Rodzaj studiów:

Studia jednolite magisterskie

Tryb studiów:

niestacjonarne, stacjonarne

Czas trwania studiów:

5 lat (10 semestrów)

Lokalizacja:

Pułtusk

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, to 5-letnie jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi niezbędnymi we wczesnej edukacji, opartej na współczesnych koncepcjach kształcenia i wychowania. 

 • Program studiów został opracowany zgodnie z wytycznymi reformy szkolnictwa wyższego i nauki oraz standardami kształcenia nauczycieli. W jego ramach zrealizujesz program praktyk pedagogicznych i rozpoznasz własne kompetencje zawodowe. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności o charakterze wspierającym rozwój dziecka. Rozwiniesz też interdyscyplinarną wiedzę o świecie umożliwiającą skuteczną realizacje misji nauczycielskiej.

  Wybrane przedmioty:

  • integracyjne kształcenie i wychowanie;
  • kształtowanie dojrzałości szkolnej;
  • metodyka edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej i plastycznej;
  • metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  • pedagogika przedszkolna;
  • pedagogika wczesnoszkolna;
  • współpraca nauczyciela ze środowiskiem.

   Perspektywy zawodowe:

  • nauczyciel wychowania przedszkolnego;
  • nauczyciel w klasach I-III w szkołach podstawowych.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia w Akademii Humanistycznej im. A.Gieysztora – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula zapewnią ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych.

 • Trochę histori….

  Wydział Pedagogiczny jest jednym z trzech pierwszych Wydziałów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, które powstały w sierpniu 1994 roku (obok Wydziału Historycznego i Filologii Polskiej). Został zorganizowany przez grupę pedagogów z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk, Członków Akademickiego Towarzystwa Naukowego „ATENA”.

  Wydział Pedagogiczny od początku cieszył się dużą popularnością. Już w pierwszym roku liczył około 1000 studentów. Warunki pracy w roku akademickim 1994/95 były bardzo trudne. Zajęcia odbywały się w pułtuskich szkołach. Siedzibą tymczasową Wydziału (przez 3 miesiące) było Archiwum pułtuskie. W roku 1994 przenieśliśmy się do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych, a dwa lata później do budynku Jednostki Wojskowej. Po sześciu latach zbudowany został nowoczesny, przestronny, wygodny budynek przy ulicy A. Mickiewicza 36B, który od 2000 roku stał się siedzibą Wydziału.

  Osoby niepełnosprawne studiujące na Wydziale mają do swojej dyspozycji windę osobową umożliwiającą przemieszczanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich. Studentkom – matkom karmiącym umożliwiono korzystanie z odrębnego pomieszczenia socjalnego.
  W sąsiedztwie siedziby Wydziału mieści się Dom Studencki i Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego z księgozbiorem liczącym ponad 135 tys. woluminów.

  Wydział Pedagogiczny rozpoczynał pracę z uprawnieniami do prowadzenia studiów licencjackich w  zakresie specjalności: edukacja początkowa, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, pedagogika rewalidacyjna, pedagogika społeczno-wychowawcza, edukacja dorosłych. Szybko rosła liczba studentów, przybywało profesorów, otwierane były nowe specjalności.

  W 1996 r. Wydział Pedagogiczny – jako pierwszy Wydział Uczelni – uzyskał prawo kształcenia w zakresie studiów magisterskich. Wzrosła w ten sposób bardzo ranga Wydziału, który dziś liczy sobie 3200 studentów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych.

  KADRA DYDAKTYCZNA

  • dr hab. Tadeusz Bartoś, prof. AH >>
  • dr hab. Andrzej Nawrocki >>
  • dr hab. Ryszard Stępień, prof. AH >>
  • dr hab. Roksolyana Mariya Szwaj >>
  • dr Tadeusz Cichorz >>
  • dr Małgorzata Gogolewska-Tośka >>
  • dr Małgorzata Parzych >>
  • dr Marta Petrykowska >>
  • dr Agnieszka Sojka >>

   Ponadto z Wydziałem współpracują:

  • dr hab. Radosław Lolo, prof. AH
  • dr Grażyna Cęcelek
  • dr Grażyna Gadomska
  • dr Małgorzata Marcysiak
  • dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz
  • mgr inż. Paweł Kiela
  • mgr Katarzyna Długoszewska
  • mgr Anna Dubaj
  • mgr Jolanta Gach-Kustra
  • mgr Maria Gos
  • mgr Joanna Gregorczyk
  • mgr Joanna Jaworska
  • mgr Bożena Józefów-Czerwiska
  • mgr Małgorzata Kozon
  • mgr Krzysztof Łukawski
  • mgr Miłosz Marcysiak
  • mgr Joanna Osowiecka
  • mgr Zbigniew Szymański
  • mgr Małgorzata Włodarczyk
  • mgr Ewelina Woźniak
 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Jednolite studia magisterskie na kierunkuPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaw Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały zaprojektowane tak, by jak najlepiej przygotować cię do podjęcia pracy. 

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku Historia.

   

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

  Specjalistyczna wiedza
  Studia te pozwolą ci zdobyć gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki. Zyskasz umiejętności stymulowania wszechstronnego rozwoju dzieci.Otrzymasz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. 

  Gotowość zawodowa
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie – przygotują cię do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

 • stacjonarne (opłata za cały rok studiów) niestacjonarne (opłata za cały rok studiów)
  I rok studiów 2.000 zł 3.000 zł
  II rok studiów 2.000 zł 3.000 zł
  III rok studiów 2.000 zł 3.000 zł
  IV rok studiów 2.100 zł 3.100 zł
  V rok studiów 2.100 zł 3.100 zł
 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

  Co to jest przygotowanie pedagogiczne?

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szczególnych wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dziennik Ustaw z 27 marca 2009 Nr 50 poz. 400), przez przygotowanie pedagogiczne rozumie się „nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom lub inny dokument wydany przez szkołę wyższą, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli i świadectwo ukończenia pedagogicznego kursu kwalifikacyjnego”.

  Jak zdobywa się przygotowanie pedagogiczne?

  W trakcie studiów drugiego stopnia na Wydziale Pedagogicznym istnieje możliwość lub obowiązek uzupełnienia w toku studiów przedmiotów i praktyk dających przygotowanie pedagogiczne w zakresie studiowanej specjalności, które jest konieczne w przypadku osób planujących podjęcie pracy w placówkach systemu oświaty. Zgodnie ze wspomnianym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE posiadają osoby, które w toku studiów nabyły wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin.

  Powyższa informacja nie dotyczy specjalności – edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna).

  Informacja dla studentów studiów drugiego stopnia

  W przypadku wątpliwości co do przygotowania pedagogicznego po studiach pierwszego stopnia, student powinien zwrócić się do uczelni macierzystej o wystawienie stosownego zaświadczenia.

W dniu 6 sierpnia 2019 roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2019, poz.1498), w którym przywrócono możliwość otworzenia studiów drugiego stopnia (2-letnich magisterskich) w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III dla absolwentów studiów I stopnia w tym samym zakresie.

Zatem osoby ubiegające się o przyjęcie na studia jednolite, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które miały rozpocząć studia na IV roku zostaną przyjęte na studia drugiego stopnia, kierunek pedagogika  w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001498

Jak aplikować

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close