Biuro Pomocy Materialnej
Wydział Humanistyczny w Pułtusku
(dawna Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora)

1. Biuro Pomocy Materialnej (kontakt, dyżury) →
2. Dostęp do systemu USOSweb →

Dostęp do systemu USOSweb studenci AH otrzymają
2 października 2019 r.

Login i hasło przesyłane będą na adresy e-mail* studentów (podane w formularzu rekrutacyjnym).

*Proszę sprawdzić skrzynkę e-mail (również spam).

Jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości z dostępem do USOSweb należy:

1. sprawdzić na swoim koncie w CAMBRIDGE
a. czy wpisany jest adres e-mail studenta
b. czy podany adres e-mail jest poprawny

2. jeśli adres jest niepoprawny lub nie został podany:
     a. skontaktować się z dziekanatem
lub
b. skontaktować sie z: Helpdesk techniczny USOSweb
ict-help@vistula.edu.plZMIANY ORGANIZACYJNE

Szanowni Państwo,

w związku z dołączeniem Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora do Grupy Uczelni Vistula nastąpi szereg zmian w funkcjonowaniu systemu pomocy materialnej dla studentów.

1. Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązywać będą regulaminy i zarządzenia Grupy Uczelni Vistula

2. Wnioski składamy zgodnie z harmonogramem stypendialnym. W pierwszej kolejności przez system USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH – Wnioski.

3. Wnioski złożone online należy wydrukować, podpisać i złożyć Biurze Pomocy Materialnej wraz z wymaganą dokumentacją:
– osobiście w godzinach pracy Biura Pomocy Materialnej
– do skrzynki na wnioski znajdującej się przy drzwiach Biura Pomocy Materialnej (Pułtusk, ul. Mickiewicza 36B, pok. 310, III piętro)
– listem poleconym na adres Uczelni z dopiskiem: Stypendium

3. Informacja o zmianach organizacyjnych →
4. 
Terminarz stypendialny dla Filii w Pułtusku →

mgr Krzysztof Łukawski
ul. Mickiewicza 36 B, pok. 310, III piętro

e-mail: stypendia@ah.edu.pl; tel.: 23 692 97 21

Dyżury
czwartki godz. 10:00-14:00
 

 podczas zjazdów: NIEDZIELA

w przerwach zajęć od godz. 9:30

oraz w godz. 14:45-16:45

Proponuję nie zostawiać spraw na ostatnią chwilę i zachęcam do wcześniejszego kontaktu z Biurem Pomocy Materialnej.

K. Łukawski


Aktualne informacje
na stronie internetowej Grupy Uczelni Vistula
(regulaminy, informatory, kryteria przyznawania świadczeń, przewodnik USOS, itd.)
(——————- link
 ——————-)
 TERMINARZ STYPENDIALNY DLA STUDENTÓW FILII W PUŁTUSKU

Wnioski o stypendia można składać w następujących terminach:

STYPENDIUM SOCJALNE oraz SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – do 31.10.2019
Po tym terminie – do 10 dnia każdego miesiąca, aby wniosek był uwzględniony
w miesiącu, w którym został złożony.

ZAPOMOGA – do 10 dnia każdego miesiąca, aby wniosek był uwzględniony
w miesiącu, w którym został złożony.

STYPENDIUM REKTORA – w semestrze zimowym do 20.10.2019
W semestrze letnim od 01.02.2020 do 10.03.2020

 Dostęp do systemu USOSweb studenci AH otrzymają
2 października 2019 r.

Login i hasło przesyłane będą na adresy e-mail* studentów (podane w formularzu rekrutacyjnym).

*Proszę sprawdzić skrzynkę e-mail (również spam).

Jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości z dostępem do USOSweb należy:

1. sprawdzić na swoim koncie w CAMBRIDGE
a. czy wpisany jest adres e-mail studenta
b. czy podany adres e-mail jest poprawny

2. jeśli adres jest niepoprawny lub nie został podany:
     a. skontaktować się z dziekanatem
lub
b. skontaktować sie z: Helpdesk techniczny USOSweb
ict-help@vistula.edu.plZMIANY ORGANIZACYJNE

Szanowni Państwo,

w związku z dołączeniem Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora do Grupy Uczelni Vistula nastąpi szereg zmian w funkcjonowaniu systemu pomocy materialnej dla studentów.

1. Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązywać będą regulaminy i zarządzenia Grupy Uczelni Vistula

2. Wnioski składamy zgodnie z harmonogramem stypendialnym. W pierwszej kolejności przez system USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH – Wnioski.

3. Wnioski złożone online należy wydrukować, podpisać i złożyć Biurze Pomocy Materialnej wraz z wymaganą dokumentacją:
– osobiście w godzinach pracy Biura Pomocy Materialnej
– do skrzynki na wnioski znajdującej się przy drzwiach Biura Pomocy Materialnej (Pułtusk, ul. Mickiewicza 36B, pok. 310, III piętro)
– listem poleconym na adres Uczelni z dopiskiem: Stypendium

 

STYPENDIA DLA CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele, którzy zgodnie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mają prawo ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów składają takie same zestawy dokumentów jak studenci polscy jednak wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski.

Jeżeli student – cudzoziemiec w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski składa również zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego.

W przypadku gdy student lub rodzice studenta nie rozliczali się w urzędzie odpowiadającym polskiemu urzędowi skarbowemu składają zaświadczenia o nie składaniu deklaracji podatkowej oraz zaświadczenia o dochodach od pracodawców lub świadczeniodawców.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:

  • Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
  • Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ja także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
  • Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1).

Wszystkie osoby, które zostały wymienione w art. 43 ust. 2 ww. ustawy, mogą ubiegać się o pomoc materialną przysługującą obywatelom polskim (tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz o zapomogi).

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych albo na zasadach obowiązujących obywateli państw trzecich albo na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Jeżeli osoby te zostaną przyjęte na studia na zasadach dotyczących obywateli polskich, wówczas nie przysługuje im prawo do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym tj. o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. Mogą natomiast ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów.

Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione zarówno do podejmowania i odbywania studiów (nauki) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów z polskim obywatelstwem, jak i w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP. Podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich (np. jako stypendyści Strony polskiej), nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej oraz wzory wniosków zawarte są w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora).

Jak aplikować

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close