Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1.5 roku (3 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Metodyka Nauczania Języków Obcych – IX edycja

  OPIS KIERUNKU

  Nauczanie języków obcych to jeden z kluczowych obszarów funkcjonowania współczesnej edukacji. Znajomość języków to bowiem konkretna umiejętność przekładająca się na sukces człowieka. W jego osiągnieciu pomaga nauczyciel, od którego oczekuje się solidnego przygotowania merytorycznego w zakresie językoznawstwa, psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki językowej. Jego misja zawodowa to ustawiczna praca nad przełamywaniem barier u uczących się oraz wskazywanie im możliwie najlepszych dróg do osiągania wyższych poziomów kompetencji językowej i kulturowej.

  Nowoczesne kształcenie nauczyciela to rozwijanie jego talentu w zakresie pracy z innym człowiekiem. To rozbudzanie jego kreatywności i zachęcanie do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych w zakresie współpracy z innymi.

  Tak sformułowana filozofia przyświeca naszym kwalifikacyjnym studiom podyplomowym z Metodyki nauczania języków obcych. Nasza oferta adresowana jest do Wszystkich zainteresowanych pracą w charakterze nauczyciela , którzy nie posiadają jeszcze pełnych kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu stosownych przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po ukończeniu studiów otrzymają Państwo kwalifikacje formalne, pozwalające na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela języka obcego w szkolnictwie zinstytucjonalizowanym.

  Nasze studia adresujemy także do pracujących zawodowo nauczycieli dysponujących już formalnymi kwalifikacjami. Nowatorski charakter naszego programu umożliwia dalszy rozwój zawodowy uzupełniając go o pracę nad szeregiem kluczowych umiejętności i kompetencji pedagogiczno-dydaktycznych, zgodnie ze współczesnymi standardami doskonalenia zawodowego pedagogów.

  Naszym celem jest wykształcenie i doskonalenie warsztatu pracy refleksyjnych praktyków, czerpiących przyjemność z wykonywania pracy nauczyciela języka obcego.

   

  Studia podyplomowe z Metodyki Nauczania Języków Obcych to przede wszystkim:

  – uzyskanie uprawnień do pracy w charakterze nauczyciela języka obcego;

  – konkretne narzędzia pracy w charakterze nauczyciela języka sprawdzone na zajęciach w formie warsztatów;

  – trening umiejętności międzykulturowych i społecznych rozwijających kompetencje pedagogiczno-dydaktyczne;

  – wprowadzenie do zorientowanego pragmatycznie naukowego wymiaru współczesnej dydaktyki językowego na wykładach wprowadzających;

  – refleksja nad głębszym znaczeniem nauczania języków we współczesnej rzeczywistości;

  – analiza pedagogicznych case studies.

   

  Cele, jakie realizują nasze studia:

  Naszym atutem jest spełniający formalne wymagania ministerialne autorski program studiów, który wyposaży Państwa w podstawową wiedzę niezbędną nauczycielowi języka obcego oraz konkretne narzędzia, metody i umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Pozwoli to na odniesienie korzyści w następujących obszarach działalności pedagogicznej:

  – skuteczne rozpoznawanie swojego potencjału pedagogicznego i możliwości jego wykorzystania w praktyce edukacyjnej;

  – poprawa relacji uczeń – nauczyciel, wzmocnienie autorytetu nauczyciela przy jednoczesnym wspieraniu autonomii ucznia;

  – odkrywania i wzmacnianie mocnych stron i talentów uczących się;

  – rozwiązywanie konkretnych problemów pedagogicznych i dydaktycznych występujących na zajęciach językowych;

  – satysfakcja i przyjemność z pracy nauczycielskiej;

  – zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

   

  Program studiów obejmuje zorientowane pragmatycznie wykłady wprowadzające do psycholingwistyki, pedagogiki i dydaktyki językowej, warsztaty dydaktyczno-metodyczne uwzględniające specyfikę nauczania języków na różnych etapach edukacyjnych, warsztaty psychospołeczne oferujące doskonalenie umiejętności miękkich oraz realizację dydaktycznego projektu empirycznego powiązanego z towarzyszącymi studiom praktykami.

   

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Skutecznego i sprawnego nauczania języka obcego.
  • Wdrażania najnowszych trendów w metodyce nauczania języków.
  • Podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka obcego (zdobycia niezbędnych kwalifikacji formalnych).

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Nauczyciel języka obcego

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez prowadzących zajęcia, dotyczących rozwiązania konkretnych problemów praktycznych z dziedziny studiów.

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program na kierunku Metodyka nauczania języków obcych został opracowany z myślą o skutecznym przekazaniu każdemu słuchaczowi najlepszych praktyk w nauczaniu języków.

  Program - Metodyka nauczania języków obcych

  Pobierz
  • Sprawdź, jakie zagadnienia obejmują studia podyplomowe na kierunku Metodyka nauczania języków obcych:
   • Wstęp do glottodydaktyki
   • Metodyka nauczania języków obcych
   • Podstawy psychologii
   • Podstawy pedagogiki
   • Psycholingwistyka
   • Pedagogika w nauczaniu języków obcych
   • Technologie informacyjne
   • Analiza naukowa podręczników do nauczania języków obcych
   • Prawo oświatowe
   • Emisja głosu
   • Seminarium
   • Praktyki nauczycielskie 150 godzin

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności językowe, złóż podanie już dziś!

  • Terminarz zjazdów I semestr
   Sesja 1 05.10 – 06.10.2019
   Sesja 2 19.10 – 20.10.2019
   Sesja 3 09.11 – 10.11.2019
   Sesja 4 23.11 – 24.11.2019
   Sesja 5 07.12 – 08.12.2019
   Sesja 6 11.01 – 12.01.2020
   Sesja 7 25.01 – 26.01.2020
  • Terminarz zjazdów II semestr
   Sesja 1 15.02 – 16.02.2020
   Sesja 2 29.02 – 01.03.2020
   Sesja 3 14.03 – 15.03.2020
   Sesja 4 28.03 – 29.03.2020
   Sesja 5 18.04– 19.04.2020
   Sesja 6 09.05 – 10.05.2020
   Sesja 7 23.05 – 24.05.2020
 • dr hab. Przemysław Gębal 

  Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dr hab., kierownik Pracowni Glottodydaktyki Porównawczej i Pedeutologii w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz zastępca dyrektora Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych PolitechnikiŚląskiej. Germanista, studiował dodatkowo filologię włoską i francuską na Freie Universität w Berlinie oraz na Université Paris III (La Sorbonne Nouvelle). Długoletni pracownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu nauczania języków obcych oraz podręczników i materiałów dydaktycznych do ich nauki. Obecnie w działalności naukowej i dydaktycznej koncentruje się na aspektach kształcenia nauczycieli języków obcych, glottodydaktyce porównawczej, integracyjno-inkluzyjnym nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz dydaktyce języków specjalistycznych. Zwolennik edukacji pozytywnej.

 • dr Elżbieta Kaczmarska

  Absolwentka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, językoznawczyni – bohemistka. Od 1999 roku prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim; wykładała też w Pradze, Lipsku, Ołomuńcu i Libercu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problemów przekładu, możliwości wykorzystania korpusów równoległych w badaniach, dydaktyce i pracach translatorskich, a także metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i teorie dotyczące pracy w zespole. Autorka artykułów kontrastywnych z zakresu składni, leksyki i semantyki oraz ekwiwalencji.

  Agata Korzeniowska

  Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku „Germanistyka” oraz „Dziennikarstwa i Nauk Społecznych” na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie wychowawca klasy w prywatnej szkole podstawowej, nauczyciel języka niemieckiego oraz doradca zawodowy. Wieloletni współpracownik korporacji w zakresie HR po ukończonych Studiach Podyplomowych Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunku „Prawo Pracy”.

  Jakub Kozakoszczak

  Doktorant na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista ds. przetwarzania języka naturalnego w firmie Selidor. Studiował sztuczną inteligencję na specjalności Speech and Language Technology na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii oraz Philosophy of Being, Cognition and Value i filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim.  Interesuje się rolą introspekcji w uzasadnianiu hipotez językoznawczych, pracuje nad metodą pozyskiwania danych do opisu semantyki języków naturalnych z zastosowaniem metod inżynierii lingwistycznej. Prowadzi autorskie zajęcia z zakresu językoznawstwa informatycznego i korpusowego dla studentów UW i z automatyzacji pracy z tekstem dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UW. W ramach projektów naukowych współpracował z Wydziałem Artes Liberales UW, Wydziałem Polonistyki UW i Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego Towarzystwa Semiotycznego i Ośrodka Badań Filozoficznych.

  Katarzyna Marciniak

  Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych Kształcenie głosu i mowy na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, magister socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczycielka emisji głosu, socjolog, specjalistka ds. marketingu, komunikacji oraz kreowania wizerunku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego, pełni także funkcję sekretarza w Kole Żywego Słowa przy Oddziale Warszawskim Towarzystwa Miłośników  Języka Polskiego. Ukończyła liczne kursy (m.in. Train the trainer, Personal branding, Protokół dyplomatyczny Uniwersytetu Otwartego UW) i warsztaty (m.in. z zakresu techniki mowy, śpiewu białego, techniki Alexandra, Mindfulness, Qigong). Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu oraz koordynowaniu kampanii marketingowych i wizerunkowych. Pracowała dla polskich i międzynarodowych organizacji pomocowych (m.in. UNICEF, WWF) oraz agencji badawczych (BBS Obserwator, Paulat). Jest osobistym doradcą polityków i biznesmenów w zakresie emisji głosu, budowania wizerunku oraz wystąpień publicznych. Założyła i prowadzi Akademię głosu i wizerunku IMAGETON (imageton.pl).

  Izabela Szczepaniak

  Psycholog, wykładowca, dyrektor niepublicznego przedszkola i żłobka na Bemowie w Warszawie. Prowadzi konsultacje dla rodziców, zajęcia dla dzieci w wieku 2–6 lat oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Stowarzyszeniu dla Rodzin, gdzie m.in. prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży. Szkoliła rodziców w Klubie Mam na Bemowie. Wykładała medycynę katastrof na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i pracowała w Instytucie Ratownictwa Psychologicznego oraz Fundacji „Oswoić stres”, gdzie prowadziła warsztaty z zakresu zarządzania stresem. Odbyła praktyki i staże w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Warszawie oraz szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu psychologii dzieci i młodzieży (m.in. terapia poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży, badania gotowości szkolnej, trudności szkolne, zagrożenia dysleksją, diagnoza i terapia dzieci z grupy ryzyka, pisanie bajek terapeutycznych, trening umiejętności społecznych). Przez ponad dwa lata prowadziła własną działalność gospodarczą: klubokawiarnię dla rodziców z dziećmi, gdzie m.in. prowadziła różne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 3-6 lat.

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy ,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 4500 zł
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 2300 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 2300 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 20 września 2019r. 

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.
  Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula w latach 2016-2019, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dorota Cakar

tel. +48 22 4572 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. +48 22 4572 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close