Akademia finansów i biznesu Vistula

instytut finansów

Instytut Finansów powstał w styczniu 1963 r. przy Ministerstwie Finansów na podstawie Uchwały Rady Ministrów w drodze przekształcenia istniejącego od kilku lat Zakładu Naukowo-Badawczego w samodzielny instytut naukowo-badawczy.

W pracach Instytutu bierze udział 16 pracowników, w tym 4 osoby posiadają tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, 10 stopień doktora i 2 tytuł magistra. Decyzją Dyrektora Instytutu Finansów z dnia 25 lutego 2014 r. w Instytucie powołano do przeprowadzenia projektów badawczych następujące zespoły:

 • Finanse publiczne- ocena skuteczności funkcjonowania, kierownik zespołu dr Andrzej Wernik;
 • Ocena warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i ich wpływu na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, kierownik zespołu dr Krystyna Mościbrodzka;
 • Controlling w systemie rachunkowości jako narzędzie podwyższania skuteczności działania podmiotów gospodarczych, kierownik zespołu dr Joanna Antczak;
 • Rozwój stosunków gospodarczych i działalności na obszarach państw sąsiednich (Ukraina), kierownik zespołu dr Olga Charucka.

Instytut prowadzi badania naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym z zakresu finansów publicznych, w tym zarządzania państwowym długiem krajowym i zagranicznym, finansów przedsiębiorstw, ubezpieczeń, finansów międzynarodowych, w tym polityki bilansu płatniczego.

W ramach działalności naukowo – dydaktycznej pracownicy Instytutu prowadzą wykłady, seminaria  i ćwiczenia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych z przedmiotów odpowiadających ich specjalizacji naukowej. Aktywnie uczestniczą w pracach dydaktyczno- naukowych Seminarium Doktorskiego Plus, które jest ekwiwalentem prowadzonych Studiów Doktoranckich przez inne uczelnie.

Instytut prowadzi badania naukowe w dziedzinie finansów, a w szczególności w zakresie:

 • budżetu państwa,
 • systemu podatkowego,
 • polityki pieniężnej,
 • finansowania procesów rozwojowych,
 • międzynarodowych stosunków finansowych,
 • bilansu płatniczego,
 • rynków kapitałowych,
 • instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, ubezpieczeń, bankowości,
 • finansowania przedsiębiorczości,
 • prognozowania makroekonomicznego.

Instytut każdego roku organizuje ogólnopolską konferencję naukową, poświęconą aktualnym problemom finansów gospodarki narodowej i gospodarki światowej. Do udziału w debatach zapraszani są wybitni znawcy zagadnień ekonomicznych i gospodarczych. W ciągu ostatnich 5 lat Instytut zorganizował następujące konferencje naukowe:

 • Wyzwania finansowe i gospodarcze przed Unią Europejską po wielkiej recesji. Wnioski dla Polski.
   (16.05.2011 r.);
 • Czy grozi nam kryzys finansów państwa? (09.11.2011 r.);
 • Źródła i konsekwencje niestabilności w Polsce (16.04.2012 r.);
 • Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju - dylematy, kierunki zmian (27.11.2013 r.);
 • Funkcjonowanie i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – ocena barier organizacyjnych, technologicznych i finansowych (27.05.2014 r.).

 

Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN - TUTAJ 

Informacje dotyczące badań naukowych i publikacji podejmowanych w Instytucie Finansów AFiBV

 1. Zespół badawczy pod kierunkiem dr Krystyny Mościbrodzkiej prowadzi badania naukowe, których wynikiem będzie konferencja naukowa nt. „Funkcjonowanie i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – ocena barier organizacyjnych, technologicznych i finansowych”.
 2. Ocena wpływu schyłkowej fazy globalnego kryzysu finansowego na gospodarkę polską. Celem realizacji zadania jest dokonanie oceny wpływu tej fazy globalnego kryzysu finansowego na zwiększenie dynamiki wzrostu gospodarki polskiej w latach 2014-2015. Planowanym efektem naukowym jest wypracowanie metod oceny wpływu tej fazy globalnego kryzysu finansowego na tempo wzrostu gospodarki oraz narzędzi przyczyniających się do zwiększenia dynamiczności rozwoju gospodarczego.
 3. Sektor finansów publicznych w 2013 roku- krytyczna ocena sytuacji, perspektywa na 2014 r.
logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco