Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

e-learning, indywidualne, Seminarium Doktorskie

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Kto może się ubiegać o otwarcie przewodu doktorskiego?
  O otwarcie przewodu doktorskiego mogą ubiegać się kandydaci ze stopniem magistra lub równoważnym, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić własne badania naukowe i dalsze studia. Wszyscy kandydaci podlegają tym samym rygorom procedury doktorskiej.

  Dlaczego warto zdobyć tytuł doktora ekonomii w Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV)?
  Seminarium Doktorskie to profesjonalny program pracy naukowej w językach polskim albo angielskim. Seminarium Doktorskie to możliwość doskonalenia wiedzy i umiejętności pod kierunkiem wybitnych polskich i zagranicznych profesorów posiadających nie tylko wieloletnie doświadczenie promotorskie, ale także szerokie doświadczenie praktyczne, zdobyte podczas ich aktywności w życiu gospodarczym w kraju i za granicą. Jako Uczestnik Seminarium Doktorskie masz zapewnione znakomite warunki do nauki, dostęp do bogatej infrastruktury badawczej, nowoczesnych zasobów informacyjnych.

  Wyróżnij się wśród innych!
  Uzyskanie stopnia naukowego doktora to niezbędny etap rozwoju, jeżeli planujesz karierę akademicką oraz jesteś zainteresowany badaniami naukowymi. Program kształcenia zapewni Ci zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnej działalności badawczej, a także usystematyzowanie specjalistycznej wiedzy w określonym obszarze ekonomii.

  Regulamin Seminarium Doktorskiego

  Pobierz
 • Program kształcenia w trybie e-learningowym obejmuje następujące przedmioty wykładane w ciągu sześciu semestrów.

  Semestr I

  Liczba godzin
  Mikroekonomia I
  15
  Makroekonomia I
  15
  Polityka Gospodarcza
  15
  Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
  15

  Semestr II

  Liczba godzin
  Finanse I
  15
  Metody Jakościowe w Badaniach Ekonomicznych
  15
  Mikroekonomia II
  15
  Makroekonomia II
  15

  Semestr III

  Liczba godzin
  Cykle Koniunkturalne
  15
  Finanse Międzynarodowe i Instytucje Finansowe
  15
  Metodologia Badań Ekonomicznych
  15
  Finanse Empiryczne
  15

  Semestr IV

  Liczba godzin
  Ekonomia Menedżerska
  15
  Historia Myśli Ekonomicznej
  15
  Cykle Koniunkturalne i Perspektywy dla Gospodarki Światowej
  15
  Korporacje Transnarodowe i Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne
  15

  Semestr V

  Liczba godzin
  Seminarium Doktorskie
  60

  Semestr VI

  Liczba godzin
  Seminarium Doktorskie
  60

  Słuchacze seminariów w trybie indywidualnym nie mają obowiązku zaliczenia przedmiotów z powyższej listy.

  Dodatkowo wszyscy słuchacze zgodnie z Regulacjami obowiązującymi w Polsce muszą zdać trzy egzaminy (z języka obcego, z ekonomii, oraz z wybranego przedmiotu pokrewnego) przed obrona.

 • O PROCEDURZE DOKTORYZOWANIA

  1. Kandydat wybiera opiekuna naukowego.
  2. Kandydat prezentuje główne tezy swojej pracy lub jej fragmenty na seminarium naukowym Instytutu Badań Ekonomicznych po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Instytutu.
  3. Kandydat przygotowuje około 60% rozprawy doktorskiej pod kierunkiem opiekuna naukowego.
  4. Kandydat składa wymagane przepisami dokumenty:
   • podanie o otwarcie przewodu doktorskiego z propozycją osoby promotora;
   • kserokopia dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
   • oryginał bądź uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równoważnych;
   • kwestionariusz osobowy;
   • życiorys naukowy;
   • konspekt rozprawy doktorskiej;
   • wykaz publikacji naukowych;
   • opinia samodzielnego pracownika naukowego (opiekuna naukowego);
   • zgoda opiekuna naukowego na przyjęcie funkcji promotora;
   • oświadczenie, w którym kandydat stwierdza, że nie posiada otwartego przewodu doktorskiego w innej jednostce.
  5. Na posiedzeniu Rady Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych podjęte zostaną następujące decyzje:
   • wszczęcie przewodu doktorskiego;
   • wyznaczenie promotora;
   • wyznaczenie przedmiotów na egzamin doktorski:
    • dyscyplina podstawowa (ekonomia);
    • dyscyplina dodatkowa;
    • język obcy nowożytny (angielski, niemiecki lub rosyjski).
  6. ​Doktorant przygotowuje pozostałą część rozprawy doktorskiej pod kierunkiem promotora.
   • Doktorant przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem.
   • Promotor przedstawia Przewodniczącemu Rady Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych rozprawę doktorską wraz z pisemną opinią.
   • Rada Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych:
    • ​powołuje co najmniej dwóch recenzentów;
    • wyznacza egzaminatorów.
  7. Doktorant przystępuje do egzaminu doktorskiego (po wpłynięciu dwóch pozytywnych recenzji).
  8. Rada Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych (po zdaniu egzaminu doktorskiego przez Doktoranta) przyjmuje rozprawę doktorską oraz wyznacza i ogłasza termin publicznej  obrony rozprawy doktorskiej.
  9. Doktorant przygotowuje autoreferat i prezentację.
  10. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej na forum Rady Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych.
  11. Rada Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia obrony i nadania Doktorantowi stopnia doktora nauk ekonomicznych.
 • Zbiór dokumentów zewnętrznych:

  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz. U. z 2003 Nr 65 poz. 595, z późń. zm.) Więcej.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. (Dz. U. z 2011 r. Nr 204 poz. 1200) Więcej.
  • Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 25 czerwca 2001 r. przyznająca Instytutowi Finansów przy Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula) uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Więcej.
  • Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. przyznająca Instytutowi Zarządzania Ryzykiem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Więcej.

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Seminarium Doktorskie

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close