Akademia finansów i biznesu Vistula

instytut stosunków międzynarodowych 

Banner 6

Instytut Stosunków Międzynarodowych jest naukowo-badawczą jednostką organizacyjną w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, ma charakter interdyscyplinarny co oznacza, że Instytut obejmuje zakresem swojej działalności zarówno międzynarodowe stosunki polityczne jak i międzynarodowe stosunki gospodarcze i społeczne. Przedmiotem badań są również problemy globalizacji, integracji europejskiej oraz amerykanistyki.

Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Longin Pastusiak

Wicedyrektorem Instytutu jest dr Bartłomiej E. Nowak

Do zakresu działań Instytutu należy w szczególności: prowadzenie badań naukowych o charakterze teoretycznym, metodologicznym i empirycznym, dotyczących stosunków międzynarodowych, wpływu stosunków międzynarodowych na politykę zagraniczną i  gospodarkę polską, analiza najważniejszych problemów międzynarodowych zarówno o charakterze regionalnym jak i globalnym. Instytut współpracuje z Programem Kształcenia studentów w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula W zależności od potrzeb sporządza ekspertyzy i raporty dla krajowych i zagranicznych jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. Instytut organizuje comiesięczne seminaria oraz inne spotkania, m.in. z eurodeputowanymi.

W ramach Instytutu Stosunków Międzynarodowych od  4 czerwca 2016 r. działa Zakład Badań nad Konfliktami pod kierownictwem  dr hab. Wojciecha Kosteckiego.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 • analizowanie współczesnych stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej  państw oraz inicjowanie badań naukowych w tym obszarze
 •  kształcenie i doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula
 •  upowszechnianie wiedzy z zakresu swojej działalności
 •  przekazywanie wyników badań do praktyki społecznej i politycznej
 •  realizowanie działalności informacyjnej zgodnie z zakresem i specyfiką działania  Instytutu
 •  współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 •  współpraca z mediami
 •  przygotowywanie publikacji książkowych
   

Instytut wykonuje swoje zadania przez: opracowanie i realizację planów badań naukowych, udział w zajęciach dydaktycznych i wykorzystanie wyników przeprowadzonych badań naukowych, publikowanie wyników prac badawczych w formach dostępnych dla nauki i praktyki, organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w zakresach zgodnych z zadaniami realizowanymi przez instytut, opracowywanie ekspertyz, udzielanie porad w zakresie swych kompetencji, zawieranie porozumień w przedmiocie realizacji badań naukowych z przedsiębiorcami.
Instytut inicjuje tematy badawcze, które dla kadry naukowej i całej społeczności akademickiej mają charakter integrujący. Instytut prowadzi współpracę naukową z wybranymi instytucjami naukowymi, fundacjami krajowymi i zagranicznymi.

W Instytucie SM ostatnio powstały m.in. takie prace jak:

 1. Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka., praca zbiorowa pod redakcją naukową: A. Dorosz, Z. Olesiński , L. Pastusiak, PWE S.A. Warszawa, ISBN 978-83-208-2212-0
 2. Perspektywy Nowego ładu światowego, praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr  hab. Longina Pastusiaka, ISBN 978-83-7821-051-1
 3. Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata, praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr hab. Longina Pastusiaka, Vistula University, Warszawa 213, ISBN 978-83-87444-84-6.
 4. Prezydent dobrych intencji. Polityka zagraniczna Baracka Obamy, Vistula University, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64614-19-4.
 5. Kontynuacja i zmiana. Polityka zagraniczna prezydentów Stanów Zjednoczonych od Waszyngtona do Obamy, Longin Pastusiak, Vistula University, Warszawa 2014, ISBM 978-83-64614-19-4

Z Instytutem Stosunków Międzynarodowych związanych  jest kilkudziesięciu  pracowników naukowych AFiB Vistula oraz z innych ośrodków naukowych w kraju.

Informacje o działalności i badaniach w Instytucie Stosunków Międzynarodowych AFiBV w latach 2010 – 2016.

W latach 2010 – 2015 w Instytucie odbyło się 42 seminariów oraz 8 konferencji naukowych. Konferencje naukowe dotyczyły m.in. następujących tematów:

 1. Kryzys a strategia Europy 2020
 2. Świat arabski w zmieniającym się świecie
 3. Rola handlu zagranicznego we współczesnych stosunkach międzynarodowych
 4. Perspektywy Nowego ładu światowego
 5. Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata.
 6. 600 lat stosunków dyplomatycznych Polska-Turcja. Historia i teraźniejszość.
 7. Ugrupowanie BRICS – jego rola i znaczenie we współczesnym świecie
 8. Wschodni sąsiedzi Unii Europejskiej – szanse i wzrost współpracy z Unią Europejską

Tematyka niektórych badań przeprowadzonych w latach 2010-2015 przez pracowników ISM

 • mgr A. Szejna „Nowe wieloletnie ramy finansowe – wielki kontrakt budżetowy UE”
 • dr A. Wiktorow „Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w wybranych krajach”
 • dr hab. Z. Olesiński „Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na rozwój przedsiębiorczości”
 • dr J. Oleksy „Przemiany instytucji światowych”
 • dr J. Oleksy „Człowiek i społeczeństwo w epoce globalnej”
 • dr R. Pałka „Konkurencyjność MŚP na jednolitym rynku, porównanie osiągnięć MŚP z NMS tzw. Nowych Państw Członkowskich UE 27”
 • dr M. Maliszewska „ Sądownictwo arbitrażowe, jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów w instytucjach finansowych”
 • dr M. Maliszewska „ Wpływ roszczeń osobowych na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego”
 • prof. dr hab. L. Pastusiak „Pierwsza Kadencja Baracka Obamy”
 • prof. dr hab. L. Pastusiak „Świat postamerykański”
 • prof. dr hab. W. Małachowski „Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej”
 • dr hab. Z. Olesiński „Wpływ relacji międzyorganizacyjnych na procesy integracyjne w Unii Europejskiej”.

 

W latach 2010 –2016 pracownicy ISM opublikowali m.in. następujące monografie oraz artykuły naukowe w periodykach oraz rozdziały w monografii:

 1. Współczesne stosunki międzynarodowe. Praca zbiorowa. Wydział Stosunków międzynarodowych Akademii Finansów, s. 508
 2. Prof. dr hab. Longin Pastusiak 400 lat stosunków polsko – amerykańskich (1608 – 2008), Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna, Warszawa 2010, vol. 1 i 2, s. 1982
 3. Prof. dr hab. Longin Pastusiak Zamachy na prezydentów USA, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2010, s. 251
 4. Prof. dr hab. Longin Pastusiak Chicago wczoraj i dziś, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2011, s. 511
 5. Prof. dr hab. Longin Pastusiak Polityka i humor, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2011, s. 494
 6. Prof. dr hab. Longin Pastusiak Panie Białego Domu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 559
 7. Prof. dr hab. Longin Pastusiak Czy nastąpi koniec świata, Wyd. „Adam”, Warszawa 2012, s.256
 8. Prof. dr hab. Longin Pastusiak Prezydenci USA w anegdocie. Od Waszyngtona do Roosevelta, Wyd. Bellona, Warszawa 2014, s. 446.
 9. Longin Pastusiak, Prezydent dobrych intencji. Polityka zagraniczna Baracka Obamy, Wyd. AFiBV i Oficyna Wydawnicza „Adam”, Warszawa 2015, s. 260.
 10. dr hab. Z. Olesiński, Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, Warszawa 2012, s. 294
 11. dr hab. Z. Olesiński i inni, Organizowanie zarządzania rozwojem lokalnym, Białystok 2010, s.184
 12. dr hab. Z. Olesiński i inni, Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski wschodniej, Białystok 2012, s. 128
 13. dr hab. Z. Olesiński i inni, Rola gmin w kreowaniu innowacyjności regionu, Kielce 2010, s.162
 14. prof. dr hab. Longin Pastusiak, Perspektywa Nowego Ładu światowego, Wyd. AFiBV, Warszawa 213
 15. prof. dr hab. Longin Pastusiak, Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego  świata, Wyd. AFiBV, Warszawa 2013
 16. dr Piotr Damski, "Najbliższe narody". Stosunki brytyjsko-amerykańskie w dobie prezydentury  Theodore'a Roosevelta (1901-1909), Wyd. DiG Sp. j., Warszawa 2014, s.  319
 17. dr hab. Jerzy M. Nowak, Dyplomata. Na salonach w politycznej kuchni, Wyd. Bellona, Warszawa 214
 18. dr hab. Jerzy M. Nowak,  Ewolucja NATO, a polskie interesy bezpieczeństwa, [w:] NATO wobec wyzwań współczesnego świata, pod red.: R. Łoś i R. Czulda, Wyd. UŁ, Łódź 2013.
 19. dr Stanisław Faliński, Fundusze Unii Europejskiej jako instrument rozwoju samorządów terytorialnych Mazowsza,[w:] Jak Polska wykorzystała środki Unii Europejskiej, red. J.P. Gieorgica, Warszawa 2014
 20. W 25 lat od inicjatywy Senatu RP w sprawie samorządu terytorialnego,[w:]Administracja, samorząd, prawo, red. naukowa D. Strus i A. Duk – Majewska, Warszawa - Siedlce 2014
 21. E. Kaliszuk, M. Kruszka, A. Kłos, Zmiany Instytucjonalne i regulacyjne w handlu i finansach międzynarodowych, Wydawnictwo Uczelnia Vistula, Warszawa 2015.
 22. Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka. Redakcja naukowa Andrzej Dorosz,
 23. Zbigniew Olesiński, Longin Pastusiak, PWE, Warszawa 2015, str.382, ISBN 978-83-208-2212-0 .
 24.  Monografia obejmuje aktualną wiedzę o stosunkach międzynarodowych. Autorzy przedstawili istotę polityki międzynarodowej (m.in. prawo międzynarodowe, organizacje międzynarodowe), współczesną gospodarkę światową (m.in. strukturę tej gospodarki, handel światowy, system walutowy, międzynarodowe przepływy kapitału), współczesny  ład międzynarodowy (m.in. miejsce USA w świecie, znaczenie Unii Europejskiej), także pozycję (gospodarczą, polityczną i finansową) Polski we współczesnym świecie
 25. Prof. dr hab. Longin Pastusiak, Kontynuacja i zmiana. Polityka zagraniczna prezydentów Stanów Zjednoczonych od Waszyngtona do Obamy, Wydawnictwo Uczelnia Vistula, Warszawa 2016.

W roku akademickim 2015/2016  Instytut Stosunków Międzynarodowych zorganizował 
15  seminariów naukowych:

 1. dr hab. J. M. Nowak n.t. Koncepcja dyplomaty w PRL i w III RP.         
 2. dr hab. Wawrzyniec Konarski n.t. Ruchy etnoregionalistyczne we współczesnej Europie
 3. Dr Janusz Mrowiec n.t. Polityczne, społeczne i ekonomiczne źródła obecnej fali uchodźców w Europie i sposoby zlikwidowania tych źródeł.
 4. Shamkhal Abilov, Qafqaz University w Baku, Azerbejdżan n.t. Ogólne spojrzenie na Nagorno-Karabakh z historycznej perspektywy: stanowisko Azerbejdżanu.
 5. Prof. dr hab. Stanisław Parzymies n.t. Czy Traktat Weimarski ma jeszcze racje bytu ?
 6. Dr hab. Stanisław Faliński n.t. Aktywność międzynarodowa polskich samorządów terytorialnych.
 7. Ernesto Malda, Ambasador Meksyku w Polsce n.t. Mexico and Nafta: Lessons from Integration.
 8. prof. dr hab. Dziak nt. Chiny wobec wyścigu nuklearnego w Azji Wschodniej.  
 9. dr Bartłomiej Nowak n.t. Rada Bezpieczeństwa ONZ w ładzie międzynarodowym XXI wieku
 10. Ryszard Petru -  Poseł, Przewodniczący Klubu Nowoczesna n.t. Modernizując Europę: widziane z Polski.
 11. dr Krzysztof Nowakowski n.t Cztery modernizacje i globalizacja Chin
 12. dr hab. Wojciech Kostecki n.t. Koncepcja „zaawansowanego zapobiegania konfliktom”- teoria i praktyka
 13. Dr Przemysław Piotr Damski n.t. Arktyka w polityce kanadyjskiej
 14. Dr Bartłomiej Nowak n.t. Co zmieni się, gdy nastąpi "Brexit"?
 15. Nadia Sawczenko – pilot, posłanka do Rady Najwyższej Ukrainy n.t. Historia wojny, przyszłość pokoju. Co dalej?

 

Ponadto w roku akademickim 2015/2016 Instytut organizował periodyczne spotkania pracowników i studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula z deputowanymi polskimi z różnych opcji do Parlamentu Europejskiego:

 1. Prof. dr hab. Danutą Hübner  n.t. Integracja Europejska AD 2015
 2. Prof. dr hab. Bogusławem Liberadzkim n.t. Wzrost i rozwój gospodarczy UE. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne
 3. Wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Ryszardem Czarneckim n.t. Unia Europejska wobec Rosji, wczoraj, dziś, jutro.
 4. Członkiem Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego Jarosławem Kalinowskim n.t. Rolnictwo-Energia-Środowisko. Wybrane aspekty funkcjonowania Polski w ramach Unii Europejskiej.
 5. dr  Januszem Zemke n.t.  Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony.
 6. mgr Adamem Szejnfeldem n.t. Korzyści i koszty gospodarcze udziału Polski w UE.      
 7. Kazimierzem Michałem Ujazdowskim  n.t. Ufać sobie i Europie. Pięć tez o polityce Polski w Europie.

Na zaproszenie Pani Europoseł prof. dr hab. Danuty Hübner,  w dniach 6-9 listopada 2016 r odbędzie się wyjazd studyjny do Brukseli grupy 15 studentów z Vistula University.

Zapraszamy pracowników naukowych innych uczelni do współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula. 

Kontakt do Instytutu Stosunków Międzynarodowych

Instytutu Stosunków Międzynarodowych
tel. 22 45 72 388
e-mail: ism@vistula.edu.pl 

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco