Rodzaj studiów:

Studia II stopnia

Tryb studiów:

niestacjonarne

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Pułtusk

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 • Pedagogika – studia II stopnia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, mają profil praktyczny. Pozwolą ci zdobyć wiedzę o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Poznasz współczesne metody, techniki i narzędzia pracy specjalistycznej. Zdobędziesz kompetencje niezbędne do pracy z osobami w różnym wieku, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. W zależności od wybranej specjalności będziesz przygotowany do prowadzenia działań opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych i socjalno-wspierających.

 • Program kierunku został opracowany zgodnie z najnowszymi trendami w nauce i potrzebami rynku pracy. Zdobędziesz szeroką wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Zyskasz umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Zdobędziesz podstawowe kwalifikacje zawodowe z orientacją na konkretną specjalność pedagogiczną. 

 • Uruchomienie specjalności zależy od liczby kandydatów.

  Gerontopedagogika z językiem obcym

  To specjalizacja, dzięki której zyskasz umiejętności niezbędne do pracy z osobami starszymi.  Nauczysz się diagnozowania, zaspokajania oraz kreowania ich potrzeb, organizowania dla nich różnych form aktywności i rekreacji. Zyskasz wiedzę nt. budowania współpracy z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad osobami starszymi i ich wsparcia.

  • Wybrane przedmioty:
   • andragogika;
   • organizacja i prowadzenie ośrodków opiekuńczych;
   • diagnozowanie potrzeb osób starszych;
   • biomedyczne problemy starzenia się;
   • metodyka psychospołecznej aktywizacji ludzi starszych;
   • prawne podstawy działalności opiekuńczej;
   • wybrane zagadnienia prawa i wiktymologii;
   • współczesne tendencje w pedagogice. 
  • Perspektywy zawodowe: 
   • opiekun środowiskowy; 
   • opiekun w domach pomocy społecznej i dziennych domach pomocy społecznej;
   • opiekun w placówkach interwencyjnych, pensjonatach, klubach seniora i domach kultury. 

  Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  Ta specjalność, dzięki której zdobędziesz umiejętności związane z rozpoznawaniem potencjału dziecka i wspieraniem go w procesach rozwoju. Będziesz przygotowany do pracy z najmłodszymi oraz z ich rodzinami. 

  • Wybrane przedmioty:
   • arteterapia;
   • biomedyczne podstawy rozwoju;
   • konstruowanie programów edukacyjnych;
   • projektowanie procesu kształcenia;
   • psychologia uczenia się;
   • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
   • współpraca z rodziną.
  • Perspektywy zawodowe: 
   • pracownik w świetlicach środowiskowych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach i domach opieki;
   • opiekun w żłobku, klubie dziecięcym, dzienny opiekun małego dziecka, pozostali opiekunowie dziecięcy.

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią
  Specjalizacja przygotowuje do pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i terapeutycznym w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej. Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie m.in.:  diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz projektowania działań opiekuńczo-wychowawczych.  

  • Wybrane przedmioty:
   • arteterapia;
   • diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych;
   • diagnostyka psychopedagogiczna;
   • metodyka pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie;
   •  socjologia rodziny;
   • warsztaty umiejętności wychowawczych;
   • współczesne tendencje w pedagogice opiekuńczej.
  • Perspektywy zawodowe:
   • pracownik w świetlicach środowiskowych;
   • pracownik w domach dziecka i pogotowiach opiekuńczych;
   • pracownik w schroniskach i domach opieki, dziennych placówkach pobytu. 

  Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
  W ramach tej specjalizacji zdobędziesz wiedzę w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i skutecznego radzenia sobie z nimi. Zyskasz umiejętności niezbędne do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości.

  • Wybrane przedmioty: 
   • arteterapia;
   • konstruowanie programów profilaktycznych;
   • metodyka pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie;
   • pedagogika resocjalizacyjna;
   •  podstawy edukacji medialnej;
   •  polityka kryminalna;
   •  profilaktyka uzależnień;
   • sekty i subkultury młodzieżowe.
  • Perspektywy zawodowe: 
   • funkcjonariusz w placówkach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka). 
 • Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia niestacjonarne 250 zł 3100 zł 1600 zł 340 zł

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close