Akademia finansów i biznesu Vistula

PUNKT OPRAW PRAC DYPLOMOWYCH I KSERO

Mieści się na parterze w  pok. 30 (pomiędzy Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości  a  Biurem Karier i Praktyk Studenckich).

Kontakt: tel. 22 45-72-413

Punkt czynny:
Poniedziałek - Czwartek: 9:00 – 16:00
Piątek: 9:00 - 14:00
Sobota - Niedziela – nieczynny

obrona pracy dyplomowej

Regulamin procesu dyplomowania w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

  1. Studenci dokonują wyboru promotora prowadzącego seminarium dyplomowe merytorycznie zgodnie z wybraną specjalnością najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem semestru studiów, w którym rozpoczynają realizację tego przedmiotu. Po tym terminie promotor zostaje przydzielony decyzją dziekana.
  2. Student może wybrać seminarium dyplomowe oraz promotora pracy spośród nauczycieli akademickich spełniających wymagania określone w § 49 Regulaminu studiów.
  3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana i za zgodą rady wydziału, seminarium dyplomowe na kierunku o profilu praktycznym może być prowadzone przez nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł zawodowy magistra, jeśli posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, adekwatne do tematyki seminarium dyplomowego.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, opiekę nad stroną metodologiczną prac dyplomowych sprawuje osoba co najmniej ze stopniem naukowym doktora.
  5. Zapisy na seminaria dyplomowe są prowadzone w systemie informatycznym, zgodnie z wykazem specjalności, wykazem promotorów i ogólną tematyką poszczególnych seminariów zamieszczonych w systemie informatycznym. 

Przebieg seminarium dyplomowego

  1. Seminaria dyplomowe umieszczane są w planie studiów na dany rok akademicki.
  2. Seminarium dyplomowe jest traktowane jako forma weryfikacji zakładanych kierunkowych efektów kształcenia, w trakcie którego studenci potwierdzają swą zdolność stosowania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów oraz wykazują nabyte kompetencje społeczne.
  3. Efekty przewidziane do weryfikacji w trakcie seminarium i przygotowywania pracy dyplomowej powinny być przez prowadzących uwzględnione w kartach przedmiotu Seminarium dyplomowe.
  4. Zakładane efekty realizowane są z wykorzystaniem treści oraz metod autorskich wybranych przez promotora.

Cały Regulamin procesu dyplomowania TUTAJ 

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Przejdź do serwisów

Bądź na bieżąco