Pozostajemy w kontakcie z praktykami

Aby podjąć profesjonalną współpracę z firmami, postanowiliśmy poznać ich rzeczywiste potrzeby i oczekiwania. Przebadaliśmy 300 przedsiębiorców, a następnie przeprowadziliśmy pogłębioną dyskusję w grupach fokusowych z udziałem przedstawicieli działów human resources. Na tej podstawie opracujemy kodeks dobrych praktyk w zakresie współpracy uczelni wyższych i biznesu. Będziemy też w stanie jeszcze lepiej dostosować naszą ofertę do potrzeb przedsiębiorców.

Globalizer – polskie firmy na zagranicznych rynkach

Na uczelni realizujemy innowacyjny projekt Globalizer – zagraniczni studenci pomagają polskim firmom wejść na rynki krajów, z których sami pochodzą. W efekcie studenci jednocześnie piszą prace dyplomowe i prowadzą zaawansowane, międzynarodowe działania analityczne i biznesowe. Celem wydziałów naszej uczelni jest, aby znaczny procent bronionych prac dyplomowych był realizowany w postaci zespołowych prac projektowych na zlecenie przedsiębiorców. Także w sylabusach zajęć obowiązkowo przewidziane są wizyty praktyków biznesu.

Globalizer – polskie firmy na zagranicznych rynkach

Przedsiębiorcy cenią naszych studentów

Nasze biuro karier przygotowuje studentów do staży i praktyk oraz współpracuje z pracodawcami, aby praktyki były ciekawe i przyniosły korzyści obu stronom. Coraz więcej firm zwraca się do nas z propozycjami zatrudnienia naszych studentów, a najlepsi otrzymują szansę na stałą pracę. Dodatkowo, w ciągu roku akademickiego odbywają się spotkania z pracodawcami, podczas których mogą oni zaprezentować studentom własne case studies, a raz do roku – targi pracy Job Spot. To wszystko składa się na obraz nowoczesnej uczelni, świadomej wyzwań współczesnego rynku, dla której priorytetem jest współpraca z firmami.

Przedsiębiorcy cenią naszych studentów

Realizujemy projekty badawcze finansowane z NCN

AFiB Vistula prowadzi badania w wielu obszarach na zlecenie sektora publicznego i prywatnego. Wśród projektów badawczych realizowanych można wymienić m.in. raport o innowacyjności polskiej gospodarki oraz o roli grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce, analizę wyzwań energetycznych Polski, potencjału rozwojowego polskiego sektora farmaceutyczno-medycznego, polityki państw przyjmujących wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich czy modelu dojrzałości krajowych systemów realizacji projektów publicznych, a także opracowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania kompetencjami pracowników.

Realizujemy projekty badawcze finansowane z NCN

Wiemy, jak współpracować z Indiami i Chinami, Turcją, Rosją i Ukrainą

Uczelniane Centrum Indyjsko-Europejskie udziela wsparcia w zakresie budowania relacji biznesowych z firmami indyjskimi. Instytut Konfucjusza pomaga merytorycznie firmom, które zamierzają uruchomić działalność w Chinach. Instytut Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych tworzą znawcy relacji m. in. z Turcją, Rosją i Ukrainą, przygotowujący ekspertyzy i raporty dla krajowych i zagranicznych jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw.

Wiemy, jak współpracować z Indiami i Chinami, Turcją, Rosją i Ukrainą

Najlepsi studenci będą wspierać Twoje działania

Academic Force Sp. z o.o. jest spółką zrzeszającą przygotowanych zawodowo studentów i absolwentów AFiBV, którzy chcą budować własną firmę. Studenci pod bezpośrednią opieką merytoryczną dr Magdaleny Kaczkowskiej-Serafińskiej Kierownika Katedry Zarządzania – komercyjnie realizują badania dla firm zewnętrznych, takie jak: analiza rynku, projektowanie baz danych, tłumaczenia specjalistyczne, wykonanie map terenu.

Najlepsi studenci będą wspierać Twoje działania

Kontakt do Działu Nauki

Aplikuj online