100 BEZPŁATNYCH MIEJSC NA STUDIA II STOPNIA - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

WIĘCEJ

Akademia prowadzi Szkołę Doktorską oraz postępowania doktorskie w trybie eksternistycznym w dyscyplinach historia oraz nauki o polityce i administracji.

 • ZMIANOM NIE ULEGAJĄ:  

  1. Zasady określone w wcześniej zawartych umowach.
  2. Wysokość opłat.
  3. Numer konta bankowego (46124052821111000048960964).
  • INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AK. 2020/2021

   DOKTORATY W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

   INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU. AKAD. 2020/2021

   1. Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją władz Uczelni, wyrażoną w Komunikacie Rektora AFiB Vistula, dotyczącym organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku ak. 2020/2021 (https://www.vistula.edu.pl/wp-content/uploads/2020/08/komunikat-rektora-afibv-zajecia-2020-20214.pdf) zajęcia dla doktorantów odbywać się będą w formie mieszanej (hybrydowej).

   Oznacza to, że:

   – seminaria doktorskie w małych grupach, po ustaleniu z prowadzącym, mogą być realizowane w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni. Dopuszcza się realizowanie zajęć seminaryjnych w trybie odbywanych indywidualnie konsultacji. Dla doktorantów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w tego typu zajęciach przewiduje się możliwość realizacji zajęć seminaryjnych na zasadzie spotkań z promotorem on-line oraz innych metod i technik kształcenia na odległość. W toku prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym, w miarę potrzeb stosowane będą konieczne zasady reżimu sanitarnego.

   – wybrane zajęcia, wskazane w planie, a zapewniające przygotowanie się do egzaminów doktorskich, odbywać się będą także w systemie stacjonarnym, w siedzibie Uczelni, w miarę potrzeb stosowane będą konieczne zasady reżimu sanitarnego.

   – pozostałe zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Materiały dydaktyczne będą systematycznie udostępniane doktorantom na stronie internetowej Uczelni (Filii w Pułtusku).

   1. Plan zajęć będzie ogłoszony w terminie do dnia 28 września 2020 r. na stronie Uczelni (Filii w Pułtusku).
   2. Terminarz seminariów doktorskich odbywanych stacjonarnie będzie ogłoszony na stronie Uczelni (Filli w Pułtusku), także do 28 września 2020 r.
   3. Przewidywany początek zajęć: 3 października 2020 r.
   4. Nadal składać można dokumenty rekrutacyjne, a termin rozmów kwalifikacyjnych przewidziany jest na początek października.

   dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB Vistula
   Dyrektor Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

    

    

  • PROWADZENIE CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH I POSTĘPOWANIACH W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

   PROWADZENIE CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH I POSTĘPOWANIACH W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

   1. Rady Naukowe dyscyplin, Komisje egzaminacyjne oraz Biuro Obsługi Doktorantów prowadzić będą wszystkie przewidziane prawem czynności w przewodach doktorskich na bieżąco, starając się, by stan zagrożenia epidemiologicznego nie wpłynął na jakość i tempo prac.
   2. Po uzyskaniu zgody władz Uczelni publiczne obrony rozpraw doktorskich będą się odbywać stacjonarnie (dla politologów w Warszawie, dla historyków w Pułtusku), w miarę potrzeb stosowane będą konieczne zasady reżimu sanitarnego, gwarantujące bezpieczeństwo. Uprasza się jedynie o nie zapraszanie dużej liczby osób uczestniczących gościnnie.
   3. Uczelnia opracowała też stosowne przepisy i dysponuje możliwościami organizacji egzaminu doktorskiego lub publicznej obrony rozprawy doktorskiej on-line. Potrzeby w tym zakresie należy zgłaszać w Biurze.
   4. Po uzyskaniu zgody Rektora egzaminy doktorskie i posiedzenia komisji odbywać się będą stacjonarnie, z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa.
   5. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się organizację egzaminów i posiedzeń komisji w formie hybrydowej, to jest z udziałem części członków gremiów w trybie on-line.
   6. Ze względu na bardziej złożony nakład pracy organizacyjnej uprasza się promotorów i doktorantów o możliwie wczesny i bieżący kontakt z Biurem Obsługi Doktorantów, celem usprawnienia terminowej i bezpiecznej realizacji czynności w przewodach doktorskich.

   Wszystkich Państwa w razie pytań i wątpliwości zachęcam do kontaktów mailowych lub telefonicznych z Biurem Obsługi Doktorantów (mail: doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl, tel. 23 6929723). W wypadkach, gdy konieczne jest bezpośrednie spotkanie służę swą pomocą, proszę jedynie, by wcześniej umówić się przez Biuro i w trakcie spotkania przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przed zarażeniem COViD-19.

   Zaleca się regularne śledzenie informacji podawanych na niniejszej stronie.

   dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB Vistula
   Dyrektor Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

  • Zagadnienia egzaminacyjne (z dyscyplin dodatkowych i języka obcego)

  Dyscyplina Historia

  • Opiekunowie naukowi/promotorzy i zakres ich zainteresowań badawczych
   • Dr hab. Stefan Ciara: historia powszechna i Polski XVIII – XX wieku; nauki pomocnicze historii
   • Prof. dr hab. Jerzy Gąssowski: historia starożytna i wczesnośredniowieczna; historia sztuki prahistorycznej
   • Dr hab. Władysław Duczko: historia starożytna i wczesnośredniowieczna północnej i wschodniej Europy
   • Dr hab. Radosław Lolo: historia nowożytna powszechna i Polski; historia Mazowsza do XIX wieku; historia Kościoła w Polsce (XVI-XVIII w.)
   • Prof. dr hab. Mirosław Nagielski: dzieje wojen i wojskowości
   • Prof. dr hab. Izabella Rusinowa: historia powszechna i Polski XIX – XX w., ze szczególnym uwzględnieniem krajów anglojęzycznych
   • Prof. dr hab. Janusz Szczepański: historia Polski XIX – XX w.; dzieje Mazowsza
   • Prof. dr hab. Romuald Turkowski: historia Polski XIX – XX w.; dzieje ruchu ludowego
   • Prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz i dr hab. Marian Dygo: historia średniowieczna powszechna i Polski
   • Dr hab. Jolanta Załęczny: historia Polski XX w.

  Dyscyplina Nauki o polityce i administracji

  • Opiekunowie naukowi/promotorzy i zakres ich zainteresowań badawczych
   • Dr hab. Tadeusz Bartoś: filozofia polityczna; wybrane zagadnienia rozwoju cywilizacji
   • Dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB: systemy polityczne, w tym systemy partyjne; etnopolityka
   • Prof. dr hab. Adam Koseski: badania nad Polonią na Wschodzie; stosunki międzynarodowe; transformacja ustrojowa Europy Środkowo-Wschodniej
   • Dr hab. Wojciech Kostecki: stosunki międzynarodowe; współczesne konflikty międzynarodowe w XX i XXI w. i problemy bezpieczeństwa
   • Dr hab. Agnieszka Legucka: polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej; konflikty zbrojne w Europie po 1989 r.
   • Dr hab. Tomasz Nałęcz: wybrane zagadnienia z najnowszej historii powszechnej i Polski
   • Dr Bartłomiej Nowak: stosunki międzynarodowe; europeistyka
   • Dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa: historia myśli społecznej i politycznej; socjologia polityczna; socjologia ogólna; ruchy społeczne; współczesne teorie rozwoju społecznego; problemy etniczno-narodowe; zmiany społeczne i polityczne
   • Prof. dr hab. Longin Pastusiak: historia i polityka Stanów Zjednoczonych
   • Dr hab. Jerzy Paśnik: polityczne i prawne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa w aspekcie instytucjonalnym i społecznym, szczególnie gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz praw obywatelskich
   • Dr hab. Zbigniew Romek: myśl społeczna i polityczna XX i XXI wieku
   • Dr hab. Stanisław Stępka: badania nad ruchem ludowym i partiami politycznymi w Polsce w XX i XXI wieku; najnowsza historia społeczno-polityczna Polski

  Zapoznaj się z dokumentami seminariów doktorskich i doktoratów w trybie eksternistycznym

  Dokumenty rekrutacyjne

  Pobierz

  Kwestionariusz osobowy

  Pobierz

  Uchwała nr. 7/30.09/2019 Senatu AFiB Vistula z dnia 30.09.2019 r.

  Pobierz

  Opłaty 2019r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora

  Pobierz

  Terminarz seminariów doktorskich w dyscyplinie historia (aktualizacja 15.10)

  Pobierz

  Plan zajęć dla uczestników seminariów doktorskich oraz doktoratów w trybie eksternistycznym (aktualizacja 15.10.)

  Pobierz

  Program zajęć

  Pobierz

  Standardy rozprawy doktorskiej

  Pobierz
  • INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AK. 2020/2021

   SZKOŁA DOKTORSKA

   INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

   Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją władz Uczelni, wyrażoną w Komunikacie Rektora AFiB Vistula, dotyczącym organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku ak. 2020/2021(https://www.vistula.edu.pl/wp-content/uploads/2020/08/komunikat-rektora-afibv-zajecia-2020-20214.pdf), zajęcia dydaktyczne w Szkole Doktorskiej AFiB Vistula realizowane będą w formie mieszanej (hybrydowej).

   Oznacza to, że:

   1. Zajęcia seminaryjne będą odbywać się w formie tradycyjnej, co rozumie się jako indywidualne spotkania z promotorami, w ustalonych terminach. Dopuszcza się wszelkie formy kontaktów i konsultacji przy użyciu komunikatorów na odległość.
   2. Zajęcia ćwiczeniowe odbywać się będą w siedzibie Uczelni, a przy ich prowadzeniu, w miarę potrzeb stosowane będą konieczne zasady reżimu sanitarnego.
   3. Wybrane (wskazane w planie zajęć) wykłady, ze względu na małe grupy także będą mogły odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, a przy ich prowadzeniu w miarę potrzeb stosowane będą konieczne zasady reżimu sanitarnego.
   4. Pozostałe wykłady odbywać się będą z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Materiały dydaktyczne będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Szkoły Doktorskiej.
   5. Plan zajęć zostanie podany na niniejszej stronie do dnia 28 września 2020 r.
   6. Początek zajęć zaplanowano na dzień 5 października 2020 r.

   Przypominam, że w związku z utrudnieniami spowodowanymi stanem pandemii termin zaliczenia roku I i złożenia indywidualnych planów badawczych został przedłużony do końca września.

   Termin składania dokumentów rekrutacyjnych z powyższych powodów także został przedłużony do dnia 30.09.2020 r.

   W razie potrzeby zachęcam do kontaktów mailowych lub telefonicznych z Biurem Obsługi Doktorantów (tel. 23 692 9723; mail: doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl).

   Zaleca się regularne śledzenie informacji zamieszczanych na bieżącej stronie.

   dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB Vistula
   Dyrektor Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

    

  • ORGANY SZKOŁY

   Dyrektor Szkoły Doktorskiej: dr hab. Radosław Lolo prof. AFiB Vistula

  • Rada Naukowa

   Skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

   • dr hab. Radosław Lolo, prof. AH – Kierownik Szkoły Doktorskiej (dyscyplina historia)
   • dr hab. Janusz Szczepański – dyscyplina historia
   • dr hab. Marian Dygo, prof. AH – dyscyplina historia
   • dr hab. Tomasz Nałęcz – dyscyplina nauki o polityce i administracji
   • dr Małgorzata Gogolewska-Tośka – przedstawiciel Senatu
  • Komisja Rekrutacyjna

   Skład Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula powołanej 16 lipca 2020 r. na rok akademicki 2020/2021

   1. dr hab. Jan Tyszkiewicz – dyscyplina historia Przewodniczący Komisji
   2. dr hab. Jolanta Załęczny – dyscyplina historia
   3. dr hab. Zbigniew Romek – dyscyplina nauki o polityce i administracji
   4. dr hab. Stanisław Stępka – dyscyplina nauki o polityce i administracji
  Dokumenty do Szkoły Doktorskiej przyjmuje oraz informacji udziela Biuro obsługi Doktorantów (06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 36B, p. 312)
  Rekrutacja trwa do 30 września.

  Zapoznaj się z dokumentami szkoły doktorskiej

  Plan zajęć dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

  Pobierz

  Regulamin Szkoły Doktorskiej

  Pobierz

  Kwestionariusz osobowy

  Pobierz

  Dokumenty rekrutacyjne

  Pobierz

  Regulamin zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

  Pobierz

  Regulamin świadczeń stypendialnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

  Pobierz
int(1086)

Kontakt – Doktoraty

mgr Hanna Żurawińska - Specjalista ds. obsługi doktorantów

tel. (23) 692-97-23;
e-mail:
doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl

 

Czynne:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.00;
sobota – niedziela (w terminach zajęć) w godz. 8.00-14.00.

Aplikuj online