Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

niestacjonarne

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Pułtusk

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 • Historia to jedna z najstarszych dziedzin wiedzy naukowej w naszej cywilizacji, która nieustannie cieszy się zainteresowaniem. Historia, kierunek studiów w Filii Akademia im. A. Gieysztora w Pułtusku, rozwija zdolności intelektualne i otwiera przed absolwentami uniwersalne perspektywy zawodowe. Rozwiniesz pasję związaną z rozumieniem, odkrywaniem i badaniem przeszłości. Nauczysz się szybkiego i skutecznego zdobywania danych i ich weryfikacji, sprawnego pisania, pracy samodzielnej, ale także pracy w grupie, merytorycznej dyskusji oraz wspólnego rozwiązywania problemów. To kompetencje pożądane na współczesnym rynku pracy. Wśród naszych absolwentów są posłowie na Sejm RP, wysocy urzędnicy państwowi, kierownicy placówek archiwalnych i muzealnych. Wysoki poziom kształcenia zapewnia doświadczona kadra naukowa. Proces dydaktyczny jest realizowany w małych grupach, z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań. Nasi studenci są często nagradzani stypendiami MNiSzW za wybitne osiągniecia w nauce.

 • Studia historyczne pozwolą ci zdobyć szeroką wiedzę humanistyczną, nie tylko z zakresu z zakresu historii, a także innych nauk humanistycznych i społecznych. Poznasz procesy i mechanizmy polityczne, społeczne oraz gospodarcze od starożytności po współczesność. Nabędziesz przydatne umiejętności odnośnie zbierania i krytycznej analizy informacji, cenione przez pracodawców w wielu dziedzinach gospodarki. Moduły do wyboru oraz wykłady monograficzne zapewniają ci możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań, co do epok historycznych i subdyscyplin.

  W trakcie studiów są realizowane wybrane przedmioty kierunkowe: 

  • historia starożytna;
  • historia średniowieczna powszechna i Polski;
  • historia nowożytna powszechna i Polski;
  • historia XIX wieku;
  • historia najnowsza powszechna i Polski;
  • historia nowożytna – reformacja, kontrreformacja;
  • ustrój, historia starożytna – wierzenia i kultura antyczna;
  • historia średniowieczna – rycerze, mieszczanie, chłopi;
  • historia XIX wieku – historiografia i literatura w życiu narodów;
  • prahistoria ziem polskich;
  • seminarium dyplomowe;
  • podstawy edytorstwa. 

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia w Akademii im. A.Gieysztora – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula zapewnią ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie historii.

  UNIWERSALNE UMIEJĘTNOŚCI

  Historyk potrafi pisać teksty w różnych formułach, zbierać, krytycznie analizować i upowszechniać informacje, co jest przydatne w niemal wszystkich dziedzinach gospodarki.

 • Studenci Historii mają do wyboru jedną z trzech specjalności.

  Uruchomienie specjalności zależy od liczby kandydatów.

  Specjalność archeologiczna
  To specjalność, która pozwala połączyć zainteresowania historyczne z pasją poszukiwania, odkrywania wciąż nowych materialnych śladów i pamiątek minionych epok. Będziesz uczestniczyć w badaniach terenowych, poznasz techniki badawcze i pogłębisz wiedzę z zakresu archeologii.

  • Wybrane przedmioty:
   • archeologia Wikingów;
   • historia archeologii;
   • metodyka badań terenowych;
   • muzealnictwo, konserwatorstwo i popularyzacja archeologii;
   • numizmatyka;
   • objazd naukowy;
   • praktyka archeologiczna;
   • starożytny Egipt i Bliski Wschód.
  • Perspektywy zawodowe: 
   • wykopaliska archeologiczne;
   • opracowywanie zabytków;
   •  działy archeologiczne i badawcze muzeów;
   •  instytucje zajmujące się promocją i ochroną dziedzictwa kultury.

  Specjalność archiwalno-muzealna
  To specjalność, która przygotuje cię do wykonywania zadań w archiwach państwowych i zakładowych,  w muzeach, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego oraz w placówkach antykwarycznych. Zdobędziesz wiedzę nt. archiwów polskich i zagranicznych. Poznasz metodykę, narzędzia oraz systemy informatyczne niezbędne w pracy archiwalnej. Nauczysz się także zasad obrotu dziełami sztuki. W programie są liczne spotkania w muzeach i galeriach, w pracowniach konserwatorskich, a także objazdy naukowe krajowe i zagraniczne. 

  • Wybrane przedmioty:
   • archiwa zakładowe;
   • dzieje muzealnictwa i kolekcjonerstwa;
   • edytorstwo;
   • informatyka archiwalna;
   • metodyka badań genealogicznych;
   • metodyka kształtowania i udostępniania zasobu archiwalnego;
   • objazd naukowy;
   • prawo w muzeum i w ochronie zabytków;
   • warsztaty muzealnicze.
  • Perspektywy zawodowe: 
   • archiwa państwowe;
   • archiwa zakładowe;
   • instytucje państwowe działające w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego;
   • instytucje samorządowe działające w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego;
   • muzea wszystkich typów;
   • wydawnictwa naukowe;
   • redakcje czasopism.

  Historia wojskowości
  Specjalność ta powstała z myślą o licznych miłośnikach historii wojskowej. Wychodząc im naprzeciw oferujemy specjalność realizowaną przez grupę wybitnych specjalistów. Dzięki nim zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do badania wojen i wojskowości w poszczególnych epokach historycznych. Zapoznasz się z organizacją i strukturą polskich sił zbrojnych na tle państw europejskich. Dowiesz się o ich uzbrojeniu, technikach, sposobach finansowania, werbunku oraz składzie społeczno-narodowym. Zyskasz również wiedzę o zjawiskach społecznych, gospodarczych i kulturowych towarzyszących działaniom wojennym od czasów najdawniejszych po współczesne. Poznasz metody badawcze stosowane przez historyków wojskowości, źródła oraz sposoby ich interpretacji. Zyskasz także kompetencje z zakresu muzealnictwa i kolekcjonerstwa wojskowego.

  • Wybrane przedmioty:
   • architektura militarna;
   • historia wojskowości poszczególnych epok;
   • historiografia wojskowa;
   • objazd naukowy;
   • wybrane problemy z zakresu muzealnictwa i kolekcjonerstwa wojskowego.
  • Perspektywy zawodowe:
   • muzea o profilu wojskowym;
   • archiwa o profilu wojskowym; 
   • działalność ekspercka na rynku kolekcjonerskim i antykwarycznym;
   • wydawnictwa o profilu wojskowym;
   • redakcje o profilu wojskowym;
   • działalność szkoleniowa w jednostkach i instytucjach wojska i policji.
 • Informacje o wykładowcach  Katedra Antropologii i Archeologii

  Zakłady wewnątrz Katedry: Zakład Antropologii, Zakład Kultur Starożytnych

  Kierownik Katedry: dr hab. Władysław Duczko, prof. AFiB Vistula

  Członkowie: dr Bożena Józefów-Czerwińska, dr Joanna Popielska-Grzybowska; dr Michał Faszcza.

  dr hab. Władysław Duczko, prof. AFiB Vistula


  Prof. Władysław Duczko

  Pełnione funkcje: kierownik Katedry Antropologii i Archeologii, członek Rady Wydziału Historycznego

  Zainteresowania naukowe:

  archeologia i historia Europy w pierwszym tysiącleciu n.e. ze szczególnym uwzględnieniem Skandynawii i Europy Wschodniej okresu wikingów.

  Prowadzone zajęcia: wykład monograficzny (dla spec. archeologicznej); wstęp do archeologii; archeologia wczesnego średniowiecza, archeologia Skandynawii, numizmatyka.

  Wybrane publikacje

  Bieżąca bibliografia ORCID  » » 

  Monografie:

  Duczko W., Moce wikingów. Światy i zaświaty wczesnośredniowiecznych Skandynawów, tom I, Warszawa 2016.

  Ruś Wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, Warszawa 2007.

   Rozdziały w monografiach

  Duczko W., „Zajęcie? Wiking” Strona ekonomiczna łupieżczej działalności Skandynawów we wczesnym średniowieczu, w: Targi, jarmarki i odpusty. M. Brzostowicz, M. Przybyła, J. Wrzesiński, Poznań-Ląd 2014.

  Duczko W., … Civitas magna sictone… O wczesnej historii najstarszego miasta Szwecji, w: Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu archeologicznym, historycznym i językoznawczym. Studia źródłoznawcze dedykowane Profesorowi Michałowi Parczewskiemu w 70. rocznicę urodzin. M. Wojenka, M. Wołoszyn (red.), Kraków-Rzeszów 2016, 769-776.

  Duczko W., Akulturacja, w: Badania nad przeszłością społeczną. Podstawy konceptualizacji z perspektywy archeologicznej. Poznań 2012, 550-558.

  Duczko W., Bodzia; a unique Viking-age cemetery with chamber-like graves from central Poland (a preliminary information), z A. Buko, M. Kara, I., Sobkowiak-Tabaka; w: (red.) S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski, Scandinavian Culture in Medieval Poland. Interdisciplinary Medieval Studies II, Wroclaw 2013

  Duczko W., Chwytliwe pokurcze, smoki i inne demony w świecie Skandynawów epoki wikingów, w: Zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym, Kazimierz Grążawski, Jan Gancewski (red.), Olsztyn 2014, 203- 208.

  Duczko W., Disasters seen through the eyes of an archaeologist, in: Studies on Catastrophes, Disasters and the Ends of the World in Sources, Acta Archaeologica Pultuskensia IV, Pułtusk 2014.

  Duczko W., Ormr – Historia skandynawskiego smoka, w: Dwa oblicza smoka. Katalog wystawy na Wawelu, tom II, red. Beata Kwiatkowska Kopka, Kraków 2015, 21-24.

  Duczko W., Reach consensus then make war. Politics of alliances in the 12th century Scandinavia, w: S. Moździoch, P. Wiszewski (red.), Consensus or Violence? Cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.), Interdisciplinary Medieval Studies I, Wrocław 2013, 39-47.

  Duczko W., Skandynawowie na Mazowszu, w: Swoi i obcy na Mazowszu Północnym w minionym tysiącleciu, A. Koseski, R. Lolo, J. Szczepański (red.), Pułtusk 2016, 237- 242.

  Duczko W., Status and Magic. Ornaments used by the Bodzia Elites, w: Bodzia. A Late Viking- Age Elite Cemetery in Central Poland, Brill. Leiden-Boston 2015, 202-221.

  Duczko W., Status i magia. Ozdoby elit pochowanych w Bodzi, w: A. Buko (red.) Bodzia. Cmentarzysko wczesnośredniowiecznych elit w środkowej Polsce. Warszawa 2016, 115-135.

  Duczko W., Tworzenie królestwa Svitjod-Svearike w wizjach historiografii i archeologii szwedzkiej, w: (red.) J. Banaszkiewicz, M. Kara, H. Mamzer, Instytucja “wczesnego państwa” i różnorodności kultur, Poznań 2013, 389-396.

  Duczko W., With Vikings or without? Scandinavians in Early Medieval Poland. Approaching an old problem, w: (red.) S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski, Scandinavian Culture in Medieval Poland. Interdisciplinary Medieval Studies II, Wroclaw 2013, 19-31.

  Duczko W., Złoty młot boga Thora? Fragment skandynawskiej ozdoby z Ostrowa Lednickiego, w: Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-społeczny ośrodek pierwszych Piastów, Origines Polonorum IX, Warszawa 2016, 299-302.

  Artykuły w periodykach

  Duczko W., A unique medieval cemetery from 10th/11th century with chamber-like grave from Bodzia (Central Poland), A. Buko, M. Kara, T. Douglas-Price, K. M. Frei, I. Sobkowiak-Tabaka, w: Archäologisches Korrespondenzblatt 43/3, Mainz 2013, 423- 442.

  Duczko W., Viking-age Wolin (Wollin) in the Norse context of the southern coast of the Baltic Sea, Scripta Islandica 65, Uppsala 2014, 143-152.


  Dr Bożena Józefów-Czerwińska

  dr Bożena Józefów-CzerwińskaPełnione funkcje: Kierownik Zakładu Antropologii

  Zainteresowania badawcze i naukowe: wierzenia; rytuały przejścia, obrzędowość pogrzebowa;
  pamięć zapisana w dziedzictwie kultur i jej formy przekazu;  badania pogranicza kultur, procesy marginalizacji i wykluczenia społecznego; stereotypy, podziały ról społecznych; proces komunikacji między pokoleniowej i aktywizacja osób w wieku +55.

  Wybrane publikacje:

  Bieżąca bibliografia ORCID »» 

  Józefów-Czerwińska B., Antropologia kulturowa i społeczna w pracy pedagoga, w: Kształcenie pedagogów w szkole wyższej. Teoria i praktyka, red. J. Stępień, s. 235-252.

  Józefów-Czerwińska B., Czas przełamania tabu. O losach kobiet w domach swych mężów, w kulturze tradycyjnej (w świetle m.in. badań etnograficznych mieszkanek Nadbuża), w: U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor (red.) Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX –XXI w.), t.2, Uniwersytet Szczeciński

  Józefów-Czerwińska B., Magical time, cursing song and deceased motifs at the Carnival time (According to Polish folk culture data), w: „PAX SONORIS” – Slavic Conference Publishers – folk culture data), Scientific conference on Slavic music, (Международной конференц „Музыкальные и танцевальные традиции славян в современном мире» Министерство культуры Астраханской области и Государственный, (Россия), Astrachań, Rosja

  Józefów-Czerwińska B., Ornament „koła” czy symbol religijny?, w : Meeting at the borders, Acta Archaeologica Pultuskiensisia vol. 5, Księga Jubileuszowa Prof. W. Duczko, Pułtusk.


  Prywatne zainteresowania

  Podróże, fotografia, pies – Hugo.


  Michał Norbert Faszcza

  Michał Norbert FaszczaPełnione funkcje: członek Rady Bibliotecznej z ramienia Wydziału Historycznego, opiekun praktyk studenckich na kierunku: historia, specjalność: historia wojskowości.

  Zainteresowania naukowe: historia starożytności, historia wojskowości, historia prawa, historia historiografii.

  Prowadzone zajęcia: historia starożytna, metodologia historii i historia historiografii, proseminarium naukowo-badawcze, seminarium specjalistyczne dla specjalności: historia wojskowości.

  Wybrane publikacje:

  Bieżąca bibliografia ORCID »»

   Monografie
  Faszcza M.N., Bunty w późnorepublikańskich armiach rzymskich (88–30 przed Chr.), Oświęcim 2017.
  Faszcza M.N., The Roman struggles for Hispania Ulterior 49–45 BC, Oświęcim 2016.
  Faszcza M.N., Kampania Cezara przeciwko Ariowistowi (58 r. przed Chr.), Oświęcim 2015.
  Faszcza M.N., Rzymskie zmagania o Hiszpanię Dalszą 49–45 p.n.e., Zabrze–Tarnowskie Góry 2013.
  Faszcza M.N., Rzymskie inwazje na Brytanię 55–54 p.n.e., Zabrze–Tarnowskie Góry 2012.

  Rozdziały w monografiach
  Faszcza M.N., Przemoc symboliczna jako forma utrzymywania dyscypliny w republikańskiej armii rzymskiej, w: Przemoc w świecie starożytnym. Źródła – struktura – interpretacje, red. D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2017, s. 101-118.
  Faszcza M.N., Legiony w mieście Augusta: symbole i rzeczywistość, w: August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego, red. L. Olszewski, P. Sawiński, A. Ziółkowski, Poznań–Gniezno 2016, s. 59-84.
  Faszcza M.N., The Problem of Mark Antony’s speculatores, w: Marcus Antonius. History and Tradition, eds. D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2016, s. 59-69.
  Faszcza M.N., Wzrost dyscyplinarnych uprawnień centurionów w I w. p.n.e., w: Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w imperium rzymskim, red. H. Kowalski, P. Madejski, Lublin 2015, s. 11-25.

  Artykuły w periodykach
  Faszcza M.N., Siła autorytetu, czyli o polskim dorobku w badaniach nad rzymską dyscypliną wojskową okresu republiki i pryncypatu, w: Res militarisStudia nad wojskowością antyczną, III, red. D. Waszak, Kalisz–Warszawa 2017, s. 56-79.
  Faszcza M.N., Problemy badawcze związane z rzymską dyscypliną wojskową okresu republiki i pryncypatu, „Res Historica” 42, 2016, s. 13-48.
  Faszcza M.N., Montesquieu a rzymska dyscyplina wojskowa: poglądy, interpretacje i źródła poznania, „Zeszyty Prawnicze” 16.1, 2016, s. 27-52.
  Faszcza M.N., Wyobrażenia późnorepublikańskich centurionów i ich znaczenie dla badań nad wojskowością rzymską w I w. przed Chr., „Res Historica” 40, 2015, s. 11-40.
  Faszcza M.N., Gajusz Oktawiusz i druga kampania hiszpańska Cezara. Przyczynek do badań nad augustiańską propagandą historyczną, „Wieki Stare i Nowe” 9, 2015, s. 9-21.
  Faszcza M.N., Seditiones militiae w ujęciu Herreniusa Modestinusa (D. 49.16.3.19-20), w: Res militarisStudia nad wojskowością antyczną, II, red. D. Waszak, Kalisz–Warszawa 2015, s. 91-107.
  Faszcza M.N., Problemy metodologiczne w badaniach nad Celtami i celtyckością, „Studia Europaea Gnesnensia” 11, 2015, s. 55-82.
  Faszcza M.N., Vitis centurionisczyli o okolicznościach nadania centurionom symbolu ich rangi, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2, 2015, s. 7-20.
  Faszcza M.N., Rzymska dyscyplina wojskowa w ujęciu Niccolò Machiavellego, „Zeszyty Prawnicze” 14.4, 2014, s. 23-41.
  Faszcza M.N., Kara dziesiątkowania w późnorepublikańskiej armii rzymskiej, „Studia Prawnoustrojowe” 24, 2014, s. 281-296.


  Dr Joanna Popielska-Grzybowska

  Sprawowane funkcje: adiunkt, kierownik Zakładu Kultur Afryki Instytutu Antropologii i Archeologii AH

  Zainteresowania naukowe: religia egipska na tle innych religii; języki starożytne
  i współczesne; teoria literatury w badaniach tekstów starożytnych.

  Prowadzone zajęcia: Wprowadzenie do archeologii śródziemnomorskiej; Archeologia Egiptu; Archeologia starożytnego Wschodu; Sztuka i architektura Grecji klasycznej; Muzealnictwo, konserwatorstwo i popularyzacja archeologii; Numizmatyka starożytna; Historia starożytna; Historia starożytna – wierzenia antyku; Hieroglify – lektorat i lektura starożytnego pisma hieroglificznego.

  Wybrane publikacje

  Bieżąca bibliografia ORCID »»

  Monografie:

  Popielska-Grzybowska J., Iwaszczuk (red.), Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko, Acta Archaeologica Pultuskiensia, vol. V, Pułtusk 2016.

  Popielska-Grzybowska J., J. Iwaszczuk (red.), Studies on Catastrophes, Disasters and the Ends of the World in Sources, Acta Archaeologica Pultuskiensia, vol. IV, Pułtusk 2013 – publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Rozdziały w monografiach

  Popielska-Grzybowska J., A colaboração científica portuguesa-polaca na Egiptologia e as traduções do egípcio antigo para português, w: B. Hlibowicka-Węglarz, J. Wiśniewska, E. Jabłonka (red.), Língua Portuguesa. Unidade na Diversidade, Lublin 2016, pp. 283-294.

  Popielska-Grzybowska J., In Place of an Introduction. Professor Władysław Duczko, w: J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk (red.) we współpracy z B. Józefów-Czerwińska, Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko, Acta Archaeologica Pultuskiensia, vol. V, Pułtusk 2016, s. 17-19.

  Popielska-Grzybowska J., The body of the pharaoh as symbol? – the Egyptian Pyramid Texts. An anthropological perspective (co-author F. Manfredi), w: J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk (red.), Thinking Symbols – Interdisciplinary, Acta Archaeologica Pultuskiensia, vol. VI, Pułtusk 2016.

  Popielska-Grzybowska J., Wątki staroegipskie w powieściach Agathy Christie, w: D. Kulczycka, M. Ruszczyńska, W. Brylla (red.), Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem, Zielona Góra 2016, s. 141-152.

  Popielska-Grzybowska J., The Pyramid Texts as Magical Texts?, w: G. Bąkowska-Czerner, A. Roccati, A. Świerzowska (red.), The Wisdom of Thoth. Magical Texts in Ancient Mediterranean Civilisations, Oxford 2015, s. 87-92.

  Popielska-Grzybowska J., Wstępne uwagi o językowym obrazie stwórcy w Tekstach Piramid – najstarszej religijnej ‘księdze’ świata, w: S. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka (red.), Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Tradycje – współczesność – perspektywy – zagrożenia, Poznań 2015, s. 93-103.

  Popielska-Grzybowska J., In memoriam Harold M. Hays (1965-2013), w: M. Jucha, J. Dębowska-Ludwin, S. Kołodziejczyk (red.), Egypt 2012: Perspectives of Research, Krakow 2015.

  Popielska-Grzybowska J., Językowo-kulturowy obraz domu (home) we współczesnym angielskim brytyjskim (współautor Jo B. Harper), w: J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka (red.), Leksykon Aksjologiczny Słowian i ich Sąsiadów, Lublin 2015, s. 343-372.

  Popielska-Grzybowska J., Linguistic-cultural image of home in contemporary British English. Summary (co-author Jo B. Harper), w: J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel (red.), Leksykon Aksjologiczny Słowian i ich Sąsiadów. Summaries (2015, anglojęzyczny skrócony artykuł, 6 stron)

  Popielska-Grzybowska J., Picturing the Pharaoh through Language – Remarks on the Linguistic Image of the Egyptian King in the Old Kingdom Religious Texts, w: Jucha M., Dębowska-Ludwin J., Kołodziejczyk S. (red.), Krakow 2015, s. 135-147.

  Popielska-Grzybowska J., Harper J.B., Językowo-kulturowy obraz domu (home) we współczesnym angielskim brytyjskim, w: Leksykon Aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. DOM, red. J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka, Lublin 2015, s. 343-372.

  Popielska-Grzybowska J., Przyczynek do studiów nad staroegipskimi tekstami religijnymi – Teksty Piramid a Teksty Sarkofagów, w: Różański J., Rubinkowska-Anioł H. (red.), Afryka między tradycją a współczesnością. Wybrane przykłady kontynuacji i zmian w historii, polityce, gospodarce i społeczeństwie, t. II, Warszawa 2013, s. 51-66.

  Popielska-Grzybowska J., tm tmm – the End and Nothingness as Completion and Completeness. Ancient Egyptian Plays on Words, w: J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk (red.), Studies on Disasters, Catastrophes and the Ends of the World in Sources, Acta Archaeologica Pultuskiensia, vol. IV, Pułtusk 2013, s. 255-259.

  Popielska-Grzybowska J., Identity of the Old Kingdom Egyptian Ruler – Image Based on Archaeological Sources, w: L. Bombardieri, A. D’Agostino, G. Guarducci, V. Orsi i S. Valentini (red.), SOMA 2012. Identity and Connectivity. Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, Florence, Italy, 1–3 March 2012, British Archaeological Reports International Series, Oxford w 2013, vol. I, s. 495-499.

  Popielska-Grzybowska J., „Wierzenia, religia” (współautor B. Józefów-Czerwińska), w: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Warszawa 2012, s. 300-317.

  Popielska-Grzybowska J., Ancient Egyptian Burial Patterns Being Repeated – Mannerism or Specific Meaning of Death (współautor A. Kowalska), w: M. Rotar, C. Rotar, A. Teodorescu (red.) Dying and Death in 18th-21st century Europe, Alba Iulia 2012, s. 119-126.

  Popielska-Grzybowska J., Archaeological workshops to celebrate Children’s Day, w: R. Chowaniec, W. Więckowski (red.), Archaeological Heritage – Methods of Education and Popularisation, British Archaeological Reports, Oxford 2012, s. 141-143.

  Popielska-Grzybowska J., Humanistyczny Uniwersytet dla Dzieci – współczesny model kształcenia, w: M. Szymańska, A. Lasota (red.), Humanistyczny model kształcenia, Towarzystwo Naukowe Educare Online Publications (http://tneducare.e-kei.pl/?page_id=42), s. 179-200.

  Popielska-Grzybowska J., Religious Reality Creation through Language in the Old Kingdom Religious Texts, w: M. Bárta, F. Coppens, J. Krejči (red.) Abusir and Saqqara in the Year 2010, Prague 2012, s. 680-693; zbiorcza bibliografia: s. 823-904.

  Popielska-Grzybowska J., Senses in ancient Egyptian rebirth of the deceased pharaoh and performative aspects of Egyptian religion. The Pyramid Texts’ example, w: C. Saraiva, J. Rousseau (red.), Making Sense of Religion Performance, Art and Experience¸ Lisbon

  Artykuły w periodykach

  Popielska-Grzybowska J., Contexts of Appearance of Water in the Pyramid Texts. Part I: An Introduction, Études et Travaux XXIX (2016), s. 157-167.

  Popielska-Grzybowska J., Teksty Piramid – najstarsza religijna księga świata a staroegipskie przysmaki, Wiadmości Biskupińskie, Biskupin 2015.

  Popielska-Grzybowska J., Atum and Son. Some Remarks on Egyptian Concept of Eternity, Études et Travaux XXVI (2013), s. 537-546.

  Zainteresowania (hobby): Uczenie się języków świata – starożytnych i współczesnych; literatura popularno-naukowa, piękna i dziecięca; popularyzacja badań naukowych na temat starożytnego Egiptu; pływanie, jazda na rowerze, podróże z rodziną; czytanie i opowiadanie wymyślonych baśni swoim Córkom; przygotowywanie przedstawień i prac plastycznych z Córkami.  Katedra Historii Miasta i Regionu

  Kierownik Katedry: prof. dr hab. Janusz Szczepański

  Członkowie: prof. dr hab. Izabella Rusinowa; prof. dr hab. Romuald Turkowski; dr hab. Radosław Lolo, prof. AH; dr hab. Jolanta Załęczny; dr Marta Milewska; mgr Krzysztof Łukawski


  Prof. dr hab. Janusz Szczepański 

  Prof. Janusz Szczepański

  Funkcje pełnione na AH: kierownik Katedry Historii Miasta i Regionu; członek Rady Wydziału Historycznego.

  Funkcje pełnione poza AH: redaktor naukowy Studiów Mazowieckich; członek rad naukowych: Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, redaktor naukowy „Dziejów Mazowsza” t. III (1795-1918) i t. IV (1918-1939).

  Zainteresowania naukowe: historia Polski XIX-XX w.; dzieje Mazowsza; historia Żydów; dzieje wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920.

  Hobby: gra w szachy

  Prowadzone zajęcia: historia powszechna i Polski XX w., przemiany ustrojowe w powojennej Polsce, historia i dziedzictwo kultury regionu, seminarium doktorskie, seminarium dyplomowe

  Wybrane publikacje

  Bieżąca bibliografia ORCID »»

   Monografie:

  Szczepański J., [współred.] Dzieje Pułtuska, tom II – 1795-1989,  Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno – Naukowe ATENA, Pułtusk 2017.

  Szczepański J.,[współred.] Społeczeństwo Mazowsza wobec wydarzeń I wojny światowej, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora – Wydział Historyczny, Ośrodek Badań nad Dziejami Mazowsza, Pułtusk 2017.

  Szczepański J., [współred.] Swoi i obcy na Mazowszu Północnym w minionym tysiącleciu, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno–Naukowe ATENA, Pułtusk 2016.

  Szczepański J., Dzieje Gąbina i okolic, Urząd Gminy Gąbin, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Gąbin – Pułtusk 2013.

  Szczepański J., [red.] Dzieje Mazowsza. Lata 1795 – 1918, tom III, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2012.

  Rozdziały w monografiach

  Szczepański J., An allem ist der Krieg schuld. Haulandeer im Gostyninier Lande (vom 18. Jh. bis zum Zweiten Weltkrieg, [in:] Erlebte und erinnerte Geschichte. Deutsch-polnische Biographien, Teil II, herausgegeben  von Tomasz G. Pszczółkowski und Karol Czejarek, uner Mitwirkung von Axel Schmidt – Godelitz, Humanistische Akademie „Aleksander Gieysztor” ost-west-forum Gut Godelitz e.V Pułtusk 2017,   k.411 – 431.

  Szczepański J., Northeastern Mazovia during the war with Bolshevik Russia in August 1920,   „The  Scentfic Association in Ostrołęka” nr XXXI, Ostrołęka 2017, s. 275-293.

  Szczepański J., Wybitny działacz Polonii amerykańskiej – Jan Franciszek Smulski – w walce o niepodległość [w:] Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość, red. A. Koseski, T.Skoczek, J. Załęczny, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa-Pułtusk 2017, s.13-33.

  Szczepański J., Mazowsze w XIX i XX wieku (do 1939 roku) – stan badań i perspektywy badawcze [w:] Przeszłość i tożsamość Mazowsza  w świetle badań naukowych i działalności społecznej. Studia i materiały, red. R. Lolo i K. Łukawski, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno – Naukowe ATENA, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2017, s.45-59.

  Szczepański J., W pierwszej dekadzie Polski Ludowej 1945-1956 [w:] Dzieje Pułtuska, tom II – 1795-1989, red. A. Koseski i J. Szczepański, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno – Naukowe ATENA, Pułtusk 2017, s.367 -423.

  Szczepański J., Mazowszanie wobec; Aktu 5 listopada, obecności Legionów oraz Polskiej Organizacji Wojskowej [w:] Społeczeństwo Mazowsza wobec wydarzeń I wojny światowej, red. A. Koseski, J. Szczepański, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora – Wydział Historyczny, Ośrodek Badań nad Dziejami Mazowsza, Pułtusk 2017, s.99-120.

  Szczepański J.,  Adam Chętnik a emigracja zarobkowa z Kurpiowszczyzny na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Adam Chętnik – patriota, uczony, społecznik, polityk, red. J. Gmitruk, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa  2017, s.161-178.

  Szczepański J., Józef Piłsudski – główny architekt zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku [w:] Józef Piłsudski (1867-1935). Człowiek, żołnierz, polityk,  red. Z. Girzyński i J. Kłaczkow, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016, s. 43-58.

  Szczepański J.,  „Mieliśmy tu raj” – menonici z Wymyśla Niemieckiego [w:] Polska otwarta czy zamknięta,  red. H. Samsonowicz, Łomża 2016, s.266 – 285

  Szczepański J., Dawna rezydencja biskupów płockich w Pułtusku – siedzibą Domu Polonii, [w:] Meetings an the borders. Studies dedicated to Professor Wladysław Duczko, red. J. Popielska – Grzybowska i J. Iwaszczuk, Pułtusk 2016, s. 231-238.

  Szczepański J., Tatarski Pułk Ułanów im. Płk. Mustafy Achmatowicza w wojnie polsko – rosyjskiej 1919 – 1920 roku [w:] Świat historyka. Studia ofiarowane Prof. Janowi Tyszkiewiczowi, red. M. Nagielski, G. Rostkowski, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe ATENA, Pułtusk 2016, s. 393 – 407.

  Szczepański J., Wieś gostynińska wobec systemu komunistycznego w latach 1945-1947 [w:] Historia i tradycje ruchu ludowego, t.2: Oświata, prasa, sport, historia, red. J. Gmitruk, A. Indraszczyk, Warszawa – Kielce 2016, s.463-482.

  Szczepański J., Ziemiaństwo polskie w okresie inwazji bolszewickiej 1920 roku [w:] Ziemianie mazowieccy wobec obronności Ojczyzny. Od konfederacji barskiej po II wojnę światową, red. J. Kita, B. Umińska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Ciechanów – Łódź 2016, s.43 – 60.

  Szczepański J., Życie społeczno-gospodarcze społeczności żydowskiej Mazowsza Północnego w XIX i XX wieku (do 1939), [w:] Swoi i obcy na Mazowszu Północnym w minionym tysiącleciu, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno – Naukowe ATENA, Pułtusk 2016, s.83 – 106.

  Szczepański J., Ziemie Mazowsza w okresie insurekcji 1794 roku [ w:] Dzieje Mazowsza. Lata 1527-1794, tom II, red. J. Tyszkiewicz, Pułtusk 2015, s.601-628.

  Szczepański J., Aktyw Związku Młodzieży Polskiej województwa warszawskiego w walce o Polskę komunistyczną (w świetle materiałów źródłowych Archiwum Akt Nowych), [w:] Vir Bonus, Warszawa 2015, s.218-227.

  Szczepański J., Józef Piłsudski wobec inwazji bolszewickiej na Polskę w 1920 roku [w:] Józef Piłsudski. Dziedzictwo epoki – wyzwania dla współczesności, red. A. Koseski i J. Cymerski, Pułtusk 2015, s.63 – 85.

  Szczepański J., Powstanie styczniowe w powiecie pułtuskim, [w:] Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. X, red. J. Szczepański, Pułtusk 2014, s.123-148.

  Szczepański J., Życie społeczno-polityczne ziem południowej części powiatu ostrołęckiego w I dekadzie Polski Odrodzonej 1918-1928, {w:] Z kart naszej historii. Dzieje ziem naorzańskich, red. J. Kijowski, Troszyn 2014, s.89-104.

  Szczepański J., Wokół rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Porozumienia Łódzkiego, [w:] Między historią polityczną a historią społeczną, Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesięciolecie urodzin , red. J Gołota, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Pułtusk- Olsztyn- Ostrołęka-Warszawa 2014, s.448 – 464.

  Szczepański J., Przemiany społeczno-gospodarcze miast Mazowsza Północnego w XIX i XX wieku (do 1939 r.). Zarys problematyki badawczej [w:] Miasta Mazowsza w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze i kulturowe (do 1939 r.),red. J.Szczepański, R. Turkowski, Pułtusk-Warszawa 2013, s.13-28.

  Szczepański J., Działalność komitetów obywatelskich i rad opiekuńczych w powiecie ostrowskim podczas I wojny światowej [w:] Społeczeństwo – Wojsko – Polityka, Księga Jubileuszowa Profesora Adama Dobrońskiego, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, T. Wesołowski, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2013, s. 241 – 253.

  Szczepański J., Kościół rzymskokatolicki w II Rzeczypospolitej i w okresie II wojny światowej, [w:] Mazowsze Północne – w poszukiwaniu tożsamości narodowej, społecznej i religijnej, red. J. Gołota , M. Truszczyński, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka 2012, s.87-99.

  Szczepański J., Społeczeństwo Mazowsza wobec wydarzeń I wojny światowej [w:] Dzieje Mazowsza. Lata 1795 – 1918, tom III, red. J. Szczepański, Pułtusk 2012, s.763 – 792.

  Szczepański J., Syberyjska Brygada Piechoty w bitwie warszawskiej 1920 r. [w:] Wojskowość-Bezpieczeństwo – Wychowanie. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Wyszczelskiego w 70.rocznicę urodzin, t.1, red. A. Niewęgłowska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2012, s.268-274.

  Szczepański J., Źródła do dziejów Mazowsza w okresie porozbiorowym [w:] Dzieje Mazowsza. Lata 1795 – 1918, tom III, red. J. Szczepański, Pułtusk 2012, s.11 – 25.

  Szczepański J., Życie polityczne Mazowsza w okresie popowstaniowym 1865 – 1914 [w:] Dzieje Mazowsza. Lata 1795 – 1918, tom III, red. J. Szczepański, Pułtusk 2012, s.281 – 432.

   Artykuły w periodykach

  Szczepański J., Northeastern Mazovia during the war with Bolshevik Russia in August 1920,   „The  Scentfic Association in Ostrołęka” nr XXXI, Ostrołęka 2017, s. 275-293.

  Szczepański J., [rec.] Daleki Wschód w świetle wewnętrznych biuletynów centrali MSZ oraz raportów polskich placówek z lat 1920 – 1941, oprac. Edward Kołodziej, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych, Warszawa 2014, ss.368, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 3, s. 229 – 231.

  Szczepański J., Społeczno-ekonomiczne aspekty pierwszego okresu I wojny światowej na Mazowszu Północnym (do lipca 1915 r.), „Rocznik Mazowiecki”, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 2014, s.107-120.

  Szczepański J., Stan sanitarny miast i wsi powiatu płockiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, R.VI, Płock 2014, s.168-185.

  Szczepański J., [rec.] Inwentarz akt i mikrofilmów Ambasady RP w Waszyngtonie z lat (1918) 1919 – 1945 oraz mikrofilmów z akt Jana Ciechanowskiego, Ambasadora RP w Waszyngtonie, a następnie działacza i publicysty w USA z lat 1945-1956, oprac. Edward Kołodziej, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Warszawa 2012, ss.377, „Archeion”, t.CXV, Warszawa 2014, s.623 – 628.

  Szczepański J., Powstanie styczniowe 1863 roku na Mazowszu, „Rocznik Mazowiecki”, t. XXVI, Warszawa 2013, s.52-75.

  Szczepański J., Polonia amerykańska w walce o niepodległość Polski, „Niepodległość i Pamięć”, red. T. Skoczek, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2012, s.43 – 58.

  Szczepański J., [rec], Kordian Józef Zamorski, Dzienniki(1930-1938), opracowanie naukowe Robert Litwiński, Marek Sioma, Warszawa 2011, ss.569, „Przegląd Policyjny” 2012, nr 4, s. 227-229.


  Prof. dr hab. Izabella Rusinowa

  Pełnione funkcje: członek Senatu Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora; członek Rady WH.

  Zainteresowania naukowe: dzieje XIX i XX w., szczególnie krajów anglosaskich, emigracji, amerykańskich grup etnicznych: murzyńskiej, irlandzkiej, indiańskiej.

  Prowadzone zajęcia: seminarium doktorskie, seminarium dyplomowe, historia powszechna i Polski XIX w., translatorium z języka nowożytnego.

  Wybrane publikacje

  Bieżąca bibliografia ORCID »»

  Monografie:

  Rusinowa I., Martin Luther King Jr. 1929-1968, Pułtusk 2014.

  Rusinowa I., Naczelnik Kościuszko i inni, Pułtusk 2015.

   Artykuły w periodykach

  Rusinowa I., Waszyngton i Kościuszko – sylwetki bohaterów : studium porównawcze, „Niepodległość i Pamięć. Czasopismo muzealno-historyczne” 1427-1443. R. 22, nr 3 (2015), s. 9-34.


  Dr hab. Radosław Lolo, prof. AH

  prof. Radosław LoloFunkcje pełnione na AH: Dziekan Wydziału Historycznego AH, członek senatu AH, członek Rady Naukowej WH.

  Funkcje poza AH: Dyrektor Ośrodka Badań nad Mazowszem

  Zainteresowania naukowe: historia nowożytna Polski; dzieje Mazowsza.

  Prowadzone zajęcia: statystyka i demografia, historia nowożytna powszechna, historia regionalna.

  Wybrane publikacje

  Bieżąca bibliografia ORCID »»

  Monografie:

  Lolo R., (red.) Piotr Skarga SJ- kaznodzieja z Mazowsza, pod red. A. Koseskiego i R. Lolo, Pułtusk 2013, s. 150.

  Lolo R., Towarzystwo Jezusowe w diecezji płockiej 1566-1773. Studium koegzystencji w dobie recepcji reformy trydenckiej, wyd. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2013, s. 281- język polski (streszczenie i spis treści także w języku angielskim).

  Lolo R., (red.) Władysław Kocot, Pamiętniki i korespondencja z lat 1920, 1939-45, red. R. Lolo i K. Wiśniewski, wyd. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Pułtuskie Towarzystwo- Społeczno-Kulturalne, Pułtusk 2009, s. 470- język polski.

  Rozdziały w monografiach

  Lolo R., Kościół w epoce nowożytnej, w: Dzieje Pułtuska, T. I: Czasy staropolskie do 1795 roku, pod red. H. Samsonowicza i R. Lolo, Pułtusk 2016, s. 265-334.

  Lolo R., Oświata i kultura w Pułtusku w epoce staropolskiej, w: Dzieje Pułtuska, T. I: Czasy staropolskie do 1795 roku, pod red. H. Samsonowicza i R. Lolo, Pułtusk 2016, s. 335-360

  Lolo R., Kierunki i możliwości rozwoju zawodowego kadr muzealnych w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji w: Funkcje muzeum współcześnie: wyzwania i interpretacje oferty muzealnej, pod red. J. Hochleitnera i W. Połom- Jakubowicz, Malbork 2015, s. 53-62.

  Lolo R., Rola Akademii Humanistycznej w badaniach nad Mazowszem w: Perspektywy regionalnych towarzystw naukowych w Polsce. The perspecitve of region al scientific societies in Polnad, pod red. Z. Kruszewskiego, Warszawa 2015, s. 208-217.

  Lolo R., Szkoły jezuickie na Mazowszu w XVI-XVIII wieku, w: Dzieje Mazowsza, t. II: (1526-1795), pod red. J. Tyszkiewicza, Pułtusk 2015, s. 409-434.

  Lolo R., The Reign of Stephen Báthory: The Time of Transition in Polish-Lithuanian Commonwealth, w: Sárkányok, föurak, asszonyok: a Báthoryak a müvelödés- és irodalomtörténetben, pod red. Kőszeghy Péter, Mercs István, Szentmártoni Szabó Géza, Nyírbátor 2015, s. 105-116.

  Lolo R., Vita prima oczyma współbraci, czyli Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ w świetle zakonnego nekrologu w: Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ i jego twórczość. Studia i materiały, pod red. J. Lichańskiego i T. Kaczorowskiej, Pułtusk-Sarbiewo 2015, s. 93-104.

  Lolo R., Ksiądz Piotr Skarga SJ w Pułtusku. Fragment biografii na tle dziejów miasta w: Piotr Skarga SJ- kaznodzieja z Mazowsza, pod red. A. Koseskiego i R. Lolo, Pułtusk 2013,

  Lolo R., Pożar Pułtuska w 1613 roku w: Pułtusk. Studia i Materiały z dziejów miasta i regionu, t. X, pod red. J. Szczepańskiego i in., Pułtusk 2014, s.39-45.

  Lolo R., Religijne postawy szlachty mazowieckiej w XVI-XVII wieku w: Szlachta polska i jej dziedzictwo. Księga na 65 lat prof. dr hab. Jana Dzięgielewskiego, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2013, s. 127-138.

  Lolo R., Bibenda pultoviana, czyli co pijano i jadano na pułtuskim zamku w epoce nowożytnej w: Polska- Mazowsze. Dzieje polityczno-militarne, gospodarka i kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Szczepańskiemu w 65. rocznicę urodzin i 25 lecie pracy naukowej, pod red. A. Koseskiego i R. Turkowskiego, Pułtusk 2013, s. 167-172.

  Lolo R., Z demograficznej przeszłości Pułtuska. Ruch naturalny ludności parafii Pułtusk na przestrzeni lat 1869 i 1903 w: Miasta Mazowsza w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia społeczno- gospodarcze i kulturowe (do 1939 r.) pod red. J. Szczepańskiego i R. Turkowskiego, Pułtusk- Warszawa 2013, s. 163-172.

   Artykuły w periodykach

  Lolo R., Piotra Skargi wizja państwa wyznaniowego, „Studia Bobolanum”, nr 2 (2013), s. 61-70.

  Lolo R., Działalność szkół jezuickich w Pułtusku od XVI do XVIII wieku, „Nasza Przeszłość”, t. 117 (2012), s. 315-336.


  Dr Marta Milewska

  Dr Marta Milewska

  Pełnione funkcje w AH: adiunkt, kierownik specjalności nauczycielskiej, Wydziałowy Koordynator do spraw Krajowych Ram Kwalifikacj, opiekun praktyk specjalności nauczycielskiej

  Pełnione funkcje poza AH: członek redakcji czasopisma „Studia Mazowieckie”, członek redakcji czasopisma „Biuletyn Polonistyczny”, ekspert ds. przedmiotów humanistycznych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie

  Zainteresowania naukowe: historia Polski XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień społecznych i zdrowotnych, dzieje Mazowsza, edukacja i dydaktyka historii, historia turystyki

  Prowadzone zajęcia: historia społeczna XIX-XX wieku, dydaktyka historii, dydaktyka wiedzy o społeczeństwie, seminarium licencjackie

   

  Wybrane publikacje:

  Bieżąca bibliografia ORCID »»

  Monografie:
  Milewska M., Ochrona zdrowia w guberni płockiej 1865-1915, Pułtusk 2012.

  Rozdziały w monografiach: 

  Milewska M., Aby łączył nas wzajemny szacunek, [w:] Historia pamięcią pisana. Biografie polsko-niemiecki, red. K. Czejarek, K. Garczewski, Pułtusk 2014, s. 207-210.
  Milewska M., Bikulturakität in der Geschichtsdidaktik, [w:] Erlebte und erinnerte Geschichte. 
  Deutsch-ponische Biographien, t. II, red. K. Czejarek, T.G. Pszczółkowski, współpraca A. Schmidt-Göodelitz, Pułtusk 2017, s.389-396.
  Milewska M., Dwukulturowość w dydaktyce historii[w:] Historia pamięcią pisana. Biografie polsko-niemiecki, część II, red. K. Czejarek, T.G. Pszczółkowski, współpraca A. Schmidt-Göodelitz, Pułtusk 2017, s.351-358.
  Milewska M., Gruźlica w guberni płockiej w latach 1865-1915, [w:] Państwo – Demokracja – Chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII – XX w.), pod red. S.J. Pastuszki i J. Sztejnbis-Zdyb, Warszawa-Kielce-Pułtusk 2016, s, 639-650.
  Milewska M., Płockie Towarzystwo Lekarskie, [w:] Polska-Mazowsze. Dzieje polityczno-militarne, gospodarka i kultura. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Szczepańskiemu w 65. Rocznicę urodzin i 40-lecie pracy naukowej, red. A. Koseski, R. Turkowski, Pułtusk 2013, s. 351-360.
  Milewska M., Prawa człowieka w edukacji historycznej w gimnazjum, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce. Akscjologia – instytucje – nowe wyzwania – praktyka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017, s. 26-36.
  Milewska M., Prawa człowieka w nauczaniu historii, [w:] Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2016, s. 77-90.
  Milewska M., Problemy ochrony zdrowia na Mazowszu w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku, [w:] Dzieje Mazowsza, t. III, pod red. J. Szczepańskiego, Pułtusk 2012, s. 535-564.
  Milewska M., Przemiany w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców miast guberni płockiej, [w:] Miasta Mazowsza w XIX i XX wieku, pod red. J. Szczepański, R. Turkowski, Pułtusk-Warszawa 2013, s. 141-162.
  Milewska M., Regionalizm a dydaktyka historii, [w:] Perspektywy regionalnych towarzystw naukowych w Polsce, pod red. Z. Kruszewskiego, Warszawa 2015, s. 218-232.
  Milewska M., Sytuacja kolonistów niemieckich z terenu Mazowsza podczas I wojny światowej, [w:] Społeczeństwo Mazowsza wobec wydarzeń I wojny światowej, red. A. Koseski, J. Szczepański, Pułtusk, 2017, s. 249-262.
  Milewska M., Von der deutsch-polnischen Zusammenarbeit im Alltag, [w:] Erlebte und erinnerte Geschichte. Deutsch-ponische Biographien, red. A. Warakomska, T.G. Pszczółkowski, Pułtusk 2017, s.219-224.

  Artykuły w periodykach:
  Milewska M., Apteki w guberni płockiej w latach 1865-1915, Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, t. VI, Płock 2014, s. 77-108.
  Milewska M., Epidemie w guberni płockiej na przykładzie wybranych chorób zakaźnych w latach 1865-1915, „Studia Mazowieckie”, 2013 Rok 8/22, nr 3, s. 23-42.
  Milewska M., Kolonie letnie w Ciechocinku dla chorych dzieci z guberni płockiej, „Notatki Płockie” 2007, nr 2/211, s. 6-10.
  Milewska M., Ochrona zdrowia w Pułtusku w latach 1865-1914Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, 2014, t. X, s. 127-139.
  Milewska M., Organizacja opieki medycznej w guberni płockiej w latach 1870-1914, „Studia Mazowieckie”, 2015, Rok 10/24, nr 4, s. 49-64.
  Milewska M., Pomoc akuszeryjna w guberni płockiej w latach 1865-1915, „Studia Mazowieckie”, 2014 Rok 9/23, nr 1, s. 49-59.
  Milewska M., Pracownicy ochrony zdrowia Mazowsza Północnego w latach 1865-1915, „Rocznik Mazowiecki”, t. XXV, Warszawa 2013, s. 111-131.
  Milewska M., Problemy służby zdrowia w guberni płockiej w latach 1865-1914, „Studia Mazowieckie” 2007 Rok 3/9, nr 3, s. 53-66.
  Milewska M., Wpływ żywności na zdrowie mieszkańców miast guberni płockiej w latach 1865-1914, „Studia Mazowieckie”, 2017 Rok XXVI, nr 2, s. 59-72.
  Milewska M., Znachorstwo w guberni płockiej, „Studia Mazowieckie” Rok III/IX, nr 1/2007, s. 11-17.


  Dr hab. Jolanta Załęczny

  Dr Jolanta ZAŁĘCZNYFunkcje pełnione na AH: opiekun praktyk muzealnych

  Funkcje pełnione poza AH: kierownik Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości w Warszawie; zastępca redaktora naczelnego czasopisma humanistycznego „Niepodległość i Pamięć”; członek Rady Naukowej „Rocznika Kresowego”; członek redakcji „Studiów Mazowieckich”; członek Rady Wydawniczej „Rocznika Legionowskiego”; członek Rady Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

  Zainteresowania naukowe: historia Polski II poł. XIX wieku oraz okresu międzywojennego, losy uczestników Powstania Styczniowego, obecność Polaków w historii innych narodów, regionalizm mazowiecki, edukacja muzealna.

  Hobby: poezja, podróże.

  Prowadzone zajęcia: Dzieje muzealnictwa i kolekcjonerstwa; Funkcje społeczne muzeów; Warsztat muzealny; Historia regionalna; proseminarium naukowo-metodologiczne

  Wybrane publikacje

  Bieżąca bibliografia ORCID »»

  Monografie:

  Załęczny J., Tradycje patriotyczne elementem kształtowania świadomości zbiorowej w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017.

  Załęczny J., Władysław Jagniątkowski (1856-1930). Biografia niebanalna, Warszawa 2016.

  Załęczny J., Sienkiewicz. Dwa pogrzeby i pamięć, Warszawa 2016.

  Załęczny J., Powiat warszawski w latach II Rzeczpospolitej. Życie społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturalne Warszawa 2015.

  Załęczny J., 20 lat samorządu legionowskiego 1990–2010, Legionowo 2010.

  Rozdziały w monografiach

  Załęczny J., Pamięć o bohaterach drugiego planu zaklęta w strofach wierszy, [w:] Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość, red. A. Koseski, T. Skoczek, J. Załęczny, Warszawa 2017, s. 149-160.

  Załęczny J., Stan oświaty wiejskiej powiatu warszawskiego w latach 1918-1939, [w:]  Państwo-Demokracja-Chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII-XX w.). Tom studiów dedykowany Profesorowi Romualdowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej, pod red. S.J. Pastuszki i Joanny Sztejnbis-Zdyb, Warszawa-Kielce-Pułtusk 2016, s. 405-418.

  Załęczny J., Zaangażowanie patriotyczne mazowieckiej młodzieży szkolnej i studenckiej w latach 1914-1918, [w:] Społeczeństwo Mazowsza wobec wydarzeń I wojny światowej, red. A. Koseski, J. Szczepański, Pułtusk 2017, s. 207-226.

  Załęczny J., Pamięć o powstaniach i szacunek dla ich weteranów elementem edukacji historycznej w II Rzeczypospolitej, [w:] Amor patriae nostra lex. Oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej. Studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej, red. A. Gołębiowska, Opole 2017, s. 163-187.

  Załęczny J., Od legionowej kurtki po pogrzeb na Wawelu. Kształtowanie się kultu Piłsudskiego przed i po przewrocie majowym, [w:] Przyczyny i skutki przewrotu majowego 1926 roku, red. naukowa J. Gmitruk, Warszawa 2017, s. 275-309.

  Załęczny J., „Dusza jasna, wybrana, przejrzysta, młody żołnierz, polski legionista”. O poetach w legionowych mundurach, [w:] Między pamięcią a projektem przeszłości. Doświadczenia historii w literaturze polskiej 1914-1918, red. D. Kielak, M. Makowska, J. Niewiarowska, Warszawa 2016, s. 155-177.

  Załęczny J., Zachować pamięć o powstaniu styczniowym – o kolekcjonerskiej pasji Wandy Umińskiej, [w:] Kolekcjonerzy, zbieracze, kwestarze w literaturze i kulturze XIX i XX wieku, red. J. Lekan-Mrzewka, M. Kulesza, B. Obsulewicz, Lublin 2016, s. 329-354.

  Załęczny J., Pamięć  o powstaniu styczniowym elementem patriotycznego wychowania w II RP, [w:] Powstanie styczniowe z różnych stron widziane, red. V. Machnicka, Siedlce 2016, s. 191-205.

  Załęczny J., Biżuteria patriotyczna przejawem XIX-wiecznej mody czy stosunku do Ojczyzny, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku, t. VI Moda i styl życia, red, J. Kita i M. Korybut-Marciniak, Łódź-Olsztyn 2017, s. 163-176.

  Załęczny J., Mozaika narodowościowa powiatu warszawskiego w latach 1918-1939, [w:] Swoi i obcy na Mazowszu Północnym w minionym tysiącleciu, red. A. Koseski, R. Lolo, J. Szczepański, Pułtusk 2016, s. 189-214.

  Załęczny J., Weterani powstania styczniowego – otoczeni szacunkiem aktywni uczestnicy życia publicznego II Rzeczypospolitej, [w:] Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków, red. A. Obara-Pawłowska, M. Kołacz-Chmiel, Lublin 2016, s. 279-297.

  Załęczny J., Zofia Romanowiczówna – lwowska aktywistka z powstańczym rodowodem, [w:] Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku, red. A. Dawid i J. Lusek, Bytom – Opole 2016, s. 277-287.

  Załęczny J., Bristol więzień warszawskich czy ponury grobowiec? Wybrane zagadnienia z historii Pawiaka do roku 1939, [w:] Historia – Ludzie – Pamięć, red. T. Skoczek, Warszawa 2016, s. 9-30.

  Załęczny J., Ludzie i miejsca z obrazów Feliksa Mostowicza w komentowane fragmentami wspomnień Polaków zesłanych do Kazachstanu, [w:] Inspiracje Feliksa Mostowicza, red. Janusz Gmitruk, Tadeusz Skoczek, Jolanta Załęczny, Warszawa 2016, s. 15-35.

  Artykuły w periodykach

  Załęczny J., Wielkie pogrzeby twórców literatury i ich wpływ na budowanie postaw patriotycznych w niepodległej Polsce, „Niepodległość i Pamięć” 2018, nr 61, s. 173-200.

  Załęczny J., Mazowieckie peregrynacje relikwii św. Stanisława Kostki, „Studia Mazowieckie” 2017, nr 2, s. 117-132.

  Załęczny J., Stefan Żeromski, czyli biografia wpisana w historię, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literatura” 2016, nr 27, s. 249-271.

  Załęczny J., Biskup Władysław Bandurski – literat i poeta, budziciel ducha narodowego, „Актуальні проблеми філології та перекладознавства”, Хмельницький 2017, s. 299-300.

  Załęczny J., Kreowanie pamięci o księciu Józefie Poniatowskim w społeczeństwie polskim w latach 1813-1913, „Seminare” t. 38, 2017, z. 2, s. 161-173.

  Załęczny J., Pamiątki rodziny Klimowiczów w Kolekcji Leopolis Muzeum Niepodległości w Warszawie, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” 2016, nr 10, s. 101-114.

  Załęczny J., Zaangażowanie społeczeństwa II Rzeczypospolitej w obchody rocznic historycznych (na wybranych przykładach), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F – Historia”, 2016, nr 71, s. 181-250.

  Załęczny J., Kult Piłsudskiego przed i po maju, „Niepodległość i Pamięć” 2016, nr 3 (55), s. 55-91.

  Załęczny J., Stefan Żeromski, czyli biografia wpisana w historię, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literatura” 2016, nr 27, s. 249-271.

  Załęczny J., PRL-owskie plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie, „Światowid” 2015, nr 2, s. 27-45.

  Załęczny J., Weteranki Powstania Styczniowego wobec rzeczywistości odradzającej się Rzeczypospolitej, „Niepodległość i Pamięć” 2014, nr 47-48, s. 49-64.  Katedra Historii Najnowszej

  Kierownik Katedry: prof. dr hab. Romuald Turkowski

  Członkowie: prof. dr hab. Andrzej Skrzypek; prof. dr hab. Janusz Szczepański; prof. AH; dr hab. Edward Malak


  Prof. dr hab. Romuald Turkowski

  Prof. Romuald Turkowski

  Funkcje pełnione na AH: członek Rady WH.

  Funkcje pełnione poza AH: członek Rady Naukowej IH UW i Wydziału Historycznego UW; członek Kolegium Redakcyjnego: „Przeglądu Humanistycznego”, „Roczników Dziejów Ruchu Ludowego”, „Materiałów do Dziejów Wojskowości”.

  Zainteresowania naukowe: historia społeczno-polityczna Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie dzieje wsi, emigracji politycznej, spraw regionalnych i wojskowości w XX w.

  Prowadzone zajęcia: seminarium doktorskie; seminarium magisterskie; dzieje PRL, dzieje II RP, historia powszechna i Polski XX w., historia powszechna XX w., historia Polski XX w., dzieje gospodarcze Europy.

  Wybrane publikacje:

  Turkowski R., ,,Kultywowanie pamięci o Wincentym Witosie wśród Ludowców i Polaków na emigracji po II wojnie światowej’’ ,,Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego’’ nr 32 z 2016 s. 131-159.

  Turkowski R., Stefan Korboński i Polski ,,Londyn”(1948-1989) ,,Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu :Ludowego” nr 29 s. 173-203

  Turkowski R., Republikańska Partia Ludu Wiejskiego i Małorolnego wobec upadku I Republiki Czechosłowackiej w 1938 r . „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego „(RDRL) 2013 nr 36 s. 159-179.


   Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek

  Prof. Andrzej Skrzypek

  Pełnione funkcje: członek Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów doktorskich z historii najnowszej

  Zainteresowania naukowo-badawcze: historia najnowsza, a zwłaszcza problemy wschodniej polityki Polski – historii stosunków międzynarodowych – ZSRR – krajów bałtyckich – historii dyplomacji.

  Prowadzone zajęcia: historia powszechna i Polski XX wieku

  Wybrane publikacje

  Bieżąca bibliografia ORCID »»

  Monografie:

  Skrzypek A., Polen im Sowjetimperium. Klagenfurt 2016.

  Skrzypek A., Zamachy stanu w Polsce w XX wieku, Warszawa 2014.

  Skrzypek A. [współred.], Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich. Warszawa 2012.

  Skrzypek A. [współred.], Bariery modernizacji Rosji. Warszawa 2014.

  Rozdziały w monografiach

  Skrzypek A., Od „tajnego referatu” do autonomii – zmiana zależności Polski od ZSRR w 1956 r. Przełom Października ’56. Red. P. Dybicz i G.Sołtysiak, Warszawa 2016, s.57-74.

  Skrzypek A., Od planu Gomułki do raportu Harmela, w: Śladami mistrza – Czubiński. Red. A. Sierpowski. Poznań 2014. S. 121-135.

  Skrzypek A., Polskie echa „Tajnego referatu”. w:] Na wschód od linii Curzona, Księga jubileuszowa prof. Mieczysława Smolenia. Kraków 2014 s. 213-226.

  Skrzypek A., Wyzwania modernizacyjne współczesnej Rosji, w: Bariery modernizacji Rosji. Pod red. S. Bielenia i A. Skrzypka, Warszawa 2014 s. 13-24.

  Skrzypek A., Rok 1948 w Polsce z perspektywy Moskwy. Zwrot polityczny ’48. Między polską droga a projektem uniwersalnym. Cz.1. Red. M.Jabłonowski i in.,  Warszawa 2013 s. 479-496.

  Skrzypek A., Российские аспекты польских событий 1989 года // Славянский мир профессора Матвеева. Историки-слависты МГУ. Книга 10. М.: ООО „Родина МЕДИА”, 2013. С.332-353.

  Skrzypek A., Gomułka w Październiku 1956, w: Polska – Mazowsze. Dzieje polityczno-militarne. Księga jubileuszowa dedykowana Januszowi Szczepańskiemu. Pułtusk 2013 s.97-109.

  Skrzypek A., Polsko-rosyjskie stereotypy, w: Nowa polityka wschodnia. Toruń 2012, s. 75-81.

   Artykuły w periodykach

  Skrzypek A., Postimperialny optymizm. Przyszłość Rosji w świetle rozważań Paula Kennedy’ego: Mocarstwa świata. „Polityka Wschodnia”, 2013, z.1, s. 9 –16.

  Skrzypek A., Strategia polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w czasach II smuty. „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, XXVI  2012 , ss. 331-342.


  Dr hab. Edward Malak

  Funkcje pełnione na AH: członek Rady Wydziału Historycznego

  Zainteresowania naukowe: historia (głównie techniki), nauka administracji i zarządzania.

  Prowadzone zajęcia: dzieje lotnictwa i konstrukcji samolotowych i wojskowości XX wieku; historia Polski XIX i XX wieku (ćwiczenia)

  Wybrane publikacje:

  Bieżąca bibliografia ORCID »»

  Monografie:

  Malak E., Prototypy samolotów bojowych i zakłady lotnicze. Polska 1930-1939, Warszawa 2011.

  Malak E., Dzieło generała Rayskiego. Etos inżyniera, Warszawa 2013.

  Malak E., Dzieło generała Rayskiego. Technika i zarządzanie, Warszawa 2015.

  Artykuły:

  Malak E., Polskie lotnictwo wojskowe 1926-1935 (dążenie do samodzielności strategicznej i produkcyjnej ), w: Józef Piłsudski. Dziedzictwo epoki – wyzwania dla współczesności, red. J. Cymerski, A. Koseski, Pułtusk 2015.

  Malak E., Bezpieczeństwo militarne w ujęciu historycznym na przykładzie zbrojeń lotniczych w Polsce do roku 1926,  w: Administracja wobec uwarunkowań bezpieczeństwa, red. M. Róg, A.Sęk, J.Oniszczuk, Pułtusk 2017.

   Artykuły w periodykach:

  Malak E., Dzieło LOPP w latach 20. i 30. XX wieku. Myśl lotnicza jako element systemu krajowego OPL, „Historia. Wojsko  i Technika” 5, 2017.

  Malak E., Regulamin lotnictwa z 1931 r., „Historia. Wojsko i Technika” 6, 2017.


   

  Katedra Historii  Średniowiecznej

  Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz

  Członkowie: dr hab. Marian Dygo, prof. AH; mgr Krzysztof Łukawski


  Prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz

  Prof. Jan Tyszkiewicz

  Funkcje pełnione na AH: kierownik Katedry Historii Średniowiecznej; członek Senatu; członek Rady Wydziału Historycznego.

  Funkcje pełnione poza AH: członek Komisji ds. doktoratów Zespół D, przy UW; członek Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej; prezes Zarządu Fundacji im. Aleksandra Gieysztora; członek Komisji Orientalistycznej PAN.

  Zainteresowania naukowe: dzieje i kultura średniowiecznych Słowian; koczownicy Europy średniowiecznej; nauki pomocnicze historii: geografia historyczna, demografia historyczna
  i chronologia, historia wojskowa średniowiecza.

  Prowadzone zajęcia: seminarium doktorskie; seminarium magisterskie; wykład monograficzny dla seminarzystów; historia średniowieczna – rola rycerstwa.

  Wybrane publikacje

  Bieżąca bibliografia ORCID »»

  Monografie:

  Tyszkiewicz J., Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim: 1519-1521, Warszawa 2015.

  Tyszkiewicz J. (red.), Dzieje Mazowsza 1527-1795, t.II, red. J. Tyszkiewicz, Pułtusk 2015.

  Tyszkiewicz J., Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014.

  Tyszkiewicz J. (red.), Dawna Rosja i Rosjanie w obecnych badaniach polskich, red. Jan. Tyszkiewicz, K. Łukawski, Pułtusk 2014.

  Tyszkiewicz J. (red.), Dawna Rosja i Rosjanie w najnowszych badaniach polskich, red. J. Tyszkiewicz, K. Łukawski, Pułtusk 2012.

   Rozdziały w monografiach

  Tyszkiewicz J., Nauka i nauczanie w środowisku Tatarów polsko-litewskich przed XIX w., Historiozofia. Księga jubileuszowa Zofii Teresy Kozłowskiej, red. D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Warszawa 2016.

  Tyszkiewicz J., Szach Ibrahim Derbendi i król Władysław Jagiełło w 1393 r., w: Materiały III Konferencji Naukowej: Azerbejdżan – Polska, Warszawa 2016.

  Tyszkiewicz J., Uwagi o epitafiach egzulantów z XVI-XVII w., w: Znaki i symbole w przestrzeni publicznej, red. A. Jaworska i in., DiG, Warszawa 2016.

  Tyszkiewicz J., Wawer, Węzły pamięci niepodległej Polski, red. Z. Najder i in., Warszawa 2014.

  Tyszkiewicz J., Z perspektywy lat, w: Aleksander Gieysztor. Człowiek i dzieło, red. M. Koczerska, Warszawa 2016.

  Tyszkiewicz J., Kilka uwag o pisarstwie Stanisława Kryczyńskiego, Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.), red. G. Czerwiński, A. Konopacki, Białystok 2015.

  Tyszkiewicz J., Kilka uwag o polu bitwy pod Orszą, w: Bitwa pod Orszą, red. M. Nagielski, Biblioteka epoki nowożytnej, t.3, cz.II, Warszawa 2015.

  Tyszkiewicz J., Klęski elementarne na Mazowszu w XVI-XVIII w., w: Dzieje Mazowsza 1527-1795, t.II, red. J. Tyszkiewicz, Pułtusk 2015.

  Tyszkiewicz J., Murad III’s protection of Tatars In the Grand Duchy of Lithuania In 1591, Belarus’ i jarska-islamski swet. Z nagody 615 – goddžja ǔzniknennja tatarska-musulmanskaj supol’ni na zemljach WKL, red. I.A. Synkopa, M.W. Tarełka, Minsk 2015.

  Tyszkiewicz J., O najdawniejszych stosunkach polsko–ruskich w X stuleciu, w: Dawna Rosja i Rosjanie w obecnych badaniach polskich, red. Jan Tyszkiewicz, Krzysztof Łukawski, Pułtusk 2014.

  Tyszkiewicz J., Średniowieczne granice w państwach słowiańskich, Studia ofiarowane prof. R. Szczygłowi. Scientia nihil est quam veritatis imago, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin 2014.

  Tyszkiewicz J., Sto lat badań dziejów średniowiecznego Mazowsza, w: Polska – Mazowsze. Dzieje polityczno-militarne, gospodarka i kultura. Księga dedykowana prof. Januszowi Szczepańskiemu, red. Adam Koseski, Romuald Turkowski, Pułtusk 2013.

  Tyszkiewicz J., Nad Biebrzą w średniowieczu, w: Szlachta polska i jej dziedzictwo. Księga na 65 lat prof. Jana Dzięgielewskiego, red. Dariusz Kuźma, Warszawa 2013.

  Tyszkiewicz J., Polacy wśród Rosjan: Jan Potocki i mongoliści, w: Dawna Rosja i Rosjanie w najnowszych badaniach polskich, red. Jan Tyszkiewicz, Krzysztof Łukawski, Pułtusk 2012.

  Tyszkiewicz J., Religijność muzułmanów litewsko-polskich w XVI-XVIII w. w ocenie chrześcijan, w: Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów, red. M. Widy-Behiesse, Warszawa 2012.

  Tyszkiewicz J., Komunikacja i indoktrynacja w szkole 1946-1956, w: Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989, red. Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski, Lublin 2011.

  Tyszkiewicz J., Komunikowanie: komunikowanie i porozumiewanie się w podwarszawskiej gminie Wawer: wrzesień 1939 – styczeń 1945, w: Komunikowanie się Polaków w okresie II wojny światowej, red. Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski, Lublin 2011.

  Tyszkiewicz J., O Michale Glińskim, dworzaninie i dowódcy, w: In tempore belli et pacis. Homines, loco, res, Księga ofiarowana prof. Janowi Szymczakowi, red. Tadeusz Grabarczyk, Anna Kowalska-Pietrzak, Tadeusz Nowak, Warszawa 2011.

  Tyszkiewicz J., Tatarzy i inni przybysze ze Wschodu na Mazowszu, w: Swoi i obcy na Mazowszu północnym w minionym tysiącleciu, red. A. Koseski i in., Pułtusk 2016, s.69-81.

   Artykuły w periodykach

  Tyszkiewicz J., Wspomnienie o Konferencji Tatarskiej w Gorzowie Wielkopolskim w 1984, „Życie Tatarskie”, Nr. 43 (120) R. XII, 2016, s. 123-125.

  Tyszkiewicz J., Z dawnych papierów, „Rocznik Tatarów Polskich”, t. III (XVII) ser. 2, 2016, s. 153-158.

  Tyszkiewicz J., Jak dawniej łowiono ryby w Szczawnicy, „Prace Pienińskie”, t. 25, 2015, Szczawnica, s. 271-277.

  Tyszkiewicz J., Jan Grzegorzewski w końcowych latach życia: 1916-1922, „Almanach Karaimski”, t.IV, 2015, s.117-126.

  Tyszkiewicz J., Początki turkologii w Warszawie na tle ówczesnych uwarunkowań: 1923-1934, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R.60, 2015, № 3, s.7-31.

  Tyszkiewicz J., Rybołówstwo w górnym Dunajcu, „Pieniny. Polski region”, t.12, 2015, № 3, s.44-49, fot.

  Tyszkiewicz J., Średniowieczne Mazowsze wobec sąsiadów na północy do 1333 roku, „Mówią Wieki”, Nr. 11, 2015, s. 64-66.

  Tyszkiewicz J., The stronghold in Sypniewo from the 10th-11th century. Commends of a historian, „Archaologia Polona”, vol. 48, 2010, ed. 2015, s. 266-275.

  Tyszkiewicz J., Uwagi o przynależności narodowej mieszkańców podwarszawskiej gminy Wawer w 1939-1944, „Kronika Warszawy”, № 1 (151), 2015, s.77-87.

  Tyszkiewicz J., Początki seminarium turkologicznego prof. A. Zajączkowskiego: 1933-1936; „Almanach Karaimski”, t.III, 2014, s.1-12.

  Tyszkiewicz J., Szpital powstańczy i punkt opieki w Instytucie Weterynarii na Grochowie: 1.VIII-20.IX 1944, „Kronika Warszawy”, № 1 (151), 2014, s.80-91.

  Tyszkiewicz J., Problemy roślinnego pożywienia głodowego w dawnej Polsce, „Przegląd Historyczny”, t.104, 2013, № 1, s.69-77.

  Tyszkiewicz J., Problemy roślinnego pożywienia głodowego w dawnej Polsce, „Przegląd Historyczny”, t.104, 2013, № 1, s.69-77.

  Tyszkiewicz J., Nowe źródło do dziejów Ormian lwowskich w początku XVII w., „Przegląd Orientalistyczny”, 2012, № 1-2, s.96-101.


  Dr hab. Marian Dygo, prof. AFiB Vistula
  prof. Marian DYGO

  Funkcje pełnione na AH: prorektor ds. studenckich, członek Senatu; członek Rady Wydziału Historycznego.

  Funkcje poza AH: członek redakcji „Kwartalnika Historycznego”, członek Rady Muzealnej Muzeum Zamkowego w Malborku.

  Zainteresowania naukowe: historia średniowieczna, historia gospodarcza

  Prowadzone zajęcia: seminarium doktorskie; seminarium magisterskie; wykład monograficzny z seminarzystami; historia średniowieczna powszechna, dzieje gospodarcze Europy.

  Wybrane publikacje:

  Bieżąca bibliografia ORCID »»

  Dygo M., «Cum autem principes sibi vicissim in hac terra succederent…». Silezskie knâz’â v vospriâtii cisterciancev monastyrâ Henrykuv v XIII veke, w: Universitas historiae. Sbornik statej v čest’ Pavla Ûreviča Uvarova, red. A.O. Čubar’ân, Moskva 2016, s. 203-218.

  Dygo M., Aleksander Gieysztor – historyk Warszawy i Mazowsza, patron Akademii Humanistycznej w Pułtusku, w: Świat historyka. Studia ofiarowane Prof. Janowi Tyszkiewiczowi, red. M. Nagielski, G. Rostkowski, Pułtusk 2016, s. 147-164

  Dygo M., Symbolika maryjna zespołu kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku, w: Rewitalizacja zespołu kościoła Najświętszej Maryi Panny w Malborku, red. J. Hochleitner, Malbork 2016, s. 29-48.

  Dygo M., Europäisierung des Ostseeraums im Hochmittelalter. Anmerkungen am Rande neuer Untersuchungen, w: Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje – Culture – Society – Economy: Interaction and Changes in Medieval and Early Modern Times on the Eastern Baltic Coast, red. M. Ščavinskas, Klaipėda 2015, s. 17-36.

  Dygo M., Maksim Kovalevskij jako historyk gospodarczy, w: Dawna Rosja i Rosjanie w obecnych badaniach polskich, red. J. Tyszkiewicz, K. Łukawski, Pułtusk 2014, s. 161-191.

  Dygo M., Apostolskie nauczanie czy dobrowolne ubóstwo? W sprawie genezy ruchu waldensów w: Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej, red. B. Wojciechowska, W. Kowalski, Kielce 2013, s. 167-176.

  Dygo M., Czy papież Aleksander III oraz cesarz Fryderyk I Barbarossa zatwierdzili pryncypat księcia Kazimierza Sprawiedliwego?, w: Ecclesia – Regnum – Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, red. S. Gawlas i in., Warszawa 2014, s. 169-181.

  Dygo M., Der deutsche Faden in meinem Leben, w: Erlebte und erinnerte Geschichte. Deutsch- polnische Biographien, hrsg. von A. Warakomska unter Mitwirkung von T.G. Pszczółkowski, Pułtusk 2014, s. 77-84.

  Dygo M., (współautor: A. Koseski), Kilka refleksji o niemieckim wątku w moim życiu, w: Historia pamięcią pisana. Biografie polsko-niemieckie, red. K. Czejarek, K. Garczewski, współpraca naukowa T.G. Pszczółkowski, Pułtusk 2014, s. 87-93.

  Dygo M., Czy istniał feudalizm w Europie Środkowo-Wschodniej w średniowieczu?, „Kwartalnik Historyczny”, t. CXX, 2013, nr 4, s. 667-717.

  Dygo M., The Economic Thought of St. Thomas Aquinas – and the Attempt to Model Medieval Economic Growth, “Quaestiones Medii Aevi Novae” 18, 2013, s. 151-166.

  Dygo M., A Letter from Matthew, a Bishop of Cracow, to Bernard of Clairvaux ”on The Conversion of Russians” (1145?), w: Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archeological and Historical Evidence, red. M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M.P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2012, s. 203- 213 (= U źródeł Europy środkowo-wschodniej/Frühzeit Ostmitteleuropas I, 1).


  Mgr Krzysztof Łukawski

   mgr Krzysztof ŁukawskiPełnione funkcje: wydziałowy koordynator ECTS; wydziałowy koordynator programu Erasmus Mundus External Cooperation Window, asystent Dziekana d/s promocji Wydziału Historycznego.

  Prowadzone zajęcia: vademecum studiów historycznych, nauki pomocnicze historii średniowiecznej i nowożytnej, historia średniowieczna powszechna, muzea w Polsce – rodzaje, struktura, zadania

  Zainteresowania naukowe: historia średniowieczna i nowożytna Polski.

  Wybrane publikacje

  Bieżąca bibliografia ORCID »»

  Monografie:

  Łukawski K. (red.), Łódź i województwo łódzkie, Pułtusk 2016.

  Łukawski K. (współred. K. Wiśniewski), Karol Handke, Wspomnienia. W kepi i w hełmie – dzieciństwo i młodość w Pułtusku (1914-1926). Moja wojenna tułaczka (1939-1946), Pułtusk 2015.

  Łukawski K. (red.), Podlasie. Na pograniczu kultur, Pułtusk 2015.

  Łukawski K. (współredred.), Dawna Rosja i Rosjanie w obecnych badaniach polskich, red. Jan. Tyszkiewicz, K. Łukawski, Pułtusk 2014.

  Łukawski K. (red.), Polsko-białoruskie pogranicze. Wspólne dziedzictwo, Pułtusk 2014.

  Łukawski K. (red.), Województwo warmińsko-mazurskie. Materiały z objazdu naukowego, Pułtusk 2013.

  Łukawski K. (red.), Województwo kujawsko-pomorskie. Materiały z objazdu naukowego, Pułtusk 2012.

  Łukawski K. (współred.), Dawna Rosja i Rosjanie w najnowszych badaniach polskich, red. J. Tyszkiewicz, K. Łukawski, Pułtusk 2012.

  Rozdziały w monografiach

  Łukawski K., Cudzoziemcy wśród członków płockiej kapituły katedralnej w średniowieczu, w: Swoi i obcy na Mazowszu Północnym w minionym tysiącleciu, Pułtusk 2016, s. 243-252.

  Łukawski K., Edmund Płoski – inteligent na Sachalinie. Wspomnienia z lat 1886-1888, w: Dawna Rosja i Rosjanie w obecnych badaniach polskich, red. J. Tyszkiewicz, Pułtusk 2014, s. 283-299.

  Łukawski K., Muzeum – fabryka event’ów?, w: Funkcje muzeum współcześnie. Wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, red. J. Hochlitner, W. Połom-Jakubowicz, Malbork 2015, s. 155-159.

  Łukawski K., Państwowe Archiwum Okręgu Brzeskiego (Государственный архив Брестской области) i jego zasoby. Przedwojenne polskie szkolnictwo wojskowe i cywilne, działalność organizacji społecznych i politycznych), w: Polsko-białoruskie pogranicze. Wspólne dziedzictwo, Pułtusk 2014 [2015],  s. 165-172 [współautor].

  Łukawski K., Polityka historyczna Białorusi. Wspólna historia w białoruskich podręcznikach szkolnych, w: Polsko-białoruskie pogranicze. Wspólne dziedzictwo, Pułtusk 2014 [2015], s. 155-164 [współautor].

  Łukawski K., Szkolenie oficerów rezerwy Wojska Polskiego. Dywizyjne Kursy Podchorążych Rezerwy przy 13. Pułku piechoty (1935-1939), w: Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. 10, red. J. Szczepański, Pułtusk 2014, s. 257-266.

  Łukawski K., The Extinction of the Piasts – Masovian Dukes. A Catastrophe or an Opportunity for New Directions in Development, w: Studies on Disasters, Catastrophes and the Ends of the World in Sources, red. J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk, Pułtusk 2013, s. 191-194.

  Łukawski K., Wyższa kadra oficerska Ośrodka Wyszkolenia Rezerw Piechoty w Różanie nad Narwią w przededniu wybuchu II wojny światowej, w: Polska-Mazowsze. Dzieje polityczno-militarne, gospodarka i kultura. księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Szczepańskiemu w 65. rocznicę urodzin i 40-lecie pracy naukowej, red. A. Koseski, R. Turkowski, Pułtusk 2013, s. 473-480.

  Łukawski K., Moskwa w polskich pamiętnikach z początku XVII wieku, w: Dawna Rosja i Rosjanie we współczesnych badaniach polskich, red. J. Tyszkiewicz i K. Łukawski, Pułtusk 2012, s. 31-43.

   Artykuły w periodykach

  Łukawski K., [współautor z R. Jaźwińskim] Żywot Polaka na Sachalinie w latach 80. i 90. XIX w. Przypadek Edmunda Płoskiego, „Ogrody Nauk i Sztuk” nr 4, 2014, s. 328-336.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Historia w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały zaprojektowane tak, by jak najlepiej przygotować cię do podjęcia pracy. Wyselekcjonowane specjalności pozwolą ci zdobyć praktyczną wiedzę i stać się specjalistą w konkretnej dziedzinie.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku Historia.

   

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA HISTORII

  Specjalistyczna wiedza
  Studia historyczne pierwszego stopnia pozwolą ci zdobyć gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz nauk pomocniczych historii. Poznasz też warsztat badawczy historyka. Rozwiniesz konkretne kompetencje przydatne na rynku pracy.

  Krytyczne myślenie
  Nasi doskonali wykładowcy pomogą ci rozwinąć kompetencje krytycznego myślenia, umiejętności analizy danych oraz wnioskowania na podstawie dostępnych przesłanek. Takie umiejętności przydadzą się w każdej pracy.

  Gotowość zawodowa
  Jako absolwent studiów historycznych będziesz wszechstronnie przygotowany do pracy w placówkach naukowo-badawczych, muzealnych, w archiwach, wydawnictwach itp. Po odbyciu odpowiedniego kształcenia nauczycielskiego możesz też uczyć historii w szkołach objętych systemem oświaty.

 • Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia niestacjonarne 300 zł 3400 zł 1800 zł 380 zł

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close