Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

Czas trwania studiów:

1.5 roku (3 semestry)

Lokalizacja:

Pułtusk

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (3 semestry)

   Wybrane przedmioty:

   • biomedyczne podstawy rozwoju;
   • diagnostyka psychopedagogiczna;
   • edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną;
   • metody terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną; 
   • metodyka prowadzenia zajęć kompensacyjno-korekcyjnych;
   • pedagogika specjalna;
   • psychologia kliniczna;
   • rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
   • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
   • współpraca nauczyciela z rodziną.

   Wybrane przedmioty:

   • biomedyczne podstawy rozwoju;
   • diagnostyka psychopedagogiczna;
   • edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną;
   • metody terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną; 
   • metodyka prowadzenia zajęć kompensacyjno-korekcyjnych;
   • pedagogika specjalna;
   • psychologia kliniczna;
   • rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
   • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
   • współpraca nauczyciela z rodziną.

   Perspektywy zawodowe

   Absolwent ma kwalifikacje, aby realizować się zawodowo jako nauczyciel terapeuta w: szkołach, przedszkolach, gabinetach terapii pedagogicznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

   Absolwent ma kwalifikacje, aby realizować się zawodowo jako nauczyciel terapeuta w: szkołach, przedszkolach, gabinetach terapii pedagogicznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

  • Logopedia (4 semestry)

   Wybrane przedmioty:

   • afazja i dysfazja;
   • anatomia i fizjologia rozwoju człowieka;
   • diagnoza i terapia dyslalii;
   • diagnoza i terapia logopedyczna;
   • elementy neuropsychologii;
   • fonologia i fonetyka;
   • diagnoza i terapia jąkania;
   • klasyfikacja zaburzeń mowy;
   • metodyka pracy logopedycznej;
   • nauka o języku;
   • podstawy surdologopedii;
   • rozwój mowy dziecka.

    Perspektywy zawodowe:

   • logopeda w przedszkolach i szkołach 
   • logopeda w placówkach ochrony zdrowia
  • Metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – dla absolwentów specjalności edukacja elementarna (3 semestry)

    Wybrane przedmioty:

   • dziecięca literatura anglojęzyczna; 
   • historia i kultura USA;
   • historia i kultura Wielkiej Brytanii;
   • język angielski;
   • kompetencje nauczyciela języka obcego;
   • metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu;
   • metodyka nauczania języka obcego w szkole;
   • nauczanie języka obcego na etapie edukacji elementarnej z wykorzystaniem gier i zabaw przy muzyce;
   • praktyki zawodowe;
   • seminarium dyplomowe.

   Perspektywy zawodowe

   Absolwent może realizować się zawodowo jako nauczyciel języka obcego na pierwszym etapie kształcenia (w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej) po spełnieniu warunków wynikających z rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2015 r., poz. 1264 j.t.).

  • Szkolny doradca zawodowy (3 semestry)

    Wybrane przedmioty:

   • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych doradcy zawodowego;
   • metodyka pracy doradcy zawodowego;
   • planowanie kariery;
   • podstawy prawne poradnictwa zawodowego;
   • podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno-zawodowego;
   • rynek pracy-informacja edukacyjna i zawodowa;
   • seminarium dyplomowe;
   • zawodoznawstwo.

    Perspektywy zawodowe

   Absolwent może rozwijać karierę zawodowa jako doradca edukacyjno-zawodowy w: szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ochotniczych hufcach pracy

  • Terapia pedagogiczna i arteterapia (3 semestry)

    Wybrane przedmioty:

   • diagnoza pedagogiczna;
   • dydaktyka ogólna; 
   • emisja głosu;
   • etyka zawodowa;
   • pedagogika ogólna;
   • pedagogika specjalna; 
   • praktyka pedagogiczna;
   • psychologia rozwojowa;
   • podstawy prawa oświatowego; 
   • teoria wychowania;
   • wprowadzenie do pedagogiki;
   • wprowadzenie do psychologii.

   Perspektywy zawodowe

   Absolwent zdobywa przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli w rozumieniu rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r., poz. 131)

  • Terapia pedagogiczna i arteterapia (3 semestry)

    Wybrane przedmioty:

   • arteterapia;
   • diagnoza i terapia dyskalkulii;
   • diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii;
   • diagnoza i terapia logopedyczna;
   • diagnoza i terapia uczniów z ADHD;
   • diagnostyka psychopedagogiczna;
   • drama;
   • metodyka terapii pedagogicznej;
   • psychologia uczenia się;
   • psychologia rozwojowa;
   • praktyka zawodowa;
   • psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży;
   • terapia przez muzykę;
   • terapia przez plastykę.

   Perspektywy zawodowe

   Absolwent może rozwijać karierę zawodową jako nauczyciel terapeuta w: szkołach, przedszkolach, gabinetach terapii pedagogicznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży

  • Tutoring i coaching w edukacji (2 semestry)

   Wybrane przedmioty:

   • komunikacja interpersonalna;
   • kształtowanie własnego wizerunku;
   • umiejętne rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych;
   • psychologiczne podstawy coachingu i tutoringu;
   • trening umiejętności społecznych;
   • współczesne problemy pedagogiki i psychologii w procesie edukacyjnym-metody, techniki i narzędzia.

    Perspektywy zawodowe

   Absolwent może realizować się zawodowo jako doradca i konsultant w przedsiębiorstwach, firmach, poradniach specjalistycznych, w tym dla młodzieży pod kątem wyboru zawodu, niepublicznych instytucjach rynku pracy, tj. instytucjach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy.

  • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (3 semestry)

   Wybrane przedmioty:

   • emisja głosu;
   • integracyjne kształcenie i wychowanie;
   • komunikacja interpersonalna;
   • metodyka edukacji językowej, polonistycznej;
   • metodyka edukacji matematycznej;
   • metodyka edukacji muzycznej;
   • metodyka edukacji plastycznej;
   • metodyka edukacji przyrodniczej;
   • metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
   • metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych;
   • metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;
   • pedagogika kultury;
   • pedagogika przedszkolna;
   • pedagogika wczesnoszkolna; 
   • praktyka pedagogiczna.

   Perspektywy zawodowe:

   • nauczyciel wychowania przedszkolnego;
   • nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej;
   • wychowawca/ nauczyciel w placówkach wychowania, kształcenia oraz opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • SZANOWNI KANDYDACI
  Informujemy, że informacje zawarte w tej zakładce dotyczą rekrutacji do Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

  Z dniem 1 października 2019 r. Akademia Humanistyczna dołączyła do Grupy Uczelni Vistula.

   

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • kwestionariusz osobowy  (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
  • aktualna fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego), 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej: 200 zł (w tytule przelewu koniecznie należy wpisać również nazwę wydziału),
  • dowód osobisty (do wglądu).

  WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE – LOGOPEDIA:

  • nienaganna wymowa (rozmowa kwalifikacyjna),
  • prawidłowy słuch (potwierdzony wynikiem badania audiometrycznego słuchu),
  • brak przeciwwskazań do pracy głosem (zaświadczenie od lekarza laryngologa lub foniatry),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne (4 semestry):  Opłata
  Logopedia 5.000 zł

  *utworzenie studiów uzależnione jest od przepisów resortowych

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry):  Opłata
  Metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3.000 zł
  Przygotowanie pedagogiczne  3.000 zł
  Szkolny doradca zawodowy 3.000 zł
  Terapia pedagogiczna i arteterapia 3.000 zł

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne (2 semestry)
  Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2.500 zł
  Interwencja kryzysowa w rodzinie, oświacie i w pracy z osobami w podeszłym wieku 2.500 zł
  Organizacja i zarządzanie oświatą 2.500 zł
  Tutoring i coaching w edukacji 2.500 zł
  Opłatę wpisową kandydat wnosi na konto Uczelni (koniecznie należy wpisać w tytule nazwę kierunku studiów).

  Dziekanaty nie przyjmują wpłat gotówkowych!

  Potwierdzenie dokonania opłaty należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami (również w przypadku przelewu elektronicznego) !

  Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
  46 1240 5282 1111 0000 4896 0964

Jak aplikować

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close