Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • W dobie globalizacji kluczowe znaczenie odgrywa świadomość kulturowa i znajomość języków obcych. Szczególnie istotna jest biegłość w języku angielskim, który dominuje w polityce, biznesie, nauce i dyplomacji. Posługuje się nim ponad półtora miliarda ludzi w ponad stu państwach. Jest też podstawowym językiem w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska.

  Kierunek Filologia angielska gwarantuje zdobycie kompetencji językowych oraz umiejętności niezbędnych w relacjach biznesowych i komunikacji międzykulturowej. To studia dla tych, którzy chcą opanować język angielski w stopniu biegłym i nauczyć się drugiego wybranego języka, na poziomie co najmniej B1. Program ma charakter praktyczny – jest nastawiony na interakcję, ćwiczenia i seminaria prowadzone w języku angielskim. Zajęcia uzupełniające przygotowują studentów do działania w międzynarodowym środowisku, niezależnie od wybranej branży.

  – Jeśli masz talent do języków, lubisz nawiązywać relacje i uczyć się w międzynarodowym środowisku, interesują cię inne kultury i tradycje, to znaczy, że masz atuty filologa i przyszłego eksperta od różnorodności i komunikacji międzykulturowej. Jeśli udoskonalisz na studiach swoje umiejętności językowe, poznasz zasady pracy zespołowej i podstawy działania międzynarodowych firm, z łatwością odnajdziesz się w świecie międzynarodowego biznesu.

  – Masz lekkie pióro, lubisz się zastanawiać nad najlepszym sposobem wyrażenia myśli, może nawet w kilku językach? Zapewne masz zadatki na dobrego tłumacza, dziennikarza portali zagranicznych i obcojęzycznych bądź redaktora wszelkiego rodzaju mediów w języku, który wybierzesz.

  – Nie boisz się publicznych wystąpień? A może chciałbyś usiąść w kabinie i tłumaczyć, co mówią inni? Śmiało możesz rozwijać karierę jako tłumacz ustny!

  – Uwielbiasz książki, filmy albo gry komputerowe? Umiesz tworzyć ciekawe opowieści, chciałbyś pisać scenariusze, nagrywać, tworzyć w kilku językach? Doszlifuj swoją znajomość języków i warsztat, a będziesz mógł dołączyć do świata pisarzy, artystów i innych twórców kultury.

  – Jeśli po prostu lubisz ludzi i chcesz dzielić się z nimi doświadczeniami i umiejętnościami, rozmawiać, razem grać, śpiewać, dyskutować i dzielić się wiedzą, możesz zostać świetnym nauczycielem języków.

  Zalety kierunku

  • Praktyczny profil: kładziemy nacisk na umiejętności i wiedzę praktyczną;
  • Wykładowcy uczelni to m.in. praktycy – tłumacze, menadżerowie kultury, pracownicy sektora wydawniczego;
  • Jesteśmy centrum egzaminacyjnym TOEIC oraz TOEFL (IBT), dzięki czemu egzamin; końcowy z praktycznego języka angielskiego pozwala na uzyskanie tych certyfikatów;
  • Wszystkie wykłady, zajęcia, warsztaty i seminaria mają formę interaktywną;
  • Program jest interdyscyplinarny, łączy naukę praktycznej znajomości języka angielskiego, wiedzę nt. kultur krajów obszaru anglojęzycznego z wypracowaniem umiejętności warsztatu zawodowego;
  • Warsztaty, ćwiczenia i seminaria są przygotowywane w oparciu o zainteresowania studentów;
  • Zajęcia cechuje kameralna atmosfera i indywidualne podejście do studentów;
  • Podczas studiów opanujesz drugi język obcy na poziomie B1;
  • Uczymy wykorzystywania nowych technologii w codziennej nauce i pracy;
  • Nasi studenci i wykładowcy tworzą dynamiczne, wielokulturowe środowisko.

   

  WYMAGANIA

  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego, musisz spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • zaliczyć egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,

  i/lub

  • posiadać certyfikat języka angielskiego na poziomie B1.

   

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • Biegła znajomość języka angielskiego, a do tego wiedza z zakresu rynku tłumaczeń i wydawniczego, mediów i organizacji wydarzeń kulturalnych – to wszystko zdobędziesz na kierunku Filologia angielska w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Odkryjesz z nami kulturę, historię, literaturę i media anglojęzycznego świata. Zdobędziesz też wiedzę z zakresu marketingu i biznesu oraz praktyczne doświadczenie zawodowe. Rozwiniesz kompetencje miękkie, w tym umiejętność prowadzenia dyskusji i przekonującej argumentacji. Nauczysz się strategii retorycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystasz je w każdej dziedzinie życia – zarówno w biznesie, jak i w działalności medialnej.

  Poziom znajomości języka angielskiego naszych absolwentów potwierdza finalny egzamin TOEIC, który pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu.

   

  KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

  WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

  • fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w tym wytworów kultury, tradycji krajów studiowanego obszaru językowego, teorii i szkół badawczych z dziedzin kulturoznawstwa i literaturoznawstwa oraz translatoryki
  • w zaawansowanym stopniu: zastosowania praktyczne znajomości podstawowego języka obcego w działalności kulturalnej i medialnej
  • podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
  • podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  • w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu filologii
  • wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej w dziedzinie odpowiadającej wybranej specjalizacji
  • podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania
  • różnych rodzajów działalności zawodowej związanych z pracą w zawodach filologicznych

  UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

  • komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii
  • komunikować się z otoczeniem międzykulturowym wykorzystując posiadaną wiedzę filologiczną, budując więzi kulturowe oraz wspierając różnorodność
  • brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich
  • posługiwać się podstawowym językiem obcym na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
  • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, rozwijać umiejętności językowe oraz umiejętności komunikacyjne
  • wykorzystywać posiadaną wiedzę wykonując zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z filologią w warunkach nie w pełni przewidywalnych
  • wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację utworów kultury i literatury studiowanego obszaru z użyciem właściwej terminologii i metod
  • wykorzystywać posiadaną wiedzę w rozwoju i popularyzacji kultury i literatury studiowanego obszaru
  • świadomie i twórczo stosować zdobytą wiedzę – wyszukiwać, selekcjonować, oceniać, analizować i dokonywać syntezy informacji z różnych źródeł wiedzy poprzez zastosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

  • krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w zakresie filologii
  • uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
  • wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, aktywnego udziału w życiu kulturowym społeczeństwa
  • inicjowania działania na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
  • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu w działalności zawodowej powiązanej z filologią.

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na wiedzę praktyczną, dlatego podczas trzyletnich studiów odbędziesz sześciomiesięczne praktyki zawodowe (łącznie 750 godzin, 30 ECTS). Praktyki będziesz mógł wykonać w agencjach tłumaczeniowych, instytucjach kultury, w sektorze edukacji lub w różnego rodzaju firmach wydawniczych, korporacjach i instytucjach o profilu międzynarodowym. Podstawowym kryterium doboru miejsca praktyk jest korzystanie z języka angielskiego w codziennych czynnościach. W ramach powiązanych z praktykami konsultacji nauczysz się podstaw związanych z funkcjonowaniem wybranej przez studenta branży, jak również umiejętności niezbędnych do znalezienia pracy po ukończeniu studiów: wyszukiwania ofert pracy, pisania CV, tworzenia własnego wizerunku i profilu zawodowego w mediach społecznościowych i serwisach HR oraz efektywnego przygotowania aplikacji w sprawie pracy. Tym samym zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe oraz umiejętności odnajdywania się na dynamicznym rynku pracy. Po ukończeniu tak zorganizowanych praktyk, z łatwością znajdziesz pracę.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Wykładowcy kładą nacisk na praktyczne zajęcia, dzięki którym poprawisz swoją znajomość języka. Dla osób zainteresowanych pracą tłumacza prowadzimy warsztaty przekładu, zarówno tekstów biznesowych i specjalistycznych, jak i literackich.

  Zajęcia z nauki języka uzupełnione są wiadomościami o kulturze i historii krajów anglosaskich. Zawartość kursów wykracza poza kanon, a studenci zdobywają podstawową wiedzę o najważniejszych cechach współczesnej literatury i kultury, wysokiej i popularnej. To wszystko podczas dyskusji i warsztatów, ukierunkowanych na kształcenie zaawansowanych umiejętności krytyczno-analitycznych. Zajęcia te opracowywane są w oparciu o zainteresowania i potrzeby studentów.

  Studenci nabywają szereg umiejętności związanych z pracą w segmencie medialnym: redakcji i tworzenia tekstów, opracowania różnego rodzaju materiałów medialnych, zarówno tekstowych jak i wizualnych, krytycznej analizy i interpretacji tekstów, efektywnej komunikacji w nowych mediach.

  TREŚCI PROGRAMOWE

  I. Practical English Component

  –       Accents in English (3 ECTS)

  Przedmiot poświęcony jest aspektom wymowy w języku angielskim. Celem kursu jest zapoznanie studentów z osobliwościami w artykulacji poszczególnych głosek a także z ogólną teoretyczną wiedzą o fonetyce i fonologii j. angielskiego. Przedmiot skupia się również na różnicach w wymowie poszczególnych krajów anglojęzycznych.

  –       English Grammar & Style 1-4 (14 ECTS)

  Cel przedmiotu: powtórzenie i opanowanie struktur gramatycznych. Szczególny nacisk kładziony jest na doskonaleniu praktycznych umiejętności pod kątem kontekstowej gramatyki i świadomości różnic w znaczeniu z niej wynikających. Zajęcia umożliwiają studentom podwyższenie poziomu języka, jak i identyfikacji i eliminowania podstawowych błędów, które utrudniają zrozumienie i efektywną komunikację swoich opinii uczuć i intencji po angielsku.

  –       Effective communication: writing, design and presentation (3 ECTS)

  Celem zajęć jest wykształcenie u studentów umiejętności pisania tekstów różnego typu i prezentowania własnych poglądów w atrakcyjny i przekonujący sposób. Ostatecznym celem jest osiągnięcie płynnego i pewnego siebie posługiwania się j. angielskim.

  –       English in Corporate Culture (4 ECTS)

  Zajęcia są wprowadzeniem do segment zajęć z Business English. Obejmuje role angielskiego, jako lingua franca w świecie biznesu, przedstawiając najważniejsze sytuacje, w których jest on użyteczny. Co z kolei pomoże studentom rozwinąć podstawy słownictwa biznesowego.

  –       Oral Communication (6 ECTS)

  Celem zajęć jest rozwijanie zdolności mówienia po angielsku, w sytuacjach zarówno formalnych jak i nieformalnych, a także rozwój umiejętności słuchania. Celem zajęć jest również zwrócenie uwagi studentów na dalsze możliwości rozwoju ich umiejętności mówienia i słuchania w j. angielskim.

  –       Reading and Discussion (6 ECTS)

  Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w świat literatury i podstaw analizy tekstów przez aktywne dyskusje na forum grupy i zadania, przygotowujące studentów do niezależnej pracy nad różnorodnymi tekstami literackimi w przyszłości.

  –       Rhetoric, Debating and Presentation Analysis (3 ECTS)

  Zajęcia zapoznają studentów z podwalinami retoryki, ucząc ich podstawowych technik prezentowania rozmaitych idei.  Kurs będzie zawierał segment poświęcony prowadzeniu debaty (w tym umiejętności reagowania na argumenty współrozmówcy). W tym celu zajęcia będą się skupiać na opanowaniu technik i zabiegów retorycznych, jak również na analizie zawartości wypowiedzi ustnych i pisemnych (w kontekście politycznym, społecznym i kulturowym).

  –       English in Literature, Film and the Arts (4 ECTS)

  Zajęcia zapoznają studentów z autentycznymi materiałami z kontekstu kulturowego krajów anglojęzycznych, poprzez które rozwiną oni swoje umiejętności dyskusji i słownictwo.

  –       Textual Analysis (6 ECTS)

  Celem tych zajęć jest przedstawienie podstawowych technik i strategii analizy tekstów.
  Celem nadrzędnym jest nauczenie studentów umiejscawiania tekstów w kontekście kulturowym, identyfikowania ważnych detali o charakterze kulturowo-społecznym lub politycznym. Drugim celem jest nauczenie studentów przykładania szczególnej uwagi do analizowania języka i stylu tekstów. Trzecim celem jest zwrócenie uwagi studentów na narratologiczne schematy i środki wyrazu. Ostatecznym celem jest wprowadzenie ram metodycznych dla sposobów interpretacji.

  –       Public Speaking and Presentations (4 ECTS)

  Cele zajęć: nauczenie studentów najefektywniejszych metod prezentowania akademickich i nieakademickich treści podczas publicznych prezentacji i przemówień, zarówno z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych jak i bez ich udziału.

  –       English for Writers (3 ECTS)

  Zajęcia wprowadzają ważne strategie pisania, które przydają się przy tworzeniu tekstów literackich i publicystycznych. Duża uwaga będzie zwracana na stylistykę j. angielskiego i wpływ poszczególnych styli na czytelników. Zajęcia pomogą studentom kreatywnie rozwijać swoje umiejętności językowe.

  –       Business Vocabulary and Use 1-2 (6 ECTS)

  Studenci rozwiną słownictwo biznesowe (zarówno w komunikacji ustnej jak i pisemnej) obejmujące podstawowe pojęcia używane we współczesnej praktyce biznesowej.

  –       Professional Editing Skills (3 ECTS)

  Zajęcia będą praktycznym wprowadzeniem do warsztatu redaktorskiego, przygotowującym studentów do pisania tekstów naukowych. Zapozna studentów z aspektami pisania w MS Word; sposobami formatowania bibliografii, umieszczania w tekście ilustracji, tabeli i wykresów, budowania i formatowania poprawnych indeksów itd.

  –       Discursive Techniques in Speech and Writing (3 ECTS)

  Zajęcia rozwiną umiejętności nabyte podczas zajęć z “Rhetoric, Debating and Presentation Analysis”. Studenci będą zaangażowani w szczegółowe analizy metod dyskursywnych używanych przez pisarzy i mówców; nauczą wykorzystywać je we własnych wypowiedziach. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do tworzenia dobrze uargumentowanych tekstów i przemówień.

  –       Critical Thinking Seminar (3 ECTS)

  Zajęcia, prowadzone w formie seminarium, będą angażować studentów w krytyczne analizy złożonych tekstów w ich kontekście kulturowym. Teksty omawiane na zajęciach często poruszają tematy kontrowersyjne, od studentów będzie oczekiwane zastosowanie krytycznego i analitycznego osądu oraz umiejętność stworzenia spójnej i obiektywnej wypowiedzi zwrotnej.

  –       Introduction to Research Methods in Humanities (2 ECTS)

  Cel zajęć: wprowadzenie w podstawowe techniki pisania tekstów akademickich; nauczenie studentów strategii prowadzenia badań naukowych i przygotowanie ich do pisania prac dyplomowych.

  –       Debate and Persuasion Skills (3 ECTS)

  Zajęcia rozwiną umiejętności nabyte podczas zajęć z “Rhetoric, Debating and Presentation Analysis”. Będą się skupiać na technikach przekonywania, przydatnych zwłaszcza podczas debat publicznych. Od studentów będzie wymagane przygotowanie dobrze uargumentowanych prezentacji. Zajęcia nauczą studentów rozpoznawać rodzaje najczęstszych błędów logicznych i najskuteczniejsze metody adresowania ich w trakcie debaty.

  –       Business Communication 1-2 (5 ECTS)

  Zajęcia przygotują studentów do funkcjonowania w kontekście biznesowym poprzez nauczenie ich skutecznej komunikacji biznesowej, nie tylko pod katem słownictwa, ale i strategii komunikacyjnych, które zwiększą ich szanse na rynku pracy.

  –       Advanced Textual Analysis (3 ECTS)

  Celem tego przedmiotu jest wykształcenie zaawansowanych umiejętności czytania oraz nauczenie studentów szczegółowej analizy, krytycznego i analitycznego myślenia, wnikliwego interpretowania tekstu. Studenci będą też proszeni o stworzenie tekstów krytycznych, prezentując w nich znajomości technik analizy tekstu.

  –       Praktyki zawodowe (30 ECTS)

  Cel: praktyki z biurach tłumaczeniowych, szkołach językowych, instytucjach kulturowych, korporacjach i firmach, spółkach wydawniczych, w których posługiwanie się j. angielskim na poziomie zaawansowanym jest niezbędne. Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z danej dziedziny oraz zdolności organizacyjnych, komunikacyjnych itp.

   

  II. Pozostałe przedmioty obowiązkowe

  –       Strategies of Foreign Language Learning (3 ECTS)

  Zajęcia przedstawią zarys przeszłych i obecnych trendów teorii nauki języków obcych, ze szczególnym naciskiem na charakter praktyczny najbardziej powszechnych strategii. Zajęcia pokażą studentom jak wykorzystywać różnorodne metody nauczania, niezbędne do efektywnego doskonalenia i wdrażania umiejętności posługiwania się językiem.

  –       Information Technologies  (2 ECTS)

  Cel zajęć: poszerzenie praktycznych umiejętności używania nowoczesnych urządzeń i technologii informatycznych w procesie zdobywania i dystrybucji ogólnych informacji z dziedziny edukacji.

  –       Language in Intercultural Communication 1-2 (8 ECTS)

  Cel zajęć: wprowadzenie kluczowych pojęć związanych z teorią komunikacji międzykulturowej; przedstawienie ich kontekstu w literaturze brytyjskiej i amerykańskiej; rozwój kompetencji komunikacyjnych; przyjrzenie się roli kultury w relacjach językowych i międzyludzkich; przedstawienie różnorodnych spojrzeń na kulturę brytyjską i amerykańską z punktu widzenia osób z innych kultur, a także wizję świata z punktu widzenia kultury krajów anglojęzycznych.

   

  III. ZAJĘCIA DO WYBORU

  –       Drugi język obcy 1-4 (16 ECTS)

  Cel zajęć: zdobycie podstawowych umiejętności językowych z drugiego języka obcego (zwykle j. hiszpański, niemiecki lub chiński) na poziomie B2. Gramatyka, słownictwo, umiejętności czytania i dyskusji, umiejętności słuchania i mówienia będą stale rozwijane na przełomie 4 semestrów.

  Zajęcia w ramach specjalizacji Medioznawstwo i Biznes Międzynarodowy

  –       Introduction to Business Writing (4 ECTS)

  Zajęcia będą się skupiać na praktyce pisania tekstów natury biznesowej: wniosków, ofert, korespondencji biznesowej, negocjacji pisemnych, CV, skarg i reklamacji, kontraktów i umów handlowych.

  –       British and American Media (4 ECTS)

  Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi pojęciami z dziedziny dziennikarstwa, w formie analizy porównawczej Brytyjskich i Amerykańskich mediów. Zajęcia będą się skupiać na użyciu języka w produkcjach medialnych i na skuteczności i wiarygodności przekazu. Również omawiane będą specyficzne dla mediów zjawiska kulturowe, takie jak memy i subkultury internetowe.

  –       Language of Business Negotiations (4 ECTS)

  Cel zajęć: przedstawienie podstaw negocjacji biznesowych i kluczowego słownictwa niezbędnego do ich prowadzenia. Studenci nauczą się umiejętnie działać w ich kontekście i będą przygotowani do ustnego tłumaczenia podczas różnych spotkań biznesowych, a także przygotowywania dokumentów i korespondencji w pisemnych negocjacjach biznesowych.

  –       Psychology of Communication (4 ECTS)

  Zajęcia wprowadzą studentów w podstawowe pojęcia związane z dziedzina psychologii komunikacji, skupiając się na kontekście społecznym. Teorie i pojęcia będą dyskutowane pod katem środowiska biznesowego i kultury korporacyjnej. Zajęcia będą zawierały także część praktyczną, pozwalając studentom studiować różnorodne zachowania w kulturze biznesu.

  –       New Media Communication Techniques (4 ECTS)

  Zajęcia będą poświęcone Nowym Mediom. Omawiane będą relacje kultury, mediów i wpływu komunikacji na tworzenie świata powiązanego z technologią. W szczególności będzie omawiany wpływ mediów społecznościowych na kulturę i społeczeństwo, nowe formy mowy politycznej, manipulacje zezwoleń, a także nowe możliwości i wyzwania zarówno dla biznesu, jaki i dziennikarstwa.

  –       Content Management / New Technologies in Publishing (4 ECTS)

  Zajęcia maja przygotować studentów do znalezienia pracy w branży wydawniczej. Obejmą one zarówno treści drukowane jak i internetowe, przedstawią kluczowych wydawców polskich i zagranicznych, a także omówią podstawowe pojęcia niezbędne do poruszania się na rynku wydawniczym.

  –       Language in Advertisement (3 ECTS)

  Zajęcia będą się skupiać na szczególnych cechach języka używanego w reklamach, studiowanie schematów komunikacyjnych używanych w różnego rodzaju mediach. Studenci zostaną krótko wprowadzeni w różnorodne techniki reklamy, z naciskiem na ich aspekt językowy. Zajęcia przygotują studentów do prowadzenia dalszych badań nad strategiami i zasadami reklamy, a także uświadomią im potencjał wpływu na świadomość człowieka zawarty w języku.

  –       Trends in Media Communication (3 ECTS)

  Zajęcia skupiają się na komunikacji masowej. Ich celem jest zapewnienie studentom narzędzi teoretycznych i praktycznych, które ułatwią im zrozumienie zjawiska powstawania nowych form komunikacji medialnej. Szczególna uwaga będzie poświęcona nowym mediom, ale starsze formy także zostaną objęte kursem, pod kątem konwergencji mediów i strategii adaptacji, które umożliwiają ich dalsze istnienie we współczesnym świecie.

   

  Zajęcia w ramach specjalizacji Translatoryka

  –       Introduction to Translation Studies (4 ECTS)

  Cel zajęć: przedstawienie kluczowych problemów w historii przekładu. Studenci nauczą się najważniejszych pojęć z dziedziny translatoryki i prześledzą proces rozwoju technik tłumaczenia na przestrzeni wieków. Po zakończeniu kursu studenci będą w stanie identyfikować i stosować w praktyce poznane metody i strategie.

  –       Business Translation Techniques 1-2 (8 ECTS)

  Cel zajęć: pogłębianie słownictwa biznesowego dotyczącego podstawowych pojęć działalności gospodarczej oraz obyczajów panujących we współczesnych korporacjach, przedstawienie podstawowych technik tłumaczeniowych i rozwój umiejętności tłumaczenia poprzez praktykę.

  –       Translation in Context 1-2 (8 ECTS)

  Tłumaczenia mogą być uważane za formę komunikacji międzykulturowej, blisko związaną z kontekstem kulturowym zarówno języka docelowego jak i języka oryginalnego. Zajęcia będą się skupiać na kontekście kulturowo-historycznym oraz konwencjach gatunkowych. Skupi się na szczególnych uwarunkowaniach kulturowych, które definiują pojęcie tekstu w danym języku i wymagają zastosowania poszczególnych praktyk i strategii w przekładzie.

  –       Oral Translation Skills (4 ECTS)

  Zajęcia te rozwiną umiejętność tłumaczenia ustnego. Techniki tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego będą omawiane i ćwiczone. Studenci będą także analizować krytycznie gotowe tłumaczenia profesjonalistów (tłumaczenie filmowe, na konferencjach, spotkaniach itd.).

  –       New Technologies in Translation (3 ECTS)

  Zajęcia te będą prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii do pomocy w tłumaczeniach. Podczas ćwiczeń zostaną wprowadzone i przećwiczone specjalistyczne programy do tłumaczeń.

  –       Literary Translation (3 ECTS)

  Cel zajęć: rozwinięcie technik i strategii tłumaczenia tekstów literackich i filmów. Przedmiot ma na celu wprowadzenie praktycznego stosowania teorii przekładu poznanej na zajęciach Introduction to Translation. Studenci będą mogli nauczyć się stosowania słownictwa w różnorodnych kontekstach i poszerzać praktyczne umiejętności tłumaczenia.

   

  Zajęcia w ramach specjalizacji Kultura i literatura krajów anglojęzycznych

  –       History of the Anglophone Countries (4 ECTS)

  Cel przedmiotu: przedstawienie głównych wydarzeń w historii i kulturze miejsc anglojęzycznych. Po ukończeniu kursu studenci będą w stanie odnaleźć informacje o kulturze i historii anglojęzycznego świata; interpretować teksty kultury; stawiać tezy badawcze na temat kluczowych problemów w tej dziedzinie.

  –       Readings in British Literature (4 ECTS)

  Przedmiot wprowadza najważniejsze prace brytyjskiej literatury na przestrzeni wieków (VII – XIX w.). Studenci będą czytać i studiować teksty poczynając od okresu wczesnych Anglo-Saksów, poprzez średniowieczne romanse arturiańskie, dramat i poezję Renesansu, poezję metafizyczną, powieść (od jej powstania aż po rozkwit Realizmu) i poezję z okresu Romantyzmu. Najważniejsze pojęcia literackie będą przedstawione i omawiane na zajęciach. Ćwiczenia będą obejmować dogłębną analizę (close reading) wybranych tekstów.

  –       Readings in American Literature (4 ECTS)

  Kurs ten zawiera analizę tekstu oraz dyskusje i interpretacje wybranych tekstów z literatury amerykańskiej, od jej początków aż do końca XIX wieku. Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy studentów na temat amerykańskiej literatury i kultury, oraz nauczenie studentów czytania tekstów literackich z pełną świadomością ich historycznego kontekstu. Kurs ten rozwija też umiejętności władania językiem angielskim (czytanie i mówienie).

  –       Introduction to Film Studies (4 ECTS)

  Zajęcia te wprowadzają studentów w historię i zakres filmoznawstwa. Zaadresuje estetykę kina i jego wymiar kulturowy oraz przedstawi przegląd kluczowych teorii krytyki filmowej. Celem praktycznym będzie zaangażowanie studentów w analizę i krytykę filmów, a także naukę omawiania konkretnych dzieł ze zróżnicowanych perspektyw.

  –       Journalistic and Critical Writing (4 ECTS)

  Kurs ten przygotowuje studentów do pisania tekstów krytycznych i dziennikarskich poprzez wprowadzenie zasad i praktyk dziennikarskich oraz podstaw krytyki filmowej i literackiej. Pokrywa to następuje tematy: znajdywanie tematów i historii, jako podstawy dla tekstów; gromadzenie informacji poprzez badania i wywiady; przygotowanie stylistycznie spójnej struktury (początki, zakończenia, przekaz kluczowy); prowadzenie wywodu / narracji angażującej czytelnika. Studenci będą pracować nad ciągłym doskonaleniem tekstów pod względem treści i formy.

  –       Textual Analysis and Close Reading Techniques (4 ECTS)

  Przedmiot ten wprowadza metodę interpretacji tekstów Close Reading, rozwija umiejętności zdobyte przez studentów podczas kursu Advanced Textual Analysis (PE). Pozwoli to studentom na stosowanie aparatu krytycznego, skupi się jednak bardziej na przygotowaniu studentów do prowadzenia niezależnych analiz fragmentów tekstu i budowania własnych interpretacji.

  –       Introduction to Creative Writing (3 ECTS)

  Przedmiot angażuje studentów kreatywnie, zapewniając podstawy potrzebne do rozpoczęcia pisania literackich tekstów. Kurs ten wykorzystuje analizę kanonicznych tekstów do wykazania efektywnych chwytów i zabiegów stylistycznych. Studenci będą pisać, analizować, redagować i krytykować prace stworzone przez siebie nawzajem.

  –       Contemporary Literature of the Anglophone World (3 ECTS)

  Przedmiot ten wprowadza najważniejsze brytyjskie i amerykańskie dzieła literackie z okresu XX i XXI wieku. Studenci będą czytać i studiować teksty Virginii Woolf oraz Jamesa Joyca; dyskutować o strukturze prozy modernistycznej; poznawać wiersze T.S. Eliota, Ezry Pounda i e.e. cummingsa, jako przykłady poezji modernistycznej; czytać prozę postmodernistyczną (Lodge, Spark, Fowles, Nabokov, Carter) oraz dzieła opublikowane o ostatnich dekadach (McEwan, Barnes, Banville, itd.). Pojęcia modernizmu, postmodernizmu, metafikcji, metafikcji historiograficznej, itp. będą zdefiniowane i wyjaśnione na przykładach.

  IV. Seminaria

  –       Proseminarim (1 ECTS)

  Cele kursu: wprowadzenie formalnych wytycznych i podstawowych zaleceń dotyczących pracy dyplomowej.

  –       Seminaria licencjackie 1-2 (8 ECTS)

  Seminaria licencjackie są prowadzone przez wybranego przez studentów promotora w trzech obszernych dziedzinach: literatura i kultura, medioznawstwo lub translatoryka.

  • Seminaria z literatury i kultury mają na celu zwiększenie świadomości studentów o roli kultury i literatury w społeczeństwie, przybliżenie podstaw teoretycznych, oraz omówienie przykładowych tekstów literackich i kulturowych. Dziedziny badań: brytyjska i amerykańska kultura wysoka i popularna, wliczając kino, muzykę pop, tradycje i zwyczaje, sporty itp.; literatura brytyjska i amerykańska oraz krajów Wspólnoty Narodów, literatura fabularna postkolonialna; historia i polityka Wielkiej Brytanii, Ameryki i Wspólnoty Narodów.
  • Seminaria z translatoryki przedstawią podstawowe strategie analizowania tłumaczeń tekstów literackich, publicystycznych, akademickich lub biznesowych.
  • Seminaria z medioznawstwa skupią się na teorii i praktyce współczesnych mediów, a prace dyplomowe mogą stanowić zarówno analizę krytyczną wytworów medialnych, jak i rozmaite projekty (esej wideo lub inny projekt audi-wizualny, studium porównawcze, projekt w mediach społecznościowych itd.).

  Na każdej specjalizacji studenci będą czytać, analizować, interpretować, oceniać i dyskutować na forum o pierwotnych i wtórnych źródłach, ćwiczyć zróżnicowane metody badań i strategie w celu rozwijania swojego warsztatu badawczego.

  Programme structure - BA, full time

  Pobierz

  Programme structure - BA, part time

  Pobierz
 • Na 4 semestrze Filologii Angielskiej studenci wybierają jedną z trzech specjalności:

  • Medioznawstwo i biznes międzynarodowy
  • Translatoryka
  • Kultura i literatura krajów anglojęzycznych

  SPECJALNOŚĆ: MEDIOZNAWSTWO I BIZNES MIĘDZYNARODOWY 

  Specjalizacja stworzona dla tych, którzy szukają swojego miejsca na rynku globalnym poprzez zrozumienie współczesnych mediów i nowych sposobów komunikacji. Kurs ten pozwoli studentom doświadczyć dynamiki mediów i nauczyć się efektywnej komunikacji w biznesie.

  Zajęcia w ramach specjalizacji:

  • Introduction to Business Writing (4 ECTS)
  • British and American Media (4 ECTS)
  • Language of Business Negotiations (4 ECTS)
  • Psychology of Communication (4 ECTS)
  • New Media Communication Techniques (4 ECTS)
  • Content Management / New Technologies in Publishing (4 ECTS)
  • Language in Advertisement (3 ECTS)
  • Trends in Media Communication (3 ECTS)

   

  SPECJALNOŚĆ: TRANSLATORYKA

  Rozpoczniesz przygotowania do pracy tłumacza i zostaniesz wyposażony w zestaw praktycznej wiedzy. Nauczysz się m.in. angielskiego języka biznesowego i będziesz wiedział, jak wykorzystać go w praktyce zawodowej. Poznasz także techniki tłumaczenia pisemnego i ustnego dla różnych branż.

  Zajęcia w ramach specjalizacji:

  • Introduction to Translation Studies (4 ECTS)
  • Business Translation Techniques 1-2 (8 ECTS)
  • Translation in Context 1-2 (8 ECTS)
  • Oral Translation Skills (4 ECTS)
  • New Technologies in Translation (3 ECTS)
  • Literary Translation (3 ECTS)

   

  SPECJALNOŚĆ: KULTURA I LITERATURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH W KONTEKŚCIE GLOBALNYM

  Zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i różnorodności kulturowej krajów anglosaskich, a także poznasz specyfikę rynku wydawniczego. Zajęcia w ramach specjalizacji:

  • Introduction to Film Studies (4 ECTS)
  • Readings in British Literature (4 ECTS)
  • Readings in American Literature (4 ECTS)
  • History of the Anglophone Countries (4 ECTS)
  • Journalistic and Critical Writing (4 ECTS)
  • Textual Analysis and Close Reading Techniques (4 ECTS)
  • Introduction to Creative Writing (3 ECTS)
  • Contemporary Literature of the Anglophone World (3 ECTS)
 • Andrzej Weseliński

  prof. dr hab. Andrzej Weseliński

  Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (1990-2014). Były dyrektor Instytutu Anglistyki UW oraz kierownik Zakładu Literatury Angielskiej. Od 2006 r. prof. zw. d. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, a od 2014 r. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. W latach 2007-2011, 2014-2017 Dziekan Wydziału Filologii AFiB Vistula. Autor książek i artykułów naukowych z zakresu literatury, kultury brytyjskiej i amerykańskiej. Visiting Professor na uniwersytetach brytyjskich i amerykańskich, m.in. University of Notre Dame, Indiana, University College London, uczestnik międzynarodowych konferencji i programów badawczych. Założyciel pisma ANGLICA: An International Journal of English Studies, autor i współautor kilkudziesięciu programów edukacyjnych emitowanych przez Telewizję Polską i Polskie Radio. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. Ekspert Narodowego Centrum Nauki. Koordynator zespołu autorów haseł z zakresu literatury anglojęzycznej do Wielkiej Encyklopedii PWN (wyd. najnowsze). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat konkursu BBC European Service. Stypendysta American Council of Learned Societies oraz British Council. W działalności naukowej zajmuje się badaniami z zakresu literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego.

  Irena Księżopolska

  dr Irena Księżopolska

  Dyrektor Programu Kształcenia Filologia Angielska. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, literaturoznawczyni, zajmująca się głównie literaturą współczesną oraz komparatystyką; autorka monografii The Web of Sense: Patterns of Involution in Selected Works of Virginia Woolf and Vladimir Nabokov (2012), jak również ponad 30 artykułów naukowych na tematy literatury, kultury i filmoznawstwa; wykłada literaturę i kulturę brytyjską oraz amerykańską; tłumaczka (j. angielski i rosyjski); współredaktorka pracy zbiorowej (wraz z dr Mikołajem Wiśniewskim) Vladimir Nabokov and the Fictions of Memory (2019). Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w roku 2018-2019, dzięki czemu przeprowadziła badania archiwalne w Harry Ransom Center (Austin, Texas) nad rękopisami Iana McEwana. Wyniki tych badań stanowić będą część powstającej rozprawy habilitacyjnej na temat twórczości pisarza.

  Carlo Comanducci

  dr Carlo Comanducci

  Studiował literaturę włoską oraz kulturoznawstwo i filmoznawstwo we Włoszech na Uniwersytecie w Genui, a później w Anglii otrzymał stopień magistra filologii z filmoznawstwa oraz obronił doktorat na University of Birmigham. Po ukończeniu studiów mieszkał i prowadził badania we Francji jako niezależny naukowiec oraz na Węgrzech w archiwach OSA w Budapeszcie. Prowadzi zajęcia na AFiB Vistula od roku 2017, na studiach licencjackich i magisterskich. Zajmuje się studiami nad filmem, interesuje go wszystko, co dziwne i niesforne. Opublikował monografię Spectatorship and Film Theory: The Wayward Spectator w wydawnictwie Palgrave Macmillan w roku 2018, oraz szereg artykułów na pograniczu badań filmowych a teorii podmiotowości i władzy. Również w 2018 w wydawnictwie Brill wyszła praca zbiorowa nt. sztuki opowiadania i narracji, którą współredagował wraz z Alexem Wilkinsonem, pt. The Matter of Telling. Obecnie pracuje nad książką o idei gestu w filozofii Giorgio Agambena i kinie Yorgosa Lanthimosa, oraz, szerzej, o geście na styku kina, literatury, myśli anarchistycznej i teorii krytycznej.

  Hanna Dziczek-Karlikowska

  dr Hanna Dziczek-Karlikowska

  Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Językoznawstwa uzyskany w 2007 r. na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz od 2014 r. współpracownik Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Wcześniej, wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce, lektor na Politechnice Warszawskiej i wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1996 r. Naukowo zajmuje się fonologią i fonetyką języka angielskiego, praktycznym zastosowaniem obu tych dyscyplin, między innymi w reklamie, a także teorią przekładu i aspektami kulturowymi w przekładzie. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu wpływu rodzimych procesów fonologicznych na naukę języka obcego, praktycznego wykorzystania transkrypcji fonetycznej, między innymi przez copywriterów i wykonawców angielskich utworów muzycznych przez Polaków.

  Aleksandra Zuzanna Leniarska

  mgr Aleksandra Zuzanna Leniarska

  Doktorantka na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, pisze pracę o realizmie we współczesnej powieści amerykańskiej pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Graff. Absolwentka makrokierunku na Wydziale Neofilologii UW (studia na kierunkach Anglistyka, Romanistyka, Iberystyka) oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Jej zainteresowania naukowe obejmują teorię literatury, komparatystykę, współczesną literaturę amerykańską, oraz analizę popkultury. Jako dziennikarka współpracuje z Gazetą Wyborczą i Wysokimi Obcasami. Jest członkinią międzynarodowej sieci Humanity in Action.

  Ewa Sawicka

  dr Ewa Sawicka

  Absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa od roku 2014. Tłumacz przysięgły języka angielskiego ustanowiony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie współpracy zarówno z instytucjami państwowymi, jak i prywatnymi przedsiębiorstwami. Uczestniczka i prelegent szeregu konferencji naukowych w kraju i zagranicą, min. Shakespeare 450, Paryż (2014), SEDERI 2010 Universidade do Porto, Porto (2010), ESRA 2009 University of Pisa, Pisa (2009), SCAENA 2008 Anglia Ruskin University, Cambridge (2008). Pracuje jako wykładowca akademicki, prowadząc zajęcia m.in. z zakresu tłumaczeń prawno-prawniczych i biznesowych oraz lektoraty języka angielskiego z obszaru finansów i bankowości. W pracy dydaktycznej realizowała zdefiniowane programy nauczania, jak i opracowywała autorskie, specjalistyczne kursy dostosowane do potrzeb uczelni.

  Anna Snarska

  dr Anna Snarska

  Uzyskała tytuł doktora z dziedziny nauk humanistycznych (specjalizacja językoznawcza) w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2009 roku. W tym samym roku odbyła staż naukowy w Norwegii (Tromso – Center for Advanced Study of Theoretical Linguistics) i na uniwersytecie w Maryland (wydział lingwistyki). W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. W latach 2009-2016 pracowała jako adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2016 roku jej podstawowym miejscem pracy jest Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, gdzie wykłada w Zakładzie Filologii Angielskiej. Od 2016 roku na stałe współpracuje z uczelnią Vistula. Jest ekspertką w dziedzinie językoznawstwa w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W działalności naukowej zajmuje się badaniami dotyczącymi składni i morfologii języka angielskiego i polskiego z odniesieniem do innych języków świata. Aktualne zainteresowania badawcze to sposoby realizacji podmiotów nieleksykalnych (szczególnie zbiorowych) w zdaniach bezokolicznikowych w różnych językach. Jest uczestniczką wielu międzynarodowych konferencji lingwistycznych i autorką lub współautorką 11 publikacji naukowych. Aktywnie uczestniczy w wyjazdach dydaktycznych w ramach programu Erasmus.

  dr Maciej Sulmicki

  Absolwent Instytutu Anglistyki i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych; autor publikacji i artykułów naukowych, w tym wyróżnionej przez Royal Historical Society; redaktor książki „Negotiating Culture through Comics”; tłumacz powieści oraz książek i dokumentów specjalistycznych.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do podjęcia pracy w wybranym przez Ciebie obszarze. Praktyczne podejście połączone z szerokim wachlarzem kompetencji sprawia, że możesz rozwijać się w konkretnym kierunku i tym samym decydować o swojej przyszłości. Po ukończeniu studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula będziesz mógł posługiwać się tytułem anglisty.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Filologia angielska.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA FILOLOGII ANGIELSKIEJ

  Znajomość języków

  Rozwiniesz swoją znajomość języka angielskiego i już po trzech latach opanujesz go na poziomie C1 według wymagań Unii Europejskiej. Po zakończeniu studiów będziesz mógł również posługiwać się drugim (wybranym) językiem obcym na poziomie B1.

  Praktyczna wiedza

  Poznasz podstawy ekonomiczne i prawne pracy tłumacza, wydawcy czy organizatora wydarzeń kulturalnych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

  Kompetencje profesjonalnego tłumacza

  Nabędziesz umiejętności niezbędne do rzetelnego tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych w zakresie tłumaczeń biznesowych, specjalistycznych i kulturalnych.

  Znajomość specyfiki segmentów kultury i mediów

  Nauczysz się nawigować po współczesnych mediach, tworzyć nowe treści i poddawać analizie krytycznej publikacje w nowych i tradycyjnych mediach, poznasz podstawy dziennikarstwa i medioznawstwa.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego będziesz mógł znaleźć pracę (w zależności od wybranej specjalizacji):

  • jako lektor w szkole językowej,
  • jako redaktor portali i prasy anglojęzycznej,
  • jako organizator i manager wydarzeń kulturalnych,
  • w biurze tłumaczeń,
  • w branży wydawniczej,
  • w mediach,
  • w branży rozrywki,
  • w międzynarodowych firmach i korporacjach,
  • w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych i kulturalnych.

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent programu praktycznego filologii I stopnia

  niezależnie od specjalizacji:

  • umie posługiwać się podstawowym językiem obcym na poziomie C1 i dostosować go do kontekstu sytuacyjnego, z uwzględnieniem warunków kulturowych (właściwy dobór rejestru, słownictwa)
  • skutecznie przekazuje myśli w podstawowym języku obcym, w tym podczas publicznych prezentacji i przemówień, wykorzystując przy tym znajomość podstaw kontekstu kulturowego, co czyni ich komunikaty bardziej idiomatycznymi i przekonującymi
  • potrafi funkcjonować w środowisku wielokulturowym dzięki znajomości dwóch języków obcych (drugiego na poziomie B1), teorii i praktyki komunikacji międzykulturowej
  • odnajduje się w przedsiębiorstwach i korporacjach w kontekście podstawowego języka obcego dzięki dogłębnej znajomości języka wykorzystywanego w biznesie, jak też znajomości nowoczesnych technologii – zarówno stosowanych przy edycji tekstu, jak i tworzeniu prezentacji multimedialnych
  • potrafi poddać analizie i interpretacji teksty w podstawowym języku obcym, jak też przekazać wyniki tej analizy w postaci uporządkowanego i logicznego wywodu
  • ma doświadczenie w korzystaniu z podstawowego języka obcego podczas praktyk zawodowych, umie używać podstawowy język obcy do popularyzacji kultury i literatury obszaru oraz aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym.

  po specjalizacji translatoryka:

  • jest zaznajomiony z teorią i warsztatem tłumaczeń pisemnych i ustnych, w tym z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu technologii, jak też potrafi dobrać właściwą strategię i słownictwo w zależności od rodzaju tłumaczonego materiału (tekstu literackiego, filmu, dokumentu biznesowego)
  • potrafi wykorzystać znajomość tekstów kultury i literatury studiowanego obszaru w praktyce tłumaczeniowej, dostrzegając odwołania do nich i transponując je na język docelowy

  po specjalizacji kultura i literatura krajów studiowanego obszaru w kontekście globalnym:

  • umie dokładnie analizować teksty studiowanego obszaru, w tym teksty literackie, wskazując ich różne możliwe interpretacje, co pozwala na rozumienie i stosowanie subtelnych technik przekazu
  • potrafi rozpoznać i stosować odwołania do istotnych wydarzeń i postaci z historii krajów studiowanego obszaru, jak też do tekstów kultury i literatury, co zapewnia możliwość bardziej skutecznej i naturalnej komunikacji z mieszkańcami krajów studiowanego obszaru
  • jest zaznajomiony z teorią i warsztatem krytyki filmowej i literackiej oraz dziennikarstwa, co – wraz ze znajomością kontekstu kulturowego (w tym literatury studiowanego obszaru) – pozwala odnaleźć się w roli dziennikarza, krytyka, redaktora czy twórcy lub promotora kultury.

  po specjalizacji medioznawstwo i biznes międzynarodowy:

  • umie odnaleźć się we współczesnych firmach i instytucjach medialnych dzięki znajomości psychologii komunikacji, nowych mediów i zasad ich funkcjonowania, jak też rynku wydawniczego
  • potrafi efektywnie przygotowywać różnorakie teksty biznesowe oraz prowadzić negocjacje biznesowe, w których jest skuteczniejszy dzięki znajomości języka i technik reklamy.
 • Studia w języku angielskim

  Kierunek studiów Opłata roczna Opłata semestralna Opłata semestralna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne – obywatele Polski i posiadacze Karty Polaka 5 500 zł 2 900 zł 620 zł 400 zł
  Studia niestacjonarne – obywatele Polski i posiadacze Karty Polaka 5 000 zł 2 650 zł 570 zł 400 zł
  Studia stacjonarne i niestacjonarne - obywatele UE* i innych państw** 1 750 € 925 € - 120 €
  Studia stacjonarne i niestacjonarne - studenci z pozostałych państw*** 3 000 € 1 600 € - 200 €

  *Nie dotyczy obywateli Polski.

  **Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Wysp Karaibskich, Ameryki Południowej, Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej, Azji Środkowej (w tym Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii).

  *** Nie dotyczy studentów z państw z Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Wysp Karaibskich, Ameryki Południowej, Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej, Azji Środkowej (w tym Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii).

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

Dla cudzoziemców:

Admissions team:

Yevhenii Lytovchenko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close