Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

niestacjonarne

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Pułtusk

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 • Pedagogika – studia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, mają profil praktyczny. Pozwolą ci zdobyć wiedzę o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Poznasz współczesne metody, techniki i narzędzia pracy specjalistycznej. Zdobędziesz kompetencje niezbędne do pracy z osobami w różnym wieku, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. W zależności od wybranej specjalności będziesz przygotowany do prowadzenia działań opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych i socjalno-wspierających.

 • Program kierunku został opracowany zgodnie z najnowszymi trendami w nauce i potrzebami rynku pracy. Zdobędziesz podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Zyskasz umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Zdobędziesz podstawowe kwalifikacje zawodowe z orientacją na konkretną specjalność pedagogiczną. 

   

  Wybrane przedmioty kierunkowe: 

  • aksjologiczne podstawy kształcenia;
  • biomedyczne podstawy rozwoju;
  • filozofia, pedagogika specjalna;
  • psychologia rozwojowa;
  • socjologia wychowania;
  • wprowadzenie do pedagogiki;
  • wprowadzenie do psychologii;
  • wprowadzenie do socjologii;
  • współczesne kierunki pedagogiczne; diagnoza pedagogiczna;
  • dydaktyka ogólna; 
  • etyka zawodowa; 
  • historia wychowania; 
  • komunikacja interpersonalna;
  • metodologia badań pedagogicznych;
  • pedagogika społeczna;
  • podstawy prawa oświatowego;
  • prawa człowieka i ich ochrona;
  • profilaktyka w szkole;
  • teoria wychowania. 

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia w Akademii im. A.Gieysztorafilii Akademii Finansów i Biznesu Vistula zapewnią ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie pedagogiki.

 • Studia pedagogiczne pozwalają zrealizować jedną z czterech specjalności.

  Uruchomienie specjalności zależy od liczby kandydatów; na studiach pierwszego stopnia specjalność jest realizowana od drugiego roku.

  Edukacja i opieka nad małym dzieckiem
  Specjalność ta pozwala zdobyć nowoczesną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi, wspomagania ich rozwoju, a w szczególności poznawania w sposób aktywny i twórczy siebie i świata.

  • Wybrane przedmioty:
   • animacja czasu wolnego;
   • dydaktyka twórczości;
   • literatura dla dzieci;
   • metody pracy z dziećmi;
   • pedagogika opiekuńcza;
   • psychologia rodziny;
   • psychologia rozwojowa;
   • warsztaty plastyczne, muzyczne i techniczne.
  • Perspektywy zawodowe:
   • opiekun w żłobku, klubie dziecięcym;
   • dzienny opiekun małego dziecka;
   • pozostali opiekunowie dziecięcy.

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  Wybierając tę specjalność zdobędziesz wiedzę pedagogiczną umożliwiającą organizowanie i realizację procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz profilaktycznych w obrębie działań opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka, rodziny oraz osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami opieki. Będziesz przygotowany do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia działań profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania.

  • Wybrane przedmioty:
   • animacja czasu wolnego;
   • europejska i porównawcza polityka rodzinna;
   • mediacja w rodzinie;
   • metodyka pracy wychowawczej;
   • metodyka zajęć opiekuńczych;
   • pedagogika opiekuńcza;
   •  podstawy wiedzy o rodzinie;
   •  polityka społeczna.
  • Perspektywy zawodowe: 
   • opiekun/wychowawca w świetlicach środowiskowych;
   • opiekun w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach, domach opieki społecznej;
   • opiekun w placówkach wspierających rodzinę dysfunkcjonalną w środowisku lokalnym oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

  Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
  Ta specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i kompetencji potrzebnych w pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej, umiejętności metodycznych w zakresie opieki, wychowania i terapii nieletnich i dorosłych.

  • Wybrane przedmioty:
   • diagnostyka w resocjalizacji;
   • europejskie systemy resocjalizacji;
   • instytucje opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne;
   • kryminologia z elementami wiktymologii;
   • metodyka wychowania resocjalizacyjnego;
   • modele i programy profilaktyki szkolnej;
   • patologie społeczne;
   • warsztaty neutralizacji agresji i rozładowywania negatywnych emocji.
  • Perspektywy zawodowe: 
   • wychowawca w ośrodkach szkolno- wychowawczych oraz w placówkach socjalizacyjnych;
   • funkcjonariusz służb resocjalizacyjnych w zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich; 
   • funkcjonariusz w placówkach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej).
  • dr hab. Ryszard Stępień

   Kariera zawodowa:  

   • tytuł magistra pedagogiki (1974)
   • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – dydaktyki (1978)
   • stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność dydaktyka, Wojskowa Akademia Polityczna (1990)

   Pełnione funkcje:

   • Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej (1991 – 1994)
   • Przewodniczący Zespołu Kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o trzeci stopień specjalizacji zawodowej w zakresie przysposobienia obronnego (1995 – 2000)
   • Kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (1996 – 2000)
   • pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Kierownik Katedry Dydaktyki Ogólnej (1996 do dziś)
   • członek Rady do spraw Reformy Edukacji Narodowej (1996 – 1997)
   • Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego czasopisma dla dyrektorów szkół i nauczycieli „Edukacja                    dla Bezpieczeństwa” (2000 – 2007)
   • członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2010 do dziś)

   Zainteresowania naukowo-badawcze: 

   • dydaktyczne i psychologiczne uwarunkowania jakości kształcenia, zwłaszcza w szkole wyższej
   • edukacja dla bezpieczeństwa w środowisku szkolnym
   • kompetencje komunikacyjne nauczycieli

   Wybrane publikacje:

   • Niektóre problemy metodyki ćwiczeń audytoryjnych i seminariów w wyższej szkole wojskowej, Warszawa 1983
   • Metodyczne problemy kształcenia podyplomowego kadr kierowniczych, Warszawa 1983
   • Koncepcje i kierunki przemian edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa 1998
   • Problemy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1999, (red. nauk.)
   • Współczesne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa 1999, (red. nauk.)
   • Bezpećnostni vychova v Polsku a ve vybranych  statech  sveta,  Brno 2002
   • Dydaktyka ogólna w strukturze nauk pedagogicznych, (w:) Edukacja z perspektywy przemian kulturowo – społecznych wczoraj – dziś – jutro, red. nauk. Jan Bielecki, Agata Jacewicz, Białystok 2010

   Prowadzone zajęcia:

   • Dydaktyka ogólna
   • Seminarium magisterskie
  • dr hab. Roksolyana Mariya Szwaj

   Kariera zawodowa:

   • studia na Wydziale Fizyki Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego, 1974 –1979
   • doktor  nauk pedagogicznych, specjalność: Teoria i metody nauczania, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny Dragomanowa, Kijów 2002
   • doktorant Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego Dragomanova, Kijów 2009 – 2012
   • doktor habilitowany nauk pedagogicznych w specjalności Teoria i metody nauczania, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny Dragomanowa, Kijów 2013
   • tytuł naukowy Profesora, 2015 

   Pełnione funkcje:

   • profesor zwyczajny Katedry Pedagogiki i Zarządzania Społecznego Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”, 2003-nadal
   • członek Rady Naukowej w zakresie obron dysertacji w specjalności Teorii i Historii Wychowania oraz Metod Edukacji Zawodowej

   Zainteresowania naukowo-badawcze:

   • dydaktyka
   • metodyka nauczania
   • pedagogika
   • psychologia i pedagogika twórczości

   Wybrane publikacje:

   • “How to solve it“ w fizyce, Warszawa 2003
   • Twórczość i dialog a odpowiedzi na pytanie jak rozwiązywać zadania z fizyki, Warszawa 2003
   • Obraz-impresing środkiem rozwoju zdolności twórczych, Zamość 2009
   • Egalitarne traktowanie twórczości, jako droga do twórczego uczenia się, Kijów 2009
   • Teoretyczne i metodologiczne zasady rozwoju kreatywności uczniów w procesie nauczania fizyki, Lwów 2012
   • Psychologia i pedagogika twórczości (podręcznik), Lwów 2014
   • Developing Vivid Thought as a Step to Creativity, Lublin 2015
   • Development of the Students Creativity in the Studying Process, Poitiers 2016
   • Niektóre aspekty działalności twórczej metodycznej nauczyciela, Bratysława 2016
   • Creative work pedagogy in the context of modern teaching paradigm, Lwów 2016
   • Procesy innowacyjne w szkolnictwie wyższym, Krzemieniec 2017

   Prowadzone zajęcia:

   • Dydaktyka twórczości
   • Pedagogika ogólna
   • Wprowadzenie do pedagogiki

    Hobby:

   • muzyka
   • narciarstwo
   • turystyka
  • dr Tadeusz Cichorz

   Kariera zawodowa:

   • studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego (1971 – 1975)
   • zatrudniony w charakterze pracownika dydaktycznego w Wyższej Szkole Oficerskiej w Szczytnie (1973 – 1989)
   • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie (1990)
   • zatrudniony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Społecznych (1990 – 2003)
   • kierownik Zakładu Badań i Analiz w Instytucie Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Policji w Szczytnie (1997 – 2003)

   Pełnione funkcje:

   • Sekretarz Rady Naukowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (1997 – 2003)
   • Kierownik Zakładu Badań i Analiz w Instytucie kształcenia i Doskonalenia Kadr Policyjnych w Szczytnie (1997 – 2003)
   • Prodziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (2006 – 2012)
   • Dziekan Wydziału Pedagogicznego AH (od 2012)

   Zainteresowania naukowo-badawcze:

   • badania opinii społecznej
   • komunikacja społeczna
   • zarządzanie zasobami ludzkimi

   Wybrane publikacje:  

   • Społeczna akceptacja nowych form pracy Policji. (współautor), Policyjny Biuletyn Szkoleniowy, 3-4/94
   • Kradzieże samochodów. Raport. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 1996 (współautor)
   • Dobór kadry dydaktycznej w Wyższej Szkole Policji. Policyjny Biuletyn Szkoleniowy, WSPol, 1997
   • Obraz Policji w społeczeństwie. Raport z badań porównawczych w Polsce i Niemczech. Wyd. WSPol. Szczytno, 1997
   • Komunikacja społeczna w Policji, Wyd. WSPol. Szczytno, 2000 (współautor)
   • Sekty w Polsce. Mity a rzeczywiste zagrożenie. Przegląd Policyjny 2(62), Szczytno 2001
   • Aspiracje życiowe studentów, (w:) Jakość kształcenia w szkole wyższej. Materiały pokonferencyjne. Szczytno – Olecko 2002
   • Możliwości i ograniczenia. (w:) Policja a przemoc. Materiały pokonferencyjne. Szczytno 2002
   • Wizerunek Policji w oczach opinii publicznej (współautor), Wyd. Komenda Główna Policji, Warszawa 2003
   • Oczekiwania funkcjonariuszy Policji w stosunku do komunikacji społecznej w miejscu pracy. Komunikat z badań, Kwartalnik Policyjny nr 4(6)2008

   Prowadzone zajęcia:

   • Elementy prawa karnego i rodzinnego
   • Komunikacja interpersonalna
   • Seminarium magisterskie

   Hobby: 

   • tenis ziemny
   • turystyka
  • dr Małgorzata Gogolewska-Tośka

   Kariera zawodowa:

   • adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

   Pełnione funkcje:

   • kierownik Pracowni Edukacji Elementarnej Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej (2009-2010)
   • koordynat projektów badawczych o tematyce regionalnej, realizowanych głównie za pomocą metody projektu edukacyjnego 

   Zainteresowania naukowo-badawcze:

   • aktywizujące metody pracy z dziećmi
   • edukacja regionalna
   • elementarna edukacji matematyczna
   • obszary związane z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną

   Wybrane publikacje:

   • Wychowanie a mass media, 2009
   • Nauczyciele terenu Puszczy Zielonej o edukacji regionalnej, 2010
   • Dziecko sześcioletnie w systemie edukacyjnym w opinii publicznej studentów kierunków pedagogicznych, 2010

   Prowadzone zajęcia:

   • Edukacja matematyczna z metodyką
   • Integracyjne wychowanie i kształcenie
   • Specyfika pracy z dziećmi w edukacji elementarnej

   Hobby:

   • aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
   • aranżacja wnętrz
   • podróże
   • technika decoupage
  • dr Małgorzata Parzych

   Kariera zawodowa:

   • nauczyciel języka polskiego
   • konsultant Akademii GWO
   • egzaminator

   Zainteresowania naukowo-badawcze:

   • metodyka nauczania języka polskiego
   • polska literatura współczesna, szczególnie literatura czasu przełomu po 1989 rok

   Wybrane publikacje:

   • Krzyże i kapliczki przydrożne a parafii Myszyniec, Myszyniec 2010
   • Przewodnik po kolegiacie Myszynieckiej, Myszyniec 2011
   • Weiser Dawidek albo PRL według Pawła Huellego, Kraków 2011
   • Źródło sukcesu czy niepowodzenia? O genealogicznej heterogeniczności pisarstwa Pawła Huellego, (w:) Studia Gdańskie, t. XXXIII, Gdańsk-Oliwa 2013
   • Autobiograficzne porachunki. Mercedes Benz Pawła Huellego jako niepokojąco osobista powieść z kluczem, (w:) Biografia w literaturze i sztuce, Lublin 2014
   • Weiser Dawidek: klucz do twórczości Pawła Huellego, Białystok 2016

   Prowadzone zajęcia:

   • Fonologia i fonetyka
   • Podstawy edukacji polonistycznej z literaturą dziecięcą

    Hobby:

   • długie spacery
   • dobra kawa
   • dobra książka
  • dr Marta Petrykowska

   Kariera zawodowa:

   •  stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie
   • adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Akademii Humanistycznej  Aleksandra Gieysztora

   Pełnione funkcje:

   • zawodowy kurator sądowy w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Ciechanowie, na stanowisku zawodowego kuratora sądowego

    Zainteresowania naukowo-badawcze:

   • metodyka pracy kuratora sądowego
   • przyczyny i formy patologii społecznych
   • resocjalizacja w warunkach otwartych

   Wybrane publikacje:

   • Patologia rodziny wiejskiej na przykładzie wybranych miejscowości byłego województwa ciechanowskiego, Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, Pułtusk 2003
   • Patologia rodziny wiejskiej na przykładzie gmin wiejskich powiatu ciechanowskiego i mławskiego, Studia mazowieckie, Pułtusk 2004
   • Patologia społeczna – próba definicji problemu, Patologie społeczne, red. M. Jędrzejko, Pułtusk 2006
   • Przestępczość nieletnich – diagnoza i profilaktyka w środowisku lokalnym, materiały pokonferencyjne z II Konferencji Naukowej Człowiek w Sieci Zniewolonych Dróg, Pułtusk 2007
   • Nadzór rodzinnego kuratora sądowego nad osobami uzależnionymi od alkoholu w wypadku przymusowego leczenia odwykowego, Nowe oblicza uzależnień, red. E. Łuczak, Olsztyn 2009 

   Prowadzone zajęcia:

   • Metodyka wychowania resocjalizacyjnego
   • Pedagogika resocjalizacyjna
   • Profilaktyka społeczna w środowisku lokalnym
   • Seminarium magisterskie

   Hobby: 

   • kryminologia
   • literatura sensacyjna
   • podróże
   • psychologia
  • dr Agnieszka Sojka

   Kariera zawodowa: 

   • dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki (2002)

   Pełnione funkcje:

   • instruktor artystyczny w Domu Kultury ‘Podgórze’ w Krakowie, 2002-2004
   • adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Kultury IP UJ, 2006-2015
   • adiunkt w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2008-2009
   • starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Kultury i Historii Idei Pedagogicznych IP UJ, 2015-nadal 

   Zainteresowania naukowo-badawcze: 

   • antropologiczno-aksjologiczne podstawy wychowania i animacji społeczno-kulturowej
   • edukacja medialna i edukacja artystyczna w zakresie muzyki
   • pedagogiczna perspektywa animacji społeczno-kulturowej
   • pedagogika kultury
   • zastosowanie animacji społeczno-kulturowej w biznesie

   Wybrane publikacje:

   • Literatura – Człowiek – Wartość, red. D. P. Klimczak, A. Sojka, Kraków 2007
   • Człowiek i Bóg w pieśni. Studium antropologiczno-pedagogiczne, Kraków 2008
   • Jesteśmy. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, red. D.P. Klimczak, Sojka,  Kraków 2013
   • Kobieta w polskiej i francuskiej reklamie – zachwyt czy dyskryminacja? (w:) Kobieta w mozaice kulturowej, red. E. Zawisza, M. Lubińska-Bogacka, Kraków 2014
   • Integracja czy marginalizacja cudzoziemców w szkole polskiej? [w:] (Nie)codzienność wychowawcza i dydaktyczna nauczyciela w szkole, red. E. Kobyłecka, Pixel, Zielona Góra 2016, s. 97-110
   • Recenzje artykułów dla „Ars Educandi” Rocznika Naukowego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016
   • Osobowość marki – nowe wyzwanie w edukacji współczesnej młodzieży czasów popkultury, [w:] Nauczanie, uczenie się i wychowanie a transformacja przemian społecznych, red. M. Gogolewska-Tośka, Szymańska, Pułtusk 2017

   Prowadzone zajęcia:

   • Metodologia badań społecznych
   • Pedagogika kultury
   • Seminarium dyplomowe
   • Wprowadzenie do pedagogiki

    Hobby: 

   • dietetyka
   • kultura masowa
   • literatura
   • muzykologia
   • sztuka
   • turystyka i rekreacja
   • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Pedagogika w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały zaprojektowane tak, by jak najlepiej przygotować cię do podjęcia pracy. Wyselekcjonowane specjalności pozwolą ci zdobyć praktyczną wiedzę i stać się specjalistą w konkretnej dziedzinie.

  Przekonaj się, że Vistula jest uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku Pedagogika.

   

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA PEDAGOGIKI

  Specjalistyczna wiedza
  Podejmując studia na kierunku Pedagogika zyskasz wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym. Rozwiniesz kompetencje, również społeczne, adekwatne do wybranej specjalizacji. Zyskasz atuty, dzięki którym zdobędziesz przewagę na rynku pracy.

  Gotowość zawodowa
  Będziesz przygotowany do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.

 • Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia niestacjonarne 300 zł 3400 zł 1800 zł 380 zł

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz

Polska Komisja Akredytacyjna Uchwałą nr 430/ z dnia 31 maja 2021 r. wydała ocenę POZYTYWNĄ w sprawie kształcenia na kierunku „pedagogika” prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close