facebook icon google plus icon likedIn icon tweeter icon golden line icon youtube icon

Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, w szczególności zarządzania, prawa, administracji, ekonomii oraz pokrewnych, jak również pracowników administracji rządowej i samorządowej, sektora przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu audytora wewnętrznego.

Kontakt:

tel. 506 091 148
tel. 22 45 72 360


Czas trwania

Dwa semestry
 

e-mail: 


Język: 

Język wykładowy: polski 

shadow

Profil słuchacza

Studia podyplomowe zostały przygotowane na potrzeby osób zamierzających podjąć zatrudnienie na stanowisku audytora wewnętrznego lub osób, które pragną usystematyzować bądź poszerzyć wiedzę na temat zasad realizacji audytu wewnętrznego.
Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, w szczególności zarządzania, prawa, administracji, ekonomii oraz pokrewnych, jak również pracowników administracji rządowej i samorządowej, sektora przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu audytora wewnętrznego.

 

 

 


Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające:

 • wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier)
 • wykształcenie wyższe pełne (mgr) w dowolnej dziedzinie

Ilość miejsc jest ograniczona. Akademia Finansów i Biznesu Vistula zastrzega sobie prawo kwalifikacji do udziału w studiach.

O studiach:
Absolwent studiów będzie posiadał  wiedzę niezbędną do realizacji zadań stawianych przed funkcją audytu wewnętrznego oraz w komórce kontroli wewnętrznej.  Tym samym będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego oraz kontrolera wewnętrznego.

Wiedza, którą będzie dysponował absolwent studiów obejmie przede wszystkim zagadnienia z zakresu oceny ryzyka, metodyki audytu wewnętrznego (przygotowanie, realizacja i sprawozdawczość z zadania audytowego), systemów kontroli wewnętrznej (zarządczej) w organizacji. Wiedza ta zostanie uzupełniona o  elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego.

Szczególny nacisk w toku studiów przykładany jest do elementów praktycznych, m in. oceny ryzyka, wyboru technik badania czy formułowania zaleceń.  W konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu.

Czas trwania:

 • studia trwają 2 semestry
 • zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend
 • studia rozpoczynają się od marca 2016 r. 

 

 Absolwent studiów będzie potrafił:

 • identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane; 
 • dokonywać opisów procesów;
 • gromadzić dokumentację i informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej;
 • identyfikować oraz oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia;
 • dokonywać wstępnego przeglądu procesów;
 • przygotować plan audytu i kontroli wewnętrznej;
 • przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające);
 • opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
 • sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych;
 • nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe i kontrolne.

Absolwent Studiów otrzymuje:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (potwierdzający przygotowanie do wykonywania pracy audytora wewnętrznego) oraz uzyskuje prawo do dokonania wpisu na  Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych zgodnie z treścią Regulaminiu KLPAiKW „Osoby pozostające na KLPAiKW posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem, każda osoba pozostająca na KLPAiKW może zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego problemu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych”

 

Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 286 pkt 5, ppkt d) „audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”.

Studia podyplomowe prowadzone przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula, spełniają kryteria ustawy w tym zakresie.

 

 

 

Akademia Finansów
i Biznesu Vistula 

ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300
fax +48 22 45 72 303

 

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Newsletter