Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne

Czas trwania studiów:

4 lata (8 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • ARCHITEKTURA – O STUDIACH

  Architektura na Akademii Finansów i Biznesu Vistula to czteroletnie studia inżynierskie, które pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu architektury, urbanistyki i sztuki. Nauczysz się, jak kształtować swoje otoczenie i zmieniać przestrzeń na piękniejszą i bardziej funkcjonalną.

  Kierunek jest stworzony dla osób, które pragną mieć realny wpływ na wygląd przestrzeni. Jeżeli jesteś kreatywny, chcesz przekształcać wizje artystyczne w rzeczywistość, to Architektura w AFiB Vistula pomoże Ci zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności. Wybierając te studia poznasz zasady kompozycji przestrzennej, nauczysz się kształtować formę i funkcję budynków, poznasz techniczne aspekty zawodu architekta. Swoje wizje będziesz mógł zamienić w realne projekty architektoniczne i przedstawić je przy pomocy nowoczesnych technik komputerowych. Poznasz historię budowy miast, a także zasady kształtowania ich struktury przestrzennej, funkcjonalnej, komunikacyjnej, ekologicznej oraz dobre praktyki w gospodarowaniu przestrzenią.

  Kadra na kierunku Architektura została dobrana tak, aby studenci mieli styczność zarówno z doświadczonymi architektami i specjalistami powiązanych branż, jak i z młodymi architektami czynnymi zawodowo.

  Jako absolwent kierunku Architektura (studia inżynierskie) będziesz przygotowany do kariery w zawodzie architekta.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • ARCHITEKTURA – PROGRAM STUDIÓW

  Program na kierunku Architektura powstał przy współpracy z Business Center Club, Krajową Radą Spółdzielczą oraz Pracodawcami Rzeczpospolitej Polskiej.  Zapewnia on możliwość wszechstronnego kształcenia: od przedmiotów artystycznych i humanistycznych, po przedmioty ściśle inżynierskie.

  Studia dają studentom niepowtarzalną szansę rozwoju. Kładziemy nacisk na zajęcia projektowe pod okiem doświadczonych architektów. Biorąc pod uwagę znaczenie prezentacji projektów architektonicznych na dzisiejszym rynku pracy, przywiązujemy szczególną wagę do kształcenia w zakresie wizualizacji i prezentacji graficznej w oparciu o profesjonalnie wyposażoną pracownię komputerową (3dsMAX, AutoCad, Revit, Sketchup, Photoshop, Blender, Rhinoceros).

  Większość naszych wykładowców, to architekci i specjaliści z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem, którzy pracują przy najnowocześniejszych realizacjach architektonicznych i urbanistycznych. Ich zadaniem jest przygotowanie studentów do aktywnego wejścia na rynek pracy.

  Wyspecjalizowana kadra i program nastawiony na przekazywanie praktycznej wiedzy gwarantują, że hasło Architektura – studia – Warszawa jest ściśle związane z Akademią Finansów i Biznesu Vistula!

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula naszą misją jest przekazywanie praktycznej wiedzy, ale także umożliwienie studentom zdobywania doświadczenia już na studiach. Te priorytety obowiązują również na kierunku Architektura. Studia to czas, aby stawiać pierwsze kroki w wymarzonej branży.  Po I roku studiów gwarantujemy dwa tygodnie ćwiczeń terenowych, po II roku praktykę budowlaną, a w trakcie III roku praktykę architektoniczną w biurze projektowym.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistula zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie architektury i urbanistyki.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe

   Semestr I

   • Wstęp do projektowania architektonicznego
   • Wprowadzenie do teorii architektury
   • Podstawy CAD
   • Historia architektury 1
   • Podstawy geometrii wykreślnej
   • Wstęp do matematyki – kurs podstawowy
   • Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
   • Rysunek odręczny i grafika inżynierska
   • Technologie informacyjne poziom ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

   Semestr II

   • Projektowanie wstępne
   • Rysunek i techniki artystyczne
   • Komp. wspomaganie projektowania 1 – Wizualizacje
   • Warsztaty modelarskie 1
   • Historia architektury 2
   • Ekologia i technologie energooszczędne
   • Ilustracja cyfrowa 1
   • Budownictwo 1
   • Mechanika budowli
   • Język obcy / dla architekta
   • Sport i rekreacja

   Semestr III

   • Projekt architektoniczny
   • Rysunek i techniki artystyczne
   • Komp. wspomaganie projektowania CAD 2 – Wizualizacje
   • Wprowadzenie do urbanistyki
   • Ilustracja cyfrowa 2
   • Architektura krajobrazu
   • Historia architektury polskiej 1
   • Budownictwo 2
   • Konstrukcje 1

   Semestr IV

   • Projekt architektoniczny 2
   • Rysunek i techniki artystyczne 3
   • Elementy kompozycji urbanistycznej
   • Projektowanie BIM
   • Ergonomia
   • Historia architektury polskiej 2
   • Historia sztuki i cywilizacji
   • Budownictwo 3
   • Konstrukcje 2

   Semestr V

   • Projekt architektoniczny 3
   • Historia budowy miast
   • Projekt GIS
   • Architektura współczesna 1
   • Fizyka budowli
   • Projektowanie wnętrz
   • Socjologia mieszkalnictwa i miast
   • Psychologia percepcji

   Semestr VI

   • Projekt architektoniczny 4
   • Projekt urbanistyczny 1
   • Teoria urbanistyki i ruralistyki
   • Architektura współczesna 2

   Semestr VII

   • Projekt architektoniczny 5 – sport
   • Warsztat fotograficzny architekta
   • Projekt urbanistyczny 2
   • Instalacje budowlane
   • Organizacja i ekonomika proc. inwestycyjnego
   • Prawo budowlane
   • Etyka zawodu architekta i ochrona wartości intelektualnej
   • Konstrukcje 3
   • Budownictwo 4 – detal
   • Konserwacja i modernizacja budowli

   Semestr VIII

   • Seminarium dyplomowe – metodyka pracy
   • Projekt dyplomowy
   • Projekt dyplomowy – uzgodnienia branżowe
   • Praktyka zawodowa (12 tygodni)

  I Semestr

  Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Zapoznanie studenta z  podstawowymi zasadami rysunku technicznego; rozpoznawania oraz doboru materiałów budowlanych. Zapoznanie z  rozpoznaniem oraz konstruowaniem elementów i ustrojów obiektów budownictwa. Zapoznanie z rodzajami, właściwości i zakresem stosowania materiałów budowlanych. Przedstawienie zasad wykonania projektu architektoniczno-budowlanego dla prostych obiektów budowlanych. Zapoznanie z zasadami pracy w zespole projektowym.
  Historia architektury 1 Znajomość historii architektury europejskiej: wiedza nt. najważniejszych zabytków architektury, architektów, determinant historycznych, stylistycznych, ideowych; umiejętność analizy formalnej i porównawczej oraz określenia współzależności z kulturą, polityką, ideologią i technologią; kompetencja dot. komunikacji problematyki architektonicznej.
  Język obcy 1 Nabycie umiejętności komunikacyjnych na poziomie średnio zaawansowanym (B1+), z uwzględnieniem autentycznych danych. Główny nacisk położony będzie na rozbudowanie słownictwa specjalistycznego oraz rozwijanie umiejętności recepcyjnych i produkcyjnych w sytuacjach określonych tematyką poszczególnych zajęć.
  Podstawy CAD Zdobycie umiejętności posługiwania się programami typu CAD. Nabycie umiejętności czytania dokumentacji technicznych w formie tradycyjnej. Wykorzystanie wiedzy na temat wykonywania szkiców i rysunków technicznych w rzutach prostokątnych wg obowiązujących norm.
  Podstawy geometrii wykreślnej Kształtowanie wyobraźni przestrzennej. Nabycie umiejętności zastosowania rzutowania w praktyce architektonicznej. Nauczenie pracy zgodnie z harmonogramem.
  Rysunek odręczny i grafika inżynierska Celem przedmiotu jest pokazanie podstawowych różnic między rysunkiem odręcznym i technicznym. Zapoznanie ze szkicem i warsztatem rysunku technicznego w pracy architekta.
  Sport i rekreacja 1 Doskonalenie sprawności fizycznej. Kształtowanie nawyku aktywności fizycznej. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz postaw prozdrowotnych. Zainteresowanie studentów kulturą fizyczną.
  Technologie informacyjne poziom ECDL Zdobycie wiedzy na temat obsługi podstawowych programów komputerowych. Nabycie umiejętności obsługi podstawowych programów biurowych. Rozwijanie umiejętności samokształcenia się.
  Wprowadzenie do teorii architektury Kurs ma na celu przedstawienie podstawowych zasad kształtowania przestrzennego architektury w relacji do kontekstu miejskiego, społecznego i historycznego, w oparciu o pewne wypracowane w przeszłości i obecnie reguły harmonii. Uczestnicy kursu poznają podstawy budowania formy, kształtowania relacji przestrzennych (wnętrze – zewnętrze, otwarcie-przymknięcie, pojęcie siatki modularnej) kompozycji i ich analizy w architekturze. Rozwija to zdolność abstrakcyjnego myślenia oraz rozumienia podstawowych zasad przestrzeni i bryły, komunikacji i kompozycji architektonicznej. Zadaniem kursu jest również rozwinięcie zdolności rozumienia i posługiwania się językiem i pojęciami, obowiązującymi w praktyce twórczej i teorii architektury oraz poznania pewnych wypracowanych przez poprzednie pokolenia twórców reguł harmonii.
  Wstęp do matematyki – kurs podstawowy Zdobycie wiedzy na temat rachunku różniczkowego funkcji 1 zmiennej. Zdobycie wiedzy na temat rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych. Nabycie umiejętności w zakresie obliczania pochodnych funkcji jednej zmiennej. Nabycie umiejętności w zakresie obliczania pochodnych funkcji wielu zmiennych. Nauczenie pracy zgodnie z harmonogramem. Przygotowanie do pracy według ustalonych priorytetów.
  Wstęp do projektowania architektonicznego Wprowadzenie do artystycznych, technicznych i społecznych aspektów projektowania architektonicznego z uwzględnieniem kwestii kontekstu i otoczenia. Rozwinięcie umiejętności postrzegania i analizy elementów otoczenia. Rozwinięcie umiejętności wykorzystania wyobraźni przestrzennej i kreatywności. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu warsztatu projektowania architektonicznego: analiza, koncepcja, prezentacja.

  II Semestr

  Budownictwo 1 Zapoznanie studenta z rozpoznawaniem oraz konstruowaniem wybranych elementów ustrojów obiektów budowlanych. Nauczanie rozpoznawania rodzajów obciążeń konstrukcji. Nauczanie podstaw zagadnień dotyczących akustyki i właściwości cieplno- wilgotnościowych. Informowanie o nieustannie trwającym rozwoju myśli inżynierskiej w kontekście omawianych zagadnień z wyjaśnianiem potrzeby uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych. Nauczanie rozpoznawania oraz konstruowania wybranych elementów ustrojów obiektów budowlanych. Zapoznanie z rodzajami, właściwości i zakresem stosowania wybranych materiałów budowlanych.
  Ekologia i technologie energooszczędne Celem kursu jest zaznajomienie studentów ze zmianami zachodzącymi w środowisku na skutek działał antropogenicznych, jak również ze strategiami prowadzącymi do zachowania równowagi ekologicznej. Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz zasady zrównoważonego planowania (z poszanowaniem środowiska przyrodniczego, kulturowego i społecznego), z uwzględnieniem regulacji prawnych. Kurs obejmuje zagadnienia ochrony środowiska w odniesieniu do wód, gleby, powietrza atmosferycznego, obszarów wiejskich i aglomeracji miejskich, a także omówienie koncepcji zrównoważonego rozwoju w aspektach istotnych dla inżynierów architektury i budownictwa.
  Historia architektury 2 Znajomość historii architektury europejskiej: wiedza nt.najważniejszych zabytków architektury, architektów, determinant historycznych, stylistycznych, ideowych; umiejętność analizy formalnej i porównawczej oraz określenia współzależności z kulturą, polityką, ideologią i technologią; kompetencja dot. komunikacji problematyki architektonicznej.
  Ilustracja cyfrowa 1 Wiedza, zrozumienie i znajomość podstawowych narzędzi cyfrowej ilustracji używanych w projektowaniu architektonicznym. Umiejętność używania oprogramowania komputerowego w celu przygotowania kompleksowej i atrakcyjnie graficznej wizualnej prezentacji projektu (w formie cyfrowej i drukowanej).
  Język obcy 2 Nabycie umiejętności komunikacyjnych na poziomie średnio zaawansowanym (B2), z uwzględnieniem autentycznych danych. Główny nacisk położony będzie na rozbudowanie słownictwa specjalistycznego oraz rozwijanie umiejętności recepcyjnych i produkcyjnych w sytuacjach określonych tematyką poszczególnych zajęć.
  Komputerowe wspomaganie projektowania 1 - Wizualizacje Wprowadzenie do podstawowych technik CAD stosowanych do wizualizacji architektonicznej.  Znajomość i zrozumienie głównych narzędzi komputerowych wykorzystywanych do modelowania 3D i wizualizacji. Rozwijanie praktycznych umiejętności w celu całościowego opracowania graficznego prostych projektów przy użyciu odpowiednio dobranego oprogramowania komputerowego.
  Mechanika budowli Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o związkach między siłami zewnętrznymi działającymi na konstrukcję a skutkami tych obciążeń czyli odkształceniami i siłami wewnętrznymi w konstrukcji. Umiejętności z zakresu statyki i wytrzymałości materiałów.
  Praktyka inwentaryzacyjna Zapoznanie studenta z metodami pomiarów stosowanymi do inwentaryzacji. Zapoznanie studenta z zasadami pomiarów i dokładnościami instrumentów do tego wykorzystywanych.  Zapoznanie studenta z mapą zasadniczą.
  Projektowanie wstępne Wprowadzenie studenta w zagadnienia kompozycji architektonicznej. Wstępne przygotowanie studenta do świadomego kształtowania formy architektonicznej. Zrozumienie znaczenia architektury w kształtowaniu środowiska kulturowego, rozumienie znaczenia teorii w kształtowaniu architektury, rozumienie determinant zewnętrznych mających wpływ na formę architektoniczną.
  Rysunek i techniki artystyczne 1 Celem przedmiotu jest poznanie i wdrożenie podstaw języka rysunku technicznego i odręcznego. Umiejętność odczytywania ze zrozumieniem różnorodnych rysunków architektonicznych, wraz z umiejętnością wykonania najprostszych szkiców.
  Sport i rekreacja 2 Doskonalenie sprawności fizycznej. Kształtowanie nawyku aktywności fizycznej. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz postaw prozdrowotnych. Zainteresowanie studentów kulturą fizyczną.
  Warsztaty modelarskie 1 Podstawowym celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności syntetycznego przedstawienia abstrakcyjnego pojęcia przy pomocy prostej formy przestrzennej; rozwój wyobraźni przestrzennej; nauka kompozycji elementów w przestrzeni.

  III Semestr

  Architektura krajobrazu Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu architektury krajobrazu jak również przeprowadzenie przez studenta samodzielnej analizy wybranego założenia krajobrazowego: funkcja, kontekst, forma.
  Budownictwo ogólne 2 Zapoznanie z  rozpoznaniem oraz konstruowaniem elementów i ustrojów obiektów budownictwa. Zapoznanie z rodzajami, właściwości i zakresem stosowania materiałów budowlanych. Przedstawienie zasad wykonania projektu architektoniczno-budowlanego garaży podziemnych, pochylni, budynków mieszkaniowych. Zapoznanie z zasadami pracy w zespole projektowym. Przedstawienie praktycznego rozwiązywania zagadnień z  zakresu przeciwpożarowej ochrony budynków
  Historia architektury polskiej 1 Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z architekturą historyczną w Polsce do roku 1939 wraz z analizą towarzyszących przemian zachodzących w Europie. Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat genezy współczesnych nurtów, stylów, cech architektury i urbanistyki i wykształcenie umiejętności czerpania z kontekstu kulturowego.
  Instalacje budowlane Zdobycie wiedzy na temat budowy, zasady działania, wykonania oraz eksploatacji wybranych instalacji sanitarnych stosowanych w budynkach mieszkalnych. Nabycie umiejętności projektowania prostych układów instalacyjnych zgodnie z obwiązującymi przepisami prawnymi, polskimi normami oraz innymi wytycznymi w tym zakresie. Nabycie umiejętności wykorzystania wybranego programu komputerowego wspomagającego projektowanie instalacji sanitarnych.
  Komputerowe wspomaganie projektowania CAD 2- Wizualizacje Wprowadzenie do zaawansowanych technik CAD stosowanych do wizualizacji architektonicznej.  Znajomość i zrozumienie głównych narzędzi komputerowych wykorzystywanych do modelowania 3D i wizualizacji. Rozwijanie praktycznych umiejętności w celu całościowego opracowania graficznego złożonych projektów przy użyciu odpowiednio dobranego oprogramowania komputerowego.
  Konstrukcje 1 Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad fizyki, jakimi rządzą się konstrukcje statycznie wyznaczalne. W ramach zajęć przedstawione zostają podstawowe rodzaje podpór a także reakcji. Ponadto studenci uczą się wyliczać reakcje oraz rysować wykresy sił przekrojowych dla konstrukcji statycznie wyznaczalnych. Ponadto studenci zostają zapoznani z zasadami modelowania konstrukcji w programach specjalistycznych.
  Projekt architektoniczny 1 Celem edukacyjnym jest teoretyczne i praktyczne poznanie problemów projektowania przestrzeni dla rodziny, w szczególności dot. kształtowania układu funkcjonalno- przestrzennego oraz formy, z uwzględnieniem: kontekstu miejsca, skali i charakteru architektury, wpływu cech rodziny na kształtowanie przestrzeni domu, ergonomicznego rozwiązania stref domu (wypoczynku i kontaktów rodzinnych, żywienia, higieny), nowych tendencji w kształtowaniu zabudowy, aktualnych wymagań dotyczących kształtowania zabudowy, oświetlenia, nasłonecznienia i zagadnień funkcjonalnych, nowych tendencji w zakresie instalacji, konstrukcji, technologii, zagadnień obsługi komunikacyjnej.
  Przedsiębiorczość. Rynek pracy architekta Celem przedmiotu jest zrozumienie istoty przedsiębiorczości oraz relacji między przedsiębiorczością, innowacjami i technologiami. Celem zajęć jest też wspólna praca nad wypracowaniem koncepcji przedsięwzięcia, które pozwoli odnieść sukces gospodarczy na rynku pracy zawodowej architekta.
  Rysunek i techniki artystyczne Zdobycie wiedzy na temat rysunku przestrzennego w pracy architekta. Zdobycie wiedzy na temat rysunku ilustracyjnego wnętrzarskiego i koncepcyjnego szkicu wielotematycznego. Nabycie umiejętności w szkicowaniu.

  IV Semestr

  Budownictwo ogólne 3 Zapoznanie studentów z pracą architekta: przygotowaniem dokumentacji technicznej domu jednorodzinnego: rysunkowej oraz opisowej. Nauczanie zasad wykonania projektu architektoniczno-budowlanego dla prostych obiektów budowlanych. Zapoznanie z zasadami organizacji procesu inwestycyjnego. Zapoznanie z projektowaniem instalacji wentylacyjnej, typami stolarni okiennej oraz drzwiowej.
  Elementy kompozycji urbanistycznej Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat elementów kompozycji urbanistycznej i przygotowanie studentów do wykonywania samodzielnych zadań związanych z projektowaniem urbanistycznym i planowaniem przestrzennym. Poprzez naukę podstaw projektowania oraz zasad komponowania przestrzeni wykształcenie u uczestników zajęć zdolności do kreatywnego stosunku do otaczającej rzeczywistości.
  Historia sztuki i cywilizacji Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami i etapami rozwoju cywilizacji światowej oraz ich wpływem na powstawanie określonych archetypów form i sposobów kształtowania przestrzeni w architekturze i sztuce. Studenci zdobędą wiedzę o osiągnięciach cywilizacyjnych i artystycznych (w dziedzinie architektury i sztuk wizualnych) na różnych etapach rozwoju od nomadyzmu i okresu wczesnego osadnictwa, poprzez rozwój wielkich państwowości w czasach starożytnych, w średniowieczu i w dobie odrodzenia, w erze industrialnej po współczesność w różnych miejscach świata. Uczestnicy kursu posiądą umiejętność odróżniania szczególnych cech sztuki i architektury rozwijanych w kręgach kultur Azji, Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej oraz wpływu tych odległych cywilizacji na architekturę i sztukę Europy i Ameryki Północnej. Staną się bardziej otwarci na świat i zintegrowani z grupą studentów zagranicznych studiujących w AFiB Vistula.
  Konstrukcje 2 Celem przedmiotu przekazanie podstawowych informacji z zakresu statyki i wytrzymałości materiałów. Studenci zostają zapoznani z zasadami modelowania konstrukcji w programach specjalistycznych.
  Praktyka budowlana Zapoznanie się z problematyką i charakterem pracy na budowie. Poznanie w praktyce specyfiki poszczególnych etapów powstawania budynku, zespołu budynków, założenia urbanistycznego, krajobrazowego, itp. Zapoznanie się w praktyce ze współpracą między architektami a budowlańcami.
  Projekt architektoniczny 2 Celem edukacyjnym jest teoretyczne i praktyczne poznanie problemów projektowania budynków wielorodzinnych, w szczególności dot. kształtowania układu funkcjonalno- przestrzennego oraz formy, z uwzględnieniem: kontekstu miejsca, skali i charakteru architektury, nowych tendencji w kształtowaniu zabudowy, aktualnych wymagań dotyczących kształtowania zabudowy, oświetlenia, nasłonecznienia i zagadnień funkcjonalnych, nowych tendencji w zakresie instalacji, konstrukcji, technologii, zagadnień obsługi komunikacyjnej.
  Projektowanie BIM Zdobycie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem typu BIM. Wprowadzenie w problematykę zintegrowanego projektowania oraz zmian jakie zachodzą współcześnie w warsztacie architekta.
  Rysunek i techniki artystyczne 3 Podstawowym celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy związanej z barwą. Poznanie barw podstawowych, pochodnych i ich wzajemnych relacji. Poznanie trzech podstawowych technik malarskich, narzędzi i metod ich wykorzystania. Ćwiczenie podstawowych umiejętności malarza.

  V Semestr

  Budownictwo ogólne 4 Zapoznanie studenta z pracą architekta: przygotowaniem i opracowaniem autorskich rozwiązań detalu architektonicznego. Nauczenie zasad sporządzania rysunków o dużej skali dokładności. Zapoznanie z zasadami projektowania ścian kurtynowych, dachów przeszklonych, świetlików i wyłazów dachowych. Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy architekta: samodzielne wykonanie zadanych detali projektowych na bazie studenckich projektów architektonicznych z poprzednich semestrów. Przygotowanie studentów do pracy w zespole- przygotowanie i opracowanie prezentacji na zadane przez prowadzącego tematy związane z kształtowaniem detalu architektonicznego.
  Architektura współczesna 1 Głównym celem kursu jest przedstawienie przeglądu głównych kierunków rozwoju współczesnej architektury na tle globalnych uwarunkowań środowiskowych, społecznych i kulturowych, a przede wszystkim zmian postępujących w ślad za rozwojem naukowo-cywilizacyjnym.
  Ergonomia Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami ergonomii, pomoc zrozumienia prawa budowlanego i zasad projektowania architektonicznego, poprzez przedstawianie źródeł części jego zapisów, opartych na ergonomii. Celem jest również uświadomienie konsekwencji złych decyzji projektowych w kontekście nieposzanowania zasad ergonomii.
  Fizyka budowli Wprowadzenie do fizycznych właściwości materiałów budowlanych i zjawisk fizycznych występujących w przegrodach budowlanych i całych budynkach z naciskiem na przenikanie ciepła i wilgoci. Rozwój praktycznej umiejętności projektowania odpowiednich rozwiązań materiałowych przegrody budowlanej w celu spełnienia przepisów prawa i uzyskania bezpiecznych, przyjaznych dla człowieka i środowiska warunków.
  Historia budowy miast Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią rozwoju osadnictwa i budowy miast począwszy od okresu Neolitu do XXI wieku. Studenci opanują wiedzę dotyczącą tego tematu, jak również nabędą umiejętności określania zasad i cech charakterystycznych kształtowania tkanki osadniczej i miejskiej w różnych uwarunkowaniach czasoprzestrzennych i kulturowych. W rezultacie opanowania ww. wiedzy studenci uzyskają podstawy teoretyczne dla umiejętności praktycznego sporządzania projektów urbanistycznych. Kompetencje społeczne – poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje planistyczne i świadomość ich wpływu na warunki i komfort życia mieszkańców miast i osiedli.
  Projekt architektoniczny 3 Celem edukacyjnym jest teoretyczne i praktyczne poznanie problemów projektowania budynków użyteczności publicznej, w szczególności dot. kształtowania układu funkcjonalno-przestrzennego oraz formy, z uwzględnieniem: kontekstu miejsca, skali i charakteru architektury, nowych tendencji w kształtowaniu zabudowy, aktualnych wymagań dotyczących kształtowania zabudowy, oświetlenia, nasłonecznienia i zagadnień funkcjonalnych, nowych tendencji w zakresie instalacji, konstrukcji, technologii, zagadnień obsługi komunikacyjnej.
  Socjologia mieszkalnictwa i miast Głównym celem wykładu jest nie tylko dostarczyć studentom wiedzę teoretyczną, ale także pokazać realny wpływ architektury i urbanizacji na mieszkańców miast i procesy społeczne. Studenci będą uczyć się socjologii miast na podstawie studiów przypadku miast i procesów społecznych. W trakcie zajęć zostaną przedstawione główne problemy społeczne współczesnych miast z całego świata. 4 główne cele kursu: 1. Zaprezentować studentom główne pojęcia i terminy oraz myśli socjologii miast. 2. Zachęcić do krytycznego myślenia w obszarze procesów społecznych. 3. Przedstawić główne problemy społeczne miast XXI wieku. 4. Zaprezentować relację między architekturą i urbanizacją a procesami społecznymi w mieście i jakością życia ich mieszkańców.
  Techniki modelarskie Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności właściwego przedstawienia formy przestrzennej przy pomocy dostępnych materiałów jak również poznanie nowoczesnych technik modelarskich wykorzystywanych w zawodzie architekta.

  VI semestr

  Architektura współczesna 2 Głównym celem kursu jest przedstawienie przeglądu głównych kierunków rozwoju współczesnej architektury na tle globalnych uwarunkowań środowiskowych, społecznych i kulturowych, a przede wszystkim zmian postępujących w ślad za rozwojem naukowo-cywilizacyjnym.
  Konstrukcje budowlane 3 Celem przedmiotu przekazanie podstawowych informacji z zakresu statyki i wytrzymałości materiałów. Studenci zostają zapoznani z zasadami modelowania konstrukcji w programach specjalistycznych.
  Praktyka zawodowa Zapoznanie się z problematyką i charakterem pracy w biurze architektonicznym, urbanistycznym, projektowania wnętrz, urzędzie (wydziały powiązane), itp. Praca nad poszczególnymi etapami tworzenia i zatwierdzania projektów architektonicznych.
  Projekt architektoniczny (specjalizacyjny-1) Temat 1 Celem edukacyjnym jest teoretyczne poznanie i praktyczne zastosowanie zasad projektowania budynku użyteczności publicznej w powiązaniu z otaczająca zabudową, środowiskiem naturalnym i społecznym. Studenci poznają typologię form obiektów o funkcjach publicznych, zasady harmonii architektury użyteczności publicznej o średniej skali, jakie rozwinęły się w XXI wieku, posiądą zdolność przeprowadzenia analizy terenu dla planowanego kompleksu w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz stworzenia formy przestrzennej budynku na bazie opracowanego schematu funkcjonalnego i racjonalnego układu konstrukcji, harmonijnie wpisującej się w otoczenie.
  Projekt architektoniczny (specjalizacyjny-1) Temat 2 Celem edukacyjnym jest teoretyczne poznanie i praktyczne zastosowanie zasad projektowania budynku użyteczności publicznej w powiązaniu z otaczająca zabudową, środowiskiem naturalnym i społecznym. Studenci poznają typologię form obiektów o funkcjach publicznych, zasady harmonii architektury użyteczności publicznej o średniej skali, jakie rozwinęły się w XXI wieku, posiądą zdolność przeprowadzenia analizy terenu dla planowanego kompleksu w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz stworzenia formy przestrzennej budynku na bazie opracowanego schematu funkcjonalnego i racjonalnego układu konstrukcji, harmonijnie wpisującej się w otoczenie.
  Projekt urbanistyczny (specjalizacyjny-1) temat 1 Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu teorii i praktyki urbanistycznej. Umiejętność kreowania wielofunkcyjnego zespołu urbanistycznego w skali miejskiej z uwzględnieniem złożonych uwarunkowań oraz powiązań funkcjonalno- przestrzennych. Wykształcenie u uczestników zajęć projektowych zdolności do aktywnego i kreatywnego odbioru otaczającej przestrzeni miejskiej.
  Projekt urbanistyczny (specjalizacyjny-1) temat 2 Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu teorii i praktyki urbanistycznej. Umiejętność kreowania wielofunkcyjnego zespołu urbanistycznego w skali miejskiej z uwzględnieniem złożonych uwarunkowań oraz powiązań funkcjonalno- przestrzennych. Wykształcenie u uczestników zajęć projektowych zdolności do aktywnego i kreatywnego odbioru otaczającej przestrzeni miejskiej.

  VII semestr

  Konserwacja i modernizacja budowli Podstawowym celem przedmiotu jest przedstawienie informacji na temat historii ochrony zabytków oraz zasad ochrony konserwatorskiej w Polsce jak również stworzenie projektu modernizacji. Podczas kursu przedstawione będą teorie, metody i podstawy prawne ochrony zabytków
  Organizacja i ekonomika procesu inwestycyjnego Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad związanych z kosztorysowaniem, zaczynając od polskiego prawa, poprzez literaturę przedmiotu aż po dobre praktyki i zasady sporządzania odpowiednich dokumentów. Studenci poznają rodzaje kosztorysów oraz praktyczne wskazówki, w jakim przypadku dany kosztorys powinien być stosowany. Ponadto zostają zaznajomieni z rodzajami kontraktów na roboty budowlane oraz z praktycznymi zaleceniami, kiedy który jest bardziej korzystny.
  Prawo  budowlane Zapoznanie studentów odnośnie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących podmiotów, przedmiotu i treści prawa administracyjnego oraz prawa budowlanego, planowania przestrzennego, procesu budowlanego i jego uczestników, odpowiedzialności w budownictwie. Wyrobienie umiejętności interpretacji przepisów prawa administracyjnego i samodzielnego sporządzania odwołania od decyzji administracyjnej i sporządzenia umowy o roboty budowlane.
  Projekt architektoniczny (specjalizacyjny-2) Temat 1 Celem edukacyjnym jest teoretyczne i praktyczne poznanie problemów projektowania budynków użyteczności publicznej, w szczególności dot. kształtowania układu funkcjonalno-przestrzennego oraz formy, z uwzględnieniem: kontekstu miejsca, skali i charakteru architektury, nowych tendencji w kształtowaniu zabudowy, aktualnych wymagań dotyczących kształtowania zabudowy, oświetlenia, nasłonecznienia i zagadnień funkcjonalnych, nowych tendencji w zakresie instalacji, konstrukcji, technologii, zagadnień obsługi komunikacyjnej.
  Projekt architektoniczny (specjalizacyjny-2) Temat 2 Celem edukacyjnym jest teoretyczne i praktyczne poznanie problemów projektowania budynków użyteczności publicznej, w szczególności dot. kształtowania układu funkcjonalno-przestrzennego oraz formy, z uwzględnieniem: kontekstu miejsca, skali i charakteru architektury, nowych tendencji w kształtowaniu zabudowy, aktualnych wymagań dotyczących kształtowania zabudowy, oświetlenia, nasłonecznienia i zagadnień funkcjonalnych, nowych tendencji w zakresie instalacji, konstrukcji, technologii, zagadnień obsługi komunikacyjnej.
  Projekt urbanistyczny (specjalizacyjny-2) Temat 1 Pogłębienie przez studentów umiejętności określania związków pomiędzy istniejącym zagospodarowaniem przestrzeni a nowymi funkcjami miasta. Zapoznanie studenta z zasadami projektowania złożonych struktur przestrzennych jednostek osadniczych, z uwzględnieniem współczesnych trendów w planowaniu przestrzennym.
  Projekt urbanistyczny (specjalizacyjny-2) Temat 2 Pogłębienie przez studentów umiejętności określania związków pomiędzy istniejącym zagospodarowaniem przestrzeni a nowymi funkcjami miasta. Zapoznanie studenta z zasadami projektowania złożonych struktur przestrzennych jednostek osadniczych, z uwzględnieniem współczesnych trendów w planowaniu przestrzennym.
  Proseminarium Celem edukacyjnym jest teoretyczne i praktyczne przeanalizowanie problemów dot. pisania pracy naukowej w powiązaniu z projektem dyplomowym inżynierskim; zapoznanie studenta z formalnymi wymaganiami jakie musi spełniać część pisemna pracy dyplomowej inżynierskiej.
  Infrastruktura techniczna i komunikacyjna Celem jest zapoznanie studenta z budową oraz podstawami projektowania infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, energetycznych, obsługi komunikacyjnej, systemów gospodarki odpadami - na obszarach miejskich i poza miejskich.
  Projekt wnętrz 1 Uświadomienie istoty projektowania wnętrz. Opanowanie umiejętności przekształcania wnętrz w zależności od potrzeb funkcjonalnych przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem wizualnych i estetycznych rozwiązań kompozycyjnych. Rozwijanie kreatywności w poszukiwaniu indywidualnego charakteru wnętrza, tworzeniu zaplanowanej atmosfery w odniesieniu do określonego zapotrzebowania funkcjonalnego obiektu, jak również z uwzględnieniem cech somatycznych i psychicznych użytkownika
  Terminologia zawodowa w języku angielskim Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fachową terminologią zawodową w języku angielskim; wykształcenie swobody wypowiedzi na tematy związane z architekturą, urbanistyką i branżami pokrewnymi; nauka prezentacji projektu, negocjacji rozwiązań, obrony projektu przy użyciu precyzyjnego języka zawodowego. Przygotowanie do opracowania części tekstowej pracy konkursowej w języku angielskim.
  Warsztat fotograficzny architekta Studenci poznają podstawowe teorie i założenia estetyczne fotografii. Doskonalą umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych. W warunkach studyjnych poznają specyfikę i wymogi techniczne merytoryczne i artystyczne komercyjnych lub indywidualnych zadań realizowanych na polu fotografii.

  VIII semestr

  Etyka zawodu architekta Poznanie zasad etyki zawodowej w działalności architektonicznej; zrozumienie relacji pomiędzy pracą zawodową architekta a etyką; Rozwój wartości humanistycznych i kulturowych.
  Ekologia i technologie energooszczędne - poziom zaawansowany Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi z zakresu technologii energooszczędnych wykorzystywanych w architekturze; podniesienie świadomości negatywnego wpływu rozwoju cywilizacyjnego na środowisko naturalne i uświadomienie zasadności wprowadzania rozwiązań proekologicznych w projektowaniu.
  Ochrona własności intelektualnej Zapoznanie studentów z wiedzą na temat regulacji i zasad prawa o ochronie własności intelektualnej; Zdobycie umiejętności interpretacji podstawowych instytucji prawa własności intelektualnej i umiejętności stosowania prawa autorskiego w praktyce; Wykształcenie kompetencji w zakresie stałego rozwijania wiedzy o prawie i o odpowiedzialności związanej z cywilnoprawną i karną ochroną przedmiotów prawa autorskiego i własności przemysłowej.
  Projekt dyplomowy Celem przedmiotu jest nauka projektowania na podstawie podstaw teoretycznych w samodzielnym procesie kształtowania struktury, z uwzględnieniem kontekstu i uwarunkowań technicznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych i środowiska.
  Projekt dyplomowy – uzgodnienia branżowe Celem przedmiotu jest przeprowadzenie 2-3 konsultacji branżowych w celu wyeliminowania błędów i podniesienia jakości dyplomu inżynierskiego.
  Projekt wnętrz 2 Rozwijanie kreatywności w poszukiwaniu indywidualnego charakteru wnętrza, tworzeniu zaplanowanej atmosfery w odniesieniu do określonego zapotrzebowania funkcjonalnego obiektu, który jest przedmiotem pracy inżynierskiej.
  Seminarium dyplomowe – metodyka pracy Celem podstawowym seminarium jest stworzenie podstaw metodycznych i merytorycznych dla właściwego opracowania pracy dyplomowej. Celem edukacyjnym jest teoretyczne i praktyczne przeanalizowanie problemów projektowania budynku, który jest przedmiotem pracy inżynierskiej, w szczególności dot. kształtowania układu funkcjonalno-przestrzennego oraz formy, z uwzględnieniem: kontekstu miejsca, skali i charakteru architektury, nowych tendencji w kształtowaniu zabudowy, aktualnych wymagań dotyczących kształtowania zabudowy, oświetlenia, nasłonecznienia, nowych tendencji w zakresie instalacji, konstrukcji, technologii, zagadnień obsługi komunikacyjnej.
 • mgr inż. Zuzanna Bartman

  Magister inż. architekt krajobrazu, absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członkini Stowarzyszenia Architektów Polski. Doświadczenie zawodowe zdobywała w latach 2013 – 2017 podczas praktyki zawodowej w Polsce w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Departamencie Ochrony Zabytków w Warszawie, w  pracowni krajobrazu Grima Architektura i Krajobraz w Warszawie współpracując przy projektach: Eko Park Uniwersytetu Gdańskiego i Park Zachodni w  Warszawie, oraz w Stanach Zjednoczonych w stanie Nowy Jork w firmie Summerhill Landscapes projektując i pełniąc nadzory nad realizacją prywatnych ogrodów rezydencjonalnych. Wiedzę o roślinach poszerzała pracując dla Polskiej Akademii Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie na stanowisku przewodnika po kolekcji roślin znajdujących się na terenie Ogrodu oraz w jego szklarniach i galeriach. W latach 2018 – 2020 samodzielny asystent w Katedrze Architektury Krajobrazu, WOBIAK, SGGW. W latach 2020 – 2021 zatrudniona na stanowisku inspektora ds. dokumentacji projektowej w Zarządzie Zieleni Miejskiej m.st. Warszawy. Od 2019 r. pracę projektanta łączy z nauczaniem architektury krajobrazu na kierunku Architektura na Wydziale Sztuki, Techniki i Komunikacji w  Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Współautorka projektów rewaloryzacji zabytkowych ogrodów założenia pałacowo – parkowego Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie: Ogrodu przy Białym Domu, zabytkowego Ogrodu wokół Pałacu Myślewickiego, ozdobnego kwietnika przy pawilonie Trou Madame, otoczenia Świątyni Diany z lokalizacją Omphalosa, Koncepcji Pawilonu chińskiego z klasycznym otoczeniem Ogrodu chińskiego, Ogrodu Modernistycznego Geometrycznego i Ogrodu Modernistycznego Naturalistycznego.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Tomasz Dziubecki

  Historyk sztuki i architektury. Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej Absolwent UKSW w 1981 – ukończenie studiów historii sztuki z tytułem magistra historii sztuki na ATK (UKSW) w Warszawie (temat pracy magisterskiej: „Nauczanie Maryi przez św. Annę” w malarstwie XVII i XVIII wieku w Polsce. Studium ikonograficzne, 1981; promotor: ks. prof. dr hab. Janusz St. Pasierb). 1993 – uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych na ATK (UKSW) w Warszawie (temat pracy doktorskiej: Ikonografia Męki Chrystusa w nowożytnej sztuce kościelnej w Polsce, 29/11/1993; promotor: ks. prof. dr hab. Janusz St. Pasierb). 

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr inż. arch. Mozahem Zin Eddin

  Od 1997 r. dr inż. arch. na Wydziale Architektury Uniwersytetu Al-Baath, od 2016 r. w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, od 2018 r. w  Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Ukończył studia na Politechnice Gdańskiej (1995). W latach 2008-2009 prodziekan do spraw naukowych Wydziału Architektury Uniwersytetu Al-Baath, 2009-2013 dziekan Wydziału Architektury Uniwersytetu Al-Baath. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu architektury i urbanistyki.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Julia Fałat

  Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim; ukończyła również podyplomowe studia Menedżera Kultury w SGH; doktorantka Polskiej Akademii Nauk; uzupełniała swoją wiedzę na stypendiach zagranicznych we Francji (Université Nancy 2 oraz Université de Poitires), w Finlandii (Jyväskylän yliopisto) oraz w Iranie (Imam Khomeini International University of Qazvin); doświadczenie zawodowe zdobywała we Francji w Musée Sainte-Croix w Poitiers oraz w Warszawie, w Pałacu Wilanowie.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr inż. arch. Michał Gołębiewski

  Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, od 2021 roku doktor w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Prowadzi badania w zakresie stosowania technologii materiałowo-budowlanych o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko i rozwiązań pro-ekologicznych w architekturze. Autor i współautor publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej i Akademii Finansów i Biznesu Vistula, współpracuje z Politechniką Gdańską, odbywał staż dydaktyczny na Uniwersytecie Victorii w Wellington. Prowadzi kursy fizyki budowli i budownictwa, a także przedmioty związane z problematyką zrównoważonego rozwoju i projektowania obiektów energooszczędnych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  prof. dr hab. inż. Krystyna Guranowska-Gruszecka


  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr inż. Magdalena Kłęk

  Absolwentka wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Doktor inżynier nauk technicznych w zakresie Geodezji i Kartografii. Rozprawę doktorską pt. Analiza deformacji wyznaczonych z obserwacji GPS dla podstawowych struktur geologicznych na obszarze Polski, obroniła w 2005 r. Nauczyciel akademicki, współautorka podręczników akademickich (Geodezja satelitarna – Jerzy Rogowski, Magdalena Kłęk, Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna cz. I – Jerzy Rogowski, Magdalena Kłęk), współautorka kilku referatów i prezentacji w zakresie geodezji wyższej, geodezji satelitarnej, geodynamiki.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Marzena Królikowska-Dziubecka

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce od 2001 r. Ukończyła studia historii sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie odbyła również studia doktoranckie. Były pracownik Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Od 2002 roku wykładowca akademicki na uczelniach wyższych m.in. od 2011 r. w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Od 2013 roku wykładowca AFiB Vistula na kierunku Architektura. Członek Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Członek indywidualny ICOM (The International Council of Museums). Stypendystka The British Council i Fundacji Lanckorońskich. Brała udział w konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.
  Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu historii sztuki. Opublikowała dwie książki i artykuły poświęcone życiu i twórczości architekta w służbie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Jana Chrystiana Kamsetzera. Brała udział w powstaniu Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego (rozdział w tej monografii), który ukazał się w 2021 r.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr inż. arch. Mariusz Pałaszewski

  Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Politechnice Poznańskiej. Specjalista w zakresie planowania i projektowania obiektów ochrony zdrowia; wieloletni wykładowca wielu uczelni (m.in. Politechnika Warszawska, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), były kierownik Zakładu Teorii budownictwa Szpitalnego CMKP; z Vistulą związany od 2017 r., promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych. Były stypendysta Rady Europy w Danii i Belgii; uczestnik wielu międzynarodowych kongresów dotyczących szpitalnictwa, autor referatów oraz wielu publikacji, także w językach angielskim, niemieckim i francuskim. Od ponad 40 lat członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, członek Międzynarodowej Federacji Szpitalnictwa. Wieloletni przedstawiciel Warszawy w konsorcjum średnich miast europejskich na temat planowania opieki zdrowotnej w terenach zurbanizowanych. Przez wiele lat był ekspertem i menadżerem projektów w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz w programie PHARE dotyczącym reformy ochrony zdrowia w Polsce.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr hab. inż. arch. Marta Tobolczyk 

  Architekt i nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w kilku polskich i zagranicznych uczelniach, w tym na macierzystym Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskała stopień dr. habilitowanego oraz tytuł profesora nadzwyczajnego; zaprojektowała kilkanaście energooszczędnych osiedli mieszkaniowych o nowatorskim, opatentowanym układzie zabudowy; projektuje również obiekty użyteczności publicznej i rezydencje; jest autorką licznych monografii i artykułów; interesuje się zarówno dawną, jak i współczesną architekturą światową, sprzyjają temu jej liczne podróże oraz dziesięcioletnia praca poza granicami kraju, m.in. w Stanach Zjednoczonych – jako profesor wizytujący w Iowa State University w Ames iw North Dakota State University w Fargo oraz jako profesor na Wydziale Architektury w Eastern Mediterranean University w Famaguście na Cyprze.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr inż. architekt, Dorota Wejchert-Gajczyk

  Artysta plastyk. Absolwentka Architektury na PW oraz ASP w Warszawie; ukończyła liczne studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, terapii sztuką, wiedzy o kulturze oraz coachingu biznesu; artystka malarka pasjonująca się akwarelą i suchymi pastelami; swoje prace prezentuje na licznych wystawach w całej Polsce; nauczycielka z pasją, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; tworzy liczne, autorskie programy edukacji artystycznej dla wszystkich grup wiekowych, opisując i publikując je w czasopismach naukowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr inż. arch. Karolina Zdrodowska

  Dyrektor programu kształcenia Architektura. Architekt-praktyk z doświadczeniem na wszystkich etapach procesu projektowego – od koncepcji, przez projekty budowlane, po tworzenie dokumentacji wykonawczej.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Kierunek Architektura (studia inżynierskie) został zaprojektowany tak, by jak najlepiej przygotować  studentów do późniejszej pracy w zawodzie. Po ośmiu semestrach nauki w Akademii Finansów i Biznesu Vistula będziesz gotowy do tworzenia własnych koncepcji architektonicznych. Dowiesz się, jak prowadzić własne biuro czy pracownię oraz jak chronić własność intelektualną i prawa autorskie.

  Podczas studiów szczególnie istotna jest nauka praktycznych umiejętności, które w przypadku Architektury oznaczają opanowanie specjalistycznych programów, niezbędnych do realizowania projektów zawodowych.

  Absolwenci studiów uzyskują tytuł inżyniera architekta.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Architektura.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA ARCHITEKTURY

  Zawodowa gotowość
  Będziesz przygotowany do tworzenia własnych koncepcji architektonicznych i urbanistycznych o indywidualnym charakterze. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i opanujesz specjalistyczne narzędzia. Nauczysz się świadomie wykorzystywać wyniesioną ze studiów wiedzę z zakresu technologii budowlanych, instalacyjnych i konstrukcyjnych.

  Biznesowe podejście
  Nauczysz się, jak zarządzać i prowadzić własną działalność gospodarczą, a dzięki wiedzy z zakresu autoprezentacji i marketingu dowiesz się, jak wyróżnić się wśród konkurencji.

  Globalne możliwości
  Nowoczesne spojrzenie na trendy w światowej architekturze i znajomość branżowej terminologii w języku angielskim sprawią, że studia na AFiB Vistula otworzą przed Tobą drzwi do kariery poza granicami Polski.

  JAKA PRACA PO STUDIACH ARCHITEKTURA?


  Po ukończeniu studiów na kierunku 
  Architektura  masz szanse zatrudnienia w wielu ciekawych miejscach, takich jak:

  • biura i pracownie projektowe – praca na stanowisku architekta;
  • firmy wykonujące grafiki, wizualizacje projektowe, grafiki filmowe, gry komputerowe – specjalista 3D;
  • firmy deweloperskie – asystent architekta, przedstawiciel handlowy, grafik;
  • urzędy miasta, gminy, powiatu – samorządy lokalne i zawodowe izby architektoniczne, urbanistyczne i budowlane;
  • teatry/studia telewizyjne – projektowanie i budowa scenografii do spektakli teatralnych, filmowych, programów tv – asystent scenografa;
  • firmy budowlane – projektant, przedstawiciel handlowy;
  • firmy zarządzające nieruchomościami – asystent pośrednika nieruchomości;
  • agencje reklamowe – grafik;
  • wydawnictwa – ilustrator;
  • biura projektujące przedmioty użytku codziennego i meble – asystent projektanta.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 6 000 zł 3 200 zł 680 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 3 000 € 1 600 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - obywatele spoza UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 4 500 € 2 350 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close