Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

niestacjonarne, stacjonarne

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Pułtusk

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 • Administracja – studia I stopnia w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie mają profil praktyczny. Są adresowane do osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach administracji państwowej i samorządowej, w wojsku i policji, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w firmach doradczych, instytucjach europejskich i międzynarodowych. 

  Studia mają charakter interdyscyplinarny. W ich trakcie zdobędziesz wszechstronną wiedzę w obszarze prawa, nauk społecznych i ekonomicznych. Pod kierunkiem ekspertów z zakresu administracji i prawa rozwiniesz kompetencje przydatne w pracy w organizacjach pozarządowych. Zyskasz przygotowanie specjalistyczne odpowiadające potrzebom zmieniającego się rynku pracy. Będziesz również przygotowany, by zaprojektować własną działalność gospodarczą.

 • Program kształcenia obejmuje wszystkie niezbędne elementy wiedzy na temat organizacji administracji publicznej, zarządzania publicznego i prawa administracyjnego. Zdobędziesz kwalifikacje, które przygotują cię do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. Program jest dostosowany do potrzeb organów państwowych, samorządowych, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, administracji gospodarczej oraz przedsiębiorstw prywatnych. Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów zarówno teoretyków, jak i praktyków.

   

  Wybrane przedmioty: 

  • podstawy prawoznawstwa;
  • prawo cywilne;
  •  prawo pracy;
  •  prawo karne;
  •  finanse publiczne i prawo finansowe;
  •  zamówienia publiczne;
  •  ustrój samorządu terytorialnego;
  •  nauka administracji;
  •  prawo i postępowanie administracyjne;
  •  techniki negocjacji i mediacji.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula
  w Warszawie zapewnią ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie administracji.

   

  PLANY ZAJĘĆ

  I rok studiów >>>

  II rok studiów >>>

  III rok studiów >>>

  ECTS pakiet 2018-2019 OK

 • Studia I stopnia na kierunku Administracja mają profil praktyczny.  Możesz wybrać jedną z dwóch specjalności.

  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  To specjalność adresowana do osób, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z administracją rządową, samorządową lub organizacjami pozarządowymi. Zdobędziesz wiedzę z obszarów kluczowych dla administracji publicznej. Nauczysz się postępować zgodnie z zasadami i procedurami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej administracji. Będziesz potrafił analizować kompetencje organów centralnych i terenowych administracji rządowej. Poznasz i zrozumiesz przepisy ustrojowego prawa administracyjnego i będzie umiał je stosować w praktyce.

  • Wybrane przedmioty:
   • ekonomia;
   • finanse publiczne;
   • instytucje UE;
   • prawo administracyjne;
   • prawo finansowe;
   • prawo karne; 
   • prawo konstytucyjne; 
   • prawo podatkowe.

  ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
  Ta specjalność pozwala zdobyć wiedzę w zakresie zasad i przepisów regulujących działania organów administracji publicznej i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Poznasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem państwa i społeczności lokalnych. Dowiesz się, jak funkcjonują wyspecjalizowane służby, jakie są ich uprawnienia i obowiązki. Zyskasz wiedzę potrzebną do opracowania planów zarządzania kryzysowego i programów prewencyjnych.

  • Wybrane przedmioty:
   • administracja samorządowa w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
   • podstawy prawne interwencji policyjnych;
   • polityka bezpieczeństwa w administracji publicznej na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym;
   • prawo administracyjne;
   • prawo konstytucyjne;
   • straże gminne (miejskie) i specjalistycznie; 
   • uzbrojone formacje ochronne w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
   • system organów administracji rządowej właściwy w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego;
   • zarządzanie kryzysowe i stany nadzwyczajne w RP. 
 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku Administracja

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA ADMINISTRACJI

  Praktyczne umiejętności
  Zyskasz praktyczne umiejętności, które pracodawcy cenią najbardziej. Poznasz procedury administracyjne i przepisy prawne, będziesz umiał je interpretować i stosować. 

  Gwarancja zatrudnienia
  Administracja publiczna to bardzo dobry pracodawca. Zdobędziesz ciekawą i stabilną pracę. Będziesz mógł rozwijać karierę także sektorze gospodarczym.

  Globalne możliwości
  Uznani wykładowcy, międzynarodowe środowisko, współpraca z zagranicznymi uczelniami sprawią, że studia przygotują cię do podjęcia pracy także poza granicami Polski.

  ADMINISTRACJA – JAKA PRACA PO STUDIACH?

  Absolwenci kierunku Administracja mogą starać się o zatrudnienie na wielu atrakcyjnych stanowiskach w instytucjach rządowych, w gospodarce oraz organizacjach pożytku publicznego:

  • administracja publiczna;
  • przedsiębiorstwa;
  • spółdzielnie;
  • stowarzyszenia; 
  • Policja;
  • Straż Graniczna;
  • Służba Ochrony Państwa;
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • biura detektywistyczne; 
  • agencje ochrony. 
 • Z kart historii…

  Kierunek administracja zainaugurował działalność w październiku 1995 r., oferując studia wyższe zawodowe I stopnia (tzw. licencjackie) na specjalności administracja publiczna. Na nowouruchomionym kierunku 85 osób rozpoczęło studia w systemie stacjonarnym i aż 400 w systemie niestacjonarnym. Oferta Wydziału spotkała się z dużym zainteresowaniem i w latach następnych liczba studentów zaczęła wzrastać.

   

  Od roku akademickiego 1999/2000 Wydział Administracji uruchomił w systemie niestacjonarnym studia na drugiej, unikatowej specjalności: administracja i doradztwo rolnicze. Od 2002 r. nazwa specjalności została zmieniona na agrokonsulting.

  Kolejne lata wzbogaciły ofertę edukacyjną Wydziału Administracji jeszcze o trzy specjalności: administrację turystyczno-hotelarską, administrację organów ochrony prawnej oraz administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego.

  Wobec powołania przez Uczelnię nowego kierunku studiów: turystyka i rekreacja, od roku akademickiego 2004/2005 studia hotelarskie prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie. W konsekwencji Wydział Administracji zaprzestał naboru na tę specjalność.

   

  Rok 2002 przyniósł inaugurację czwartej specjalności, której zadaniem jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry urzędniczej dla potrzeb sądów, prokuratur oraz kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, a także przygotowanie potencjalnej kadry kierowniczej w zakresie administracji tych instytucji. Jest to administracja organów ochrony prawnej, specjalność prowadzona w systemie niestacjonarnym.
  Specjalnością oferowaną przez Wydział Administracji w systemie studiów niestacjonarnych od roku akademickiego 2003/2004 była administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jej absolwenci stanowią potencjalną kadrę wykonawczą i kierowniczą organów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.
  Począwszy od roku akademickiego 2007/2008 propozycje studiów prowadzonych na Wydziale Administracji uległy istotnym zmianom.
  Pierwsza z nich polega na dokonaniu przez studenta wyboru specjalności dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów, co pozwala na dokonanie go, już po zdobyciu określonej wiedzy z zakresu administracji, a zatem w sposób bardziej racjonalny. Po drugie, likwidacji uległa specjalność agrokonsulting.

  Od roku akademickiego 2000/2001 Wydział Administracji prowadzi dwusemestralne studia podyplomowe: kontrola i audyt w administracji publicznej. Oferta skierowana jest do pracowników administracji, którzy myślą o uzyskaniu atrakcyjnej specjalizacji zawodowej oraz do tych wszystkich, którzy przejściowo nie mają pracy, a którzy chcieliby zdobyć atrakcyjną specjalizację zawodową.

   

  Od roku akademickiego 2007/2008 Wydział Administracji oferuje także studia podyplomowe integracja europejska oraz podyplomowe studia podatkowe. W roku akademickim 2009/2010 swoją ofertę dotyczącą studiów podyplomowych poszerzyliśmy o finanse i rachunkowość w sektorze publicznym oraz podyplomowe studia administracji publicznej, a od roku ak. 2010/ 2011 o rachunkowość  i finanse przedsiębiorstw.
  Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez kandydatów wykształcenia wyższego.

  Wydział Administracji ukończyło już ponad 6.700 absolwentów.

   

  • dr hab. Jerzy Paśnik >>
   Dr hab. Jerzy Paśnik, prof. AH ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, stopień doktora uzyskał w Instytucie Państwa i Prawa PAN, stopień doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Obszary zainteresowań: prawo administracyjne materialne i proceduralne oraz postępowanie sądowo-administracyjne, prawo konstytucyjne oraz zagadnienia interdyscyplinarne pomiędzy tymi gałęziami prawa. Współautor podręcznika do nauki prawa administracyjnego , autor monografii oraz prac przyczynkarskich, opiekun ponad 150 prac magisterskich i licencjackich. Wieloletni kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego oraz dziekan Wydziału w Akademii Podlaskiej w Siedlcach ( obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, prodziekan i dziekan Wydziału Administracji w filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ekspert Sejmu i Senatu, prowadzi też praktykę adwokacką
  • dr Mariusz Róg >>
   Mariusz Adam Róg – doktor nauk prawnych, profesor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Rozprawa doktorska: Zakres kontroli społecznej w systemie administracji lokalnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji, Toruń (1992). W 1987 r. ukończył studia podyplomowe z pedagogiki. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego, kryminologii, nauk o bezpieczeństwie. Staże zagraniczne: Akademia Kadr Kierowniczych Policji, Münster (Niemcy 1992), Wyższa Szkoła Policji Saksonii w Rotenburgu (Niemcy 1997). W latach 1995-2005 wykładowca Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej (Mitteleuropäische Polizeiakademie) i członek komitetu redakcyjnego Mitteleuropäische Polizeiakademie Handbuch w Wiedniu w latach 1999-2003. Od 15 marca 2000 r. do 24 czerwca 2003 r. Zastępca Komendanta – Prorektor ds. naukowo dydaktycznych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W latach 2003 – 2007 pracował w administracji centralnej m. in. na stanowiskach kierowniczych. Od 1 września 2004 r. zatrudniony w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora na stanowisku adiunkta, od 1 października 2013 r. zajął stanowisko profesora AH. Od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2015 r. Prodziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Od 1 września 2015 r. Dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.
  • dr Roman Biskupski >>
   Dr ROMAN BISKUPSKI Mgr Administracji, dr nauk Humanistycznych, podyplomowe studia w Polskiej Akademii Nauk z zakresu Europejskiego Prawa Samorządowego. Mjr rezerwy Straży Granicznej. W latach 1991 – 98 dyrektor delegatury INTER-VIS w Kijowie. W latach 2002 – 2006 dyrektor Zakładu Komunalnego w Legionowie i przewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego. Aktualnie prezes Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym NADZIEJA w Legionowie, założyciel i dyrektor Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, założyciel Legionowskiego Klubu AMAZONEK i Centrum Wolontariatu Seniorów, członek organów przedstawicielskich jak: Powiatowa Rada Rynku Pracy, Rada Pożytku Publicznego w Legionowie i inne. Inicjator powstania jednej z pierwszych w Polsce Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie i od początku jej przewodniczący. Inicjator wielu działań w zakresie polityki senioralnej w Legionowie i na Mazowszu. Koordynator wielu projektów samorządowych i Unii Europejskiej. Między innymi projektu na podstawie, którego powstało w Legionowie Centrum Integracji Społecznej i Legionowskie Centrum Wolontariatu Seniorów. Człowiek Roku 2015 miasta Legionowo. Od wielu lat nauczyciel akademicki na Wydziale Administracji w Akademii Humanistycznej w Pułtusku i innych uczelniach w tym zagranicznych. Moderator debat i dyskusji dotyczących polityki senioralnej na Mazowszu i w kraju. Autor wielu artykułów o tematyce społecznej w szczególności w zakresu problematyki bezpieczeństwa i funkcjonowania osób starszych w Polsce. Autor cotygodniowej audycji radiowej dla seniorów w Radiu HOBBY w Legionowie.
   Dr Roman Biskupski
  • dr Stanisław Kubeł >>
   dr inż. Stanisław Kubeł Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Uniwersytetu Warszawskiego. Starosta Ostrołęcki od 1998 r. W latach 1990- 91 Wójt Gminy Kadzidło, 1991-97 Wicewojewoda Ostrołęcki. Aktywnie uczestniczy w pracach Związku Powiatów Polskich – przewodniczył komisji finansów oraz był ekspertem we wspólnej komisji rządowo-samorządowej ds. systemu finansów publicznych, infrastruktury i środowiska. Prowadzi ożywioną działalność społeczną. Autor artykułów o środowisku i finansach publicznych. Pasjonat pszczelarstwa, myślistwa i sportu.
   Dr Stanislaw Kubeł
  • dr Damian Szczepański >>
   dr Damian Szczepański 1999 – 1999 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od 2000 r. – wykładowca na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 2002 r. – doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska pt. „Zamówienia publiczne jako forma ochrony gospodarczych interesów państwa”, obroniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wydana drukiem w 2004 r. 2004 r. – radca prawny 2006 r. – adwokat, prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie od 2009 r. – opracowuje komentarze prawnicze dotyczące zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi dla Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcji Publikacji Elektronicznych od 2010 r. – prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie 2010-2011 – członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w Warszawie 2010 – 2013 – członek Zespołu Wizytatorów przy Izbie Adwokackiej w Warszawie Autor publikacji naukowej pt. „Zamówienia publiczne” (2004 r.). Ma w swoim dorobku ponad 60 artykułów głównie z zakresu zamówień publicznych opublikowanych m.in. w prawniczych miesięcznikach: „Państwo i Prawo”, „Prokuratura i Prawo”, „Gazeta Sądowa”, „Palestra” i „Zamówienia Publiczne. Doradca” oraz w dzienniku „Dziennik. Gazeta Prawna”.Dr Damian Szczepański
 • Czesne dla studentów rozpoczynających kształcenie w r. ak. 2019/2020 wynosi:

  I, II rok studiów III rok studiów
  Studia stacjonarne 2.000 zł 2.100 zł
  Studia niestacjonarne 3.600 zł 3.700 zł

  Wysokość czesnego dla studentów - cudzoziemców za studia prowadzone w języku polskim wynosi:

  I, II rok studiów III rok studiów
  Studia stacjonarne 3.500 zł 3.600 zł
  Studia niestacjonarne 3.600 zł 3.700 zł

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 640/2017 z dnia
23 listopada 2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku administracja wydało OCENĘ POZYTYWNĄ.
Kierunek studiów administracja uzyskał kolejną akredytację PKA na 6 lat.     


Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 53/ 2012 z 23.02.2012 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku administracja  wydało ocenę pozytywną.   

Jak aplikować

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close