Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1.5 roku (3 semestry)

Lokalizacja:

Pułtusk

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 NA STUDIA PODYPLOMOWE NIE JEST OBECNIE PROWADZONA

  • Logopedia (4 semestry)

   To specjalność adresowana do osób z przygotowaniem pedagogicznym. W trakcie studiów zyskasz wiedzę, kompetencje i uprawnienia do pracy na stanowisku logopedy. Nauczysz się diagnozować zaburzenia mowy i komunikacji językowej oraz prowadzić pracę terapeutyczną nastawioną na korygowanie wad, zgodnie ze standardami terapii logopedycznej oraz zasadami etyki zawodowej.

   Wybrane przedmioty:

   • afazja i dysfazja
   • anatomia i fizjologia rozwoju człowieka
   • diagnoza i terapia dyslalii
   • diagnoza i terapia logopedyczna
   • elementy neuropsychologii
   • fonologia i fonetyka
   • diagnoza i terapia jąkania
   • klasyfikacja zaburzeń mowy
   • metodyka pracy logopedycznej
   • nauka o języku
   • podstawy surdologopedii
   • rozwój mowy dziecka
  • Przygotowanie pedagogiczne dla obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego (3 semestry)

   Specjalność jest adresowana do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich pragnących poszerzyć wiedzę lub uzyskać przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela. Proces rekrutacji przewiduje rozmowę kwalifikacyjną.

   Wybrane przedmioty:

   • diagnoza pedagogiczna
   • dydaktyka ogólna
   • emisja głosu
   • etyka zawodowa
   • pedagogika ogólna
   • pedagogika specjalna
   • praktyka pedagogiczna
   • psychologia rozwojowa
   • podstawy prawa oświatowego
   • teoria wychowania
   • wprowadzenie do pedagogiki
   • wprowadzenie do psychologii
  • Szkolny doradca zawodowy (3 semestry)

   Specjalność została zaprojektowana dla osób z przygotowaniem pedagogicznym. Adresowana jest do nauczycieli, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do pracy jako szkolny doradca zawodowy, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli, w oparciu o model poradnictwa zawodowego KOWEZiU.

   Wybrane przedmioty:

   • komunikacja interpersonalna
   • metodyka pracy doradcy zawodowego
   • narzędzia pracy doradcy edukacyjno-zawodowego
   • planowanie kariery
   • podstawy doradztwa zawodowego, zatrudnienia i społecznej integracji osób niepełnosprawnych
   • podstawy prawne poradnictwa zawodowego
   • podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno-zawodowego
   • praktyka zawodowa
   • psychologiczne podstawy wyboru zawodu
   • rynek pracy w okresie przemian
   • rynek pracy – informacja edukacyjna i zawodowa
   • seminarium dyplomowe
  • Terapia pedagogiczna i arteterapia (3 semestry)

   To studia dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym. Są skierowane do nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i prowadzić zajęcia z zakresu terapii i diagnozy pedagogicznej, które są nieodzownymi elementami skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą, z uczniami, którzy mają trudności w uczeniu się z powodu dysleksji dyskalkulii lub zaburzeń w rozwoju psychoruchowym, emocjonalnym i społecznym. Realizując te specjalność opanujesz umiejętności diagnozy pedagogicznej oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej, nakierowanej na wspomaganie rozwoju, rozwijanie uzdolnień i przeciwdziałanie trudnościom szkolnym.

   Wybrane przedmioty:

   • arteterapia
   • diagnoza i terapia dyskalkulii
   • diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii
   • diagnoza i terapia logopedyczna
   • diagnoza i terapia uczniów z ADHD
   • diagnostyka psychopedagogiczna
   • drama
   • metodyka terapii pedagogicznej
   • psychologia uczenia się
   • psychologia rozwojowa
   • praktyka zawodowa
   • psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży
   • terapia przez muzykę
   • terapia przez plastykę
  • Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (2 semestry)

   Specjalność jest adresowana do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich bez przygotowania pedagogicznego, którzy chcą pracować placówkach pomocy społecznej. Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do skutecznego diagnozowania i wspierania rodzin przeżywających trudności, przeciwdziałania ich marginalizacji i degradacji społecznej oraz udzielania pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.   

   Wybrane przedmioty:

   • etyka pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej
   • metodyka pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej
   • patologie społeczne
   • pedagogika resocjalizacyjna
   • podstawy prawne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
   • praktyka zawodowa
   • psychologia dziecka
   • współpraca asystenta z rodziną
   • wybrane zagadnienia dysfunkcji rodziny
  • Interwencja kryzysowa w rodzinie, oświacie i w pracy z osobami w podeszłym wieku (2 semestry)

   To studia skierowane do osób z wyższym wykształceniem, bez przygotowania pedagogicznego. W ich trakcie poznasz teorię i praktykę poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Zyskasz wszechstronne przygotowanie do udzielania pomocy osobom w kryzysach rozwojowych, sytuacyjnych, środowiskowych oraz egzystencjalnych. Poznasz zagadnienia psychologiczne, etyczne i prawne podstawy interwencji kryzysowej, a także zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej. Otrzymasz również przygotowanie merytoryczne i metodyczne do podejmowania działań interwencyjnych. 

   Wybrane przedmioty:

   • komunikacja interpersonalna
   • mediacje w rodzinie
   • patologie społeczne
   • pedagogika opiekuńcza
   • pedagogika społeczna
   • polityka socjalna
   • prawa człowieka i ich ochrona
   • profilaktyka społeczna w środowisku lokalnym
   • profilaktyka w szkole
   • profilaktyka uzależnień
   • psychologia rodziny
   • sekty i subkultury młodzieżowe
   • warsztaty neutralizacji agresji i rozładowywania negatywnych emocji
  • Organizacja i zarządzanie oświatą (2 semestry)

   Specjalność jest adresowana do nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym oraz osób bez przygotowania pedagogicznego. Studia pozwalają na start w konkursach na dyrektora placówek oświatowych. Dają przygotowanie do pracy w nadzorze pedagogicznym i organach prowadzących szkoły, w administracji samorządowej i organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji.

   Wybrane przedmioty:

   • diagnozowanie potrzeb szkoły
   • elementy prawa pracy
   • komunikacja interpersonalna
   • nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
   • praktyka zawodowa
   • prawo oświatowe
   • technologie informacyjne w zarządzaniu placówką oświatową
   • wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli
   • zarządzanie finansami publicznymi
   • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Tutoring i coaching w edukacji (2 semestry)

   Jest to oferta dla osób bez przygotowania pedagogicznego, które chcą rozwijać karierę w sektorze edukacji jako asystent ucznia. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i kompetencje, które pozwolą wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zarówno tych, zdolnych, jak i tych, którzy mają różne problemy. Poznasz techniki i metody współpracy oraz pomagania w procesie kształcenia. 

   Wybrane przedmioty:

   • komunikacja interpersonalna
   • kształtowanie własnego wizerunku
   • umiejętne rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
   • psychologiczne podstawy coachingu i tuto ringu
   • trening umiejętności społecznych
   • współczesne problemy pedagogiki i psychologii w procesie edukacyjnym – metody, techniki i narzędzia
  • Logopedia:
   • logopeda w przedszkolach i szkołach,
   • logopeda w placówkach ochrony zdrowia.
  • Przygotowanie pedagogiczne dla obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego:
   • nauczyciel.
  • Szkolny doradca zawodowy:
   • doradca edukacyjno-zawodowy w szkołach;
   • placówkach oświatowo-wychowawczych;
   • poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
   • placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
   • ochotniczych hufcach pracy.
  • Terapia pedagogiczna i arteterapia:
   • nauczyciel terapeuta w szkołach;
   • przedszkolach;
   • gabinetach terapii pedagogicznej;
   • poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
   • świetlicach środowiskowych;
   • placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
  • Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:
   • asystent rodziny;
   • koordynator pieczy zastępczej;
   • pracownik w placówkach pomocy społecznej;
   • pracownik w placówkach opieki społecznej.
  • Interwencja kryzysowa w rodzinie, oświacie i w pracy z osobami w podeszłym wieku:
   • pracownik w instytucjach opieki społecznej;
   • placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych;
   • ośrodkach opieki nad osobami w podeszłym wieku;
   • ośrodkach interwencji kryzysowej.
  • Organizacja i zarządzanie oświatą:
   • dyrektor przedszkola;
   • szkoły;
   • innej placówki oświatowo-wychowawczej.
  • Tutoring i coaching w edukacji:
   • asystent ucznia;
   • doradca i konsultant w przedsiębiorstwach;
   • w poradniach specjalistycznych dla młodzieży;
   • instytucjach szkoleniowych;
   • agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy.
 • Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • kwestionariusz osobowy, (pdf)
  • aktualna fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego), 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej 250 zł (w tytule przelewu koniecznie należy wpisać również nazwę wydziału),
  • dowód osobisty (do wglądu). 

  WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE – LOGOPEDIA:

  • nienaganna wymowa (rozmowa kwalifikacyjna),
  • prawidłowy słuch (potwierdzony wynikiem badania audiometrycznego słuchu),
  • brak przeciwwskazań do pracy głosem (zaświadczenie od lekarza laryngologa lub foniatry),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne (4 semestry): 

  Pełna opłata Opłata semestralna
  Logopedia 5000 zł 1300 zł

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 

  Pełna opłata Opłata semestralna
  Przygotowanie pedagogiczne  3000 zł 1050 zł
  Szkolny doradca zawodowy 3000 zł 1050 zł
  Terapia pedagogiczna i arteterapia 3000 zł 1050 zł

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne (2 semestry)

  Pełna opłata Opłata semestralna
  Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2500 zł 1300 zł
  Interwencja kryzysowa w rodzinie, oświacie i w pracy z osobami w podeszłym wieku 2500 zł 1300 zł
  Organizacja i zarządzanie oświatą 2500 zł 1300 zł
  Tutoring i coaching w edukacji 2500 zł 1300 zł
  Opłatę wpisową kandydat wnosi na konto Uczelni (koniecznie należy wpisać w tytule nazwę kierunku studiów).

  Dziekanaty nie przyjmują wpłat gotówkowych!

  Potwierdzenie dokonania opłaty należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami (również w przypadku przelewu elektronicznego) !

  Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
  46 1240 5282 1111 0000 4896 0964

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close