Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Zawód audytora wymaga specjalistycznej i kompleksowej wiedzy. Mogą sprawdzić się w nim absolwenci takich kierunków jak zarządzanie, prawo, administracja czy ekonomia. Czemu właśnie studenci tych kierunków? Ponieważ podczas studiów zapoznali się oni z charakterystycznymi dla tego zawodu zagadnieniami. Jednak by zostać audytorem wewnętrznym, czyli osobą odpowiedzialną za sprawdzenie stanu systemu zarządzania i jego zdolności do osiągnięcia określonych celów, należy tę wiedzę znacznie poszerzyć. Osiągniesz to, rozpoczynając studia podyplomowe na kierunku Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce.

  Na studia zapraszamy nie tylko absolwentów studiów wyższych, ale także pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz sektora przedsiębiorstw.

  Podczas dwusemestralnych studiów dowiesz się, jak ocenić ryzyko i odpowiednio dobrać metodykę przeprowadzania audytu wewnętrznego. Obejmuje ona przygotowanie, realizację i sprawozdawczość z zadania audytowego, a także systemów kontroli wewnętrznej (zarządczej) w organizacji. Oprócz zagadnień dotyczących specyfiki zawodu, zyskasz wiedzę z zakresu prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Wszystko po to, abyś po ukończeniu studiów mógł samodzielnie i profesjonalnie realizować się w tym zawodzie.

  Każdy absolwent kierunku Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce otrzyma:

  • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
  • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (potwierdzający przygotowanie do wykonywania pracy audytora wewnętrznego) oraz zostanie wpisany do Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

  Każda osoba pozostająca na KLPAiKW posiada stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. Oznacza to, że w razie sytuacji problematycznych napotkanych podczas pracy zawodowej, może ona zwrócić się z prośbą o poradę lub wsparcie.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Identyfikowania i monitorowania procesów istniejących w jednostce, w tym sprawdzania, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane.
  • Opisywania procesów.
  • Gromadzenia dokumentacji i informacji dotyczących tych procesów, a zwłaszcza informacji o systemie kontroli wewnętrznej.
  • Dokonywania wstępnego przeglądu procesów.
  • Przygotowania planu audytu i kontroli wewnętrznej.
  • Przeprowadzenia audytu (wykonywania czynności sprawdzających).
  • Opracowania wniosku i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, który ma na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym.
  • Sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych.
  • Nadzorowania innych pracowników wykonujących czynności audytowe i kontrolne.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Audytor wewnętrzny
  • Specjalista ds. audytu wewnętrznego
  • Specjalista ds. kontroli wewnętrznej
  • Inspektor w dziale Audytu i Nadzoru nad Spółkami

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program studiów Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce został opracowany tak, by jak najlepiej przygotować każdego absolwenta do późniejszej pracy w zawodzie audytora wewnętrznego. Za przekazywanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności odpowiada zespół specjalistów. To doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Zajęcia prowadzone są także przez praktyków audytu wewnętrznego i ekspertów Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

  Program kierunku studów podyplomowych - Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce

  Pobierz

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz zostać audytorem wewnętrznym, złóż podanie już dziś!

 • Dr Anna Maria Wiśniewska
  Prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Administracji i Gospodarce. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem, wykładowca problematyki finansowania działalności gospodarczej, Venture Capital, innowacji finansowych oraz podstaw zarządzania. Autorka publikacji związanych zarządzaniem, controllingiem, funkcjonowaniem i finansowaniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz etyką w organizacji.

 • Dr Joanna Antczak

  Adiunkt w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Dorobek badawczy i publikacyjny z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości, w tym bezpieczeństwa finansowego, controllingu, jego zastosowania w przedsiębiorstwie, wykorzystywanie narzędzi takich jak: analiza finansowa i budżetowanie. Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w instytucjach finansowych i biurze rachunkowym. Wystąpienia na konferencjach w zakresie bezpieczeństwa finansowego, rachunkowości środowiskowej, sprawozdawczości finansowej oraz controllingu.

  Adam Chwalisz CGAP, CFE

  Dyrektor Biura Kontroli w Spółce Akcyjnej. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych. Zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Foundation. Prawnik, ukończone studia podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Realizacja audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej.

  Rafał Krzemień

  Magister Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz zastosowania psychologii i socjologii w zarządzaniu potencjałem ludzkim w Międzynarodowej Szkole Menedżerów. Doświadczony i certyfikowany audytor (zaświadczenie Ministerstwa o złożeniu egzaminu na audytora wewnętrznego z wynikiem pozytywnym). Praktyk – brał udział i zarządzał szeregiem zadań zapewniających i doradczych obecnie Prezes spółki prawa handlowego. Doświadczony nauczyciel akademicki kilkunastu uczelni wyższych w Polsce, wykładowca i trener licznych seminariów, kursów i szkoleń, znakomicie oceniany przez słuchaczy i organizatorów edukacji. Autor publikacji z zakresu audytu i kontroli: Funkcja i pojęcie kontroli wewnętrznej w Polsce i Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski w okresie dostosowywania polskiego prawa oraz Audyt wewnętrzny w pytaniach i odpowiedziach – komentarze, Infoaudit, Warszawa 2004, Audyt wewnętrzny – Testy i zadania, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005

  Adam Bela Certyfikat MF

  Audytor wewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansów publicznych i biznesie, od stycznia 2010 wdraża z sukcesem systemy kontroli zarządczej w jsfp. Wieloletni trener i wykładowca PIKW na studiach podyplomowych z zakresu audytu, kontroli i analizy ryzyka oraz identyfikowania i wykrywania oszustw i nadużyć. Współautor publikacji „Oszustwa finansowe – podręcznik dla audytora” Warszawa 2005.

  Magdalena Burda

  Prawnik, wieloletni audytor wewnętrzny w jednostkach samorządowych oraz audytor zewnętrzny, uprawnienia: Certified Government Auditing Professional CGAP, Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) (I i II w trakcie III), zdany egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministra Finansów, obecnie członek Zarządu w spółce komunalnej realizującej projekty drogowe na rzecz administracji publicznej. Absolwentka MBA Franklin University Columbus Ohio i Wyższa Szkoła Bankowa. Ponadto, ukończone studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu Audytu wewnętrznego, uczestnik wielu szkoleń Ernst & Young Academy of Business, w tym przygotowujących do egzaminu CIA oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu we współpracy z Mandarine Project Partners z zakresu Zarządzania Projektami. Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów inwestycji drogowych realizowanych przez sektor publiczny, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w ponad 5 wyższych uczelniach w Polsce, m.in. Akademii Finansów w Warszawie, Akademii Krakowskiej, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz kilkunastoletnia praktyka zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.

  Dr Stanisława Sobolewska

  Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie/obecnie SGH/ dr nauk pedagogicznych autorka wielu artykułów o tematyce ekonomicznej i publikacji z dziedziny rachunkowości min. następujące publikacje: Rachunkowość zarządcza i elementy rachunku kosztów, wybrane zagadnienia; Wybrane problemy sprawozdawczości finansowej, Rachunkowość podatkowa – wybrane zagadnienia; Rachunkowość sektora finansów publicznych w przygotowaniu książka Kompendium wiedzy o rachunkowości.
  Promotorka wielu prac licencjackich i magisterskich. Jest wieloletnim nauczycielem akademickim i prowadzi wykłady z rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej, jednostek sektora finansów publicznych i innych. Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości. Przez wiele lat pracowała w działach planowania i działach księgowości ,uczestniczyła również w wielu szkoleniach i kursach z zakresu rachunkowości.

  Mgr Wiesława Agnieszka Urbaniak

  Absolwentką Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.Samodzielna księgowa z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w zakresie uproszczonych form opodatkowania przedsiębiorstw oraz podatku od towarów i usług. Posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy – pobierz,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
   ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 5600 zł.
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralne w dwóch ratach:

  • 2300 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 2300 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2017 r.
  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Profesor

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Student

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Student

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwent

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula

Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

tel. 22 45 72 363
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl
pok. 220

Dorota Cakar

tel. 22 45 72 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. 22 45 72 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close