Akademia finansów i biznesu Vistula

Audyt i kontrola wewnętrzna  w administracji i gOspodarce

Kierunek Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce - studia podyplomowe jest skierowany do absolwentów szkół wyższych, w szczególności zarządzania, prawa, administracji, ekonomii oraz pokrewnych, jak również pracowników administracji rządowej i samorządowej, sektora przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu audytora wewnętrznego.

O studiach

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę niezbędną do realizacji zadań stawianych przed audytorem wewnętrznym lub pracownikiem komórki kontroli wewnętrznej.  Tym samym będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego oraz kontrolera wewnętrznego. 
Wiedza, którą będzie dysponował absolwent studiów, obejmie przede wszystkim zagadnienia z zakresu oceny ryzyka, metodyki audytu wewnętrznego (przygotowanie, realizacja i sprawozdawczość z zadania audytowego), systemów kontroli wewnętrznej (zarządczej) w organizacji. Wiedza ta zostanie uzupełniona o elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego.
Szczególny nacisk, podczas studiów, kładziony jest na elementy praktyczne, m in. oceny ryzyka, wyboru technik badania, czy formułowania zaleceń.  W konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną, jak i umiejętnościami praktycznymi, niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu.

Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające:

 • wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier),
 • wykształcenie wyższe pełne (mgr) w dowolnej dziedzinie.
   

Absolwent studiów będzie potrafił:

 • identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane;
 • dokonywać opisów procesów;
 • gromadzić dokumentację i informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej;
 • identyfikować oraz oceniać ryzyko w procesach, oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia;
 • dokonywać wstępnego przeglądu procesów;
 • przygotować plan audytu i kontroli wewnętrznej;
 • przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające);
 • opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
 • sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych;
 • nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe i kontrolne.
   

Absolwent Studiów otrzymuje:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (potwierdzający przygotowanie do wykonywania pracy audytora wewnętrznego) oraz uzyskuje prawo do dokonania wpisu na  Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych, zgodnie z treścią Regulaminiu KLPAiKW: „Osoby pozostające na KLPAiKW posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem, każda osoba pozostająca na KLPAiKW może zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego problemu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych”.

kontakt 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula 

Dorota Cakar, e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl tel. 22 45 72 363, 506 091 148
Marzena Hinzmann, e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl tel.  22 45 72 329
Elżbieta Szuper, e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl tel. 22 45 72 360

pok. 220 (II piętro), ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco