Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa/online/hybrydowo

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Studia podyplomowe stworzone przez teoretyków i praktyków

  Współczesny świat nie ogranicza już kontaktów międzynarodowych do polityki zagranicznej państwa. Rośnie rola samorządów. Ich działania międzynarodowe, czyli paradyplomację powierza się wyspecjalizowanym urzędnikom. Jeśli chcesz rozwijać karierę zawodową w tym właśnie obszarze studia podyplomowe prowadzone w Akademii Finansów i Biznesu Vistula są właśnie dla Ciebie.

  W ich trakcie zdobędziesz wiedzę, dzięki której poszerzysz kompetencje w obszarze inicjowania, realizacji oraz rozwijania współpracy zagranicznej samorządów. Nauczysz się pozyskiwać środki finansowe oraz dowiesz się, jak zbudować partnerstwa regionalne.

  Rozwiniesz kompetencje dotyczące praktycznego stosowania elementów protokołu dyplomatycznego, przygotowywania korespondencji oraz zarządzania projektami w partnerstwie międzynarodowym. Poznasz potencjał samorządów terytorialnych w kontekście paradyplomacji. Dowiesz się, jak duże jest znaczenie promocji samorządu wśród zagranicznych partnerów. Poznasz narzędzia prawne, które ułatwiają budowę międzynarodowych dyplomatycznych relacji.

  Ekspercką wiedzę przekażą Ci wybitni wykładowcy – eksperci i praktycy, którzy na poziomie Unii Europejskiej, krajowym oraz samorządowym projektowali i wdrażali rozwiązania wypracowane dzięki współpracy międzynarodowej. Weźmiesz udział w studiach przypadków i warsztatach.

  Nabyte kompetencje będą poświadczone dyplomem wydanym przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula oraz partnerów programu.

  Partnerem kierunku jest Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza, które kształci liderów politycznych, samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i biznesu. Jego misją jest propagowanie roli miasta jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na nowe idee, inicjatywy i dialog, miasta, które głośno sprzeciwia się totalitaryzmowi.

   

  Adresaci studiów 

  Studia podyplomowe Współpraca międzynarodowa samorządów zostały zaprojektowane z myślą o tych, którzy dostrzegają potrzebę i możliwości rozwijania międzynarodowej współpracy samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i firm. Adresowane są przede wszystkim do:

  • osób zamierzających pracować lub już pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego oraz branżach kooperujących;
  • zainteresowanych kontaktami międzynarodowymi, otwartych na różnorodność kulturową i językową;
  • absolwentów filologii obcych, politologii, prawa i ekonomii;
  • działaczy samorządowych, radnych, osób odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową;
  • osób zainteresowanych ekspansją gospodarczą, tworzeniem projektów i partnerstw biznesowych;
  • animatorów projektów kulturalnych, dziennikarzy, działaczy inicjatyw obywatelskich.

  Kariera po studiach

  Absolwenci studiów będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę oraz kompetencje w pracy zawodowej oraz aktywności społecznej, m.in. jako:

  • działacze samorządowi;
  • radni;
  • osoby odpowiedzialne za współpracę międzynarodową jednostek administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
  • pracownicy biur współpracy międzynarodowej zrzeszeń samorządu gospodarczego i stowarzyszeń branżowych;
  • osoby odpowiedzialne za ekspansję gospodarczą i eksportową, tworzące projekty kooperacji i partnerstw biznesowych;
  • działacze inicjatyw obywatelskich, samorządowych i organizacji pozarządowych.

  Partner programu: Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza

  Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza

  Metody walidacji stopnia osiągania efektów uczenia się (narzędzia weryfikacji efektów uczenia się )  w ramach studiów podyplomowych „Współpraca międzynarodowa samorządów”

  W celu zaliczenia przedmiotów objętych programem studiów i dopuszczenia do obrony projektu dyplomowego, słuchacz studiów podyplomowych musi przygotować dwie prace semestralne. Prace mają charakter opisowy i będą odpowiadały na problemy sformułowane przez prowadzących zajęcia – zatwierdzone wcześniej przez Kierownika studiów. Tematy prac będą przekrojowo traktowały problematykę poruszaną podczas poszczególnych zajęć w danym semestrze. Słuchacz przygotowując prace będzie musiał wykazać się zarówno wiedzą jak i umiejętnością jej stosowania w odpowiedzi na zadany problem zawodowy. Prace będą sprawdzane przez prowadzących, a każdy ze słuchaczy otrzyma informację zwrotną o jej ocenie (w tym mocnych i słabych stronach oraz wskazówkach do dalszego rozwoju). Prace będą oceniane w skali 2-5. O pozytywnym zaliczeniu pracy decyduje ocena 3 lub wyższa.

 • Program studiów podyplomowych Współpraca międzynarodowa samorządów został stworzony przez wykładowców Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz specjalistów ze Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza. Obejmuje on 215 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

  • Przedmioty

   Wprowadzenie do prawa międzynarodowego

   Kadra:

   Amb. Andrzej Misztal
   Dr hab. Marek Madej, prof. UW

   Narzędzie współpracy międzynarodowej samorządów

   Kadra:

   Dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO

   Adam Mikołajczyk

   Dr Iwona Wieczorek

   Adam Głąb

   Paradyplomacja

   Kadra:

   Amb. dr Tomasz Orlowski

   Dr hab. Tomasz Kamiński, prof. UW

   Sieci współpracy międzynarodowej miast i regionów

   Kadra:

   Amb. Urszula Gacek

   Amb. dr Tomasz Orłowski

   Promocja międzynarodowa samorządu

   Kadra:

   Amb. dr Tomasz Orłowski

   Podstawy protokołu dyplomatycznego we współpracy samorządów

   Kadra:

   Amb. Janusz Niesyto

   Negocjacje i rozmowy międzynarodowe  

   Kadra:

   Amb. Janusz Niesyto

   Amb. dr Zdzisław Rapacki

   Integracja europejska – idea i praktyka

   Kadra:

   Dr hab. Paweł Kowal, prof. PAN

   Amb. dr Marek Prawda

   Amb. Jan Truszczyński

   Współpraca regionalna między państwami członkowskimi UE i polityka sąsiedztwa

   Kadra:

   Dr hab. Paweł Kowal, prof. PAN

   Barbara Tuge Erecińska

   Dr Stanisław Cios

   Amb. Grzegorz Poznański

   Dobre praktyki działań samorządu w obszarze współpracy międzynarodowej

   Kadra:

   Ewa Gołąb-Nowakowska

   Maciej Bóbr

   Agnieszka Raszewska

   Elwira Wróbel

   Moduł wyjazdowy (fakultatywny) – Odpowiedzialność społeczna (2 dni)

   Moduł obejmuje zjazd w Gdańsku, podczas którego odbędą się warsztaty w Europejskim Centrum Solidarności, prezentacje projektów dyplomowych oraz zakończenie studiów (wręczenie dyplomów).

  Kryteria kwalifikacji

  • Posiadanie pełnej kwalifikacji co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) – np. dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich;
  • Zgłoszenie przez Formularz (pobierz)

   

  Dokument ukończenia

  • O ukończeniu studiów podyplomowych decyduje:
   a. osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się przewidzianych w programie
   b. zdanie egzaminu dyplomowego
  • Potwierdzeniem ukończenia studiów jest dyplom wystawiany wspólnie przez Uczelnie oraz podmioty współpracujące (dyplom odpowiada 7 poziomowi PRK)

   

  • Terminarz zjazdów I semestr
   Sesja 1 12 – 13.02.2022
   Sesja 2 26 – 27.02.2022
   Sesja 3 12 – 13.03.2022
   Sesja 4 26 – 27.03.2022
   Sesja 5 09 – 10.04.2022
   Sesja 6 23 – 24.04.2022
   Sesja 7 07 – 08.05.2022
   Sesja 8 21 – 22.05.2022

  Program studiów - obsada

  Pobierz
 • amb. Tomasz Orłowski

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Ambasador tytularny. Studiował archeologię, literaturę francuską i porównawczą oraz cywilizację średniowieczną na uniwersytetach: Łódzkim, Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Poitiers, w którym otrzymał dyplom doktorski DEA. Od 1990 r. pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmując stanowiska wicedyrektora departamentu Europy, Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych, sekretarza generalnego polskiego Komitetu ds. UNESCO. Wiceprzewodniczący Komisji Administracyjnej UNESCO i sprawozdawca Konferencji Generalnej. Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego od 2005r. , ambasador RP we Francji w latach 2007-2014, wiceminister Spraw Zagranicznych w 2014 r., potem ambasador RP we Włoszech w latach 2015-2017. Wykładał na licznych uczelniach w kraju i za granicą, obecnie w Akademii Dyplomatycznej MSZ i Paris School of International Affairs na Sciences Po w Paryżu. Członek korespondent francuskiej Académie des Sciences morales et politiques. Autor licznych publikacji, w tym podręczników protokołu dyplomatycznego i praktyki dyplomatycznej.

   

 • dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalistka w dziedzinie stosunków międzynarodowych, dyplomacji i polityki zagranicznej, absolwentka studiów podyplomowych i kursów z zakresu integracji europejskiej, protokołu dyplomatycznego oraz służby zagranicznej. Obszary zainteresowań naukowych koncentrują się wokół polskiej polityki zagranicznej, relacji Polski z Czechosłowacją i Republiką Czeską, ewolucji współczesnej dyplomacji, a zwłaszcza działań dyplomacji ekonomicznej, kulturalnej i samorządowej. Wykładowczyni akademicka z długoletnim stażem i doświadczeniem, kieruje zespołem ds. jakości kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe US. Autorka wielu książek i artykułów naukowych poświęconych służbie zagranicznej, dyplomacji ekonomicznej, samorządowej, polskiej polityce zagranicznej, bilateralnym relacjom polsko-czechosłowackim i polsko-czeskim w XX-XXI w. Stypendystka  Uniwersytetu Karola w Pradze i Ruskin College Oxford. Członkini Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Polskiego Towarzystwa Historycznego.


  dr hab. Tomasz Kamiński

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Profesor uczelni na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Politolog, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół instrumentów polityki zagranicznej, polityki Unii Europejskiej wobec Chin oraz paradyplomacji. Kierownik projektów finansowanych przez Komisję Europejską (Horyzont 2020, Jean Monnet) oraz Narodowe Centrum Nauki (OPUS). Stały współpracownik czasopisma „Liberté!”. Pasjonat innowacyjnych metod nauczania i wykorzystywania gier w edukacji. Autor książek: Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin oraz Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej. Publikował m.in. w periodykach: „Energy Policy”, „Asia Europe Journal”, „Europe-Asia Studies”. Publikacje można znaleźć na www.tomaszkaminski.eu


  dr hab. Paweł Kowal

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Politolog i historyk, publicysta, prof. ISP PAN oraz Studium Europy Wschodniej UW, pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie. Kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Poseł na Sejm RP (2005–2009, 2019–), w latach
  2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odpowiedzialny za
  politykę wschodnią, w latach 2009–2014 poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący
  delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Ukraina. W 2012 r. założył Fundację
  Energia dla Europy. Prowadzi badania nad transformacją w Europie Środkowej i ZSRS oraz
  polityką wschodnią. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i
  Chinach. Felietonista „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Polskiego”. Autor książki pt. Testament
  Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej
  (Warszawa 2018).


  mgr Maciej Bóbr

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Maciej Bóbr (ur. 1957) – z wykształcenia historyk sztuki, w latach 1991-2002 pracował w administracji rządowej jako rzecznik prasowy Wojewody Krakowskiego, a następnie, po reformie, jako Zastępca Dyrektora gabinetu Wojewody Małopolskiego. Budował nowy wizerunek administracji publicznej po przemianach lat 1989 i 1990  jako tej, która musi służyć ludziom. Odpowiadał także za organizacje odbywających się w Krakowie wizyt oficjalnych, w tym papieskich, oraz koordynował między innymi uroczystości pogrzebowe gen. Władysława Sikorskiego. Zajmował się też sprawami ochrony dziedzictwa, w tym trudnymi problemami związanymi z obozem KL Auschwitz. W latach 2008-2010 był dyrektorem działu szkoleń w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji. Obecnie zajmuje się prowadzeniem programów destygmatyzacyjnych. Nigdy jednak nie porzucił do końca swojego pierwszego zawodu i obecnie – pracując w szpitalu psychiatrycznym – zajmuje się budowaniem jego pozytywnego wizerunku, a także sztuką tworzoną przez osoby, które doświadczają kryzysów psychicznych.


  prof. dr hab. Maciej Perkowski

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Prawnik, profesor nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest autorem, współautorem bądź redaktorem blisko 200 publikacji, w kraju i za granicą. Realizował zagraniczne staże naukowo-badawcze, wykłady gościnne, kwerendy biblioteczne i wizyty studyjne (w tym kilkukrotnie w instytucjach UE i Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji). Uczestniczył w ponad 100 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (w większości z referatami). Współpracował ekspercko z administracją rządową, samorządową i sektorem prywatnym w zakresie problematyki prawa międzynarodowego i prawa UE. Jako kierownik, koordynator, doradca i trener uczestniczył w realizacji projektów finansowanych z programów międzynarodowych (głównie UE) i krajowych. Jest członkiem kilku (krajowych i międzynarodowych) towarzystw naukowych, redakcji czasopism, rad wydawnictw oraz rad eksperckich. Był odznaczany, nagradzany i wyróżniany na polu nauki, dydaktyki i działalności organizacyjnej. Działa społecznie (także w formule organizacji pozarządowych) na wielu płaszczyznach, w tym zwłaszcza na rzecz edukacji europejskiej społeczeństwa polskiego.


  Janusz Niesyto

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Emerytowany ambasador tytularny, były długoletni urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Były ambasador ad personam, wieloletni dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ, dyrektor Gabinetów trzech ministrów spraw zagranicznych RP: K. Skubiszewskiego, D. Rosatiego i B. Geremka. Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Szwajcarii i Liechtensteinie oraz w Finlandii. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych i organizator kilkuset wizyt państwowych i ministerialnych. Współorganizator wizyt papieskich. Wykładowca renomowanych polskich uczelni i instytucji oświatowych z zakresu protokołu dyplomatycznego, etykiety i kultury stołu, etykiety urzędniczej i biznesowej, korespondencji dyplomatycznej i urzędowej, organizacji wizyt i imprez. Wykładał m.in. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Szkole Głównej Handlowej, Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Polskim Instytucie Dyplomacji i Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Prowadził zajęcia m.in. dla Orange Polska, Krajowej Izby Ciepłownictwa, Poczty Polskiej, Banku Rozwoju Eksportu, dyrekcji Polskich Kolei Państwowych. Organizował szkolenia dla wielu urzędów wojewódzkich i urzędów marszałkowskich oraz samorządów lokalnych.


  dr Marek Prawda

  Studia podyplomowe

  Kierunek: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Dr Marek Prawda był dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w latach 2016-2021. W okresie 2012-2016 pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech, a także był zatrudniony na kierowniczych stanowiskach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 80. ubiegłego wieku działał w „Solidarności”. Pracował w Polskiej Akademii Nauk, w której w 1984 r. obronił pracę doktorską w dziedzinie socjologii. Autor wielu prac z zakresu stosunków polsko-niemieckich i integracji europejskiej.


  inż. Katarzyna Moryc

  Studia podyplomowe

  Kierunek Współpraca międzynarodowa samorządów

  Inżynier Katarzyna Moryc od 2020 r. związana jest z sektorem cyberbezpieczeństwa. W 2014 r. ukończyła studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie studia inżynierskie na kierunku Informatyka na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Od 2020 r. jako pracownik AFiBV prowadzi zajęcia na kierunkach: Informatyka oraz Filologia angielska.

  Zainteresowania dydaktyczne/badawcze:

  • Testy automatyzujące
  • Threat Intelligence
 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,

   

  Opłaty:

  Czesne za studia wynosi 6600 zł – płatne tydzień przez rozpoczęciem studiów.
  Studia rozpoczynają się w lutym 2022 r. i trwają dwa semestry.

  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3500 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
  • 3500 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Opis przelewu:
  W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz
int(18833)

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close