Akademia prowadzi Szkołę Doktorską oraz postępowania doktorskie w trybie eksternistycznym w dyscyplinach historia oraz nauki o polityce i administracji.

 • ZMIANOM NIE ULEGAJĄ:  

  1. Zasady określone w wcześniej zawartych umowach.
  2. Wysokość opłat.
  3. Numer konta bankowego (46124052821111000048960964).
  • INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AK. 2020/2021

   DOKTORATY W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

   INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

   Z mocy Zarządzenia Rektora AFiB Vistula nr 3/10/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian  organizacji działalności dydaktycznej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 od dnia 17 października wszystkie zajęcia dla doktorantów odbywać się winny zdalnie.

   Plan zajęć na cały semestr zostanie umieszczony na niniejszej stronie do 6 listopada (data kolejnego zjazdu 7-8 listopada). Według niego odbywać się będą zajęcia zdalne.

   Możliwie najszybciej zostaną utworzone konta umożliwiające udział w zajęciach poprzez platformę PLATON, o czym poinformujemy każdego doktoranta mailowo.

   UWAGA: Jeśli adres mailowy uległ zmianie, względem podanego w dokumentacji, prosimy aktualizację.

   Kontakty z promotorami winny odbywać się za pośrednictwem komunikatorów na odległość. W uzasadnionych wypadkach możliwe są kontakty indywidualne z zachowaniem obowiązujących rygorów w zakresie bezpieczeństwa.

   Osoby, które nie mają opiekunów naukowych proszone są o możliwie szybkie umówienie się w Biurze, celem dokonania ustaleń w tej sprawie.

   Rekomenduje się kontakt z Biurem Obsługi Doktorantów (tel. 23 6929723; mail: doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl) także za pośrednictwem komunikatorów na odległość. Indywidualne sprawy można załatwiać bezpośrednio po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

   Zaleca się regularne śledzenie informacji zamieszczanych na bieżącej stronie.

    

   dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB

   Dyrektor Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

  • PROWADZENIE CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH I POSTĘPOWANIACH W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

   PROWADZENIE CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH I POSTĘPOWANIACH W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

   1. Rady Naukowe dyscyplin, Komisje egzaminacyjne oraz Biuro Obsługi Doktorantów prowadzić będą wszystkie przewidziane prawem czynności w przewodach doktorskich na bieżąco, starając się, by stan zagrożenia epidemiologicznego nie wpłynął na jakość i tempo prac.
   2. Po uzyskaniu zgody władz Uczelni publiczne obrony rozpraw doktorskich będą się odbywać stacjonarnie (dla politologów w Warszawie, dla historyków w Pułtusku), w miarę potrzeb stosowane będą konieczne zasady reżimu sanitarnego, gwarantujące bezpieczeństwo. Uprasza się jedynie o nie zapraszanie dużej liczby osób uczestniczących gościnnie.
   3. Uczelnia opracowała też stosowne przepisy i dysponuje możliwościami organizacji egzaminu doktorskiego lub publicznej obrony rozprawy doktorskiej on-line. Potrzeby w tym zakresie należy zgłaszać w Biurze.
   4. Po uzyskaniu zgody Rektora egzaminy doktorskie i posiedzenia komisji odbywać się będą stacjonarnie, z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa.
   5. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się organizację egzaminów i posiedzeń komisji w formie hybrydowej, to jest z udziałem części członków gremiów w trybie on-line.
   6. Ze względu na bardziej złożony nakład pracy organizacyjnej uprasza się promotorów i doktorantów o możliwie wczesny i bieżący kontakt z Biurem Obsługi Doktorantów, celem usprawnienia terminowej i bezpiecznej realizacji czynności w przewodach doktorskich.

   Wszystkich Państwa w razie pytań i wątpliwości zachęcam do kontaktów mailowych lub telefonicznych z Biurem Obsługi Doktorantów (mail: doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl, tel. 23 6929723). W wypadkach, gdy konieczne jest bezpośrednie spotkanie służę swą pomocą, proszę jedynie, by wcześniej umówić się przez Biuro i w trakcie spotkania przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przed zarażeniem COViD-19.

   Zaleca się regularne śledzenie informacji podawanych na niniejszej stronie.

   dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB Vistula
   Dyrektor Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

  • Zagadnienia egzaminacyjne (z dyscyplin dodatkowych i języka obcego)

  Dyscyplina Historia

  • Opiekunowie naukowi/promotorzy i zakres ich zainteresowań badawczych
   • Dr hab. Stefan Ciara: historia powszechna i Polski XVIII – XX wieku; nauki pomocnicze historii
   • Prof. dr hab. Jerzy Gąssowski: historia starożytna i wczesnośredniowieczna; historia sztuki prahistorycznej
   • Dr hab. Władysław Duczko: historia starożytna i wczesnośredniowieczna północnej i wschodniej Europy
   • Dr hab. Radosław Lolo: historia nowożytna powszechna i Polski; historia Mazowsza do XIX wieku; historia Kościoła w Polsce (XVI-XVIII w.)
   • Prof. dr hab. Mirosław Nagielski: dzieje wojen i wojskowości
   • Prof. dr hab. Izabella Rusinowa: historia powszechna i Polski XIX – XX w., ze szczególnym uwzględnieniem krajów anglojęzycznych
   • Prof. dr hab. Janusz Szczepański: historia Polski XIX – XX w.; dzieje Mazowsza
   • Prof. dr hab. Romuald Turkowski: historia Polski XIX – XX w.; dzieje ruchu ludowego
   • Prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz i dr hab. Marian Dygo: historia średniowieczna powszechna i Polski
   • Dr hab. Jolanta Załęczny: historia Polski XX w.

  Dyscyplina Nauki o polityce i administracji

  • Opiekunowie naukowi/promotorzy i zakres ich zainteresowań badawczych
   • Dr hab. Tadeusz Bartoś: filozofia polityczna; wybrane zagadnienia rozwoju cywilizacji
   • Dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB: systemy polityczne, w tym systemy partyjne; etnopolityka
   • Prof. dr hab. Adam Koseski: badania nad Polonią na Wschodzie; stosunki międzynarodowe; transformacja ustrojowa Europy Środkowo-Wschodniej
   • Dr hab. Wojciech Kostecki: stosunki międzynarodowe; współczesne konflikty międzynarodowe w XX i XXI w. i problemy bezpieczeństwa
   • Dr hab. Agnieszka Legucka: polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej; konflikty zbrojne w Europie po 1989 r.
   • Dr hab. Tomasz Nałęcz: wybrane zagadnienia z najnowszej historii powszechnej i Polski
   • Dr Bartłomiej Nowak: stosunki międzynarodowe; europeistyka
   • Dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa: historia myśli społecznej i politycznej; socjologia polityczna; socjologia ogólna; ruchy społeczne; współczesne teorie rozwoju społecznego; problemy etniczno-narodowe; zmiany społeczne i polityczne
   • Prof. dr hab. Longin Pastusiak: historia i polityka Stanów Zjednoczonych
   • Dr hab. Jerzy Paśnik: polityczne i prawne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa w aspekcie instytucjonalnym i społecznym, szczególnie gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz praw obywatelskich
   • Dr hab. Zbigniew Romek: myśl społeczna i polityczna XX i XXI wieku
   • Dr hab. Stanisław Stępka: badania nad ruchem ludowym i partiami politycznymi w Polsce w XX i XXI wieku; najnowsza historia społeczno-polityczna Polski

  Zapoznaj się z dokumentami seminariów doktorskich i doktoratów w trybie eksternistycznym

  Dokumenty rekrutacyjne

  Pobierz

  Kwestionariusz osobowy

  Pobierz

  Uchwała Nr 1/30.09/2020 Senatu AFiB Vistula z dn. 30 września 2020 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora

  Pobierz

  Zarządzenie 2-10-2020 ws. opłat w postępowaniu o nadanie stopnia doktora

  Pobierz

  Tryb odbywania zajęć seminaryjnych

  Pobierz

  Plan zajęć dla uczestników seminariów doktorskich oraz doktoratów w trybie eksternistycznym (aktualizacja 6.11.)

  Pobierz

  Program zajęć

  Pobierz

  Standardy rozprawy doktorskiej

  Pobierz
  • INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AK. 2020/2021

   SZKOŁA DOKTORSKA

   INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

   Z mocy Zarządzenia Rektora AFiB Vistula nr 3/10/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian organizacji działalności dydaktycznej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 od dnia 17 października wszystkie zajęcia w Szkole Doktorskiej odbywać się winny zdalnie.

   Do doktorantów zostaną wysłane linki umożliwiające uczestniczenie w zajęciach zdalnych w aplikacji TEAMS.

   Możliwie najszybciej zostaną utworzone konta umożliwiające udział w zajęciach poprzez platformę PLATON, o czym poinformujemy każdego doktoranta mailowo.

   Kontakty z promotorami winny odbywać się za pośrednictwem komunikatorów na odległość. W uzasadnionych wypadkach możliwe są kontakty indywidualne z zachowaniem obowiązujących rygorów w zakresie bezpieczeństwa.

   Rekomenduje się kontakt z Biurem Obsługi Doktorantów (tel. 23 6929723; mail: doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl) także za pośrednictwem komunikatorów na odległość. Indywidualne sprawy można załatwiać bezpośrednio po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

   Zaleca się regularne śledzenie informacji zamieszczanych na bieżącej stronie.

    

   dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB

   Dyrektor Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

  • ORGANY SZKOŁY

   Dyrektor Szkoły Doktorskiej: dr hab. Radosław Lolo prof. AFiB Vistula

  • Rada Naukowa

   Skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

   • dr hab. Radosław Lolo, prof. AH – Kierownik Szkoły Doktorskiej (dyscyplina historia)
   • dr hab. Janusz Szczepański – dyscyplina historia
   • dr hab. Marian Dygo, prof. AH – dyscyplina historia
   • dr hab. Tomasz Nałęcz – dyscyplina nauki o polityce i administracji
   • dr Małgorzata Gogolewska-Tośka – przedstawiciel Senatu
  • Komisja Rekrutacyjna

   Skład Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula powołanej 16 lipca 2020 r. na rok akademicki 2020/2021

   1. dr hab. Jan Tyszkiewicz – dyscyplina historia Przewodniczący Komisji
   2. dr hab. Jolanta Załęczny – dyscyplina historia
   3. dr hab. Zbigniew Romek – dyscyplina nauki o polityce i administracji
   4. dr hab. Stanisław Stępka – dyscyplina nauki o polityce i administracji
  Dokumenty do Szkoły Doktorskiej przyjmuje oraz informacji udziela Biuro obsługi Doktorantów (06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 36B, p. 312)
  Rekrutacja trwa do 30 września.

  Zapoznaj się z dokumentami szkoły doktorskiej

  Plan zajęć dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

  Pobierz

  Regulamin Szkoły Doktorskiej

  Pobierz

  Kwestionariusz osobowy

  Pobierz

  Dokumenty rekrutacyjne

  Pobierz

  Regulamin zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

  Pobierz

  Regulamin świadczeń stypendialnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

  Pobierz
int(1086)

Kontakt – Doktoraty

mgr Hanna Żurawińska - Specjalista ds. obsługi doktorantów

tel. (23) 692-97-23;
e-mail:
doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl

 

Czynne:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.00;
sobota – niedziela (w terminach zajęć) w godz. 8.00-14.00.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close