Akademia finansów i biznesu Vistula

Audyt i kontrola wewnętrzna  w administracji i gOspodarce

Kierunek Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce - studia podyplomowe jest skierowany do absolwentów szkół wyższych, w szczególności zarządzania, prawa, administracji, ekonomii oraz pokrewnych, jak również pracowników administracji rządowej i samorządowej, sektora przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu audytora wewnętrznego.

O studiach

Absolwent studiów będzie posiadał  wiedzę niezbędną do realizacji zadań stawianych przed funkcją audytu wewnętrznego oraz w komórce kontroli wewnętrznej.  Tym samym będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego oraz kontrolera wewnętrznego.
Wiedza, którą będzie dysponował absolwent studiów obejmie przede wszystkim zagadnienia z zakresu oceny ryzyka, metodyki audytu wewnętrznego (przygotowanie, realizacja i sprawozdawczość z zadania audytowego), systemów kontroli wewnętrznej (zarządczej) w organizacji. Wiedza ta zostanie uzupełniona o  elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego.

Szczególny nacisk w toku studiów przykładany jest do elementów praktycznych, m in. oceny ryzyka, wyboru technik badania czy formułowania zaleceń.  W konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych „Audyt i Kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce” jest  przekazanie aktualnej oraz praktycznej wiedzy na temat szeroko rozumianych zagadnień związanych z audytem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem kontroli w zarówno w sektorze publicznym jak i w prywatnym. Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych, które pozwolą absolwentowi w sposób profesjonalny realizować zadania związane z dokonywaniem audytu wewnętrznego i kontroli w administracji oraz przedsiębiorstwach.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie potrafił:

 • identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane; 
 • dokonywać opisów procesów;
 • gromadzić dokumentację i informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej;
 • identyfikować oraz oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia;
 • dokonywać wstępnego przeglądu procesów;
 • przygotować plan audytu i kontroli wewnętrznej;
 • przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające);
 • opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
 • sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych;
 • nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe i kontrolne.
   

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (potwierdzający przygotowanie do wykonywania pracy audytora wewnętrznego)  oraz zostaje wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.
 • „Osoby pozostające na KLPAiKW posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem, każda osoba pozostająca na KLPAiKW może zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego problemu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych”

Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 286 pkt 5, ppkt d) „audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”. Studia podyplomowe prowadzone przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula, spełniają kryteria ustawy w tym zakresie.

Nasze atuty:

 • Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów oraz doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie,  praktyków audytu wewnętrznego jak również Ekspertów Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
 • Program studiów jest dostosowany  do wymagań jakie są stawiane osobom, które zamierzają wykonywać pracę audytora wewnętrznego bądź dla osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i zdobywaniem umiejętności praktycznych związanych z realizacją audytu wewnętrznego. 

 

Oferta studiów kierowana jest do absolwentów szkół wyższych, przede wszystkim zarządzania, ekonomii, administracji i prawa oraz pokrewnych, oraz do pracowników administracji rządowej i samorządowej, sektora przedsiębiorstw i wszystkich zainteresowanych wykonywaniem zawodu audytora wewnętrznego.

Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające:

 • wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier)
 • wykształcenie wyższe pełne (mgr) w dowolnej dziedzinie

Ilość miejsc jest ograniczona. Akademia Finansów i Biznesu Vistula zastrzega sobie prawo kwalifikacji do udziału w studiach.

Czas trwania studiów:

 • studia trwają 2 semestry;
 • studia rozpoczną się w listopadzie 2016r.;
 • zajęcia odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele, w co drugi weekend

kontakt 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula 

Dorota Cakar, e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl tel. 22 45 72 363, 506 091 148
Marzena Hinzmann, e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl tel.  22 45 72 329

lub
studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

pok. 220 (II piętro), ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco