Instytut Finansów (IF) działa w ramach Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV. Należą doń wszyscy pracownicy kierunku Finanse i rachunkowość. Do końca września 2016 r. dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Oskar Kowalewski. Z początkiem października 2016 r. nowym dyrektorem został mianowany prof. dr hab. Ryszard Michalski. Od lat zainteresowania naukowo-badawcze członków IF koncentrują się wokół trzech grup zagadnień: finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw i finansów międzynarodowych. Stosownie do tego w Instytucie powołano trzy zespoły badawcze, których opiekunami zostali kolejno: Andrzej Janowicz, Krystyna Mościbrodzka , Ryszard Michalski. W Instytucie analizowany jest także stan finansów sektora rządowego i samorządowego oraz sektora przedsiębiorstw w Polsce. Dużo uwagi poświęca się również zmianom w finansach światowych i płynącym stąd zagrożeniom dla polskiej gospodarki i finansów, w tym polityce finansowej Unii Europejskiej i procesowi reform w strefie euro.

Wyniki prac Instytutu są tradycyjnie publikowane w corocznych Raportach o stanie finansowym państwa. W 2016 r. Raport przedstawił sytuację budżetową i politykę fiskalną oraz pieniężną kraju w roku 2015 a także jego aktualną sytuację płatniczą wobec zagranicy. Dodatkowo ukazał się Raport o stanie majątku gospodarstw domowych w Polsce 2014-2015, poświęcony porównawczej analizie sytuacji majątkowej i dochodowej polskich gospodarstw domowych (patrz Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, Ekonomia XII, nr 50(5)2016 wrzesień-październik). Kolejny Raport ukaże się jesienią 2017 r.

Instytut w roku akademickim 2016/2017 odbył jak dotąd trzy spotkania – w tym dwa w 2016 r.– poświęcone m.in. organizacji przez Instytut Finansów ogólnokrajowej konferencji p.t. Zasady good governance na szczeblu przedsiębiorstwa, kraju, ugrupowania integracyjnego i świata, która odbyła się 27 marca 2017 r. Artykuły z wyjątkiem jednego uzyskały pozytywne recenzje i zostaną opublikowane w specjalnym numerze Zeszytów Naukowych Akademii. Na wiosnę 2018 r. Instytut planuje kolejną, ogólnokrajową konferencję poświęconą przystąpieniu Polski do strefy euro.”

W ramach działalności naukowo-dydaktycznej pracownicy Instytutu prowadzą wykłady, seminaria i ćwiczenia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych z przedmiotów odpowiadających ich specjalizacji naukowej. Aktywnie uczestniczą w pracach dydaktyczno-naukowych Seminarium Doktorskiego Plus, które jest ekwiwalentem prowadzonych Studiów Doktoranckich przez inne uczelnie.

 • Instytut prowadzi badania naukowe w dziedzinie finansów, a w szczególności w zakresie:

   • budżetu państwa,
   • systemu podatkowego,
   • polityki pieniężnej,
   • finansowania procesów rozwojowych,
   • międzynarodowych stosunków finansowych,
   • bilansu płatniczego,
   • rynków kapitałowych,
   • instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych,
   • ubezpieczeń i bankowości,
   • finansowania przedsiębiorstw,
   • prognozowania makroekonomicznego.

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online