Grupa Uczelni Vistula oferuje bogaty system stypendialny, który pozwoli Ci realnie obniżyć koszty nauki. Możesz ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w różnej formie.

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje:

Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje:

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie:

 • Stypendium socjalne

  może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni. Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

  Maksymalna kwota dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017 wynosi:

  1. do 31 października 2016 r. – 1043,90 zł
  2. od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. – 1051,70 zł
  3. od 01 listopada 2017 r. – 1162,20 zł
  4. Minimalna kwota dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego: 668,20 zł

  Stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

  Stypendia socjalne przyznawane są w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr – przez okres do 5 miesięcy.

  Student jest zobowiązany do poinformowania Działu Spraw Stypendialnych o zmianach w rodzinie mających wpływ na prawo do świadczeń stypendialnych (np. zmiana składu rodziny, w tym także zaprzestanie nauki w trakcie roku akademickiego przez rodzeństwo, które ukończyło 18 lat, uzyskanie nowego tytułu dochodu)

  W przypadku uzyskania lub utraty dochodu w trakcie roku akademickiego w rodzinie studenta prawo do świadczeń ustala się ponownie na wniosek studenta o ponowne przeliczenie stypendium.

  Dokumenty do pobrania (opis dokumentów)

  • (Zał. 1.1) Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów, w których rodzinach nie wystąpiła utrata ani uzyskanie dochodu w rozumieniu (1.1)

   Pobierz
  • (Zał 1.2) Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów, w których rodzinach wystąpiła utrata lub uzyskanie dochodu w rozumieniu (1.2)

   Pobierz
  • (Zał. 1.3) Oświadczenie o wysokości dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

   Pobierz
  • (Zał 1.4) Oświadczenie o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu

   Pobierz
  • (Zał 1.5) Oświadczenie pełnoletniego rodzeństwa lub dziecka studenta o uczęszczaniu do szkoły/szkoły wyższej

   Pobierz
  • (Zał. 1.6) Wzór oświadczenia o wysokości dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

   Pobierz
  • (Zał. 1.7) Wzór oświadczenia o wysokości zapłaconej składki zdrowotnej w roku poprzedzającym rok akademicki

   Pobierz
  • (Zał. 1.8) Wzór oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

   Pobierz
  • (Zał. 2) Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

   Pobierz
  • Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

   Pobierz
  • Oświadczenie wynajem lokalu

   Pobierz
  • Oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa

   Pobierz
  • Oświadczenie o sytuacji materialnej ( oświadczenie wypełniają studenci, których dochód na członka rodziny wynosi 100 zł lub poniżej tek kwoty)

   Pobierz
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów

  może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

  O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:

  1. pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów,
  2. drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się dwukrotnie w roku. Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w danym roku akademickim na semestr przez okres do 5 miesięcy.

  Dokumenty do pobrania:

  • Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

   Pobierz
  • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

   Pobierz
  • Zasady przeliczania punktów na stypendium rektora

   Pobierz
  • Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

   Pobierz
 • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

  może otrzymać student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

   

  Szczegółowe zasady przyznawania studentom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują przepisy:

  1. art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
  2. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom
  3. Strona internetowa: www.nauka.gov.pl

  Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane jednorazowo.

   

  Tryb składania wniosków o stypendium ministra przez uczelnie

   

  Zgodnie z art. 178 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia ministra są przyznawane studentom na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

   

  W tym celu rektor przekazuje wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć ww. organom kolegialnym, które wyrażą opinię, czy przedstawione przez studenta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami odbywanymi przez studenta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy student przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami, opinia ta może być negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

   

  Wnioski o stypendia ministra są przekazywane w terminie do 15 października 2017 r.

  • informacja na temat stypendiow ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 20172018

   Pobierz
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

  może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

   

  Drodzy Studenci! Dążymy do zapewnienia Państwu jak najlepszych warunków studiowania, uwzględniających specyficzne potrzeby wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa potrzeby i oczekiwania. Link do ankiety znajduje się TUTAJ

   

  Dokumenty do pobrania

  • ​Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

   Pobierz
  • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

   Pobierz
  • Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

   Pobierz
 • Zapomogi

  może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek, których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

   

  Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.

   

  Wniosek o zapomogę można złożyć maksymalnie 2 razy w roku. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy za to samo zdarzenie.

  Wnioski nieudokumentowane nie mogą być podstawą przyznania zapomogi. Zdarzenie podane przez studenta należy udokumentować (np. zaświadczeniem lekarskim, zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej, orzeczeniem sądowym, policyjnym, fakturami lub rachunkami potwierdzającymi wydatki poniesione w wyniku zaistnienia sytuacji losowych). W uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Stypendialna może zwrócić się o przedstawienie zaświadczeń o wysokości dochodów netto w rodzinie za ostatnie 3 miesiące.
  Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia losowego.
  Wysokość zapomogi obowiązującą w danym roku akademickim określa rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.
  Zapomoga wypłacana jest jednorazowo.

   

  Dokumenty do pobrania

  • ​Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

   Pobierz
  • Wniosek o przyznanie zapomogi

   Pobierz
  • Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

   Pobierz
 • Stypendium dla cudzoziemców

  Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru. Poszczególne (różne) rodzaje stypendiów oraz zapomogę student może otrzymywać łącznie (także stypendium rektora dla najlepszych studentów łącznie ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich (od 2015 r. wynagrodzenie to wynosi 2450,0 zł).

   

  Regulamin pomocy materialnej dla studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula:

   

   

 • Harmonogram przyjmowania wniosków w rok akad. 2017/2018

  Wnioski stypendialne będzie można składać w terminach:

  Stypendia socjalne,

  • od 01.09.2017 r. do 10.10. 2017 r.

  Stypendia specjalne dla niepełnosprawnych i zapomogi

  • od 01.09.2017 r. do 10.10. 2017 r.

  Stypenium Rektora dla najlepszych studentów (składa się 2 razy w roku):

  • w semestrze zimowym od 01.09.2017 r. do 10.10. 2017 r.
  • w semestrze letnim od 01.02.2018 r. do 10.03.2018 r.

   

  Studenci I roku studiów magisterskich obowiązani są dostarczyć zaświadczenie z poprzedniej uczelni o średniej ważonej za ostatni rok studiów licencjackich.

   

  Proszę pamiętać, że wypłata świadczeń w roku akademickim 2017/2018 będzie realizowana po odebraniu decyzji Komisji Stypendialnych (informacja o odbiorze decyzji zostanie wysłana na adres email studenta)

  Miejsce przyjmowania wniosków (od 01 września do 10 października):

   

  Sekcja Pomocy Materialnej, pokój 119B
  Godziny otwarcia:
  poniedziałek – czwartek: 11:00 – 14:00;
  Sobota: 11:00 – 14:00

   

  Tel. 22 45-72-321,
  email: e.bury@vistula.edu.pl

 • Rozstrzygnięcia dotyczące świadczeń pomocy materialnej

  Decyzja o przyznaniu albo odmowie przyznania świadczenia pomocy materialnej wydawana jest w formie decyzji administracyjnej doręczanej studentowi z pouczeniem o przysługujących od tej decyzji środkach odwoławczych.

   

  Decyzja odmowna wymaga uzasadnienia.
  Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przysługuje prawo odwołania się do rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

   

  Od decyzji rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej nie służy odwołanie, jednakże student niezadowolony z decyzji może złożyć do rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

   

  W ramach nadzoru nad działalnością Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor może uchylić decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub regulaminem pomocy materialnej.

   

  Ostateczna decyzja podjęta w postępowaniu odwoławczym może być przez studenta zaskarżona do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

   

  1. Utrata uprawnień do pobierania świadczeń pomocy materialnej następuje w przypadku:
  2. Ukończenia studiów,
  3. Skreślenia z listy studentów,
  4. Rezygnacji ze studiów,
  5. Wydalenia z uczelni,
  6. Zawieszenia w prawach studenta,
  7. Przeniesienia do innej uczelni,
  8. Otrzymania świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych (podlega zwrotowi)
  9. Śmierci studenta

   

  Student traci prawo do otrzymywania świadczeń z ostatnim dniem miesiąca, w którym ukończył studia, lub zaistniały powyższe przypadki.

 • Regulamin stypendialny - AFiB Vistula

  Pobierz
 • Regulamin stypendialny - SGTiR

  Pobierz

Kontakt do działu stypendiów

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub potrzebujesz pomocy?
Napisz do nas:
Emilia Bury , e-mail: e.bury@vistula.edu.pl , tel. 22 45 72 321

Aplikuj online