Akademia prowadzi Szkołę Doktorską oraz postępowania doktorskie w trybie eksternistycznym w dyscyplinach historia oraz nauki o polityce i administracji.

 • ZMIANOM NIE ULEGAJĄ:  

  1. Zasady określone w wcześniej zawartych umowach.
  2. Wysokość opłat.
  3. Numer konta bankowego (46124052821111000048960964).
  • INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AK. 2021/2022

   DOKTORATY W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

   INFORMACJA O ZMIANIE  ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM

   ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

   W związku z Zarządzeniem nr 2/03/2022 Rektora AFiB Vistula z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w drugim semestrze (letnim) roku akademickiego 2021/2022  od dnia 14 marca br. obowiązywać będą następujące zasady organizacji zajęć:

   1. Zaplanowane na semestr letni wykłady przygotowujące do egzaminów doktorskich nadal odbywać się będą zdalnie (w czasie rzeczywistym według zamieszczonej na stronie siatki zajęć) za pośrednictwem platformy PLATON, z wykorzystaniem aplikacji TEAMS.
   2. Od dnia 14 marca br. seminaria doktorskie mogą odbywać się w formie kontaktów bezpośrednich.
   3. Czynności w przewodach doktorskich, to jest: egzaminy, posiedzenia Rad Naukowych Dyscyplin i Komisji oraz publiczne obrony rozpraw doktorskich będą się odbywać w tradycyjnej formie.

   Biuro Obsługi Doktorantów udziela na bieżąco informacji w sprawie przebiegu procesu dydaktycznego, a o wszelkich zmianach będą Państwo powiadamiani mailowo. Uprasza się o bieżące śledzenie informacji o ewentualnych zmianach zamieszczanych na niniejszej stronie.

    

   dr hab. Radosław Lolo prof. AFiB

   Dyrektor Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

    

  • PROWADZENIE CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH I POSTĘPOWANIACH W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM
   1. Wszystkie przewidziane prawem czynności w przewodach doktorskich prowadzą Rady Naukowe dyscyplin, Komisje egzaminacyjne oraz Biuro Obsługo Doktorantów.
   2. Ze względu na złożony nakład pracy organizacyjnej uprasza się promotorów i doktorantów o możliwie wczesny i bieżący kontakt z Biurem Obsługi Doktorantów, celem usprawnienia terminowej i poprawnej formalnie realizacji czynności w przewodach doktorskich.
   3. W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, informujemy: doktoranci z przewodami otwartymi do dnia 30.04.2019 r. winni zakończyć przewody do dnia 31 grudnia 2023 r., co jest przedłużeniem terminu o rok.

   Wszystkich Państwa w razie pytań i wątpliwości zachęcam do kontaktów mailowych lub telefonicznych z Biurem Obsługi Doktorantów (adres mailowy: doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl; tel. (+23 692 97 23). W wypadkach, gdy konieczne jest bezpośrednie spotkanie służę swą pomocą, proszę jedynie, by wcześniej umówić się przez Biuro.

   Zaleca się regularne śledzenie informacji podawanych na niniejszej stronie.

    

   dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB Vistula
   Dyrektor Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

  • Zagadnienia egzaminacyjne (z dyscyplin dodatkowych i języka obcego)
   • filozofia – pobierz
   • ekonomia – pobierz
   • nauki o polityce – pobierz
   • język obcy nowożytny – pobierz
   • Weryfikacja efektów uczenia się na poziomie VIII PRK pobierz

  Dyscyplina Historia

  • Opiekunowie naukowi/promotorzy i zakres ich zainteresowań badawczych
   • Dr hab. Stefan Ciara: historia powszechna i Polski XVIII – XX wieku; nauki pomocnicze historii
   • Dr hab. Władysław Duczko: historia starożytna i wczesnośredniowieczna północnej i wschodniej Europy
   • Dr hab. Radosław Lolo: historia nowożytna powszechna i Polski; historia Mazowsza do XIX wieku; historia Kościoła w Polsce (XVI-XVIII w.)
   • Prof. dr hab. Mirosław Nagielski: dzieje wojen i wojskowości
   • Prof. dr hab. Izabella Rusinowa: historia powszechna i Polski XIX – XX w., ze szczególnym uwzględnieniem krajów anglojęzycznych
   • Prof. dr hab. Janusz Szczepański: historia Polski XIX – XX w.; dzieje Mazowsza
   • Prof. dr hab. Romuald Turkowski: historia Polski XIX – XX w.; dzieje ruchu ludowego
   • Prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz i dr hab. Marian Dygo: historia średniowieczna powszechna i Polski
   • Dr hab. Jolanta Załęczny: historia Polski XX w.
   • Dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska: etnohistoria: zagadnienia pamięci historycznej

  Dyscyplina Nauki o polityce i administracji

  • Opiekunowie naukowi/promotorzy i zakres ich zainteresowań badawczych
   • Dr hab. Tadeusz Bartoś: filozofia polityczna; wybrane zagadnienia rozwoju cywilizacji
   • Dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB: systemy polityczne, w tym systemy partyjne; etnopolityka
   • Dr hab. Wojciech Kostecki: stosunki międzynarodowe; współczesne konflikty międzynarodowe w XX i XXI w. i problemy bezpieczeństwa
   • Dr hab. Agnieszka Legucka: polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej; konflikty zbrojne w Europie po 1989 r.
   • Dr Bartłomiej Nowak: stosunki międzynarodowe; europeistyka (jako promotor pomocniczy)
   • Dr hab. Jerzy Paśnik: polityczne i prawne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa w aspekcie instytucjonalnym i społecznym, szczególnie gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz praw obywatelskich
   • Dr hab. Zbigniew Romek: myśl społeczna i polityczna XX i XXI wieku
   • Dr hab. Stanisław Stępka: badania nad ruchem ludowym i partiami politycznymi w Polsce w XX i XXI wieku; najnowsza historia społeczno-polityczna Polski
   • dr hab. Agata Włodkowska-Bagan: stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poradzieckiego; polityka zagraniczna Polski i państw obszaru poradzieckiego; teoria stosunków międzynarodowych
   • Dr hab. Aldona Maria Piwko, prof. AFiB: stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu, Maghrebu i Kaukazu; konflikty w świecie islamu oraz problemy bezpieczeństwa; polityka migracyjna w Unii Europejskiej; komunikacja międzykulturowa.

  Rekrutacja dla trybu eksternistycznego

  Ogólne zasady rekrutacji

  Pobierz

  Dokumenty rekrutacyjne

  Pobierz

  Kwestionariusz osobowy

  Pobierz

  Zapoznaj się z dokumentami seminariów doktorskich i doktoratów w trybie eksternistycznym

  Plan zajęć w semestrze letnim roku ak. 2021/2022 (uwaga zmiana)

  Pobierz

  Uchwała Nr 1/30.09/2020 Senatu AFiB Vistula z dn. 30 września 2020 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora

  Pobierz

  Zarządzenie nr 3/05/2022 ws. opłat w postępowaniu o nadanie stopnia doktora

  Pobierz

  Program zajęć

  Pobierz

  Standardy rozprawy doktorskiej

  Pobierz

  Terminarz seminariów doktorskich

  Pobierz
  • INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AK. 2021/2022

   SZKOŁA DOKTORSKA

   INFORMACJA O ZMIANIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM
   ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

   Z mocy z Zarządzenia nr 2/03/2022 Rektora AFiB Vistula z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w drugim semestrze (letnim) roku akademickiego 2021/2022 od dnia 14 marca br. wszystkie zajęcia w Szkole Doktorskiej odbywać się będą w trybie kontaktu bezpośredniego (siatki zajęć z podanymi numerami sal znajdują się na stronie).

   Uprasza się o bieżące śledzenie informacji o ewentualnych zmianach zamieszczanych na niniejszej stronie.

    

   dr hab. Radosław Lolo prof. AFiB

   Dyrektor Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

    

    

    

    

    

    

  • ORGANY SZKOŁY

   Dyrektor Szkoły Doktorskiej: dr hab. Radosław Lolo prof. AFiB Vistula

  • Rada Naukowa

   Skład Rady Naukowej

   Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

   powołanej w dniu 28 września 2020 roku Zarządzeniem Nr 8/09/2020 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula

   1. dr hab. Radosław LOLO, prof. AFiB Vistula – Dyrektor Szkoły Doktorskiej – Przewodniczący Rady
   2. dr hab. Tadeusz BARTOŚ – dyscyplina nauki o polityce i administracji
   3. dr hab. Marian DYGO – dyscyplina historia
   4. dr Grażyna GADOMSKA – dyscyplina nauki o polityce i administracji
   5. dr hab. Agnieszka LEGUCKA – dyscyplina nauki o polityce i administracji
   6. prof. dr hab. Izabella RUSIN  – dyscyplina historia
   7. prof. dr hab. Janusz SZCZEPAŃSKI – dyscyplina historia
   8. dr hab. Agata WŁODKOWSKA-BAGANdyscyplina nauki o polityce i administracji
  • Komisja Rekrutacyjna

   Skład Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula powołanej na rok akademicki 2021/2022.

   1. prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz – dyscyplina historia Przewodniczący Komisji
   2. dr hab. Jolanta Załęczny – dyscyplina historia
   3. dr hab. Zbigniew Romek – dyscyplina nauki o polityce i administracji
   4. dr hab. Stanisław Stępka – dyscyplina nauki o polityce i administracji

  Rekrutacja do szkoły doktorskiej

  Ogólne informacje o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

  Pobierz

  Zasady i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej (Uchwała)

  Pobierz

  Zasady i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej (Załącznik do uchwały)

  Pobierz

  Dokumenty rekrutacyjne

  Pobierz

  Kwestionariusz osobowy

  Pobierz

  Zapoznaj się z dokumentami szkoły doktorskiej

  Regulamin Szkoły Doktorskiej

  Pobierz

  Regulamin świadczeń stypendialnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

  Pobierz

  Samorząd Doktorantów AFiB Vistula

  Pobierz

  Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów

  Pobierz

  Plan zajęć w semestrze letnim roku ak. 2021/2022

  Pobierz

  Ocena śródokresowa

  Pobierz
int(1086)

Kontakt – Doktoraty

mgr Hanna Żurawińska - Specjalista ds. obsługi doktorantów

tel. (23) 692-97-23;
e-mail:
doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl

 

Biuro czynne:

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00 (na spotkania w kontakcie bezpośrednim należy wcześniej umówić się telefonicznie);

sobota (w terminach zjazdów) w godz. 9.00-13.00.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close