Rodzaj studiów:

Studia jednolite magisterskie

Tryb studiów:

niestacjonarne, stacjonarne

Czas trwania studiów:

5 lat (10 semestrów)

Lokalizacja:

Pułtusk

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, to 5-letnie jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi niezbędnymi we wczesnej edukacji, opartej na współczesnych koncepcjach kształcenia i wychowania. 

  Nowość w ramach kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna! Oferujemy 100 bezpłatnych miejsc na studia II stopnia w roku akademickim 2020/2021.

  Oferta kierowana jest dla Absolwentów studiów pierwszego stopnia różnych uczelni na kierunku Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (albo na specjalnościach o zbliżonych nazwach), którzy uzyskali najwyższą średnią na pierwszym etapie kształcenia (licencjat) i chcą rozpocząć studia II stopnia (magisterskie).

  Są to studia II stopnia dające możliwość uzyskania tytułu zawodowego magistra, a ukończenie studiów na tej specjalności daje przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu, w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w żłobkach i klubach dziecięcych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ze zmianami z dnia 19.04.2018).

  Studia prowadzone są w ramach realizacji projektu POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 pt. Programy kształcenia nauczycieli, zakładającego opracowanie i realizację programów kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 • Program studiów został opracowany zgodnie z wytycznymi reformy szkolnictwa wyższego i nauki oraz standardami kształcenia nauczycieli. W jego ramach zrealizujesz program praktyk pedagogicznych i rozpoznasz własne kompetencje zawodowe. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności o charakterze wspierającym rozwój dziecka. Rozwiniesz też interdyscyplinarną wiedzę o świecie umożliwiającą skuteczną realizacje misji nauczycielskiej.

  Wybrane przedmioty:

  • integracyjne kształcenie i wychowanie;
  • kształtowanie dojrzałości szkolnej;
  • metodyka edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej i plastycznej;
  • metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  • pedagogika przedszkolna;
  • pedagogika wczesnoszkolna;
  • współpraca nauczyciela ze środowiskiem.

   Perspektywy zawodowe:

  • nauczyciel wychowania przedszkolnego;
  • nauczyciel w klasach I-III w szkołach podstawowych.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia w Akademii im. A.Gieysztora – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula zapewnią ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych.

  • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

   To specjalność, dzięki której zdobędziesz profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej. Zyskasz aktualną wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii (w tym psychologii rozwojowej dziecka) oraz dydaktyki połączonej z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznym. Program studiów uwzględnienia szeroki zakres kompetencji współczesnego nauczyciela, również w obszarze pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi a także w obszarze pracy z dziećmi z innego kręgu kulturowego w przedszkolu lub szkole.

 • KADRA DYDAKTYCZNA

  • dr hab. Tadeusz Bartoś
  • dr hab. Andrzej Nawrock
  • dr hab. Ryszard Stępień
  • dr hab. Roksolyana Mariya Szwaj
  • dr Tadeusz Cichorz
  • dr Małgorzata Gogolewska-Tośka
  • dr Małgorzata Parzych
  • dr Marta Petrykowska
  • dr Agnieszka Sojka

   Ponadto z Wydziałem współpracują:

  • dr hab. Radosław Lolo,
  • dr Grażyna Cęcelek
  • dr Grażyna Gadomska
  • dr Małgorzata Marcysiak
  • dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz
  • mgr inż. Paweł Kiela
  • mgr Katarzyna Długoszewska
  • mgr Anna Dubaj
  • mgr Maria Gos
  • mgr Joanna Gregorczyk
  • mgr Joanna Jaworska
  • mgr Bożena Józefów-Czerwińska
  • mgr Małgorzata Kozon
  • mgr Krzysztof Łukawski
  • mgr Miłosz Marcysiak
  • mgr Joanna Osowiecka
  • mgr Zbigniew Szymański
  • mgr Małgorzata Włodarczyk
  • mgr Ewelina Woźniak
 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały zaprojektowane tak, by jak najlepiej przygotować cię do podjęcia pracy. 

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku.

   

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

  Specjalistyczna wiedza
  Studia te pozwolą ci zdobyć gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki. Zyskasz umiejętności stymulowania wszechstronnego rozwoju dzieci.Otrzymasz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. 

  Gotowość zawodowa
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie – przygotują cię do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

 • Czesne dla studentów rozpoczynających kształcenie w r. ak. 2020/2021 prowadzone w języku polskim wynosi:

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 4 raty w roku
  Studia stacjonarne 250 zł 2100 zł 1100 zł 570 zł
  Studia niestacjonarne 250 zł 3200 zł 1650 zł 850 zł

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz

W dniu 6 sierpnia 2019 roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2019, poz.1498), w którym przywrócono możliwość otworzenia studiów drugiego stopnia (2-letnich magisterskich) w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III dla absolwentów studiów I stopnia w tym samym zakresie.

Zatem osoby ubiegające się o przyjęcie na studia jednolite, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które miały rozpocząć studia na IV roku zostaną przyjęte na studia drugiego stopnia, kierunek pedagogika  w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001498

Aplikuj online