Instytut Stosunków Międzynarodowych – działający od 2006 r. – jest naukowo-badawczą jednostką organizacyjną w Akademii Finansów i Biznesu Vistula o charakterze interdyscyplinarnym, co oznacza, że Instytut obejmuje zakresem swojej działalności zarówno międzynarodowe stosunki polityczne jak i międzynarodowe stosunki gospodarcze i społeczne. Przedmiotem badań są również problemy globalizacji, integracji europejskiej, amerykanistyki oraz zapobiegania i rozwiązywania konfliktów.

 

Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Longin Pastusiak

Wicedyrektorem Instytutu jest dr Bartłomiej E. Nowak

W ramach Instytutu Stosunków Międzynarodowych od 4 czerwca 2016 r. działa: Zakład Badań nad Konfliktami pod kierownictwem dr. hab. Wojciecha Kosteckiego.

Do zakresu działań Instytutu należy:

prowadzenie badań naukowych o charakterze teoretycznym, metodologicznym i empirycznym, dotyczących stosunków międzynarodowych, wpływu stosunków międzynarodowych na politykę zagraniczną i gospodarkę polską, analiza najważniejszych problemów międzynarodowych zarówno o charakterze regionalnym jak i globalnym. Instytut sporządza ekspertyzy i raporty dla krajowych i zagranicznych jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. Organizuje również comiesięczne seminaria naukowe oraz inne spotkania, m.in. z eurodeputowanymi. Seminaria mają charakter otwarty a uczestniczą w nich naukowcy z polskich (głównie warszawskich) ośrodków badawczych oraz eksperci międzynarodowi. Tematyka seminariów uzależniona jest od przewodniego referatu, np.:

 • zmieniająca się rola Rady Bezpieczeństwa ONZ,
 • działalność ISIS,
 • problemy etnonacjonalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej,
 • Transatlantyckie Partnerstwo w zakresie handlu i inwestycji,
 • racja stanu w polityce zagranicznej,
 • problemy świata arabskiego,
 • rola Francji w Unii Europejskiej,
 • Partnerstwo Wschodnie UE.

Natomiast spotkania z posłami Parlamentu Europejskiego dotyczą głównie obszarów działalności komisji parlamentarnych, których posłowie są członkami (np. Danuta Hűbner – reforma UE; Czesław Siekierski – wspólna polityka rolna i bezpieczeństwo żywnościowe; Ryszard Czarnecki – ogólna działalność PE; Dariusz Rosati – finanse i strefa euro).

Ponadto ISM przynajmniej raz do roku organizuje konferencję naukową wokół problemu będącego tematem pracy zbiorowej podejmowanej w Instytucie. Ostatnia konferencja naukowa w 2017 r. nosiła temat „Rola siły we współczesnych stosunkach międzynarodowych”.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 • analizowanie współczesnych stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej państw oraz inicjowanie badań naukowych w tym obszarze
 • kształcenie i doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu swojej działalności
 • przekazywanie wyników badań do praktyki społecznej i politycznej
 • realizowanie działalności informacyjnej zgodnie z zakresem i specyfiką działania Instytutu
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • współpraca z mediami
 • przygotowywanie publikacji książkowych
 • popularyzowanie problematyki stosunków międzynarodowych wśród studentów uczelni.
Do zadań Instytutu należy w szczególności:

Instytut wykonuje swoje zadania przez: opracowanie i realizację planów badań naukowych, udział w zajęciach dydaktycznych i wykorzystanie wyników przeprowadzonych badań naukowych, publikowanie wyników prac badawczych w formach dostępnych dla nauki i praktyki, organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w zakresach zgodnych z zadaniami realizowanymi przez instytut, opracowywanie ekspertyz, udzielanie porad w zakresie swych kompetencji, zawieranie porozumień w przedmiocie realizacji badań naukowych z przedsiębiorcami.

Instytut inicjuje tematy badawcze, które dla kadry naukowej i całej społeczności akademickiej mają charakter integrujący. Instytut prowadzi współpracę naukową z wybranymi instytucjami naukowymi, fundacjami krajowymi i zagranicznymi.

 • W Instytucie SM ostatnio powstały m.in. takie prace jak:

  1. Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją naukową: A. Dorosz, Z. Olesiński , L. Pastusiak, PWE S.A. Warszawa, ISBN 978-83-208-2212-0.
  2. Perspektywy nowego ładu światowego, praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr hab. Longina Pastusiaka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ”Adam”, ISBN 978-83-7821-051-1.
  3. Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata, praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr hab. Longina Pastusiaka, Vistula University, ISBN 978-83-87444-84-6.
  4. Kontynuacja i zmiana. Polityka zagraniczna prezydentów Stanów Zjednoczonych od Waszyngtona do Obamy, Longin Pastusiak, Vistula University, ISBM 978-83-64614-19-4.

  Z Instytutem Stosunków Międzynarodowych związanych jest kilkudziesięciu pracowników naukowych AFiB Vistula oraz z innych ośrodków naukowych w kraju.

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online