz jak skutecznie przekazywać feedback pracownikom i jak prowadzić rozmowy coachingowe.
  • Rozwoju kompetencji menedżerskich, takich jak przywództwo, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, pozytywne motywowanie, organizacja pracy własnej, zarządzanie czasem czy prowadzenie rozmowy oceniającej lub rozwojowej z pracownikiem.
  • Posługiwania się metodami pracy z zakresu psychologii i zarządzania.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Kadra menedżerska w organizacjach, firmach oraz krajowych i międzynarodowych korporacjach.
  • Coach w przedsiębiorstwach i organizacjach, w których kładzie się nacisk na zaawansowane procesy skupione na osiąganiu celów biznesowych.
  • Własna działalność gospodarcza, w której będziesz mógł realizować się jako coach, pracując na zlecenie różnych firm i instytucji.

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Dwusemestralny program kierunku Coaching dla Menedżerów – studia podyplomowe – został stworzony z myślą o osobach, które są zainteresowane rozwijaniem organizacji i osiąganiem celów biznesowych za pomocą coachingu. W jego opracowaniu pomogli eksperci – zarówno specjaliści naukowi (profesorowie i doktorzy), jak i coachowie oraz praktycy zarządzania. Podczas dwóch semestrów zapewniamy Ci praktyczny trening konkretnych umiejętności kształtujących kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania ludźmi.

  Zajęcia w grupach prowadzone są w formie warsztatów, podczas których omawiane są studia przypadków. Prowadzone są też ćwiczenia i konwersatoria nastawione na rozwiązywanie konkretnych problemów. Do tego zapewniamy uczestnikom studiów indywidualne sesje coachingowe z certyfikowanymi coachami.

  SEMESTR I

  Coaching w zarządzaniu kapitałem ludzkim – 8h
  dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. nadzw. AFiBV

  • Założenia koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim – przesłanki nowego podejścia do zarządzania pracownikami w organizacji;
  • Model procesów zarządzania kapitałem ludzkim;
  • Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim – rola coachingu i mentoringu;
  • Rozwój pracowników poprzez coaching;
  • Coaching jako inwestycja w kapitał ludzki – pomiar efektów coaching;
  • Rola kierowników w zarządzaniu kapitałem ludzkim, coachingowy styl kierowania.

  Zarządzanie a style komunikacji od dyrektywnej do niedyrektywnej – 8h
  Artur Negri

  • Analiza modelu sześciu stylów komunikacyjnych. Trzy dyrektywne: nakazowy, pouczający, konfrontacyjny. Trzy niedyrektywne: empatyczny, coachingowy, doceniający;
  • Style komunikacji a style zarządzania;
  • Kiedy i jak stosować dane style komunikacji? Co powiedzieć i jak zapytać, aby osiągać zamierzone cele w organizacji? Studia przypadków;
  • Inteligencja emocjonalna, czyli jak budować relacje w firmie, korzystając z adekwatnych stylów komunikacji?;
  • Analiza własnego stylu komunikacji.

  Organizacja pracy własnej menadżera – 16h
  dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska

  • Konkretne techniki zarządzania czasem;
  • Sprawna organizacja pracy – najczęściej popełniane błędy;
  • Przyczyny niesprawności w pracy menedżerów;
  • Identyfikacja złodziei czasu;
  • Efektywne metody organizowania czasu pracy menedżera – metody zarządzania czasem, czyli „pułapki czasowe” (czy to jest nazwa własna metody, ponieważ było napisane wielką literą czy miało być umieszczone po kropce, czy też jest odrębny podpunkt?) czyhające na menedżera i sposoby przeciwdziałania;
  • Skuteczne delegowanie zadań;
  • Zarządzanie przez cele – jak ustalać cele i egzekwować ich sprawną realizację;
  • Relacje między przełożonym a podwładnym – jak szybko i sprawnie komunikować się z pracownikami, jak kształtować zaangażowanie i odpowiedzialność podwładnych;
  • Bieżące problemy menedżerów (słuchaczy studiów) oraz możliwości ich rozwiązania – Management Consulting.

  Projektowe podejście do zarządzania – 8h
  dr Stanisław Gasik

  • Wybór właściwego projektu i elementy zarządzania portfelem projektów;
  • Techniki specyfikowania wymagań dla projektu (modele SMART i MOSCOW);
  • Struktura podziału pracy;
  • Budowa harmonogramu. Ścieżka krytyczna. Łańcuch krytyczny;
  • Raportowanie postępu prac w projekcie. Analiza wartości wypracowanej;
  • Zarządzanie ryzykiem.

  Podejmowanie decyzji jako istota pracy menedżera. Aspekty „miękkie” i „twarde” – 16h
  dr Małgorzata Sidor-Rządkowska, dr Grzegorz Rządkowski

  • Podejmowanie trafnych decyzji jako warunek efektywnego działania;
  • Klasyfikacja sytuacji decyzyjnych;
  • Typologia decydentów;
  • Etapy podejmowania decyzji;
  • Przegląd czynników osobowościowych wpływających na proces decyzyjny;
  • Zespołowe podejmowanie decyzji – szanse i zagrożenia;
  • Psychologiczne pułapki podejmowania decyzji oraz sposoby ich unikania;
  • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności;
  • Metody probabilistyczne wspierające podejmowanie decyzji;
  • Tabele decyzyjne i drzewa decyzyjne;
  • Metody symulacyjne Monte Carlo;
  • Przykładowe zastosowania metod Monte Carlo do wspierania procesów decyzyjnych;
  • Wykorzystanie teorii gier w sytuacjach braku możliwości oszacowania prawdopodobieństwa;
  • Narzędzia informatyczne wspierające procesy podejmowania decyzji.

  Prowadzenie coachingowej rozmowy rozwojowej z pracownikiem – trening menedżerski – 8h
  Ewelina Rypina-Cywińska

  • Najczęstsze błędy oceny;
  • Cel rozmowy rozwojowej;
  • Przygotowanie do rozmowy rozwojowej;
  • Struktura rozmowy rozwojowej;
  • Zasady prowadzenia skutecznej rozmowy rozwojowej;
  • Trudne sytuacje w trakcie rozmów rozwojowych;
  • Aspekty techniczne prowadzenia rozmowy;

  Marketing i Zarządzanie – 8h
  dr Roman Fulneczek

  • Sposób budowania strategii marketingowej;
  • Działania taktyczne (taktyka marketingowa);
  • Konstruowanie planu marketingowego;
  • Marketing innowacyjny;
  • Marketing napędza biznes;

  Zarządzanie przez wartości – 8h
  Mieszko Maj

  • Koncepcja zarządzania przez wartości a codzienna praktyka menedżerska;
  • Wpływ socjalizmu na kształtowanie postaw wobec pracy i jej rezultatu;
  • Anomia pracownicza – Model 3 Sił, czyli ile organizacje kosztuje brak wartości;
  • Budowanie własnej legendy bez patosu;
  • Motywatory silniejsze od pieniędzy;
  • Zasady tworzenia systemów motywacyjnych uwzględniających wartości;
  • Budowa pomostów między celami a wartościami osobistymi i organizacyjnymi;
  • Warsztat – Values Storytelling.

  Mediacja, czyli jak zarządzać w sytuacji konfliktu – 2h
  Magdalena Stalpińska

  • Sposoby rozwiązywania sporów w środowisku pracy;
  • Przewaga mediacji nad innymi metodami rozwiązywania konfliktów;
  • Wdrożenie kultury konstruktywnego zarządzania sporami;
  • Specyfika mediacji w procedurze rozwiązywania sporów zbiorowych.

  Rozwiązywanie konfliktów (pogłębienie) – 8h
  dr Ewa Maleszyk

  • Rola mediacji w rozwiązywaniu sporów;
  • Procedury mediacyjne;
  • Zasady mediacji;
  • Ugoda w postępowaniu mediacyjnym.

  Mikrokompetencje coacherskie w zarządzaniu – rozwój w oparciu o analizę transakcyjną – 8h
  dr Magdalena Łużniak-Piecha

  • Strategie komunikacyjne i autoprezentacyjne – skuteczne i kontr-skuteczne.
  • Podstawy analizy transakcyjnej;
  • Elementy przekazu, zwiększające sprawność współpracy, jednoznaczność komunikatu i zaufanie;
  • Analiza transakcyjna w praktyce – ćwiczenia z użyciem narzędzi AT;
  • Zaufanie na poziomie organizacji;
  • Narzędzia diagnozy i zmiany kultury organizacyjnej oparte o AT;
  • Rozwiązywanie problemów nierozwiązywalnych;
  • Praktyczny rozwój mikrokompetencji coacherskich w zarządzaniu – AT wsparta o techniki poznawczo-behawioralne.

  SEMESTR II

  Nowoczesne i skuteczne przywództwo w biznesie – 4h
  dr Marek Kulczycki

   

  Coaching biznesowy – 16h
  Artur Negri

  • Jakie są niezbędne kompetencje i na czym polega postawa menedżera stosującego coachingowy styl zarządzania?;
  • Jakie są modele rozmowy coachingowej?;
  • Elementy pracy coachingowej:
  • Jak sformułować kontrakt, żeby przystąpić do pracy coachingowej z pracownikiem/zespołem?;
  • Jak sformułować cel dla pracownika/zespołu?;
  • Jak ocenić aktualną sytuację?;
  • Jak szukać opcji?;
  • Jak planować działania?;
  • Jak formułować mierniki sukcesów?;
  • Jak formułować i kiedy stawiać pytania zamknięte, a kiedy otwarte?;
  • Jakie są poziomy słuchania, i jak je zastosować do osiągania celów?;
  • Jak ocenić sukces, a jak porażkę, czyli jak stosować konstruktywną informację zwrotną w stylu coachingowym;
  • Na czym polega coaching systemowy?;
  • Jakie są narzędzia przydatne dla menedżera stosującego coachingowy styl zarządzania?

  Przywództwo – 4h
  prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak

  • Istota przywództwa i wywierania wpływu na innych ludzi;
  • Rodzaje przywództwa:
  • Klasyczne teorie przywództwa;
  • Przywództwo autentyczne;
  • Zarządzane dyskretne;
  • Przywództwo, jako efekt rozpoznania kultury organizacyjnej i dostosowania się do zespołu pracowniczego;
  • Zarządzanie zespołem pracowniczym, dynamika zespołu a rozwój przywództwa;
  • Sprawczość przywódcy i zjawisko deinfluentyzacji, jako osłabianie wpływu kierowniczego;
  • Kierowanie własnym rozwojem przez przywódcę.

  Zarządzanie pokoleniem Y – 4h
  Mieszko Maj

  • Pomiar efektywności w Coaching;
  • Grzechy po stronie coacha;
  • Grzechy po stronie osoby coachowanej;
  • Grzechy po stronie organizacji.

  Zarządzanie pokoleniem Y – 8h
  Mieszko Maj

  • Pokolenia pracowników na obecnym rynku i ich specyfika;
  • Pokolenie Y – postawy i zachowania w miejscu pracy;
  • Pochodzenie władzy menedżerskiej i różnice w postawach pokoleniowych;
  • Najczęstsze wyzwania menedżerskie związane z zarządzaniem pokoleniem Y;
  • Doświadczenia historyczne i różnice w motywatorach;
  • Rola menedżera w kształtowaniu miejsca pracy przyjaznego pokoleniu Y;
  • Złota piątka w pracy z igrekiem;
  • Warsztat: Trudne sytuacje menedżerskie z pokoleniem Y – między asertywnością a mentoringiem.

  Istota kreatywności w biznesie – 8h
  dr hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UE w Poznaniu

  • Kompetencje kreatywnych pracowników;
  • Kreatywne przywództwo;
  • Rekrutacja kreatywnych pracowników;
  • Tworzenie kreatywnego środowiska w pracy;
  • Wykorzystanie kreatywności do rozwiązywania problemów w biznesie;
  • Ocena kreatywności pracowników;
  • Kreatywny coaching.

  Przedsiębiorczość wewnątrz firmy (Intrapreneurship/Corporate Entrepreneurship). O biznesie i życiu – 6h
  dr Janusz Marszalec

  • Istota przedsiębiorczości – przedsiębiorcze DNA;
  • Znaczenie przedsiębiorczego myślenia i działania dla firmy;
  • Dlaczego przedsiębiorczość jest ważna dla menedżera i jego podwładnych (pracowników)?;
  • Jak budować architekturę przedsiębiorczej organizacji?;
  • Jak stać się przedsiębiorczym liderem?;
  • Jak budować przedsiębiorczą kulturę w firmie?;
  • Wykorzystywanie potencjału innowacyjności i kreatywności;
  • Generowanie pomysłów na kreatywne rozwiązania, produkty, usługi;
  • Segmentowanie i ranking pomysłów. Jak wybrać najlepsze rozwiązanie?;
  • Nowe przedsięwzięcia wewnątrz firmy i ich spin-off;
  • Budowa własnej firmy;
  • Jak przedsiębiorczość wpływa na życie i pracę?;
  • Analizy przypadków;
  • Czy to trudne? I co robić gdy inni Cię zniechęcają?

  Zastosowanie wniosków z Development Centre oraz testów psychometrycznych w codziennej pracy menedżera – 8h
  Małgorzata Pukropek

  • Rozwój własny oraz rozwój zespołu – po co je planować?;
  • Kiedy przejrzeć się w lustrze? – czyli sytuacje, w których warto wykorzystać narzędzia rozwojowe;
  • Dwie składowe potrzebne do rozwoju: kompetencje i motywacja;
  • Test psychometryczny – wstępna diagnoza kompetencji;
  • Development centre – całościowy obraz kompetencji;
  • Przykładowy case biznesowy i wnioskowanie o kompetencjach;
  • Feedback jako narzędzie rozwojowe;
  • Wnioski z sesji DC, jako podstawa długofalowego planu rozwojowego.

  Etyka w pracy coacha – 8h
  dr Justyna Berniak-Woźny

  • Etyka i etyka biznesu;
  • Etyka w pracy coacha;
  • Standardy etyczne w coaching;
  • Etyczne dylematy w pracy coacha;
  • Modele etycznego podejmowania decyzji w coaching;
  • Nowe technologie a etyka coacha;
  • Studia przypadków;
  • Dyskusja.

  Skuteczne motywowanie pracowników – współczesne problemy i sposoby ich rozwiązywania – 8h
  dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska

  • Efekt Pigmaliona a kształtowanie motywacji;
  • Wykorzystywanie niewykorzystanego potencjału pracowników;
  • Jak zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników;
  • Zarządzanie zmianą – jak minimalizować opór pracowników przed wdrażanymi zmianami;
  • Skuteczny model motywacji;
  • Czynniki maksymalizujące wydajność pracowników;
  • Determinanty satysfakcji z pracy;
  • Skuteczne narzędzia i metody motywowania.

  Zarządzanie aspiracjami kariery – career coaching dla menedżerów – 3h
  Agnieszka Lenton

  • Korzyści zarządzania aspiracjami dla menedżerów, zespołów i organizacji;
  • Modele rozmów z pracownikiem na temat kariery;
  • Czynniki motywacji i demotywacji w kontekście kariery;
  • Zakres odpowiedzialności menedżerów w odniesieniu do rozwoju kariery ich pracowników;
  • Rola menedżerów i indywidualnych pracowników w usprawnianiu efektywności organizacji i zespołów;
  • Struktura sesji career coaching oraz pozytywnego zadawania pytań (positive questioning);
  • Ustalenie własnych celów rozwojowych oraz planu działania w zakresie umiejętności związanych z rozmowami o karierze;
  • Praktyczne ćwiczenia do zabrania ze sobą i natychmiastowego użytku w miejscu pracy.

  Zarządzanie zaangażowaniem pracowników – rozwój organizacyjny dla menedżerów na podstawie case study Greater London Authority – 3h
  Agnieszka Lenton

  • Model employee engagement „Say Stay Strive” – jak przekłada się na efektywność organizacyjną zakresu odpowiedzialności menedżerów i pracowników, w odniesieniu do rozwoju zespołów i organizacji;
  • Case study Greater London Authority, które wprowadziło okresowe badania employee engagement połączone z lokalnymi planami działania (local/departmental action plans;
  • Role-play gdzie uczestnicy przejmą role dyrektorów departamentów londyńskiego City Hall, w celu analizy i diagnozy stanu zaangażowania ich zespołów;
  • Przygotowanie i prezentacja planu działania departamentów, na podstawie dokonanej przez siebie diagnozy organizacyjnej;
  • Feedback od prowadzącej oraz pozostałych uczestników na temat: wnikliwości ich analizy, umiejętności prezentacji oraz perswazji.

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności menedżerskie i coachingowe, złóż podanie już dziś!

 • dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska
  HR Manager Grupy Uczelni Vistula, trener biznesu, konsultantka HR, wykładowca, coach. Wpisana do bazy Ministerstwa Skarbu Państwa jako rekomendowana kandydatka na Członka Rad Nadzorczych, Zarządów. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (praca doktorska z wyróżnieniem – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Tytuł naukowy uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej nt. czynników determinujących satysfakcję z pracy pracowników w różnych krajach Europy (jedyna praca doktorska poświęcona tematyce satysfakcji pracy na SGH).

  Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w strukturach biznesowych i naukowych. Pełnione funkcje to m.in.: HR manager, dyrektor, prezes fundacji, kierownik Katedry Zarządzania w AFiBV, kierownik ds. wdrażania Systemu Ocen i Rozwoju Pracowników, kierownik zespołu ds. wdrażania Księgi Jakości.

  • Specjalizuje się w realizacji badań dotyczących satysfakcji i zaangażowania pracowników (zrealizowane projekty w kraju i za granicą). Wykonuje w firmach diagnozy komunikacji wewnętrznej relacji pracownik-przełożony oraz wypracowuje propozycje działań realnie poprawiających efektywność pracowników.
  • Identyfikuje luki kompetencyjne u menedżerów oraz wspomaga ich rozwój poprzez konsultacje oraz cykl indywidualnie dopasowanych sesji coachingowych w miejscu pracy „Job Coaching”.
  • Wspiera przedsiębiorstwa poprzez analizę potrzeb szkoleniowych kadry zarządzającej i pracowników oraz realizację szkoleń z zakresu zarządzania czasem, efektywnej organizacji pracy własnej, podejmowania skutecznych decyzji, zarządzania zespołem pracowników, przeprowadzania zmian organizacyjnych.
  • Tworzy i wdraża systemy ocen okresowych, systemy motywacyjne, opisy stanowisk pracy dopasowane do potrzeb organizacji. Ponadto pomaga skutecznie i efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi m.in. poprzez tworzenie systemów rozwoju i ścieżek kariery pracowników.
  • Jest autorką specjalnego, kompleksowego programu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego celem jest kompleksowa diagnoza HR firmy oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie firmy oraz wzrost wyników finansowych.
 • dr Justyna Berniak-Woźny

  Doktor nauk społecznych Leeds Metropolitan University. Uzyskała dyplom MBA Polish Open University oraz Oxford Brookes University. Trener i konsultant biznesowy. Wykładowca AFiBV na studiach I, II stopnia i MBA w systemie tradycyjnym oraz mobilnym. Specjalizuje się w problematyce etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz komunikacji strategicznej. Autor wielu publikacji oraz materiałów dydaktycznych i szkoleniowych w tych obszarach.

  dr hab. Grażyna Bartkowiak

  Dr hab. nauk humanistycznych, jest specjalistą w zakresie psychologii zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Jest autorką dwunastu książek i ponad dwustu artykułów, z których przeważająca część poświęcona jest psychologii zarządzania, problematyce zarządzania zasobami ludzkimi, etycznym aspektom zarządzania, kompetencjom kierowniczym, procesom komunikacji w organizacji, wdrażaniu zmian w organizacji, motywowaniu do efektywnej pracy, a także problematyce uczenia się i zarządzania wiedzą w organizacji. Od kilkunastu lat kieruje projektami badawczymi realizowanymi w ramach grantów ministerialnych, międzyuczelnianych projektów prowadzonych przez środowisko akademickie i środowisko praktyków gospodarczych.

  prof. dr hab. Jan Fazlagić

  Dr hab. Jan Fazlagić – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnomocnik Rektora ds. Projektów i Rozwoju AFIB Vistula. Ekspert od zarządzania szkołą, edukacji, innowacyjności w oświacie oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, marketingu i projektowania usług; jeden z prekursorów Knowledge Management w Polsce. Autor książki KREATYWNI W BIZNESIE (Poltext 2015). Współpracuje od niemal 15 lat z wieloma samorządami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli szkoląc kadrę kierowniczą w oświacie. Współautor wielu ekspertyz dla firm i instytucje sektora publicznego. Stypendysta dwóch prestiżowych stypendiów Fulbright Senior Scholarship (2006-2007) oraz Marie Curie Research Fellowship (2002-2003). Autor dziesięciu książek i ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Od 2009 roku organizuje konferencje z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w oświacie”.

  prof. Roman Fulneczek

  dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula

  Pełnomocnik Kanclerza, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Pełnomocnik Kanclerza, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskim rynkiem ubezpieczeń gospodarczych Działu I i Działu II. Dotyczy to również marketingu usług finansowych, w tym usług ubezpieczeniowych. Obserwator i analityk relacji szkolnictwa wyższego z biznesem. Odpowiedzialny za zakres, realizację i program poszczególnych kierunków studiów podyplomowych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Sędzia Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

  dr Stanisław Gasik

  Posiada tytuł Project Management Professional, najważniejszy certyfikat zarządzania projektami, wystawiany przez Project Management Institute, PMI, globalną organizację kierowników projektów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Działający kierownik projektów. Ma ponad 20 lat praktyki w zarządzaniu projektami, doradztwie, audytowaniu projektów, wdrażaniu rozwiązań z tego obszaru. Wykładowca zarządzania projektami na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Mgr matematyki, dr ekonomii (specjalizacja: zarządzanie projektami). Członek zespołów PMI tworzących standardy zarządzania projektami, np. A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide, najważniejszy światowy standard zarządzania projektami, w obiegu ponad 5 mln egzemplarzy, tłumaczenie na 10 języków), Standard for Program Management. Udział Gasika w wypracowywania tych standardów został uznany przez PMI za znaczący (significant). Asesor światowej nagrody Project Excellence Award, przyznawanej przez International Project Management Association (IPMA). Wykładowca na światowych kongresach zarządzania projektami zarówno PMI, jak i IPMA.

  dr hab. Elżbieta Jędrych

  Kierownik Katedry Zarządzania Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Autorka ponad 90 publikacji naukowych i ekspertyz na rzecz praktyki przemysłowej. Specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim, zarządzania rozwojem pracowników, motywowaniem i wynagradzaniem, społeczną odpowiedzialnością w procesach kadrowych, innowacjami społecznymi w organizacjach, kierowaniem zespołami pracowniczymi. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Zarządzania Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Wykładowca w University of Economics Prague. The Faculty of Business Administration, oraz Monash University, Prato Centre, Business and Economics, Milano. Realizowała m.in. projekty dotyczące strategii inwestowania w kapitał ludzki i społeczny, absorpcji innowacji personalnych w organizacjach, podnoszenia konkurencyjności organizacji przez rozwój kapitału intelektualnego.

  dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska

  Manager Grupy Uczelni Vistula, trener biznesu, konsultantka HR, wykładowca, coach. Wpisana do bazy Ministerstwa Skarbu Państwa jako rekomendowana kandydatka na Członka Rad Nadzorczych, Zarządów. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (praca doktorska z wyróżnieniem – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Tytuł naukowy uzyskany przygotowując dysertację doktorską nt. czynników determinujących satysfakcję z pracy pracowników w różnych krajach Europy (jedyna praca doktorska poświęcona tematyce satysfakcji pracy na SGH).

  dr Marek Kulczycki

  Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu FM PBP SA Doktor nauk ekonomicznych (1976), absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1971-1980 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, podręczników oraz książek o tematyce ekonomicznej i finansowej. Pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) w Wiedniu (1980-1986). Był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego (1987-1991). Zajmował się współpracą gospodarczą Polski z krajami OECD. W 1991 roku był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W maju 1992 roku rozpoczął pracę w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, gdzie kierował programem pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw.

  Agnieszka Lenton

  Psycholog organizacji, specjalistą w dziedzinie szkoleń, rozwoju osobistego i zawodowego. Studiowała Psychologię Zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Rozwój Zasobów Ludzkich na London Metropolitan University. Od 2004 roku pracuje jako niezależny konsultant, oferując klientom indywidualnym i korporacyjnym konsulting w dziedzinie psychologii biznesu, career coaching, executive coaching oraz rozwiązania związane z rozwojem kadry menedżerskiej i zespołów. Wykłada gościnnie na Royal Holloway University (kierunek applied psychology) oraz Polskim Uniwersytecie na obczyźnie (negocjacje, mediacje, psychologia organizacji, management development).

  dr Magdalena Łużniak-Piecha

  Doktor psychologii. Pracuje jako coach, szkoleniowiec oraz wykładowca akademicki. Członkini zespołu naukowego Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Katedry Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej. Wykłada w London School of Economics, współpracuje z Polish University Abroad w Londynie, Euro Académie w Paryżu. Z Akademią Finansów i Biznesu „Vistula” współpracuje w ramach tworzenia polsko i anglojęzycznych programów szkoleniowych, wdrożeniowych i dydaktycznych.

  Specjalizuje się w psychologii zarządzania międzykulturowego. Buduje i wdraża w organizacjach systemy wspierające rozwój kompetencji międzykulturowych i interpersonalnych, umiejętność rozumienia cudzego systemu poglądów i wartości, negocjacji ponad granicami. Członkini Polish Psychologists’ Association w Londynie – odpowiada za rozwój narzędzi diagnozy kultury organizacyjnej przedsiębiorstw wielokulturowych. Prowadzi szkolenia z zakresu Rozwoju Kompetencji Miękkich, Coachingu, Negocjacji i Zarządzania Zespołami Międzykulturowymi.

  Mieszko Maj

  Psycholog organizacji, obecnie Human Resources Business Partner w Platige Image SA gdzie pracuje z pasjonatami produkcji i postprodukcji filmowej. Ponad 7 lat doświadczenia w branży HR, rozwoju pracowników i organizacji, kilkanaście zrealizowanych projektów doradczych. Doskonałe umiejętności projektowania działań rozwojowych zgodnych z metodologią Evidence-based training. Doświadczenie w zarządzaniu projektami w matriksowej organizacji.

  Posiada Certyfikację trenerską Szkoły Trenerów Administracji i Biznesu STABI. Jako przedsiębiorca zarządzał zespołami złożonymi z samych przedstawicieli Pokolenia Y, których samodzielnie rekrutował, rozwijał i zwalniał. Prowadził warsztaty i wdrażał nowe standardy zarządzania menedżerskiego odnośnie pokolenia Y dla organizacji polskich i zagranicznych. Współautor książki „Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach”. Osobowość HR według HR News. Autor i współautor wielu artykułów branżowych dedykowanych rozwojowi menedżerów (publikuję między innymi: Personel Plus, Vademecum Pracodawcy, Dialog). Mieszko Maj prowadzi zajęcia w sposób warsztatowy i o trudnych sprawach opowiada prostym, pełnym humoru językiem.

  Ewa Maleszyk

  Radca prawny, mediator. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Zawodowo zajmuje się także prawem ubezpieczeniowym, budowlanym i nieruchomości. Wieloletni ekspert Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Członek redakcji „Rozpraw Ubezpiecze ¬niowych”. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

  dr inż. Janusz Marszalec, MBA

  Przedsiębiorca, naukowiec, inwestor, mentor firm startup, juror European Business Awards w Londynie. Wiele lat pracował w VTT-Technical Research Centre of Finland a także współpracował z firmami z parku technologicznego Technopolis (hostuje ponad 1000 firm). Pracował m.in. dla takich firm jak Nokia, Kone, Fortum, Europejska Agencja Kosmiczna. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i kilku książek z dziedziny wysokich technologii, innowacyjności, przedsiębiorczości i współpracy nauki z przemysłem, a także kilku patentów. Wykłada przedsiębiorczość w Politechnice Warszawskiej i Uczelni Vistula a także prowadzi warsztaty szkoleniowe dla pracowników instytucji naukowych tworzących nowe przedsięwzięcia biznesowe na podstawie wyników badań naukowych.

  Artur Negri

  Life, Executive & Business Coach. Akredytowany coach International Coach Federation, największej na świecie organizacji zrzeszającej profesjonalnych coachów. Obecnie w programie akredytacyjnym PCC CoachWise Coaching Proficiency™. Stosuje metodę CoachWise™. Mentor i trener biznesu. Pasjonuje się komunikacją i etyką, z której przygotowuje doktorat. Opracował autorskie programy rozwoju. Jego główne obszary pracy to zarządzanie przez wartości, kodeksy etyczne, komunikacja, autoprezentacja, efektywność, marka osobista, diagnostyka liderów Hogan Assessment.

  Pracuje z wielkimi organizacjami i startupami. Posiada certyfikat prof. Davida Clutterbucka, światowego guru mentoringu. Mentor Youth Business Poland (część The Prince’s Youth Business International, Fundacji Księcia Karola, wspierającej przedsiębiorczość w 40 krajach świata). Wykładowca akademicki i mówca motywacyjny. Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w pracy z ludźmi i organizacjami. Był m.in. rzecznikiem prasowym ICF, dziennikarzem Polskiego Radia i prasy ekonomicznej, dyrektorem Biura Prasowego oraz rzecznikiem prasowym Forum Ekonomicznego w Krynicy, dyrektorem programowym Instytutu Lecha Wałęsy oraz szefem programów w rządowym think tanku Centrum Europejskie Natolin.

  Małgorzata Pukropek

  Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Legitymuje się certyfikatami następujących narzędzi psychometrycznych Self Management Group (SMG) oraz Hogan Assessment Systems (HAS). Posiada certyfikat Profesjonalny Trener Biznesu oraz jest absolwentką kursu Coachwise Essensials. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w strukturach sprzedażowych oraz w obszarze human resources.

  Małgorzata Pukropek jest odpowiedzialna za dywizję Antal HR Consulting, w ramach której zarządza szerokim wachlarzem narzędzi. Współpracuje z klientami oraz dostarcza rozwiązania w zakresie preselekcji, selekcji oraz rozwoju przy wykorzystaniu testów psychometrycznych oraz symulacji pracy z puli narzędzi Self Management Group.

  Ewelina Rypina-Cywińska

  Konsultantka, interim manager i certyfikowany trener HR, autorka licznych publikacji branżowych, prelegentka na konferencjach HR, doktorantka w SGH oraz wykładowca na tamtejszej uczelni oraz w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Ekspert HRstandard.pl. HR-owiec z wykształcenia i prawdziwej pasji. Od 10 lat wspiera biznes w zarządzaniu zmianą w zakresie projektowania, usprawniania oraz implementacji systemów zarządzania kapitałem ludzkim, w szczególności w obszarze wynagradzania (w tym obszarze przygotowuje pracę doktorską), rozwoju i doskonalenia pracowników, a także zarządzania kompetencjami i wynikami pracy.

  dr Małgorzata Sidor-Rządkowska

  Doktor nauk humanistycznych, wykładowca na studiach MBA. Autorka 11 książek i ponad 100 artykułów poświęconych kształtowaniu nowoczesnych strategii personalnych oraz doskonaleniu umiejętności menedżerskich kadry kierowniczej. Współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi, prowadzi szkolenia otwarte oraz in company dotyczące doskonalenia umiejętności menedżerskich. Od kilkunastu lat pracuje także trener i konsultant ds. HR w firmach różnych branż i wielkości. Zajmuje się m.in. pomiarem kapitału ludzkiego organizacji, rekrutacją i selekcją pracowników, polityką szkoleniową, wdrażaniem systemów ocen okresowych, kształtowaniem ścieżek kariery zawodowej, zapobieganiem fluktuacji pracowników, podnoszeniem kompetencji interpersonalnych kierowników liniowych. Specjalizuje się także w zagadnieniach zarządzania przez wartości.

  dr inż. Witold Rządkowski

  Doktor matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, a także w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Zajmuje się modelowaniem matematycznym, zastosowaniami matematyki w ekonomii, matematyką obliczeniową oraz matematyką finansową. Prowadzi szkolenia z zakresu statystyki, matematyki finansowej oraz probabilistycznych aspektów podejmowania decyzji dla pracowników firm polskich i zagranicznych, zarówno o charakterze biznesowym, jak i administracyjnym. Brał udział jako konsultant ds. statystyczno – matematycznych w projektach prowadzonych przez Deloitte i PwC Polska (m.in. w projekcie „Przegląd i ocena realizacji Projektu – Powszechny Spis Rolny 2010 r. oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011r.”. Projekt został przeprowadzony, na zamówienie Głównego Urzędu Statystycznego, przez Deloitte Business Consulting S.A.).

  Magdalena Stalpińska

  Praktyk biznesu, mediator, konsultant od ponad 15 lat na stanowiskach dyrektora personalnego w międzynarodowych korporacjach ostatnio w Real Polska, w którym wdrożyła m.in. politykę antymobbingową. Posiada wieloletnie doświadczenie dialogu z partnerami społecznymi i zarządzania relacjami zbiorowymi w tym prowadzenie rokowań negocjacji zbiorowych mediacji i rozwiązywania sporów zbiorowych. Mediator na liście Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Absolwentka podyplomowych studiów na UW na Wydziale Prawa i Administracji: „Negocjacje, mediacje i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów.”

 • Zasady rekrutacji:
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy – pobierz,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi  6600 zł
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3300 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 3300 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2018 r.
  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula

Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

tel. 22 45 72 363
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl
pok. 220

Dorota Cakar

tel. 22 45 72 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. 22 45 72 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close