Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce – XIII edycja

  CEL STUDIÓW
  Celem studiów podyplomowych „Audyt i Kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce” jest przekazanie aktualnej oraz praktycznej wiedzy na temat szeroko rozumianych zagadnień związanych z audytem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem kontroli w zarówno w sektorze publicznym jak i w prywatnym. Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych, które pozwolą absolwentowi w sposób profesjonalny realizować zadania związane z dokonywaniem audytu wewnętrznego i kontroli w administracji oraz przedsiębiorstwach.

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Po ukończeniu studiów Absolwent będzie potrafił:

  • identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane;
  • dokonywać opisów procesów;
  • gromadzić dokumentację i informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej;
  • identyfikować oraz oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia;
  • dokonywać wstępnego przeglądu procesów;
  • przygotować plan audytu i kontroli wewnętrznej;
  • przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające);
  • opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
  • sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych;
  • nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe i kontrolne.

  Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje:

  • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
  • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (potwierdzający przygotowanie do wykonywania pracy audytora wewnętrznego) oraz zostaje wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.
  • „Osoby pozostające na KLPAiKW posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem, każda osoba pozostająca na KLPAiKW może zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego problemu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych”

  Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 286 pkt 5, ppkt d) „audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”.

  Studia podyplomowe prowadzone przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula, spełniają kryteria ustawy w tym zakresie.

  NASZE ATUTY
  Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów oraz doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, praktyków audytu wewnętrznego jak również Ekspertów Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
  Program studiów jest dostosowany do wymagań jakie są stawiane osobom, które zamierzają wykonywać pracę audytora wewnętrznego bądź dla osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i zdobywaniem umiejętności praktycznych związanych z realizacją audytu wewnętrznego.

  Oferta studiów kierowana jest do absolwentów szkół wyższych, przede wszystkim zarządzania, ekonomii, administracji i prawa oraz pokrewnych, oraz do pracowników administracji rządowej i samorządowej, sektora przedsiębiorstw i wszystkich zainteresowanych wykonywaniem zawodu audytora wewnętrznego.
  Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające:

  • wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier)
  • wykształcenie wyższe pełne (mgr) w dowolnej dziedzinie

  Ilość miejsc jest ograniczona. Akademia Finansów i Biznesu Vistula zastrzega sobie prawo kwalifikacji do udziału w studiach.

  CZAS TRWANIA:

  • studia trwają 2 semestry;
  • rozpoczęcie studiów planowane jest na październik 2018r.;
  • zajęcia odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele, w co drugi weekend
  • Studia kończą się egzaminem w formie testu po każdym semestrze

  O STUDIACH
  Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę niezbędną do realizacji zadań stawianych przed funkcją audytu wewnętrznego oraz w komórce kontroli wewnętrznej. Tym samym będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego oraz kontrolera wewnętrznego.
  Wiedza, którą będzie dysponował absolwent studiów obejmie przede wszystkim zagadnienia z zakresu oceny ryzyka, metodyki audytu wewnętrznego (przygotowanie, realizacja i sprawozdawczość z zadania audytowego), systemów kontroli wewnętrznej (zarządczej) w organizacji. Wiedza ta zostanie uzupełniona o elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego.
  Szczególny nacisk w toku studiów przykładany jest do elementów praktycznych, m in. oceny ryzyka, wyboru technik badania czy formułowania zaleceń. W konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Identyfikowania i monitorowania procesów istniejących w jednostce, w tym sprawdzania, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane.
  • Opisywania procesów.
  • Gromadzenia dokumentacji i informacji dotyczących tych procesów, a zwłaszcza informacji o systemie kontroli wewnętrznej.
  • Dokonywania wstępnego przeglądu procesów.
  • Przygotowania planu audytu i kontroli wewnętrznej.
  • Przeprowadzenia audytu (wykonywania czynności sprawdzających).
  • Opracowania wniosku i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, który ma na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym.
  • Sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych.
  • Nadzorowania innych pracowników wykonujących czynności audytowe i kontrolne.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Audytor wewnętrzny
  • Specjalista ds. audytu wewnętrznego
  • Specjalista ds. kontroli wewnętrznej
  • Inspektor w dziale Audytu i Nadzoru nad Spółkami

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program kierunku studów podyplomowych - Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce

  Pobierz

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz zostać audytorem wewnętrznym, złóż podanie już dziś!

 • Dr Anna Maria Wiśniewska - Uczelnia Vistula

  Dr Anna Maria Wiśniewska

  Prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Administracji i Gospodarce. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem, wykładowca problematyki finansowania działalności gospodarczej, Venture Capital, innowacji finansowych oraz podstaw zarządzania. Autorka publikacji związanych zarządzaniem, controllingiem, funkcjonowaniem i finansowaniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz etyką w organizacji.

 • Leszek Adamski - Uczelnia Vistula

  mgr inż. Leszek Adamski

  Magister inżynier organizator przemysłu, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, studiów podyplomowych „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie” w Szkole Głównej Handlowej oraz „Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce” na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Jest inżynierem organizatorem przemysłu, technologiem, projektantem sprawnych struktur organizacyjnych, przede wszystkim produkcyjnych, choć administracja publiczna nie jest mu obca.

  Mgr Inż. Piotr Błaszczeć - Uczelnia Vistula

  mgr inż. Piotr Błaszczeć

  Ekspert ds. audytu systemów informatycznych oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym ochrony danych osobowych.
  Od kilkunastu lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji i kontrolą systemów teleinformatycznych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001,20000, 22301 jednostki certyfikacyjnej CIS – Certification Security Services Sp. z o. o. Właściciel firmy LOCOS, zajmującej się audytem, wdrożeniami systemów bezpieczeństwa, testami penetracyjnymi i analizą computer forensics. CSO w jednej z Agencji Rządowych. Niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa IT, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci komputerowych, audytor systemów IT, CICA (Certified Internal Controls Auditor), CISSO (Certified Information Systems Security Officer).

  mgr Elżbieta Garczarek

  Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończyła studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej oraz z finansów samorządu terytorialnego. Posiada uprawnienia zawodowe: Audytora wewnętrznego, Biegłego ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych – Certified Fraud Examiner (CFE), Certyfikowanego Audytora ds. Kontroli Wewnętrznej – Certified Internal Controls Auditor (CICA). Od 1990 r. pracuje w kontroli w różnych organach i instytucjach kontrolnych, a od 2002 r. w audycie wewnętrznym.

  mgr Magdalena Burda

  Prawnik, wieloletni audytor wewnętrzny w jednostkach samorządowych oraz audytor zewnętrzny, uprawnienia: Certified Government Auditing Professional CGAP, Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) (I i II w trakcie III), zdany egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministra Finansów, obecnie członek Zarządu w spółce komunalnej realizującej projekty drogowe na rzecz administracji publicznej. Absolwentka MBA Franklin University Columbus Ohio i Wyższa Szkoła Bankowa. Ponadto, ukończone studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu Audytu wewnętrznego, uczestnik wielu szkoleń Ernst & Young Academy of Business, w tym przygotowujących do egzaminu CIA oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu we współpracy z Mandarine Project Partners z zakresu Zarządzania Projektami. Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów inwestycji drogowych realizowanych przez sektor publiczny, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w ponad 5 wyższych uczelniach w Polsce, m.in. Akademii Finansów w Warszawie, Akademii Krakowskiej, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz kilkunastoletnia praktyka zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.

  mgr Marek Dyjasz

  Ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska. Oficer policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W ostatnich latach swojej kariery zawodowej pełnił funkcję Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2010-2012) nadzorując pracę policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej w Polsce. Wcześniej pełnił funkcję Naczelnika Wydziału ds. Zabójstw Komendy Stołecznej Policji (1999-2004), Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (2005-2007) oraz Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2008-2009).
  Insp. Marek Dyjasz posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w tym p-ko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu oraz przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.
  Swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał miedzy innymi jako prelegent w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie , Szkole Policji w Pile oraz na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

  Małgorzata Humel  Maciewiczak - Uczelnia Vistula

  mgr Małgorzata Humel – Maciewiczak

  Wieloletni pracownik Najwyższej Izby Kontroli, obecnie w randze Radcy Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wcześniej m.in. odpowiedzialna za metodykę pracy NIK. Od 1997 r. współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz prowadzi szkolenia dla praktyków w zakresie problematyki związanej ze standardami zawodowymi kontrolerów i audytorów, a także w ramach szeroko rozumianych finansów publicznych. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego.

  Ryszard Sołowiej - Uczelnia Vistula

  mgr Ryszard Sołowiej

  Audytor wewnętrzny, Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 2004-2007 r., Trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 1997 r., Konsultant zamówień publicznych – członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, uczestnik szkoleń zagranicznych dla trenerów zamówień publicznych (International Training Centre Turyn), praktyk w dziedzinie zamówień publicznych.

  Mariola Dorota Wołoszyn - Uczelnia Vistula

  mgr Mariola Dorota Wołoszyn

  Psycholog, oficer Policji w stanie spoczynku. Absolwentka m.in. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Conflict Resolution, Research and Resource Center w USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Departmentu of Justice, Federal Bureau of Investigation (FBI) USA, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie.
  Posiada ponad 30 -letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Była też konsultantem policyjnych negocjatorów.

  Grzegorz Zieliński - Uczelnia Vistula

  mgr Grzegorz Zieliński

  Wieloletnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego, kontrolera wewnętrznego i kontrolera w administracji rządowej. Doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i kontroli w administracji rządowej w jsfp oraz agencji wykonawczej. Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń i warsztatów z kontroli oraz audytu dla jsfp, podmiotów niepublicznych oraz na studiach podyplomowych.

  mgr Beata Mrozowska-Bartkiewicz

  Jest doświadczonym radcą prawnym, specjalizującym się w ubezpieczeniach. W latach 1990 – 2000 pracowała w Ministerstwie Finansów na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Ubezpieczeń i Departamentu Instytucji Finansowych. Od 2000 r. do 2013 r. wykonywała obsługę prawną podmiotów ubezpieczeniowych w ramach współpracy z kancelariami międzynarodowymi: CMS Cameron McKenna i Hogan Lovells. Następnie pełniła funkcję dyrektora Departamentu Prawnego Pramerica Życie TUiR S.A., zaś od 2014r. pracuje w Polskiej Izby Ubezpieczeń, zajmując się kwestiami i legislacyjnymi związanymi z działalnością ubezpieczeniową w Polsce. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Beata Mrozowska- Bartkiewicz ukończyła aplikację sędziowską oraz aplikację radcowską.

  mgr Farida Sokołowska

  Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w jednej z firm Wielkiej Czwórki w doradztwie podatkowym dot. podatku CIT dla spółek przede wszystkim z sektora energetycznego i farmaceutycznego, oraz jako in-house w amerykańskiej firmie o globalnym zasięgu, gdzie zajmowała się podatkami międzynarodowymi, amerykańskimi oraz cenami transferowymi.
  Aktualnie pracuje w kancelarii prawno-podatkowej, gdzie zajmuje się doradztwem transakcyjnym z zakresu cen transferowych.
  Od 2016 r. jest również wykładowcą na jednej z uczelni wyższych w Warszawie, wykładając przedmioty takie jak: business law, financial law, ethics and professional standards, audit and assurance, banking accounting, insurance accounting, financial reporting standards oraz management accounting.
  mgr. Farida jest absolwentką prawa międzynarodowego na Moskiewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych (MGIMO-Uniwersytet), a także posiada tytuł LL.M. uzyskany w College of Europe w Brugge. Dodatkowo, pogłębia swoją wiedzę z zakresu polskiego systemu prawa oraz jest w trakcie pisania doktoratu z prawa polskiego.
  Mgr. Farida mówi biegle w kilku językach, m.in. po angielsku, rosyjsku, francusku oraz posiada bierną znajomość wielu innych pozwalającą jej wykorzystywać swoje umiejętności w pracy.

  mgr Dorota Nejman

  Specjalista w dziedzinie samorządu terytorialnego i finansów publicznych. Wykładowca współpracujący z AFiBV. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe budowała w jednostkach samorządu terytorialnego. Absolwentka WSPTWP i AFiBV. Miłośniczka spokoju i ciszy, bardzo lubi rodzinnie spędzać czas. Zainteresowania: Samorządu terytorialny, finanse, uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze, prawne, społeczne finansów jst.

  mgr Anna Psternak

  1990 – 1992 specjalista w zakresie analiz ekonomicznych i wycen przedsiębiorstw, Marco Ltd.
  1992 – 1998 specjalista w zakresie analiz ekonomicznych i wycen przedsiębiorstw, Kancelaria Prawna KNS Sp. z o. o.
  1993 – 1998 doradca podatkowy, Kancelaria Prawna KNS Sp. z o. o. (wpis na listę doradców podatkowych 1997 r.)
  1998 – 2001 doradca podatkowy, Kancelaria Prawnicza A. Całus, A. Kratiuk, M. Szmelter i Wspólnicy, Spółka Komandytowa
  od 2001 doradca podatkowy – samodzielna działalność gospodarcza
  2008 – 2013 wykładowca prawa podatkowego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej
  od 2012 wykładowca prawa podatkowego w Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  1990 – 1992 specjalista w zakresie analiz ekonomicznych i wycen przedsiębiorstw, Marco Ltd.
  1992 – 1998 specjalista w zakresie analiz ekonomicznych i wycen przedsiębiorstw, Kancelaria Prawna KNS Sp. z o. o.
  1993 – 1998 doradca podatkowy, Kancelaria Prawna KNS Sp. z o. o.
  1998 – 2001 doradca podatkowy, Kancelaria Prawnicza A. Całus, A. Kratiuk, M. Szmelter i Wspólnicy, Spółka Komandytowa
  od 2001 doradca podatkowy – samodzielna działalność gospodarcza
  członek Rady Nadzorczej Wydawnictwa Naukowego PWN SA
  członek Rady Nadzorczej Diagnosis Sp. z o. o. w Białymstoku
  od 2007 członek Zarządu Korekta Sp. z o. o. w Warszawie (spółka prowadząca usługi księgowe)
  od 2010 członek Rady Nadzorczej Techwell SA w Warszawie
  2012 – 2013 członek Rady Nadzorczej MT Targi Sp. z o. o. w Warszawie
  od 2012 członek Rady Nadzorczej Diagnosis SA w Białymstoku
  od 2014 członek Rady Nadzorczej MT Targi Polska SA w Warszawie (poprzednia nazwa WITKUR SA)

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
   ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 5600 zł.
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralne w dwóch ratach:

  • 2800 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 2800 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 20 lutego 2019r.
  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dorota Cakar

tel. 22 45 72 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. 22 45 72 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close