SZANOWNI KANDYDACI
Informujemy, że informacje zawarte w tej zakładce dotyczą rekrutacji do Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – Filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

 

Baner Wybierz Kierunek

 
Informacji dotyczących kształcenia udzielają pracownicy Wydziału Humanistycznego:
 

kierunek: administracja
ul. Mickiewicza 36B (pokój nr 8, parter, naprzeciwko Kwestury)
tel. (23) 692 97 18
d.bala@vistula.edu.pl

 
kierunek: bezpieczeństwo narodowe
ul. Mickiewicza 36 B (pokój nr 8, parter, naprzeciwko Kwestury)

tel. (23) 692 97 18
d.bala@vistula.edu.pl


kierunek: historia

ul. Mickiewicza 36B (pokój nr 8, parter, naprzeciwko Kwestury)
tel. (23) 692 97 26
d.zebrowska@vistula.edu.pl

kierunek: politologia
ul. Mickiewicza 36 B (pokój nr 8, parter, naprzeciwko Kwestury)
tel. (23) 692 97 19
m.lach@vistula.edu.pl

kierunek: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
ul. Mickiewicza 36B (pokój nr 8, parter naprzeciwko Kwestury)
tel. (23) 692 97 26, 692 97 19
d.zebrowska@vistula.edu.pl
  

Opłatę wpisową kandydat wnosi na konto Uczelni (koniecznie należy wpisać w tytule nazwę kierunku studiów).

Dziekanat nie przyjmuje wpłat gotówkowych!

DLA CUDZOZIEMCÓW

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 12.06.2018 r. (Dz. U. 2018.1125) cudzoziemcy mogą podejmować studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub

4) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.


Podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców nauki w polskich szkołach wyższych – ważne informacje  >>>

Źródło: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc


Dokumenty wystawione w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP (http://bip.ms.gov.pl)


Na studia pierwszego stopnia/jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

1) posiadają wydane w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) świadectwo dojrzałości lub

b) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), lub

c) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub

d) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub

2) posiadają:

a) świadectwo lub inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub

b) świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub

c) świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, oraz decyzję administracyjną, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, potwierdzającą w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, lub

d) świadectwo lub inny dokument zagraniczny uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r., oraz

3) wykażą wymagane w uczelni przyjmującej predyspozycje do podjęcia tych studiów.

2.  Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, jeżeli posiadają decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te studia oraz wykażą wymagane w uczelni przyjmującej predyspozycje do podjęcia tych studiów.

3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, cudzoziemiec przedstawia decyzję nie później niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach – w terminie ustalonym przez rektora uczelni.

4.  Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

1) posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydany:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej:

– zgodnie z art. 191a ust. 3 pkt 1 albo ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym lub

– na podstawie umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 191a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, albo w drodze nostryfikacji

– za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

2) wykażą wymagane w uczelni przyjmującej predyspozycje do podjęcia tych studiów.

 

 • Dokumenty na studia  przyjmują oraz informacji udzielają dziekanaty wydziałów. 
   
   

  STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA; JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (jednolite studia magisterskie realizowane tylko na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna):

  • kwestionariusz osobowy (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
  • świadectwo dojrzałości (oryginał/ odpis/ duplikat wystawiony przez szkołę średnią/ Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis/duplikat wystawiony przez szkołę średnią – do wglądu),
  • aktualna fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz wersja elektroniczna o wymiarach 400×500 pikseli złożona na nośniku elektronicznym,
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej: 250 zł (w przypadku wpłaty na konto AH koniecznie należy wpisać w tytule nazwę kierunku studiów); potwierdzenie dokonania opłaty należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami (również w przypadku przelewu elektronicznego) !
  • dowód osobisty (do wglądu).

  Uznanie zagranicznego świadectwa dojrzałości/dyplomu – sprawdź szczegóły

  W dniu 6 sierpnia 2019 roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2019, poz.1498), w którym przywrócono możliwość otworzenia studiów drugiego stopnia (2-letnich magisterskich) w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III dla absolwentów studiów I stopnia w tym samym zakresie.

  Zatem osoby ubiegające się o przyjęcie na studia jednolite, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które miały rozpocząć studia na IV roku zostaną przyjęte na studia drugiego stopnia, kierunek pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

   
  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:
  • kwestionariusz osobowy (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
  • aktualna fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz wersja elektroniczna o wymiarach 400×500 pikseli złożona na nośniku elektronicznym,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni rok studiów (dot. kandydatów spoza AH, którzy rozpoczynają studia drugiego stopnia w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia), 
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej: 250 zł (w przypadku wpłaty na konto AH koniecznie należy wpisać w tytule nazwę kierunku studiów); potwierdzenie dokonania opłaty należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami (również w przypadku przelewu elektronicznego) !
  • dowód osobisty (do wglądu).
  STUDIA PODYPLOMOWE:
  • kwestionariusz osobowy (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • aktualna fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej: 200 zł (w przypadku wpłaty na konto AH koniecznie należy wpisać w tytule nazwę wydziału),
  • dowód osobisty (do wglądu),

  WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE – LOGOPEDIA:

  • nienaganna wymowa (rozmowa kwalifikacyjna),
  • prawidłowy słuch (potwierdzony wynikiem badania audiometrycznego słuchu),
  • brak przeciwwskazań do pracy głosem (zaświadczenie od lekarza laryngologa lub foniatry),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
  Dokumenty do Szkoły Doktorskiej przyjmuje oraz informacji udziela Sekretariat Szkoły: ul. Mickiewicza 36BRekrutacja trwa do 20 września.

   SZKOŁA DOKTORSKA:

  • kwestionariusz osobowy (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
  • życiorys naukowy wraz z opisem zainteresowań naukowych,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
  • zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów I i II stopnia/jednolitych magisterskich oraz suplement studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • certyfikat znajomości języka obcego/dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii obcej,
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe z ostatnich 3 lat, w szczególności kserokopie strony tytułowej potwierdzającą autorstwo publikacji, dyplomów/certyfikatów potwierdzających przyznanie nagród towarzystw naukowych, informacje o aktywności naukowej: pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, odbytych stypendiach i stażach krajowych i zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach, itp. Informacje o aktywności naukowej nie znajdujące potwierdzenia w umieszczonych materiałach nie są uwzględniane przez Komisję Rekrutacyjną przy ocenie kandydata;
  • opis projektu badawczego o objętości 4 – 6 stron znormalizowanego maszynopisu, zawierający:
   – proponowany tytuł (wraz z określeniem obszaru badawczego i dyscypliny lub uzasadnieniem interdyscyplinarności),
   – cel planowanych badań, ze wskazaniem ich oryginalności i aktualności,
   – pytania/hipotezy badawcze, ze wskazaniem ich powiązania z badaniami prowadzonymi w Uczelni,
   – stan badań,
   – proponowaną metodologię badań oraz cytowaną literaturę,
   – zakres przewidywanych kwerend badawczych,
  • aktualna fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
  • dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej: 200 zł (w przypadku wpłaty na konto AH koniecznie należy wpisać w tytule „opłata kwalifikacyjna Szkoła doktorska”),
  • dowód osobisty (do wglądu).

  ▪ podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta (podanie należy złożyć w Domu Studenta przy ul. Mickiewicza 36A).

   

 • Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne.
  Studia stacjonarne: zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
  Studia niestacjonarne: zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów, studia drugiego stopnia – cztery semestry, jednolite studia magisterskie – dziesięć semestrów.

  • Wstęp na studia jest wolny. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
  • Kandydat na studia pierwszego stopnia składa dokumenty na kierunek studiów. Specjalność realizowana jest od drugiego roku studiów. Uruchomienie specjalności jest zależne od liczby kandydatów.
  • Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera specjalność w chwili składania dokumentów. Uruchomienie specjalności jest zależne od liczby kandydatów.
  • Jednolite studia magisterskie realizowane są na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą podjąć studia drugiego stopnia na dowolnie wybranej specjalności*.

  * nie dotyczy specjalności nauczycielskich.


  W dniu 6 sierpnia 2019 roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2019, poz.1498), w którym przywrócono możliwość otworzenia studiów drugiego stopnia (2-letnich magisterskich) w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III dla absolwentów studiów I stopnia w tym samym zakresie.

  Zatem osoby ubiegające się o przyjęcie na studia jednolite, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które miały rozpocząć studia na IV roku zostaną przyjęte na studia drugiego stopnia, kierunek pedagogika  w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001498


  Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut Akademii.

  • STUDIA PIERWSZEGO/ DRUGIEGO STOPNIA/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

   Regulamin przyjęć na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 
   lub jednolite studia magisterskie
   w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
   na rok akademicki 2019/2020

    

   § 1. Postanowienia ogólne

   1. Rejestrację kandydatów na studia oraz przyjmowanie dokumentów prowadzą dziekanaty wydziałów.
   2. Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2019 r.
   3. Rozpoczęcie zajęć dla studentów pierwszego roku jest możliwe przed zakończeniem rekrutacji.
    Informację o terminie rozpoczęcia zajęć zamieszcza się na stronie internetowej wydziału.
   4. Kandydat na studia pierwszego stopnia/jednolite studia magisterskie składa dokumenty na kierunek studiów. Uruchomienie kierunku zależy od liczby kandydatów zapisanych na danym kierunku. Decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kierunku może być podjęta przed zakończeniem rekrutacji.
   5. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera specjalność w chwili składania dokumentów.
    Uruchomienie kierunku/specjalności zależy od liczby kandydatów zapisanych na danym kierunku/specjalności. Decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kierunku/specjalności może być podjęta przed zakończeniem rekrutacji.

   § 2. Wymagane dokumenty

   1. Kandydat na studia pierwszego stopnia/jednolite studia magisterskie składa następujące dokumenty:
    1) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w Biurze Rektora, w dziekanatach);
    2) świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis/duplikat wystawiony przez szkołę średnią/Okręgową Komisję Egzaminacyjną);
    3) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz wersję elektroniczną o wymiarach 400×500 px na nośniku elektronicznym;
    4) dowód wniesienia opłaty wpisowej;
    5) dowód osobisty (do wglądu).
   2. Kandydat na studia drugiego stopnia składa następujące dokumenty:
    1) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w Biurze Rektora, w dziekanatach);
    2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
    3) zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni rok studiów (dotyczy kandydatów spoza AH, którzy rozpoczynają studia drugiego stopnia w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia);
    4) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz wersję elektroniczną o wymiarach 400×500 px na nośniku elektronicznym;
    5) dowód wniesienia opłaty wpisowej;
    6) dowód osobisty (do wglądu).
   3. Kandydat – cudzoziemiec składa następujące dokumenty:
    1) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w Biurze Rektora, w dziekanatach);
    2) podanie o przyjęcie na studia;
    3) świadectwo dojrzałości/dyplom lub ich odpowiedniki wraz z suplementem;
    4) poświadczenie świadectwa dojrzałości/dyplomu w formie legalizacji lub apostille;
    5) zaświadczenie o nostryfikacji odpowiednika świadectwa dojrzałości/dyplomu (jeżeli dotyczy);
    6) zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo dojrzałości/dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie jego wydania. Zaświadczenie musi być wystawione przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo dojrzałości/dyplom, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo dojrzałości/dyplom albo przez właściwą rzeczowo instytucję w Polsce;
    7) tłumaczenie świadectwa dojrzałości/dyplomu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego znajdującego się na liście Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
    8) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz wersję elektroniczną o wymiarach 400×500 px na nośniku elektronicznym;
    9) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów i poziomie kształcenia;
    10) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;
    11) certyfikat/potwierdzenie znajomości języka polskiego;
    12) dowód wniesienia opłaty wpisowej;
    13) paszport (do wglądu);
    14) Kartę Polaka (jeżeli dotyczy);
    15) wizę/kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    16) zgodę osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim kandydatem dotyczącą podjęcia studiów, zawierania umów finansowych oraz zakwaterowania w Domu Studenta.

    § 3. Przyjęcie na studia kandydatów z maturą zagraniczną lub dyplomem zagranicznym

   1. Na studia pierwszego stopnia/jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani kandydaci, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.
   2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani kandydaci, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

   § 4. Opłata wpisowa

   1. Opłatę wpisową wnosi się na rachunek bankowy Akademii:
    Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
    46 1240 5282 1111 0000 4896 0964.
   2. Przy wpłacie na rachunek bankowy należy obowiązkowo podać nazwę kierunku studiów.
   3. Opłata wpisowa wynosi 250 zł.
   4. Opłata wpisowa podlega zwrotowi kandydatowi na studia:
    1) w całości, w przypadku:
    a) nieuruchomienia kierunku studiów;
    b) nieuruchomienia specjalności na studiach drugiego stopnia;
    2) w wysokości 20%, jeżeli rezygnacja z podjęcia studiów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia dokumentów.
   5. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, jeżeli:
    1) rezygnacja nastąpi po upływie 7 dni od daty złożenia dokumentów;
    2) dokumenty na studia zostały złożone po 30 września 2019 r.
   6. Absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia Akademii ubiegający się o przyjęcie na studia są zwolnieni z opłaty wpisowej.
   7. Absolwenci studiów podyplomowych AH ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

   § 5. Postępowanie kwalifikacyjne

   1. Wstęp na studia jest wolny.
   2. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnych wyników na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości, a w przypadku studiów drugiego stopnia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata oraz złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
   3. W przypadku wątpliwości co do spełniania kryteriów rekrutacyjnych o przyjęciu na studia decyduje dziekan wydziału.
   4. Osoby, które ukończyły studia, na których było realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodne ze standardami kształcenia określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., z uwzględnieniem kwalifikacji nauczycielskich wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” w zakresie przygotowującym nauczycieli przedszkola i  klas I-III szkoły podstawowej, a będą chciały podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, będą mogły ubiegać się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” (student będzie mógł ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć.
   5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
   6. Decyzja o przyjęciu na studia nie jest jednoznaczna z decyzją o uruchomieniu studiów.

   § 6. Immatrykulacja

   Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Treść ślubowania określa statut Akademii.

   § 7. Czesne

   1. Wysokość czesnego określa Rektor w drodze zarządzenia. Informację o wysokości opłat Akademia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
   2. Czesne za każdy rok akademicki można wpłacać:
    1) w dwóch równych ratach (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze) lub
    2) w czterech równych ratach (I rata – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze zimowym, II rata do 15 grudnia, III rata – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze letnim, IV rata do 15 maja).
   3. Osoba, która składa rezygnację przed wpłatą raty czesnego, jest zobowiązana do wniesienia opłaty za zajęcia, które zostały dla niej zorganizowane do dnia złożenia rezygnacji.

    § 8. Rezygnacja

   1. Rezygnację z podjęcia studiów kandydat/osoba przyjęta na studia zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
   2. Po zgłoszeniu rezygnacji dokumenty zostaną zwrócone:
    1) do rąk własnych kandydata/ osoby przyjętej na studia za potwierdzeniem odbioru;
    2) na pisemny wniosek kandydata/ osoby przyjętej na studia pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
  • STUDIA PODYPLOMOWE

   Regulamin przyjęć na studia podyplomowe
   w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
   na rok akademicki 2019/2020

    

   § 1. Postanowienia ogólne

   1. Rejestrację kandydatów na studia podyplomowe oraz przyjmowanie dokumentów prowadzą dziekanaty wydziałów.
   2. Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2019 r.
   3. Uruchomienie studiów podyplomowych zależy od liczby kandydatów zapisanych na dane studia.
    Decyzja o uruchomieniu studiów jest podejmowana po zakończeniu rekrutacji.
   4. Informacja o terminie rozpoczęcia zajęć jest zamieszczana na wydziałowych stronach internetowych.

   § 2. Wymagane dokumenty

   1. Kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:
    1) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w dziekanatach);
    2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
    3) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
    4) dowód wniesienia opłaty wpisowej;
    5) dowód osobisty (do wglądu).Kandydat na studia podyplomowe – logopedia składa dodatkowo: 
    1) audiogram,
    2) zaświadczenie od lekarza laryngologa lub foniatry o braku przeciwwskazań do pracy głosem,
    3) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
   2. Kandydat – cudzoziemiec składa następujące dokumenty:
    1) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w dziekanatach);
    2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem;
    3) poświadczenie dyplomu w formie legalizacji lub apostille;
    4) zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu (jeżeli dotyczy);
    5) zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia/trzeciego stopnia w państwie jego wydania;
    6) tłumaczenie dyplomu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego znajdującego się na liście Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
    7) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych/paszportów;
    8) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranych studiach podyplomowych;
    9) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;
    10) certyfikat/potwierdzenie znajomości języka polskiego;
    11) dowód wniesienia opłatywpisowej;
    12) paszport (do wglądu);
    13) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   § 3. Przyjęcie na studia kandydatów z dyplomem zagranicznym

   Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani kandydaci, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów wyższych za granicą, uznanym za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego lub trzeciego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

    § 4. Postępowanie kwalifikacyjne

   1. Wstęp na studia jest wolny.
   2. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych.
   3. Warunkiem przyjęcia na specjalność nauczycielską jest również spełnienie wymagań dotyczących kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela.
   4. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe logopedii jest również pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
   5. O przyjęciu kandydata na studia decyduje dziekan wydziału.
   6. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

   § 5. Opłata wpisowa

   1. Opłatę wpisową wnosi się na rachunek bankowy Akademii:
    Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
    46 1240 5282 1111 0000 4896 0964.
   2. Przy wpłacie na rachunek bankowy należy obowiązkowo podać nazwę wydziału.
   3. Opłata wpisowa wynosi 200 zł.
   4. Opłata wpisowa podlega zwrotowi:
    1) w całości, jeżeli studia nie zostaną uruchomione;
    2) w wysokości 50%, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
   5. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, jeżeli rezygnacja nastąpi po rozpoczęciu zajęć.
   6. Absolwenci studiów pierwszego/drugiego stopnia lub studiów podyplomowych Akademii ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe są zwolnieni z opłaty wpisowej.

   § 6. Czesne

   1. Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązuje się wnosić czesne za rok akademicki w dwóch równych ratach (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć w danym semestrze).
   2. Słuchacz studiów podyplomowych, który składa rezygnację przed wpłatą raty czesnego jest zobowiązany do wniesienia opłaty za zajęcia, które zostały dla niego zorganizowane do dnia złożenia rezygnacji.
   3. Warunki odpłatności za studia podyplomowe określa Rektor w drodze zarządzenia. Zarządzenie Akademia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
   4. Pełna opłata za studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020:

   Wydział Administracji

   Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.000 zł

   • administracja bezpieczeństwa informacyjnego
   • administracja publiczna
   • e-administracja
   • kontrola i audyt w administracji publicznej

   Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.600 zł

   • pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi

   Wydział Historyczny

   Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 3.000 zł

   • wiedza o społeczeństwie

   Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 2.550 zł

   • historia

   Wydział Nauk Politycznych

   Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 2.500 zł

   • zarządzanie bezpieczeństwem

   Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.000 zł

   • zarządzanie zasobami ludzkimi

   Wydział Pedagogiczny

   Studia podyplomowe kwalifikacyjne (4 semestry): 5.000 zł

   • logopedia

   Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 3.000 zł

   • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
   • metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
   • przygotowanie pedagogiczne
   • szkolny doradca zawodowy
   • terapia pedagogiczna i arteterapia
   • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

   Studia podyplomowe kwalifikacyjne (2 semestry): 2.500 zł

   • asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
   • interwencja kryzysowa w rodzinie, oświacie i w pracy z osobami w podeszłym wieku
   • organizacja i zarządzanie oświatą
   • tutoring i coaching w edukacji

    

    § 7. Rezygnacja

   1. Rezygnację z podjęcia studiów kandydat zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
   2. Po zgłoszeniu rezygnacji dokumenty zostaną zwrócone:
    1) do rąk własnych kandydata za potwierdzeniem odbioru;
    2) na pisemny wniosek kandydata pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
  • SZKOŁA DOKTORSKA

   Zasady i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

   na rok akademicki 2019/2020

    

   § 1. Postanowienia ogólne

   1. Zapisy do Szkoły Doktorskiej prowadzi Sekretariat Szkoły Doktorskiej, ul. Mickiewicza 36 B, 06-100 Pułtusk.
   2. Zapisy trwają od 1 lipca do 31 sierpnia oraz od 1 do 31 października 2019 r.
   3. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu.
   4. Wszelkie informacje dotyczące Szkoły Doktorskiej są zamieszczane na stronie internetowej Uczelni.

    § 2. Wymagane dokumenty

   1. Kandydat do Szkoły Doktorskiej składa:
    1) kwestionariusz osobowy – druk do pobrania ze strony internetowej;
    2) życiorys naukowy wraz z opisem zainteresowań naukowych;
    3) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
    4) zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów I i II stopnia/jednolitych magisterskich oraz suplement studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
    5) certyfikat znajomości języka obcego/dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii obcej, o ile taki posiada;
    6) wykaz dotychczasowych osiągnięć wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe z ostatnich 3 lat, w szczególności kserokopie strony tytułowej potwierdzającą autorstwo publikacji, dyplomów/certyfikatów potwierdzających przyznanie nagród towarzystw naukowych, informacje o aktywności naukowej: pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, odbytych stypendiach i stażach krajowych i zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach, itp.
    Informacje o aktywności naukowej nie znajdujące potwierdzenia w umieszczonych materiałach nie są uwzględniane przez Komisję Rekrutacyjną przy ocenie kandydata;
    7) opis projektu badawczego o objętości 4 – 6 stron znormalizowanego maszynopisu, zawierający:
    a)   proponowany tytuł (wraz z określeniem obszaru badawczego i dyscypliny lub uzasadnieniem interdyscyplinarności),
    b)   cel planowanych badań, ze wskazaniem ich oryginalności i aktualności,
    c)  pytania/hipotezy badawcze, ze wskazaniem ich powiązania z badaniami prowadzonymi w Uczelni,
    d)   stan badań,
    e)   proponowaną metodologię badań oraz cytowaną literaturę,
    f)   zakres przewidywanych kwerend badawczych;
    8) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz w wersji elektronicznej 400×500 pikseli;
    9) dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200 zł;
    10) dowód osobisty (do wglądu).
   2. Kandydat – cudzoziemiec składa dodatkowo:
    1) poświadczenie dyplomu w formie legalizacji lub apostille;
    2) zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu (jeżeli dotyczy);
    3) tłumaczenie dyplomu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego znajdującego się na liście Ministerstwa Sprawiedliwości;
    4) zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podejmowania studiów doktoranckich lub otwarcia przewodu doktorskiego w kraju, w którym został uzyskany wystawione przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała dyplom, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom albo dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w Polsce;
    5) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia studiów doktoranckich;
    6) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;
    7) certyfikat/potwierdzenie znajomości języka polskiego;
    8) paszport (do wglądu);
    9) Kartę Polaka (jeżeli dotyczy);
    10) wizę lub kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Dokumenty wystawione w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
   3. W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów Sekretariat Szkoły Doktorskiej wzywa kandydata do ich uzupełnienia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia powiadomienia. Kandydata wzywa się za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail wskazany w kwestionariuszu osobowym. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

    § 3. Przyjęcie kandydatów z dyplomem zagranicznym

   1. Do Szkoły Doktorskiej mogą być przyjmowani kandydaci, którzy posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku dyplomów wydanych w krajach Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli dany dyplom w takim kraju upoważnia do ubiegania się o stopień doktora, to upoważnia on również do ubiegania się o doktorat w Polsce.
    W przypadku wątpliwości odnoszących do zagranicznego dyplomu kandydata Kierownik Szkoły Doktorskiej może wystąpić do dyrektora NAWA z prośbą o udzielenie informacji na temat danego dyplomu dotyczących poziomu ukończonych studiów, jakie dyplom ten potwierdza, i statusu instytucji (uczelni), która go wydała.
   2. Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie doktorskie na podstawie:
    1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
    2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię, na zasadach określonych w tych umowach;
    3) decyzji Ministra;
    4) decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w odniesieniu do jej stypendystów;
    5) decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki (NCN) o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
    6) decyzji administracyjnej Rektora.

    § 4. Przyjęcie kandydatów nieposiadających tytułu zawodowego magistra

   W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do Szkoły Doktorskiej może zostać przyjęta osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył 3 rok jednolitych studiów magisterskich.

    § 5. Komisja Rekrutacyjna ds. Szkoły Doktorskiej

   1. Komisja Rekrutacyjna ds. Szkoły Doktorskiej zwana dalej Komisją Rekrutacyjną prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej.
   2. Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.
   3. Komisję Rekrutacyjną powołuje się w terminie do 30 czerwca dla rekrutacji w pierwszym terminie oraz do 30 września dla rekrutacji w drugim terminie.
   4. Kadencja Komisji Rekrutacyjnej przypada na okres prowadzonego w danym roku akademickim postępowania rekrutacyjnego.
   5. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
    1) przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, powoływany spośród pracowników etatowych Uczelni, posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;
    2) po jednym przedstawicielu każdej z dyscyplin, w której prowadzone jest kształcenie doktorantów, co najmniej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem § 13. ust. 3 pkt 7 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora;
    3) jeden przedstawiciel dyscypliny, w której prowadzone jest kształcenie doktorantów, a w której nie specjalizuje się przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, co najmniej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego;
    4) przedstawiciel Samorządu Doktorantów, zarekomendowany przez ten organ.
   6. Komisja wybiera ze swego grona Sekretarza, który we współpracy z Sekretariatem prowadzi dokumentację czynności w postępowaniach rekrutacyjnych.
   7. Członek Komisji Rekrutacyjnej informuje pozostałych członków komisji o wszelkich okolicznościach, które mogą wpływać na jego bezstronność i obiektywność w ocenie kandydatów do Szkoły Doktorskiej. Komisja Rekrutacyjna może postanowić o wyłączeniu członka komisji z procedury oceny danego kandydata, jeżeli udział tego członka mógłby wzbudzać uzasadnione wątpliwości. Wyłączenie członka Komisji Rekrutacyjnej od oceny danego kandydata odnotowuje się w protokole z posiedzenia komisji.
   8. Uchwały Komisji Rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
   9. Komisja Rekrutacyjna:
    1) weryfikuje dokumenty złożone przez kandydatów;
    2) przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne;
    3) podejmuje decyzje o przyjęciu lub nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej;
    4) rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy składane od negatywnych decyzji rekrutacyjnych.
   10. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej:
    1) weryfikuje dokumenty złożone w trakcie rekrutacji przed przekazaniem do Komisji Rekrutacyjnej;
    2) zawiadamia kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;
    3) sporządza dokumentację z postępowania kwalifikacyjnego.

    § 6. Postępowanie kwalifikacyjne. Rozmowa kwalifikacyjna

   1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie predyspozycji kandydatów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej.
   2. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie kompletu dokumentów.
   3. W postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria:
    1) dotychczasowy dorobek naukowy kandydata (oceny ze studiów, praca magisterska, uczestnictwo w studenckim ruchu naukowym, publikacje);
    2) projekt badawczy (oryginalność tematu i metod badawczych oraz realność wykonania w zakładanym czasie);
    3) podstawowe kwalifikacje niezbędne do realizacji projektu badawczego (znajomość języków obcych, kompetencje w zakresie nauk pomocniczych, kompetencje w zakresie technologii informacyjnych);
    4) wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
   4. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza predyspozycje kandydata do pracy naukowej i wiedzę z dziedziny/dyscypliny, z której zamierza przygotować rozprawę doktorską.
   5. Kandydat przygotowuje prezentację z zakresu planowanej problematyki badawczej, na nie więcej niż 15 minut. W trakcie prezentacji może korzystać ze sprzętu multimedialnego.
   6. Komisja Rekrutacyjna ocenia:
    1) znajomość stanu badań w zakresie formułowanych pytań i hipotez badawczych oraz stopień sprecyzowania planu badań,
    2) znaczenie planowanych badań dla rozwoju wybranej dyscypliny naukowej,
    3) możliwość realizacji planu badawczego w czasie studiów doktoranckich,
    4) klarowność, poprawność językową, logiczną spójność, metodologię.
   7. Komisja Rekrutacyjna może zadawać kandydatowi pytania (również w języku obcym).
   8. W rozmowie kwalifikacyjnej może uczestniczyć potencjalny opiekun naukowy kandydata.
   9. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym są punktowane.
   10. Kandydat może uzyskać maksymalnie: 20 punktów za dorobek naukowy, 40 punktów za projekt badawczy, 20 punktów za rozmowę kwalifikacyjną i 20 punktów za podstawowe kwalifikacje.
   11. Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym co najmniej 75 punktów.
   12. Komisja Rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów w określonej dziedzinie na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.
   13. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a następnie wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
   14. Na pierwszy rok studiów doktoranckich mogą zostać zakwalifikowani kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskali najwyższe liczby punków zajmując najwyższe pozycje na prowadzonej dla dyscypliny naukowej liście rankingowej, aż do wyczerpania limitu przyjęć.

    § 7. Przyjęcia do Szkoły Doktorskiej

   1. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Listę osób przyjętych zamieszcza się na stronie internetowej Uczelni w terminie do 25 września dla osób przyjętych w pierwszym terminie rekrutacji oraz do 25 listopada dla osób przyjętych w drugim terminie rekrutacji.
   2. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
   3. Podstawą wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może być wyłącznie naruszenie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.
   4. Decyzja wydana w trybie ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna.
   5. W przypadku kandydatów – cudzoziemców wpisanie na listę następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej, na wniosek Komisji Rekrutacyjnej, przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną.

   § 8. Opłaty

   1. Opłatę kwalifikacyjną wnosi się na rachunek bankowy Uczelni.
   2. Opłata kwalifikacyjna wynosi 200 zł; opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi.

   § 9. Rezygnacja

   1. Rezygnację z podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej kandydat zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
   2. Po zgłoszeniu rezygnacji dokumenty zostaną zwrócone:
    1) do rąk własnych kandydata za potwierdzeniem odbioru;
    2) pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
 • Czesne dla studentów rozpoczynających kształcenie w r. ak. 2019/2020 wynosi:

  STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

   Kierunek studiów  stacjonarne
  (opłata za cały rok studiów)

  niestacjonarne
  (opłata za cały rok studiów)
  I, II rok studiów
  III rok
  studiów
   
  I, II rok studiów  III rok
  studiów
   
   ADMINISTRACJA 2.000 zł 2.100 zł 3.600 zł 3.700 zł
   BEZPIECZEŃSTWO
  NARODOWE
  2.000 zł 2.100 zł 3.500 zł 3.600 zł
  FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2.000 zł 2.100 zł 3.500 zł 3.600 zł
   HISTORIA 2.000 zł 2.100 zł 3.000 zł 3.100 zł
   PEDAGOGIKA 2.000 zł 2.100 zł 3.000 zł 3.100 zł
   POLITOLOGIA 2.000 zł 2.100 zł 3.500 zł 3.600 zł

   

  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

  Kierunek studiów  stacjonarne
  (opłata za cały rok studiów)
  niestacjonarne
  (opłata za cały rok studiów)
  I rok
  studiów
   
  II rok
  studiów
   
  I rok
  studiów
   
  II rok
  studiów
   
   HISTORIA 2.000 zł 2.100 zł 3.000 zł 3.100 zł
   PEDAGOGIKA 2.000 zł 2.100 zł 3.000 zł 3.100 zł
   POLITOLOGIA 2.000 zł 2.100 zł 3.500 zł 3.600 zł

   

  JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  stacjonarne
  (opłata za cały rok studiów)
  niestacjonarne
  (opłata za cały rok studiów)
    I rok studiów
  2.000 zł 3.000 zł
    II rok studiów 2.000 zł 3.000 zł
    III rok studiów 2.000 zł 3.000 zł
    IV rok studiów 2.100 zł 3.100 zł
    V rok studiów 2.100 zł 3.100 zł

  Wysokość czesnego dla studentów – cudzoziemców za studia prowadzone w języku polskim wynosi:

  STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

   Kierunek studiów  stacjonarne
  (opłata za cały rok studiów)
  niestacjonarne
  (opłata za cały rok studiów)
  I, II rok studiów  III rok
  studiów
   
  I, II rok studiów  III rok
  studiów
   
   ADMINISTRACJA 3.500 zł 3.600 zł 3.600 zł 3.700 zł
   BEZPIECZEŃSTWO
  NARODOWE
  3.500 zł 3.600 zł 3.500 zł 3.600 zł
   HISTORIA 3.500 zł 3.600 zł 3.000 zł 3.100 zł
   PEDAGOGIKA 3.500 zł 3.600 zł 3.000 zł 3.100 zł
   POLITOLOGIA 3.500 zł 3.600 zł 3.500 zł 3.600 zł

  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

     Kierunek studiów     stacjonarne
  (opłata za cały rok studiów)
  niestacjonarne
  (opłata za cały rok studiów)
  I rok
  studiów
   
  II rok
  studiów
   
  I rok
  studiów
   
  II rok
  studiów
   
   HISTORIA 3.500 zł 3.600 zł 3.000 zł 3.100 zł
   PEDAGOGIKA 3.500 zł 3.600 zł 3.000 zł 3.100 zł
   POLITOLOGIA 3.500 zł 3.600 zł 3.500 zł 3.600 zł

  PEŁNA OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 (sprawdź) –>

  SZANOWNI KANDYDACI
  Informujemy, że informacje zawarte w tej zakładce dotyczą rekrutacji do Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

  Z dniem 1 października 2019 r. Akademia Humanistyczna dołączyła do Grupy Uczelni Vistula.

   

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • kwestionariusz osobowy  (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
  • aktualna fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego), 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej: 200 zł (w tytule przelewu koniecznie należy wpisać również nazwę wydziału),
  • dowód osobisty (do wglądu).

  WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE – LOGOPEDIA:

  • nienaganna wymowa (rozmowa kwalifikacyjna),
  • prawidłowy słuch (potwierdzony wynikiem badania audiometrycznego słuchu),
  • brak przeciwwskazań do pracy głosem (zaświadczenie od lekarza laryngologa lub foniatry),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

  Opłatę wpisową kandydat wnosi na konto Uczelni (koniecznie należy wpisać w tytule nazwę kierunku studiów).

  Dziekanaty nie przyjmują wpłat gotówkowych!

  Potwierdzenie dokonania opłaty należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami (również w przypadku przelewu elektronicznego) !

  Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
  46 1240 5282 1111 0000 4896 0964


  Pełna opłata za studia podyplomowe rozpoczynające się w r. ak. 2019/2020:

  kierunek:  administracja

  Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.000 zł

  Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.600 zł


  kierunek: historia

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 3.000 zł

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 2.550 zł


  kierunek: bezpieczeństwo narodowe / politologia

  Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 2.500 zł

  Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.000 zł


  kierunek: pedagogika

  *utworzenie studiów uzależnione jest od przepisów resortowych

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne (4 semestry): 5.000 zł

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 3.000 zł

  • metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • przygotowanie pedagogiczne 
  • szkolny doradca zawodowy
  • terapia pedagogiczna i arteterapia

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne (2 semestry): 2.500 zł

  • asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  • interwencja kryzysowa w rodzinie, oświacie i w pracy z osobami w podeszłym wieku
  • organizacja i zarządzanie oświatą
  • tutoring i coaching w edukacji

   

 • Uchwała Senatu AH w sprawie warunków rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

  Pobierz
 • Uchwała Senatu AFiB w sparwie warunków rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

  Pobierz
Jak aplikować

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close