Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Nierzadko w biznesie mamy do czynienia z sytuacją konfliktową. Każdy broni swoich racji i chce, by problem został rozstrzygnięty na jego korzyść. Kiedy strony nie potrafią się porozumieć, wtedy zarządzaniem konfliktu zajmuje się bezstronny, profesjonalny mediator.

  Celem kierunku Profesjonalne Mediacje i ADR jest wykształcenie specjalistów w obszarze rozwiązywanie konfliktów na wolnym rynku przedsiębiorczości, rozwiązywania sporów sądowych i zarządzania konfliktami międzynarodowymi.

  Studia podyplomowe na Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały objęte profesjonalnymi regułami „mediacji klasycznych” zgodnie z normami European Negotiation & Mediation Academy (ENMA), wypracowanymi w ramach United States Agency for International Development.

  Studia Profesjonalne mediacje i ADR to możliwość rozwijania swoich umiejętności mediatorskich w obrębie czterech specjalności:

  • Mediacje międzynarodowe [MM]
  • Mediacje gospodarcze [MG],
  • Mediacje w restrukturyzacji przedsiębiorstw [MR]
  • Mediacje w sporach zbiorowych i misje dobrej woli [MS].

  Zanim jednak będziesz mógł wykonywać pracę w charakterze mediatora, powinieneś zdać egzamin na certyfikat zawodu.

  Egzamin na Certyfikat Mediatora Stałego oraz Mediatora Polskiej Izby Mediatorów:

  • Trwa 3 godziny i obejmuje praktyczne prowadzenie mediacji oraz rozmowę kwalifikacyjną obejmującą obronę pracy dyplomowej.
  • Pytania ściśle korespondują z zakresem merytorycznym realizowanym podczas studiów oraz z informacjami zawartymi w materiałach otrzymanych podczas zajęć.
  • Po złożeniu egzaminu z pozytywnym wynikiem słuchacze otrzymują Certyfikat Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych i mogą starać się o państwowe uprawnienia Mediatora Stałego zgodnie z przepisami art. 183 1–15 kodeksu postępowania cywilnego oraz rdz. VI ustawy o ustroju sądów powszechnych.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • brak informacji

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • brak informacji

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program pozwala zdobywać ekspercką wiedzę w ramach czterech specjalności: mediacje międzynarodowe, mediacje gospodarcze, mediacje w restrukturyzacji przedsiębiorstw, mediacje w sporach zbiorowych i misje dobrej woli.

  Kierunek Profesjonalne mediacje i ADR (studia podyplomowe) został oparty nie tylko na wykładach, ale także na ćwiczeniach i warsztatach, symulacjach, „case study”, czyli rozkładaniu na czynniki pierwsze prawdziwych procesów mediatorskich, „open space”, czyli zajęciach podczas których studenci biorą udział w symulacji środowiska biznesowego oraz konwersatoriach.

  W ramach specjalizacji każdy student odbędzie 15 godzin wykładów, a także trzydziestogodzinny staż w ramach swojej grupy, na który składają się ćwiczenia, specjalistyczne zajęcia warsztatowe i symulacje w Centrum Mediacji.

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności mediatorskie, złóż podanie już dziś!

 • Jerzy Śliwa
  Czynny mediator, negocjator, trener, wykładowca na trzynastu uczelniach wyższych, mediator w sprawach gospodarczych (Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych), rodzinnych (Stowarzyszenie „Mosty Porozumienia”) i w sporach zbiorowych (Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów).

  Jest Dyrektorem ds. Rozwoju i Innowacji Polskiego Instytut Negocjacji Sp. z o.o., wiceprezesem Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów oraz wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Pełni także funkcje trenera Akademii ADR (Centralnego Ośrodka Kształcenia Mediatorów) i Polskiego Instytutu Mediacji.

  Działacz społeczny od 1989 roku. Absolwent Helsińskiej Szkoły Praw i Wolności. Współzałożyciel 53 organizacji pozarządowych. Od 1996 roku wykształcił blisko 10 tysięcy specjalistów, w tym 1450 mediatorów sądowych i zawodowych z całej Polski.

  Jest inicjatorem i twórcą standardów – m.in. Standardy Mediacji Międzynarodowych „JAQ”, Standardy Mediacji „JAK”, Polska Norma ADR, Zestaw Standardów Mediacji Gospodarczych „SEDR”, Standardy Mediacji Rodzinnych, Standardy Trenerów Mediacji. Inicjator Programu „Misje Dobrej Woli” w konfliktach gospodarczych, pracowniczych i sporach zbiorowych, jak również Forum Mediatorów Rodzinnych i Forum Mediatorów Szkolnych. Współorganizator siedmiu kongresów mediatorów i negocjatorów oraz ogólnopolskich Kampanii Społecznych – m.in. „Pogódźmy się na Święta”, „Zgoda Prezent na Dzień Dziecka”, „Idziemy na Mediację”.

 • Prof. Dr Hab. Witold Orłowski - Uczelnia Vistula

  prof. dr hab. Witold Orłowski

  Profesor nauk ekonomicznych. Od lutego 2016 r. Rektor AFiBV. Specjalizuje się w ekonometrii stosowanej i makroekonomii, problematyce transformacji gospodarczej oraz integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, następnie kształcił się w Harvard University. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim, habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Był profesorem i dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2005 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Dr Roman Fulneczek, Prof. Nadzw. AFiB Vistula - Uczelnia Vistula

  dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula

  Pełnomocnik Kanclerza, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Pełnomocnik Kanclerza, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskim rynkiem ubezpieczeń gospodarczych Działu I i Działu II. Dotyczy to również marketingu usług finansowych, w tym usług ubezpieczeniowych. Obserwator i analityk relacji szkolnictwa wyższego z biznesem. Odpowiedzialny za zakres, realizację i program poszczególnych kierunków studiów podyplomowych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Sędzia Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

  Pastusiak - Uczelnia Vistula

  prof. dr hab. Longin Pastusiak

  Historyk i politolog, amerykanista, polityk, działacz PZPR, SdRP i SLD. W latach 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2001-2005 senator i marszałek Senatu V kadencji. W obszarze naukowym, autor ponad 760 publikacji naukowych, w tym 90 książek. Wykłada na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, głównie w USA oraz w Kanadzie i w Europie. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Order Krzyża Ziemi Maryjnej I klasy (Estonia, 2002), Honorary Companion of Honour Narodowego Orderu Zasługi (Malta, 2002), Komandor Krzyża Wielkiego Orderu „Za Zasługi dla Litwy” (Litwa, 2006). Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa, sierpień 2015).

  Dr Andrzej Olechowski - Uczelnia Vistula

  dr Andrzej Olechowski

  Polityk i ekonomista. Minister finansów w 1992 oraz minister spraw zagranicznych w latach 1993-1995. Kandydat na Prezydenta RP w 2000 i w 2010, jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Od 23 lipca 2012 sprawuje funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Banku Handlowego (wcześniej pełnił ją już w latach 1991-1996 i 1998-2000). Pełnił także różne funkcje w komitetach doradczych firm zagranicznych.

  dr Dorota Czakon

  Socjolog, Dyrektor Polskiego Instytutu Mediacji i Rozwiązywania Konfliktów Adiunkt, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, wykładowca wyższych uczelni w Krakowie, Bielsku-Białej, Katowicach i Częstochowie, autorka publikacji naukowych nt rozwiązywania konfliktów oraz konfliktów międzykulturowych.

  dr Jolanta Szada-Borzyszkowsk

  Adiunkt, członek Światowej Organizacji OMEP, członek władz Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów, organizatorka Kongresu Mediacji Międzynarodowych. Autorka publikacji naukowych, w tym nt diagnozy konfliktów.

  mgr Anna Potocka-Domin

  Wiceprezes Business Centre Club, Dyrektor Instytutu Interwencji Gospodarczych. Absolwentka dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów nt. marketingu i reklamy oraz studiów MBA Executive (GFKM; Uniwersytet Gdański; Rotterdam School of Management), na których z wyróżnieniem obroniła pracę dyplomową z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

  Po kilkuletnim okresie współpracy z mediami, od 1992 roku związana z BCC. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji idei CSR: udział w debatach publicznych, w gremiach konsultacyjnych, publikacje. Jest m.in. członkiem jury konkursu „Dobroczyńca Roku” i „Barwy Wolontariatu” oraz Rady Programowej „Wolontariatu Biznesu”. W latach 2009-2010 roku reprezentowała BCC w rządowym Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki.

  mgr Iwona Kitala-Dudek

  Mediator, terapeutka, trener, Wiceprezes Polskiego Instytutu Mediacji Sp. z o.o. Założycielka i członkini władz Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów i Stowarzyszenia Mediatorów Polskich. Czynny mediator w sprawach kierowanych przez Sąd.

  mgr Edyta Zmudzin

  Specjalizacja: rynek kapitałowy i finansowy, regulacje prawne. Współtworzyła dział relacji inwestorskich w spółce telekomunikacyjnej notowanej na GPW oraz jako ekspert odpowiadała za relacje zewnętrzne i PR funduszu kapitałowego.

  mgr Karolina Romańska

  Mediator, Dziekan Kongresu Mediacji Międzynarodowych.

  mgr Krzysztof Kowalczuk

  Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych, MBA. Absolwent Master of Business Administration na Franklin University w Ohio, Stany Zjednoczone oraz Katedry Prawa i Administracji Politechniki Opolskiej. Ukończył studia podyplomowe z Rachunkowości zarządczej na Uniwersytecie Opolskim, studia Balanced Scorecard oraz Controlling i audit w przedsiębiorstwie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Posiada 15 lat doświadczenia menedżerskiego. Certyfikowany księgowy i finansista, menedżer sprzedaży, trener, i konsultant; biznesowo oraz życiowo pozostający w nurcie nowoczesnych metod zarządzania i sprzedaży. W obszarze szkoleń kieruje się efektem; projekty szkoleniowe jego autorstwa cieszą się dobrą renomą wśród słuchaczy (ponad tysiąc godzin szkoleniowych zrealizowanych w ciągu ostatnich 4 lat).

  mgr Maciej Zajkowski

  Wykształcenie wyższe, MBA, studia podyplomowe w zakresie prawa i administracji, przedstawiciel samorządu gospodarczego, ekspert rynku nieruchomości, pragmatyk gospodarczy – przedsiębiorca; certyfikowany ekspert i doradca w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw.

  mgr Marcin Szargiej

  Prezes Podlaskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Mediatorów Polskich, mediator Podlaskiego Centrum Mediacji i Arbitrażu w Białymstoku, trener Polskiego Instytut Mediacji; organizacji Szkół Mediacji.

  mgr Włodzimierz Brych

  Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji

  Arbiter międzynarodowy, mediator.

 • Zasady rekrutacji:
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 6300 zł.

  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.
  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2018 r.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close