Wielkie dzieła często rodzą się z marzeń. O tym, że tak zrodziła się idea Wyższej Szkoły Humanistycznej – prężnie działającego i kształcącego na najwyższym poziomie ośrodka akademickiego w małym mieście – mówi wielu spośród jej założycieli. Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „ATENA”, organ założycielski WSH, przystępując przed kilkunastu laty do urzeczywistnienia tej idei urealniło szanse wielu młodych ludzi na studia akademickie.

    Historia WSH zaczyna się 14 lipca 1994 r. Wówczas Minister Edukacji Narodowej wpisał WSH do rejestru wyższych uczelni. Wtedy Uczelnia otrzymała zezwolenie na prowadzenie, na poziomie licencjackim, następujących kierunków studiów: filologia polska, historia, pedagogika. Rok później (28 kwietnia 1995 r.) Minister Edukacji Narodowej udzielił Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku zezwolenia na otwarcie kolejnych kierunków: administracja, politologia, ochrona środowiska. 30 września 1996 r. Minister Edukacji Narodowej uchwałą Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 1996 r. nadał pułtuskiej Uczelni uprawnienia magisterskie. Wysoki poziom edukacji w WSH i praca, jaką w kształcenie młodych ludzi wkładają wszyscy jej wykładowcy oraz sami studenci, zaowocowały 26 marca 2001 r., kiedy to Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przyznała Wydziałowi Historycznemu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
    22 kwietnia 2002 r. podobne uprawnienia otrzymał Wydział Nauk Politycznych. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 17 listopada 2003 r. Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora uzyskała kolejne uprawnienia: tym razem do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja. 2 lipca 2004 r. Minister Edukacji zdecydował bowiem o przyznaniu WSH uprawnień do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku socjologia.

Od 18 marca 2002 r. WSH nosi zaszczytne imię Aleksandra Gieysztora, wybitnego historyka światowej sławy, współtwórcy pułtuskiej Uczelni i Jej wieloletniego wykładowcy.O tym, że Uczelnia była spełnieniem marzeń, powiedzą dziś również rzesze ponad czterdziestu czterech tysięcy absolwentów, którzy opuścili jej mury zdobywszy wiedzę pod kierownictwem ponad tysiąca nauczycieli akademickich, wybitnych postaci świata nauki.

Wszystko to WSH osiągnęła w ciągu zaledwie jednej dekady. W tym czasie Uczelnia zyskała własną bazę dydaktyczną, której wspaniałym elementem jest Biblioteka Główna, nosząca imię Andrzeja Bartnickiego, pierwszego Rektora WSH.

Z dniem 1 października 2006 r. WSH nadano nazwę Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.

W ciągu kilkunastu lat wytrwałej i efektywnej pracy Uczelnia zdobyła wysoką pozycję oraz wielkie uznanie za wkład w polski dorobek edukacyjny 

MISJA I STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII HUMANISTYCZNEJ

Załącznik 
do Uchwały nr 4/2016
Senatu Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora
z dnia 21 maja 2016 r.

MISJA I STRATEGIA ROZWOJU

AKADEMII HUMANISTYCZNEJ IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA

NA LATA 2016-2020

Rozdział 1. Misja

Przez misję rozumie się zestaw wartości, które określają miejsce i rolę Akademii wobec otoczenia lokalnego, regionalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego.

Misją Akademii jest przede wszystkim kształcenie studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, przygotowanie absolwentów do wykonywania określonych zawodów, rozwijanie badań naukowych, publikowanie wyników badań naukowych, kształcenie kadry naukowej na seminariach doktorskich, międzynarodowa współpraca dydaktyczna i naukowa, prowadzenie działań dla dobra środowiska lokalnego i północnego Mazowsza.

Akademia w swoich działaniach odwołuje się do tradycji uniwersyteckich, wolności badań naukowych, tolerancji dla różnych poglądów. Pracownicy kierują się poczuciem odpowiedzialności za wysoką jakość kształcenia oraz za rzetelność i uczciwość prowadzonych badań naukowych. Pracownicy i Studenci respektują zasady ochrony własności intelektualnej. Studenci przestrzegają postanowień zawartych w Kodeksie etyki studenta.

W społeczności akademickiej przestrzega się zasad współżycia społecznego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, praw pracowniczych oraz przepisów BHP.

W Akademii obowiązuje okresowy system oceny pracy nauczycieli akademickich.

Akademia organizując kształcenie i badania naukowe kieruje się przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi, racjonalnością organizacyjną i rachunkiem ekonomicznym.

Akademia dokłada starań, aby jej absolwenci mieli szerokie horyzonty i poczuwali się do odpowiedzialności za dobro wspólne oraz uniwersalne wartości. Dba o rozwój fizyczny i zdrowie studentów.

Akademia współdziała ze szkołami i samorządami w merytorycznym przygotowaniu uroczystości jubileuszowych, nadawania imion placówkom oświatowym, itp. Podejmuje działania na rzecz rozwoju edukacji młodzieży szkolnej. Współpracuje z urzędami miast, starostwami powiatowymi, Urzędem Marszałkowskim oraz z muzeami regionalnymi Mazowsza. Udostępnia swoje obiekty użytkownikom zewnętrznym na zasadach komercyjnych i niekomercyjnych.

Akademia dąży do utrzymania wysokiej rekrutacji, wysokiej jakości kształcenia, cenionej marki, stabilnych podstaw finansowych, stabilnego miejsca pracy, rozwijania międzynarodowej współpracy dydaktyczno-naukowej w ramach programów europejskich i innych programów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajami Europy Wschodniej.

Akademia dąży do aktywizacji organizacyjnej i naukowej studentów w Samorządzie Studenckim i w kołach naukowych, optymalizacji posiadanego kapitału ludzkiego, wypracowania spójnej polityki kadrowej, uzyskania w miarę możliwości kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych, umiędzynarodowienia kształcenia i badań naukowych, współpracy ze środowiskiem pracodawców.

Akademia przygotowuje ofertę edukacyjną dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, absolwentów szkół wyższych, osób realizujących zasadę kształcenia ustawicznego (podyplomowe studia doskonalące, podyplomowe studia kwalifikacyjne, kursy, szkolenia), seniorów – mieszkańców Pułtuska i okolic (wykłady, odczyty, Uniwersytet Trzeciego Wieku), obywateli polskich i obcokrajowców.

Rozdział 2. Strategia

Przez strategię rozumie się cele edukacyjne, naukowe, organizacyjne w odniesieniu
do otoczenia lokalnego, regionalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego, których realizacja służy rozwojowi Akademii oraz tworzeniu jej wizerunku.

Strategia obejmuje cele i sposoby osiągania tych celów w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych, finansowych oraz legislacyjnych.

Strategię realizują władze oraz jednostki organizacyjne Akademii, a także cała społeczność akademicka. Akademia liczy na wsparcie ze strony lokalnych partnerów społecznych, administracji samorządowej, pracodawców i organizacji pozarządowych.

Strategia jest realizowana ze środków własnych oraz środków zewnętrznych, zarówno publicznych jak i prywatnych.

Realizacja strategii podlega ocenie i weryfikacji co pięć lat. Oceny dokonuje Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia.

§ 1. Cele

1. W Akademii przyjmuje się następujące cele:

1) cele edukacyjne – stworzenie atrakcyjnej oferty dla wszystkich poziomów kształcenia
i jej aktualizowanie w porozumieniu z przedstawicielami środowiska pracodawców stosownie do potrzeb zmieniającego się rynku pracy; zagwarantowanie wysokiej jakości procesu dydaktycznego dzięki konsekwentnemu stosowaniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia; doskonalenie oferty kształcenia dla cudzoziemców;

2) cele naukowo-badawcze – prowadzenie badań przez pracowników naukowo-dydaktycznych, okresowa ocena pracy naukowej, polityka wspierania rozwoju młodszej kadry naukowo-dydaktycznej, pozyskiwanie grantów badawczych, powiększanie zasobów bibliotecznych, rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej (konferencje, publikacje, wymiana pracowników), prowadzenie wydawnictwa uczelnianego;

3) cele organizacyjne – aktywizacja organizacyjna pracowników (organizowanie konferencji, udział w pracach różnych komisji, rad wydziałowych, opieka nad kołami naukowymi oraz uzdolnionymi studentami), angażowanie się w prace Krajowej Rady Szkolnictwa Wyższego, konferencji Rektorów, Polskiej Komisji Akredytacyjnej; udział studentów w życiu naukowym i kulturalnym; tworzenie komórek organizacyjnych
do współpracy pozanaukowej (np. biznesowej).

2. Odniesienie celów do otoczenia:

1) otoczenie lokalne – współpraca w zakresie życia społecznego i kulturalnego z władzami miasta i powiatu, z placówkami oświaty i instytucjami kultury, z Kościołem, pracodawcami; badania przeszłości i teraźniejszości miasta i powiatu, współfinansowanie z podmiotami lokalnymi wyników tych badań oraz wydawania lokalnego periodyku naukowego „Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta
i regionu”;

2) otoczenie regionalne – współpraca w zakresie życia społecznego i kulturalnego
z władzami województwa, miast i powiatów ościennych, z placówkami kultury; badania nad przeszłością i współczesnością Mazowsza oraz publikowanie czasopisma naukowego „Studia Mazowieckie”; uwzględnianie problematyki regionalnej, w tym dziedzictwa kulturowego, w programach kształcenia; utrzymanie i wzmacnianie pozycji Akademii jako najlepszej uczelni niepublicznej w regionie;

3) otoczenie ogólnopolskie – poszerzenie obszaru rekrutacji poza region; utrzymanie i wzmacnianie pozycji Akademii jako jednej z wiodących uczelni niepublicznych w Polsce; prowadzenie badań ważnych w skali krajowej, współpraca naukowa z instytucjami krajowymi; organizowanie konferencji naukowych;

4) otoczenie międzynarodowe – pogłębianie współpracy z europejskimi instytucjami edukacyjnymi, promowanie studenckiej wymiany akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków akademickich w państwach Europy Wschodniej; prowadzenie badań we współpracy z uczelniami zagranicznymi; organizowanie konferencji międzynarodowych; wymiana pracowników; rozwijanie kształcenia
w językach obcych, organizowanie szkół letnich.

§ 2. Sposoby osiągania zamierzonych celów

1. Cele edukacyjne:

1) Działania na rzecz jakości kształcenia – doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia; współpraca ze Środowiskowymi Radami Konsultacyjnymi ds. Jakości na wydziałach; udział przedstawicieli Akademii w szkoleniach oraz konsultacjach organizowanych przez właściwe ministerstwo, uczelnie oraz  instytucje.

2) Nadanie priorytetu w kształceniu umiejętności kluczowych takich jak: komunikacja interpersonalna, komunikacja językowa, praca w zespole, mobilność, radzenie sobie
w sytuacjach problemowych, przedsiębiorczość, postawa obywatelska, tożsamość kulturowa, kreatywność.

3) Poszerzanie w miarę potrzeb i możliwości oferty o nowe specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

4) Wzbogacanie oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, w tym finansowanych ze środków europejskich.

5) Udział młodzieży ponadgimnazjalnej w wykładach, konferencjach i spotkaniach organizowanych w Akademii, prowadzonych przez pracowników Akademii
i zaproszonych gości.

6) Systematyczne uzupełnianie zasobów Biblioteki o publikacje tradycyjne i elektroniczne przydatne w realizacji programu kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników
i studentów.

2. Cele naukowo – badawcze:

1) Wypracowanie profilu naukowo-badawczego określającego miejsce Akademii na tle krajowych ośrodków naukowych.

2) Prowadzenie badań o charakterze interdyscyplinarnym.

3) Pozyskiwanie grantów na projekty badawcze.

4) Pozyskiwanie kadry naukowo-dydaktycznej zgodnej z celami edukacyjnymi oraz profilem naukowo-badawczym.

5) Zapewnienie warunków niezbędnych do rozwoju kadry naukowo – dydaktycznej.

6) Organizowanie cyklicznych konferencji naukowych w zakresie danej problematyki.

7) Wydawanie punktowanych czasopism „Społeczeństwo i Polityka” oraz „Studia Mazowieckie”.

8) Dalszy rozwój Biblioteki Głównej poprzez:

–  systematyczne powiększanie zbiorów w formie tradycyjnej i elektronicznej, zgodne z ofertą edukacyjną oraz kierunkami badań naukowych prowadzonych w Akademii,

–  udostępnianie zbiorów bibliotek cyfrowych oraz baz danych,

– rozszerzanie wypożyczeń międzybibliotecznych o ośrodki dokumentacji i informacji, oraz  instytucjezwiązane z książką i kulturą,

– podejmowanie starań o uzyskanie środków zewnętrznych, w tym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na nowe pełnotekstowe bazy elektroniczne,

– podnoszenie kompetencji maturzystów poprzez szkolenia w zakresie poszukiwań bibliograficznych i elektronicznych źródeł informacji.

3. Cele organizacyjne:

1) Rozwój działalności kół naukowych i stowarzyszeń studenckich.

2) Włączanie najzdolniejszych studentów do badań naukowych prowadzonych przez pracowników Akademii.

3) Aktywne uczestnictwo w ciałach kolegialnych Akademii, w tym w Senacie, Radach Wydziałów, komisjach ds. jakości kształcenia.

4) Organizowanie warsztatów i szkoleń dla studentów z zakresu relacji interpersonalnych.

5) Przygotowywanie studentów i absolwentów do aktywnego poszukiwania pracy.

6) Wzmacnianie więzi z absolwentami Akademii poprzez promocję ich sukcesów oraz organizowanie wspólnych spotkań.

 

Jak aplikować

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close