Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

niestacjonarne

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Pułtusk

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 • Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula, dają specjalistyczne przygotowanie z zakresu szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa. Przygotują cię do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Zdobędziesz wiedzę nt. zagrożeń militarnych i pozamilitarnych we współczesnym świecie, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa informacji i danych osobowych. Rozwiniesz też kompetencje potrzebne do kierowania zespołami ludzkimi na różnych poziomach.

 • Studia mają charakter interdyscyplinarny. Program kształcenia obejmuje wiedzę teoretyczną, warsztaty oraz praktyki zawodowe. Zajęcia dydaktyczne prowadzą eksperci, którzy mają bogate doświadczenie. Program został tak przygotowany, aby jak najlepiej przygotować cię do pracy w krajowych i zagranicznych instytucjach zajmujących się tematyką bezpieczeństwa. 

  Wybrane przedmioty: 

  • administracja publiczna; 
  • geografia polityczna i gospodarcza;
  • ekonomia;
  • ekonomika bezpieczeństwa;
  • teoria bezpieczeństwa;
  • prawne podstawy bezpieczeństwa;
  • polityka bezpieczeństwa;
  • strategia bezpieczeństwa;
  • zarządzanie kryzysowe;
  •  międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe;
  • organizacja i zarządzanie;
  • logistyka w sytuacjach kryzysowych;
  • historia Polski XX w.;
  • ochrona własności intelektualnej. 

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistuli zapewnią ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

 • Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe pozwalają wybrać jedną z pięciu specjalności.

  Uruchomienie specjalności zależy od liczby kandydatów; na studiach I stopnia specjalność jest realizowana od drugiego roku.

  CYBERBEZPIECZEŃSTWO NOWOŚĆ
  To specjalność opracowana z myślą o osobach, które pragną podjąć pracę w obszarach związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Kierunek jest silnie powiązany z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Słuchacze poznają teorię cyberbezpieczeństwa, współczesne zagrożenia cybernetyczne oraz prawne i teczniczne podstawy cyberbezpieczeństwa. Uczą się zarządzania cyberbezpieczeństwem. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich branżach, które mają styczność z cyberprzestrzenią oraz w sektorze rządowym. Absolwent tej specjalności przygotowany jest do podjęcia pracy podmiotach gospodarczych każdej branży mającej styczność z cyberprzestrzenią jak również w sektorze rządowym.

  OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I PRAWNIE CHRONIONYCH
  Ta specjalność jest adresowana do osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji w systemie teleinformatycznym i bezpieczeństwa informacyjnego. Słuchacze poznają w trakcie studiów instytucje i prawne podstawy ochrony informacji w Polsce. Uczą się komunikacji społecznej i zagadnień związanych z prawem do informacji, ochroną danych osobowych w prawie krajowym i w prawie UE, ochroną informacji niejawnych oraz organizacją obiegu informacji w administracji. Absolwenci tych studiów z powodzeniem mogą rozwijać karierę zawodową w komórkach odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych wszystkich podmiotów (państwowych, spółdzielczych, prywatnych), które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

  • Wybrane przedmioty:
   • bezpieczeństwo informacji w systemie teleinformatycznym;
   • bezpieczeństwo informacyjne;
   • instytucje i prawne podstawy ochrony informacji w Polsce;
   • komunikacja społeczna i prawo do informacji;
   • ochrona danych osobowych w prawie krajowym i w prawie UE;
   • ochrona informacji niejawnych;
   • organizacja obiegu informacji w administracji;
   • warsztaty ochrony informacji. 

  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI LOKALNEJ
  Specjalność została zaprojektowana z myślą o osobach, które chcą zyskać wiedzę nt. mediów w zarządzaniu kryzysowym, metodologii zarządzania kryzysowego, ochrony dóbr kultury, systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce. Słuchacze poznają zasady współpracy cywilno-wojskowej i zarządzania ryzykiem. Absolwenci tych specjalności mogą realizować się w instytucjach, organizacjach oraz urzędach zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego w gminach i w powiatach, w komórkach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz w centrach zarządzania kryzysowego (np. grupa planowania cywilnego, grupa monitorowania prognoz i analiz). Mogą też znaleźć miejsce w grupach tworzonych w sytuacjach kryzysowych, inspekcjach, służbach i strażach realizujących zadania zarządzania kryzysowego w gminach i w powiatach.

  • Wybrane przedmioty:
   • media w zarządzaniu kryzysowym;
   • metodologia zarządzania kryzysowego;
   • ochrona dóbr kultury;
   • system ratownictwa;
   • system zarządzania kryzysowego w Polsce;
   • warsztaty pomocy kryzysowej;
   • współpraca cywilno-wojskowa;
   • zarządzanie ryzykiem.
 • prof. dr hab. Adam Koseski

  Pełnione funkcje:

  Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (2004 – 2019), I Prorektor Wyższej Szkoły Humanistycznej (1994-2004)

  Zainteresowania naukowo-badawcze:

  najnowsze dzieje powszechne, zwłaszcza problematyka bałkańska oraz losy Polaków na Wschodzie.

  Wybrane publikacje:

  • Bułgaria w polityce europejskiej 1944-1948, 1975;
  • Europejskie państwa socjalistyczne 1948-1960.
  • Zarys rozwoju politycznego, 1977;
  • Ludowa Republika Bułgarii 1944-1980.
  • Zarys rozwoju politycznego, 1980;
  • Albania. Krótki zarys dziejów,1987;
  • współaut. Międzynarodowy ruch robotniczy, t. 2, 1976;
  • Emigracja z ziem polskich w XX wieku 1998;
  • Polonia w walce o niepodległość 1914-1920, 2000;
  • W bałkańskim tyglu, 2002;
  • Procesy migracji ludności polskiej, 2002;
  • współautor i red. serii dokumentów O Niepodległą i Granice (4 tomy), 2000-2002.
  • Tłumacz bułgarskiej literatury pięknej, historycznej i naukowej (14 książek).
  • Promotor 18 prac doktorskich

  Prowadzone zajęcia:
  seminaria dyplomowe, seminaria doktorskie

  Hobby:
  teatr, literatura piękna, sport – tenis, koszykówka, pływaniedo góry

    dr hab. Tomasz Nałęcz

  Pełnione funkcje:

  doradca Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do spraw historii i dziedzictwa narodowego (2010-2015), poseł na Sejm RP II kadencji (1993-1997); poseł na Sejm RP IV kadencji, wicemarszałek Sejmu RP (2001-2005); radny Rady Gminy Warszawa – Mokotów (1990-1994).

  Zainteresowania naukowo-badawcze:

  historia Polski XX wieku; historia powszechna XX wieku; parlamentaryzm polski w XX wieku i jego współczesne problemy; życie polityczne III Rzeczypospolitej.

  Wybrane publikacje:

  • Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915 – 1939, Warszawa 1982, s. 13 – 83 (z Darią Nałęcz, Andrzejem Chojnowskim, Wiesławem Władyką).
  • Sprawa polska w I wojnie światowej: materiał pomocniczy dla nauczycieli historii, Warszawa 1982, s. 50.
  • Polska Organizacja Wojskowa 1914 – 1918, Wrocław 1984, s. 256.
  • …Zemsty grom, ludu gniew, Warszawa 1984, s. 303 (z Darią Nałęcz).
  • Józef Piłsudski – legendy i fakty, (z Darią Nałęcz).
  • Irredenta polska: myśl powstańcza przed I wojną światową, Warszawa 1987, s. 459.
  • Rządy Sejmu 1921 – 1926, Warszawa 1991, s. 80.
  • Irredenta polska, Warszawa 1992, s. 361.
  • Polska. Losy państwa i narodu, Warszawa 1992, s. 427 – 585 /z Henrykiem Samsonowiczem, Januszem Tazbirem, Tadeuszem Łepkowskim/.
  • Spór o kształt demokracji i parlamentaryzmu w Polsce w latach 1921 – 1926, Warszawa1994, s. 268.
  • Historia. Vademecum maturzysty, Warszawa 1995, s. 337 – 409 /z Haliną Manikowską, Łukaszem Kądzielą, Andrzejem Chojnowskim, Anną Rosner/.
  • Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 1995, s. 497 -620 /z Tomaszem Kizwalterem, Andrzejem Paczkowskim, Henrykiem Samsonowiczem, Jackiem Staszewskim, Januszem Tazbirem, Andrzejem Wyczańskim/.
  • Józef Piłsudski. Mity i rzeczywistość, Kielce 1997, s. 112.
  • Historia XX wieku, Warszawa 2000.
  • Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2006, s. 497 -620 /z Henrykiem Samsonowiczem, Andrzejem Wyczańskim, Januszem Tazbirem, Jackiem Staszewskim, Tomaszem Kizwalterem, Andrzejem Paczkowskim, Andrzejem Chwalbą/.
  • Historia Polski, Warszawa 2007, T. I-II, /z Henrykiem Samsonowiczem, Andrzejem Wyczańskim, Januszem Tazbirem, Jackiem Staszewskim, Tomaszem Kizwalterem, Andrzejem Paczkowskim, Andrzejem Chwalbą/.
  • Pokolenie Józefa Piłsudskiego, w: Legenda Legionów. Opowieść o Legionach oraz ludziach Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2008.

  Prowadzone zajęcia:
  historia Polski XX wieku, historia powszechna XX wieku, stosunki międzynarodowe, seminarium magisterskie, seminarium doktorskie

  Hobby:
  ogródek, rower

  do góry

   dr hab. Zbigniew Romek
  Pełnione funkcje:

  Prof. nadzw. Instytutu Historii PAN (1991-2018); dyrektor Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (2014-2017); członek Towarzystwa Historiograficznego

  Zainteresowania naukowo-badawcze:

  Myśl społeczna i polityczna XX i XXI ww., szczególnie historia na usługach ideologii i polityki oraz problemy z wolnością słowa.

  Wybrane publikacje:

  • Olgierd Górka. Historyk w służbie myśli propaństwowej (1908-1955), Wyd. „Semper”, Warszawa 1997.
  • Droga Leszka Kołakowskiego ku antykomunistycznej opozycji. Od ortodoksyjnej ideologii ku wolności myślenia, „Dzieje Najnowsze” 1999, z. 4, s. 139-159.
  • Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprac. Zbigniew Romek, Wyd. „Neriton”, Warszawa 2000.
  • Krystyna Kersten – historyk dziejów najnowszych. Kartka z dziejów kształtowania się opozycji antykomunistycznej w PRL, [w:]  Komunizm, ideologia, system, ludzie, pod red. Tomasza Szaroty,  Wyd. „Neriton”, Warszawa 2001, s. 217-232.
  • Walka z „amerykańskim zagrożeniem” w okresie stalinowskim, [w:] Polska 1944/1945-1989. Studia i materiały, t. 5, Życie codzienne w Polsce 1945-1955, Warszawa 2001, s. 173-208.
  • Nauka przeciw ideologii. Współpraca historyków polskich i radzieckich po II wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze” 2002, nr 1, s. 95-102.
  • Polsko-radzieckie dyskusje wokół trzytomowej „Istorii Polszi” w latach 1950-1959, [w:] Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, [t.1], red. naukowa Andrzej Wierzbicki, Warszawa 2004, s. 169-189.
  • Uczony pod presją. Przypadek Bogdana Suchodolskiego (maj 1949 – grudzień 1953), [w:]  Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, red. naukowa Andrzej Wierzbicki, t. 2, Warszawa 2005, s. 67-89.
  • Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970, Wyd. Neriton i Instytut Historii PAN, Warszawa 2010, ss. 360.
  • Zapomniany historyk – Stanisław Śreniowski (1912-1957), Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX-XX w., red. naukowa Andrzej Wierzbicki, t. 6, Wyd. Neriton i IHPAN, Warszawa 2012, s.75-99. 
  • Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX-XXI wieku, red. [i wstęp] Katarzyna Błachowska, Zbigniew Romek, Marcin Wolniewicz, Wyd. Neriton, PTH, IH PAN, Warszawa 2013.
  • Krystyna Śreniowska (1914-2013), „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 1, s. 278-282.
  • System cenzury w PRL, [w:] Tomasz Strzyżewski, Wielka księga cenzury PRL w dokumentach, Wyd. Prohibita, Warszawa 2015, s. 9-27. 
  • Instytucje pozauniwersyteckie zajmujące się historią [w:] Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 roku, pod red. M. Kruszyńskiego, S. Łukasiewicza, M. Mazura, S. Poleszaka, P. Witka, IPN, Lublin 2016, s. 33-46.
  • Wizja dziejów Polski według Krakowskiej Szkoły Historycznej a podręczniki szkolne III RP, [w:] Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne. Studia historiograficzne, red. Piotr Biliński, Paweł Plichta, Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa–Kraków 2017, s.159-176.
  • Cenzura w PRL. Analiza zjawiska, red. naukowa Zbigniew Romek, Kamila Kamińska-Chełminiak, Wydz. Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017.
  • Cenzura w teatrze? [w:] Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku, red. naukowa Z. Romek, K. Kamińska-Chełminiak, Wydz. Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk-Warszawa 2018, s. 149-169.
  • Między asymilacją a kultywowaniem własnych tradycji. Problem mniejszości narodowych we współczesnych państwach europejskich, „Społeczeństwo i Polityka” 2018, nr 4, s. 29-39.
  • Powstanie styczniowe w podręcznikach PRL. Historia na usługach ideologii i polityki, [w:] Drogi do niepodległości. Reminiscencje popowstaniowe, pod red. T. Wolszy, Wyd. Neriton, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2018, s. 203-218.

  Prowadzone zajęcia:

  Historia instytucji politycznych, teoria polityki, wykłady fakultatywne, seminarium magisterskie

  Hobby:
  teatr, siatkówka, rower

  dr hab. Stanisław Stępka
  Pełnione funkcje:

  prodziekana Wydziału Nauk Społecznych SGGW  w Warszawie (2008 – 2016); członek Senackiej Komisji ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechnienia Wiedzy (2008-2016); członek Rady Programowej Wydawnictw SGGW (2008-2016); przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (2006-2009) kierownik Komisji ds. Historii Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW (2002-2004).

  Zainteresowania naukowe:

  Główne kierunki działalności naukowej koncentrują się na historii społeczno-politycznej Polski XX w., dziejach wsi i ruchu ludowego i problematyce regionalnej.

  Wybrane publikacje:

  • Repatriacja  ludności polskiej z ZSRR 1955-1959Wybór dokumentów, Warszawa 1994,  ss. 174.  (Współredaktor).
  • Chłopi wobec wydarzeń politycznych w Polsce (1956 – 1959),  Warszawa 1999,  ss. 195.
  • Stanisław Mikołajczyk.  Rozprawy i Studia.  Warszawa 2001,  ss. 184.
  • Źródła i materiały do badań nad działalnością Międzynarodowej Unii Chłopskiej. Redakcja S. Stępka, t. 1 Międzynarodowa Unia Chłopska 1947 – 1956. Wybór i opracowanie B. Kącka-Rutkowska, S. Stępka,  Warszawa 2007, ss. 227.
  • Społeczny Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia (1958-1966), „Studia Historyczne” 2007, z. 2, s. 233-242.
  • Październik 1956 roku.  Początek erozji systemu. Praca zbiorowa pod red. M. Jabłonowskiego, Stanisława Stępki, Pułtusk 2007, ss. 409.
  • Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, Część 1. Redakcja naukowa M. Jabłonowskiego, S. Stępki, S. Sulowskiego, Warszawa 2009, ss. 544.
  • Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, Część 2. Redakcja naukowa M. Jabłonowskiego, S. Stępki, S. Sulowskiego, Warszawa 2009, ss. 452.
  • Źródła i materiały do badań nad działalnością Międzynarodowej Unii Chłopskiej. Redakcja S. Stępka, t. 2 Międzynarodowa Unia Chłopska 1957 – 1968. Wybór i opracowanie B. Kącka-Rutkowska, S. Stępka,  Warszawa 2011, ss. 238
  • Sytuacja Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przed IV Kongresem w świetle informacji Walerego Namiotkiewicza, „Społeczeństwo i Polityka” 2011, nr 4, s. 40-59.
  • Od rozbicia do ubezwłasnowolnienia. Ruch ludowy w latach 1944-1949, (w: ) Zwrot polityczny ’48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym, Redakcja naukowa M. Jabłonowski, W. Jakubowski, T. Krawczak, Warszawa 2013, s. 109-124.
  • Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności. Państwo – forma, rola i zadania, pod redakcją,  J. Gmitruka, A. Indraszczyka, S. Stępki, Warszawa 2014, ss. 220.
  • Attitude of the International Peasant Union to Communism (1947-1989), in Agrarismus  ve střední východní Evropě 19. a 20. Století, eds. Jan Rychlík, Lukáš Holeč, Michal Pehr, Praha 2015, s. 295-305.
  • Drużyny Podhalańskie – jako regionalna organizacja paramilitarna (1912-1914), „Myśl Ludowa” 2015, nr 7, s. 133-145.
  • Peasants in the Face of Activities of the Polish United Workers' Party in Rural Areas (1948-1989), (in) Countryside and communism in Eastern Europe. Perceptions, attitudes, propaganda, ed. by Sorin Radu, Cosmin Budeancă, Zürich 2016, s. 114-134.

  Prowadzone zajęcia:

  wykłady fakultatywne, metodologia badań historycznych i politologicznych, seminarium magisterskie

  Hobby:

  ogród, turystyka górska

  dr Bogusław Bębenek
  Pełnione funkcje:

  Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich.
  Członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu od 2011 roku.
  Członek Rady Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
  w Warszawie w latach 2014-2016.
  W latach 1999-2002 członek Zespołu Ekspertów Genewskiego Centrum Rozminowania Humanitarnego ONZ zajmującego się likwidacją zagrożenia minowego w świecie.
  W latach 2000-2002 członek zespołu Międzyresortowej Grupy Zadaniowej powołanej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w celu przygotowania Polski do ratyfikacji Konwencji Ottawskiej i Protokołu w sprawie ograniczenia użycia min lądowych.
  W latach 1998-2006 przedstawiciel Dowództwa Wojsk Lądowych w pracach Grupy Roboczej NATO LG/9 zajmującej się problematyką „Inżynierii pola Walki”.

  Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Bezpieczeństwo europejskie.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem Państwa.
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
  • Kierowanie działaniami inżynieryjnymi.
  • Osiąganie zdolności SZ w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym.

  Wybrane publikacje:

  Monografie:

  • Kierunki i możliwości rozwoju narodowych zdolności w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED
   – 
   Counter Improvised Explosive Device), red. B. Bębenek, Warszawa 2010.
  • Wkład saperów polskich w wychowanie patriotyczno-obronne społeczeństwa polskiego, red. B. Bębenek, Warszawa 2010.
  • Rola Stowarzyszenia Saperów Polskich w działalności społeczno-
   -wychowawczej i edukacyjnej w środowiskach szkolnych i edukacyjnych
   , red. B. Bębenek, Inowrocław 2011, ISBN 978-83-929870-1-7.
  • Przeciwdziałanie improwizowanym urządzeniom wybuchowym, Wyd. AON, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7523-314-8.
  • Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), red. nauk. S. Kowalkowski, B. Bębenek, T. Całkowski, Wyd. AON, Warszaw 2014, ISBN 978-83-7523-376-6.
  • Taktyczno-inżynieryjne wymagania forsowania przeszkody wodnej – stan aktualny i perspektywy, red. nauk. B. Bębenek, W. Kawka, K. Wysocki, Wyd. AON, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7523-401-5.
  • Determinanty urządzania i utrzymania przepraw przez przeszkody wodne, Wyd. AON, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7523-512-8.

  Artykuły w pracach zbiorowych:

  • Nowe tendencje rozwojowe Inżynierii Wojskowej, [w:] Inżynieria Wojskowa problemy i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, ISBN 978-83-911434-8-3.
  • Innowacyjność w dowodzeniu i kierowaniu Wojskami Inżynieryjnymi
   w aspekcie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym
   , [w:] Publik Management 2014 – Innowacyjność w procesach zarządzania
   i dowodzenia organizacjami publicznymi, Wyd. AON, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7523-326-1.
  • Doświadczenia Inżynierii Wojskowej wynikające z operacji prowadzonych poza granicami kraju, [w:] Teoria i praktyka taktyki w XXI wieku, Wyd. AON, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7523-441-1.
  • Ryzyko podczas oczyszczania kraju z przedmiotów wybuchowych
   i niebezpiecznych
   , [w:] Risk Management 2015 – Zarządzanie ryzykiem
   w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. AON, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7523-490-9.

  Artykuły w czasopismach:

  • Wybrane zagadnienia przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED) w NATO, [w:] Obronność, kwartalnik nr 1/2012, ISSN 2084-7297.
  • Nowy element ugrupowania Wojsk Lądowych do przeciwdziałania IED, [w:] kwartalnik Bellona nr 2/2013 (673), ISSN 1897-7065.
  • Inżynieryjne aspekty maskowania wojsk, [w:] Obronność, kwartalnik nr 1(17)/2016, ISSN 2084-7297.

  Prowadzone zajęcia:

  • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej;
  • Bezpieczeństwo europejskie;
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;
  • Bezpieczeństwo informacyjne.

  Hobby:

  Literatura faktu, podróże, przyroda.

   dr Jarosław Cymerski
  Pełnione funkcje:

  Od dwudziestu lat funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, obecnie w stopniu majora

  Zainteresowania naukowo-badawcze:

  problematyka związana z funkcjonowaniem podmiotów systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu

  Wybrane publikacje:

  • Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, Monografia, „Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o., Akademia Humanistyczna im. A Gieysztora w Pułtusku; Warszawa 2013 r., ISBN 978-83-7399-585-7; 978-83-7549-207-1
  • Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Biuro Ochrony Rządu. Kuba Jałoszyński, Jarosław Cymerski, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko Biała 2013r. ISBN 978-83-63705-72-5
  • Polskie formacje ochronne na przestrzeni lat 1924-2014 [w]: Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń w XXI wieku. Red. Piotr Bogdalski, Jarosław Cymerski, Kuba Jałoszyński, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2014 r. ISBN 978-83-7462-416-9, e-ISBN 978 83-7462-417-6

  Prowadzone zajęcia:
  współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, seminarium dyplomowe

  Hobby:  strzelectwo sportowe i bojowe (posiada uprawnienia instruktora dyscypliny sportu strzelectwo sportowe, uzyskał przygotowanie do prowadzenia zajęć z bronią gładkolufową, maszynową, krótką palną bojową); sport, fotografia, teatr, muzyka, motocykle

    dr Dariusz Rafał Faszcza

  Pełnione funkcje:

  Członek Senatu AH
  Członek nadzwyczajny Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego

  Członek Stowarzyszenia Historyków Wojskowości
  Członek Szczecińskiego Towarzystwa „Pogranicze”

  Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Społeczeństwo i Polityka”

  Zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa seryjnego „Pomorze Militarne”
  Redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Atheneum”

  Sekretarz Rady Wydziału Nauk Politycznych AH

  Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

   

  Zainteresowania naukowo-badawcze:

  Dzieje wojskowości Polski i Bułgarii w XIX i XX w., współczesne stosunki międzynarodowe.

   

  Publikacje książkowe:

  • Wojna serbsko-bułgarska 1885. Studium polityczno-wojskowe, Oświęcim 2018.
  • 36. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Dobrej (1968-1999), Szczecin 2018 (współautor).
  • Dyscyplina w armiach europejskich od antyku do 1914 r., Oświęcim 2018 (współautor).
  • Pomorze militarne. Wokół zagadnień polityki i obronności na Pomorzu Zachodnim w polskim 70-leciu, Szczecin 2017 (red. nauk).
  • Zapomniany sojusznik kajzerowskich Niemiec. Armia bułgarska podczas pierwszej wojny światowej, Oświęcim 2015.
  • 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana. 70 lat służby na Pomorzu Zachodnim (1945–2015), Warszawa 2015.
  • Luboń”, „Wiktor”. Płk Kazimierz Bąbiński 1895–1970, Warszawa 2010.
  • 54 pułk piechoty strzelców kresowych, Pruszków 2010.
  • Dowódcy 12 Dywizji Piechoty/Zmechanizowanej 1919–2008, Szczecin 2009.
  • Skazany na zapomnienie. Płk Kazimierz Bąbiński „Luboń–Wiktor”, Pułtusk 2008.
  • Z dziejów 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego 1945–2005, Warszawa 2005. Praca wyróżniona w 2007 r. przez Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej dyplomem.
  • 5 pułk piechoty Legionów, Pruszków 1994.

   

  Prowadzone zajęcia:

  Myśl polityczna, Gra decyzyjna, Służba cywilna w demokratycznym państwie, Teoria bezpieczeństwa, Polityka bezpieczeństwa, Strategia bezpieczeństwa, Międzynarodowe stosunki wojskowe, Współpraca cywilno-wojskowa.

    dr Grażyna Gadomska

  Pełnione funkcje:

  Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  Sekretarz redakcji pisma naukowego „Społeczeństwo i Polityka”
  Członek Towarzystwa Naukowe EDUCARE przy Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku
  Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich Oddział  Warszawski
  W latach 2011-2013 koordynator Międzywydziałowego Edukacyjnego Projektu Naukowo – Badawczego „Regionalne zróżnicowanie postaw zawodowych i orientacji społeczno – politycznych nauczycieli XXI wieku”Zainteresowania naukowo-badawcze:

  komunikowanie polityczne, demokracja lokalna, socjologia polityki, socjologia edukacji

  Wybrane publikacje:

  • Prawo naturalne i prawo pozytywne jako przedmiot refleksji moralnej[w:] „Społeczeństwo i Polityka” Nr 2/2013.
  • Wybrane aspekty procesu transformacji w opinii społecznej [w:] Społeczeństwo i Polityka  Nr  4/2013. 
  • Recenzja książki  Jak żyć? Wykłady z etyki, Pułtusk 2011 [w:] ,,Społeczeństwo i Polityka”  Nr 1/2013.
  • Postawy zawodowe i orientacje społeczno – polityczne  współczesnych nauczycieli – wyniki z wybranych obszarów badań pilotażowych [w:] R. Stępień (red.), Kształcenie pedagogów w szkole wyższej. Teoria i praktyka, Pułtusk 2015 (współautor);
  • Postawy zawodowe i orientacje społeczno – polityczne współczesnych nauczycieli [w:]  Konstanty A. Wojtaszczyk, J. Wiśniewska – Grzelak (red.), Teorie i metody w studiach europejskich – V Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, Warszawa 2015 (współautor);
  • Wybrane zadania samorządu terytorialnego gminy w zakresie bezpieczeństwa w szkole [w:] M. Górka, G. Tokarz (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki bezpieczeństwa publicznego, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2015;
  • Rola i zadania samorządu gminy w rozwoju lokalnym [w:] M. Ilnicki, Z. Nowakowski (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Gospodarka. Społeczeństwo – wybrane zagadnienia, Towarzystwo Naukowe Powszechne S. A., Warszawa 2016;
  • Obserwacja [w:] R. Bëcker, L. Czechowska, G. Gadomska, J. Gajda, K. Gawron-Tabor, M. Giedz, D. Kasprowicz, M. Mateja, B. Płotka, J. Rak, A. Seklecka, W. Szewczak, M. Wincławska, J. Wojciechowska, Metodologia badań politologicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2016;

  Zasady etyki w polityce – artykuł oddany do druku [w:] monografii dedykowanej II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kulturowy wymiar integracji europejskiej – Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji”, Wydawnictwo Naukowe Akademii  im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

  Prowadzone zajęcia:

  metodologia badań politologicznych, samorząd terytorialny i polityka lokalna, etyka zawodowa, organizacja obiegu informacji w administracji

  Hobby: fotografika, przyroda, rower

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe pozwolą ci realizować się w wymarzonym zawodzie. Specjalności zostały tak zaprojektowane, abyś był jak najlepiej przygotowany do pracy.

  Przekonaj się, że Vistula jest uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

   

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA BEZPIECZESTWA NARODOWEGO

  Specjalistyczna wiedza
  Kształcenie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego jest odpowiedzią na aktualne wyzwania. W dobie mnożących się zagrożeń, również hybrydowych, zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią stawić im czoło stale rośnie. 

  Gotowość zawodowa
  Zdobędziesz wiedzę, która jest pożądana na rynku. Zyskasz praktyczne umiejętności, które dadzą ci przewagę nad innymi. Rozwiniesz też kompetencje społeczne niezbędne do kierowania zespołem. 

  Globalne możliwości
  Uznani wykładowcy, międzynarodowe środowisko, współpraca z zagranicznymi uczelniami sprawią, że te studia przygotują cię do podjęcia pracy także poza granicami Polski.

 • Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia niestacjonarne 300 zł 3800 zł 2000 zł 420 zł

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close