Akademia prowadzi postępowania doktorskie w trybie eksternistycznym w dyscyplinach historia oraz nauki o polityce i administracji. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego oraz wymagana dokumentacja znajdują się w zakładce: doktoraty w trybie eksternistycznym.

 • UWAGA DOKTORANCI W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

  Na mocy Zarządzenia Nr 4/05/2020 Rektora AFiB Vistula z dn. 21.05.2020 r. w sprawie funkcjonowania Akademii Finansów i Biznesu Vistula w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wszystkie zajęcia dla doktorantów do końca semestru letniego ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

  Zaplanowane wg harmonogramu zajęcia z:

  – Nauk o polityce u dr hab. Z. Romka,

  – Teoretycznych podstaw i paradygmatów nauki u dr hab. T. Bartosia

  prowadzone będą przy zastosowaniu dotychczasowych procedur kształcenia na odległość, zaś materiały z nich będą sukcesywnie umieszczane na stronie Uczelni w zakładce dla doktorantów.

  Zajęcia seminaryjne i konsultacje z promotorami/opiekunami naukowymi nadal prowadzone będą w trybie konsultacji indywidualnych.

  W szczegółowych indywidualnych sprawach proszę zwracać się mailowo lub telefonicznie do Biura Obsługi Doktorantów.

  dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB Vistula
  Dyrektor Szkoły Doktorskiej

  Dyscyplina Historia

  • Zagadnienia egzaminacyjne (z dyscyplin dodatkowych i języka obcego)
   • filozofia
   • ekonomia
   • nauki o polityce
   • język obcy nowożytny
  • Wykładowcy prowadzący seminaria doktorskie i ich zakres
   • Dr hab. Stefan Ciara: historia powszechna i Polski XVIII – XX wieku, nauki pomocnicze historii
   • Prof. dr hab. Jerzy Gąssowski: historia starożytna i wczesnośredniowieczna, historia sztuki prahistorycznej
   • Dr hab. Władysław Duczko, prof.AH: historia starożytna i wczesnośredniowieczna północnej i wschodniej Europy
   • Dr hab. Radosław Lolo, prof. AH: historia nowożytna powszechna i Polski; historia Mazowsza do XIX wieku; historia Kościoła w Polsce
   • Prof. dr hab. Mirosław Nagielski, dzieje wojen i wojskowości
   • Dr hab. Bronisław Nowak, prof.AH: historia nowożytna powszechna, dzieje Afryki
   • Prof. dr hab. Izabella Rusinowa: historia powszechna i Polski XIX – XX w., ze szczególnym uwzględnieniem krajów anglojęzycznych
   • Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek: historia najnowsza powszechna, stosunki międzynarodowe
   • Prof. dr hab. Janusz Szczepański: historia Polski XIX – XX w., dzieje Mazowsza
   • Prof. dr hab. Romuald Turkowski: historia Polski XIX – XX w., dzieje ruchu ludowego
   • Prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz i dr hab. Marian Dygo, prof. AH: historia średniowieczna powszechna i Polski

  Zapoznaj się z dokumentami seminariów doktorskich i doktoratów w trybie eksternistycznym

  Uchwała nr. 7/30.09/2019 Senatu AFiB Vistula z dnia 30.09.2019 r.

  Pobierz

  Opłaty 2019r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora

  Pobierz

  Terminarz seminariów doktorskich w dyscyplinie historia (marzec 2020 r.)

  Pobierz

  Plan zajęć dla uczestników seminariów doktorskich oraz doktoratów w trybie eksternistycznym

  Pobierz

  Program zajęć

  Pobierz
 • UWAGA DOKTORANCI SZKOŁY DOKTORSKIEJ AFiB Vistula

  Na mocy Zarządzenia Nr 4/05/2020 Rektora AFiB Vistula z dn. 21.05.2020 r. w sprawie funkcjonowania Akademii Finansów i Biznesu Vistula w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wszystkie zajęcia dla doktorantów do końca semestru letniego ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

  W związku z powyższym:

  – zajęcia zaplanowane harmonogramem nadal odbywać się będą w trybie on-line, a materiały sukcesywnie będą zamieszczane na stronie AFiB w tej zakładce,

  – seminaria doktorskie nadal będą odbywać się w trybie indywidualnych konsultacji,

  – zaliczenie przedmiotów proszę uzyskiwać w toku indywidualnych, bezpośrednich spotkań z prowadzącymi, z zachowaniem norm bezpieczeństwa,

  – karty semestralne, wraz z kompletem zaliczeń, należy fizycznie dostarczyć (przesłać) do Biura Obsługi Doktorantów w terminie do 15 września, celem uzyskania zaliczenia semestru,

  – w razie trudności w kontakcie z wykładowcami Biuro służy swą pomocą i ewentualnym pośrednictwem.

  Przypominam, że z początkiem października upływa termin złożenia „indywidualnych planów badawczych”, które są podstawą rozliczenia w trakcie oceny śródokresowej. Na maile otrzymają Państwo wyciąg z Regulaminu SD AFiB, odnośnie szczegółowych wymogów w zakresie sporządzenia planu. Zalecam, by w tej kwestii intensywnie korzystać z pomocy promotorów.

  dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB Vistula
  Szkoły Doktorskiej

  • ORGANY SZKOŁY

   Dyrektor Szkoły Doktorskiej: dr hab. Radosław Lolo prof. AFiB Vistula

  • Rada Naukowa

   Skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

   • dr hab. Radosław Lolo, prof. AH – Kierownik Szkoły Doktorskiej (dyscyplina historia)
   • dr hab. Janusz Szczepański – dyscyplina historia
   • dr hab. Marian Dygo, prof. AH – dyscyplina historia
   • dr hab. Tomasz Nałęcz – dyscyplina nauki o polityce i administracji
   • dr Małgorzata Gogolewska-Tośka – przedstawiciel Senatu
  • Komisja Rekrutacyjna

   Skład Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora powołanej 30 czerwca 2019 r.na rok akademicki 2019/2020 

   • prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz – Przewodniczący Komisji
   • prof. dr hab. Jolanta Załęczny – dyscyplina historia
   • prof. dr hab. Zbigniew Romek – dyscyplina nauki o polityce i administracji
   • dr hab. Stanisław Stępka – dyscyplina nauki o polityce i administracji
  Dokumenty do Szkoły Doktorskiej przyjmuje oraz informacji udziela Sekretariat Szkoły.
  Rekrutacja trwa do 20 września.
  • Dokumenty rekrutacyjne:

   Zgodnie z zapisem § 2 Regulaminu przyjęć do Szkoły Doktorskiej AFiB kandydat składa w
   Sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

   1. kwestionariusz osobowy – druk do pobrania ze strony internetowej;
   2. życiorys naukowy wraz z opisem zainteresowań naukowych;
   3. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
   4. zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów I i II stopnia/jednolitych magisterskich oraz suplement studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich;
   5. certyfikat znajomości języka obcego/dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii obcej, o ile taki posiada;
   6. wykaz dotychczasowych osiągnięć wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe z ostatnich 3 lat, w szczególności kserokopie strony tytułowej potwierdzającą autorstwo publikacji, dyplomów/certyfikatów potwierdzających
    przyznanie nagród towarzystw naukowych, informacje o aktywności naukowej: pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, odbytych stypendiach i stażach krajowych i zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach, itp.
    UWAGA Informacje o aktywności naukowej nie znajdujące potwierdzenia w
    załączonych materiałach nie są uwzględniane przez komisję rekrutacyjną przy ocenie kandydata;
   7. opis projektu badawczego o objętości 4 – 6 stron znormalizowanego maszynopisu, zawierający:
    -proponowany tytuł (wraz z określeniem obszaru badawczego i dyscypliny lub uzasadnieniem interdyscyplinarności),
    – cel planowanych badań, ze wskazaniem ich oryginalności i aktualności,
    – pytania/hipotezy badawcze, ze wskazaniem ich powiązania z badaniami prowadzonymi w Uczelni,
    – stan badań,
    – proponowaną metodologię badań oraz cytowaną literaturę,
    – zakres przewidywanych kwerend badawczych;
   8. fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
    osobistych oraz w wersji elektronicznej 400×500 pikseli;
   9. dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200 zł;
   10. dowód osobisty (do wglądu).

  Zapoznaj się z dokumentami szkoły doktorskiej

  Regulamin Szkoły Doktorskiej

  Pobierz

  Kwestionariusz osobowy

  Pobierz

  Dokumenty rekrutacyjne

  Pobierz

  Regulamin zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

  Pobierz

  Regulamin świadczeń stypendialnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

  Pobierz
/var/www/html/wp-content/themes/vistula/ks-composer/layout-contact-data.php:13: int(1086)

Kontakt – Doktoraty

mgr Hanna Żurawińska - Specjalista ds. obsługi doktorantów

tel. (23) 692-97-23;
e-mail:
doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl

 

Czynne:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.00;
sobota – niedziela (w terminach zajęć) w godz. 8.00-14.00.

Jak aplikować

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close