Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

hiszpański

Uczelnia:

AFiB Vistula

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 NA STUDIA I STOPNIA KIERUNKU FILOLOGIA HISZPAŃSKA NIE JEST OBECNIE PROWADZONA

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA (IBERYSTYKA) – OPIS SPECJALNOŚCI

  W dobie globalizacji świadomość kulturowa i znajomość języków obcych – między innymi języka hiszpańskiego, którym posługuje się już ponad miliard ludzi, a liczba ta stale rośnie – są niezwykle cenione na rynku pracy. Specjalność Filologia hiszpańska – iberystyka gwarantuje zdobycie kompetencji językowych oraz umiejętności niezbędnych w relacjach biznesowych i komunikacji międzykulturowej.

  To studia dla tych, którzy chcą opanować język hiszpański w stopniu biegłym i nauczyć się również drugiego wybranego języka na poziomie co najmniej B1. Program ma charakter praktyczny – nastawiony na interakcję, ćwiczenia i seminaria prowadzone w języku hiszpańskim. Zajęcia uzupełniające z zakresu marketingu czy biznesu przygotowują studentów do działania w międzynarodowym środowisku, niezależnie od wybranej branży.

  • Jeśli masz talent do języków, lubisz uczyć się i nawiązywać relacje w międzynarodowym środowisku, interesują cię inne kultury, narody i tradycje, to znaczy, że masz atuty filologa i przyszłego eksperta od różnorodności i komunikacji międzykulturowej. Jeśli jeszcze udoskonalisz swoje umiejętności językowe, poznasz zasady pracy zespołowej i podstawy działania międzynarodowych firm, z łatwością odnajdziesz się w świecie międzynarodowego biznesu.
  • Masz lekkie pióro, lubisz się zastanawiać nad najlepszym sposobem wyrażenia myśli, może nawet w kilku językach? Zapewne masz zadatki na dobrego tłumacza, dziennikarza portali zagranicznych i obcojęzycznych oraz redaktora wszelkiego rodzaju mediów w języku, który wybierzesz.
  • Nie boisz się publicznych wystąpień? A może chcesz usiąść w kabinie i tłumaczyć, co mówią inni? Śmiało możesz rozwijać karierę jako tłumacz ustny!
  • Uwielbiasz książki, filmy albo gry komputerowe? Umiesz tworzyć ciekawe opowieści, chcesz pisać scenariusze, nagrywać, tworzyć w kilku językach? Musisz doszlifować swoją znajomość języków, a potem dołączysz do świata pisarzy, artystów i innych twórców kultury.
  • Jeśli po prostu lubisz ludzi i chcesz dzielić się z nimi doświadczeniami i umiejętnościami, rozmawiać, razem śpiewać, grać, dyskutować i dzielić się wiedzą, zapewne możesz zostać świetnym lektorem językowym.
  • Znasz się na mediach społecznościowych, umiesz odnajdywać i weryfikować informacje, zarządzać danymi i tworzyć nowe treści? Chcesz zostać medioznawcą? Nasza specjalizacja Media i biznes międzykulturowy jest dla ciebie!

  ZALETY: 

  • praktyczny profil: stawiamy nacisk na umiejętności i wiedzę praktyczną;
  • wykładowcy uczelni to również praktycy – tłumacze, menadżerowie kultury, pracownicy sektora wydawniczego;
  • wszystkie wykłady i zajęcia mają formę interaktywną;
  • drugi język obcy na poziomie B1 (5 semestrów);
  • uczymy wykorzystywania nowych technologii w codziennej nauce i pracy;
  • zajęcia, warsztaty i seminaria są przygotowywane w oparciu o zainteresowania studentów;
  • nasi studenci i wykładowcy tworzą dynamiczne wielokulturowe środowisko.

  WYMAGANIA: 

  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia stopnia licencjackie na kierunku Filologia w zakresie języka hiszpańskiego, musisz spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  • zaliczyć egzamin maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym;
  • posiadać certyfikat języka hiszpańskiego na poziomie B1.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • Biegła znajomość języka hiszpańskiego, a do tego wiedza z zakresu rynku tłumaczeń i wydawniczego, mediów i organizacji wydarzeń kulturalnych – to wszystko zdobędziesz na kierunku Filologia specjalność filologia hiszpańska w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Odkryjesz z nami kulturę, historię, literaturę i media hispanojęzycznego świata. Zdobędziesz też wiedzę z zakresu marketingu i biznesu oraz praktyczne doświadczenie zawodowe. Rozwiniesz kompetencje miękkie, w tym umiejętność prowadzenia dyskusji i przekonującej argumentacji. Nauczysz się strategii retorycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystasz je w każdej dziedzinie życia – zarówno w biznesie, jak i w działalności medialnej.

   

  KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

  WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

  • fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w tym wytworów kultury, tradycji krajów studiowanego obszaru językowego, teorii i szkół badawczych z dziedzin kulturoznawstwa i literaturoznawstwa oraz translatoryki,
  • w zaawansowanym stopniu: zastosowania praktyczne znajomości podstawowego języka obcego w działalności kulturalnej i medialnej,
  • podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości,
  • podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  • w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu filologii,
  • wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej w dziedzinie odpowiadającej wybranej specjalizacji,
  • podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania,
  • różnych rodzajów działalności zawodowej związanych z pracą w zawodach filologicznych.

   

  UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

  • komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii,
  • komunikować się z otoczeniem międzykulturowym wykorzystując posiadaną wiedzę filologiczną, budując więzi kulturowe oraz wspierając różnorodność,
  • brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich,
  • posługiwać się podstawowym językiem obcym na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym),
  • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, rozwijać umiejętności językowe oraz umiejętności komunikacyjne,
  • wykorzystywać posiadaną wiedzę wykonując zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z filologią w warunkach nie w pełni przewidywalnych,
  • wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację utworów kultury i literatury studiowanego obszaru z użyciem właściwej terminologii i metod,
  • wykorzystywać posiadaną wiedzę w rozwoju i popularyzacji kultury i literatury studiowanego obszaru,
  • świadomie i twórczo stosować zdobytą wiedzę – wyszukiwać, selekcjonować, oceniać, analizować i dokonywać syntezy informacji z różnych źródeł wiedzy poprzez zastosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.

   

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

  • krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w zakresie filologii,
  • uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
  • wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, aktywnego udziału w życiu kulturowym społeczeństwa,
  • inicjowania działania na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
  • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu w działalności zawodowej powiązanej z filologią.

   

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na wiedzę praktyczną, dlatego podczas trzyletnich studiów odbędziesz sześciomiesięczne praktyki zawodowe (łącznie 750 godzin, 30 ECTS). Praktyki będziesz mógł wykonać w agencjach tłumaczeniowych, instytucjach kultury, w sektorze edukacji lub w różnego rodzaju firmach wydawniczych, korporacjach i instytucjach o profilu międzynarodowym. Podstawowym kryterium doboru miejsca praktyk jest korzystanie z języka hiszpańskiego w codziennych czynnościach. W ramach powiązanych z praktykami konsultacji nauczysz się podstaw związanych z funkcjonowaniem wybranej przez studenta branży, jak również umiejętności niezbędnych do znalezienia pracy po ukończeniu studiów: wyszukiwania ofert pracy, pisania CV, tworzenia własnego wizerunku i profilu zawodowego w mediach społecznościowych i serwisach HR oraz efektywnego przygotowania aplikacji w sprawie pracy. Tym samym zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe oraz umiejętności odnajdywania się na dynamicznym rynku pracy. Po ukończeniu tak zorganizowanych praktyk, z łatwością znajdziesz pracę.

   

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Wykładowcy kładą nacisk na praktyczne zajęcia, dzięki którym poprawisz swoją znajomość języka. Dla osób zainteresowanych pracą tłumacza prowadzimy warsztaty przekładu, zarówno tekstów biznesowych i specjalistycznych, jak i literackich.

  Zajęcia z nauki języka uzupełnione są wiadomościami o kulturze i historii krajów hispanojęzycznych. Zawartość kursów wykracza poza kanon, a studenci zdobywają podstawową wiedzę o najważniejszych cechach współczesnej literatury i kultury, wysokiej i popularnej. To wszystko podczas dyskusji i warsztatów, ukierunkowanych na kształcenie zaawansowanych umiejętności krytyczno-analitycznych. Zajęcia te opracowywane są w oparciu o zainteresowania i potrzeby studentów.

  Studenci nabywają szereg umiejętności związanych z pracą w segmencie medialnym: redakcji i tworzenia tekstów, opracowania różnego rodzaju materiałów medialnych, zarówno tekstowych jak i wizualnych, krytycznej analizy i interpretacji tekstów, efektywnej komunikacji w nowych mediach.

  • Przedmioty praktyczne

   Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego

   • Hiszpańska wymowa (3 ECTS)

   Przedmiot poświęcony jest aspektom wymowy w języku hiszpańskim. Celem kursu jest zapoznanie studentów z osobliwościami w artykulacji poszczególnych głosek, a również z ogólną teoretyczną wiedzą o fonetyce i fonologii języka hiszpańskiego. Przedmiot skupia się także na różnicach w wymowie poszczególnych krajów hispanojęzycznych.

   • Styl i gramatyka języka hiszpańskiego 1-4 (14 ECTS)

   Cel przedmiotu: powtórzenie i opanowanie struktur gramatycznych. Szczególny nacisk kładziony jest na doskonaleniu praktycznych umiejętności pod kątem kontekstowej gramatyki i świadomości różnic w znaczeniu z niej wynikających. Zajęcia umożliwiają studentom podwyższenie poziomu języka, jak i identyfikacji i eliminowania podstawowych błędów, które utrudniają zrozumienie i efektywną komunikację swoich opinii uczuć i intencji po hiszpańsku.

   • Efektywna komunikacja: pisanie i prezentacja (3 ECTS)

   Celem zajęć jest wykształcenie u studentów umiejętności pisania tekstów różnego typu i prezentowania własnych poglądów w atrakcyjny i przekonujący sposób. Ostatecznym celem jest osiągnięcie płynnego i pewnego siebie posługiwania się językiem hiszpańskim.

   • Czytanie i dyskusja (6 ECTS)

   Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w świat literatury i podstaw analizy tekstów przez aktywne dyskusje na forum grupy i zadania, przygotowujące studentów do niezależnej pracy nad różnorodnymi tekstami literackimi w przyszłości.

   • Język hiszpański w literaturze, filmie i sztuce (4 ECTS)

   Zajęcia zapoznają studentów z autentycznymi materiałami z kontekstu kulturowego krajów hispanojęzycznych, poprzez które rozwiną oni swoje umiejętności dyskusji i słownictwo.

   • Analiza tekstu (6 ECTS)

   Celem tych zajęć jest przedstawienie podstawowych technik i strategii analizy tekstów.
   Celem nadrzędnym jest nauczenie studentów umiejscawiania tekstów w kontekście kulturowym, identyfikowania ważnych detali o charakterze kulturowo-społecznym lub politycznym. Drugim celem jest nauczenie studentów przykładania szczególnej uwagi do analizowania języka i stylu tekstów. Trzecim celem jest zwrócenie uwagi studentów na narratologiczne schematy i środki wyrazu. Ostatecznym celem jest wprowadzenie ram metodycznych dla sposobów interpretacji.

   • Zaawansowana analiza tekstu (3 ECTS)

   Celem tego przedmiotu jest wykształcenie zaawansowanych umiejętności czytania oraz nauczenie studentów szczegółowej analizy, krytycznego i analitycznego myślenia, wnikliwego interpretowania tekstu. Studenci będą też proszeni o stworzenie tekstów krytycznych, prezentując w nich znajomości technik analizy tekstu.

   • Język hiszpański literacki (3 ECTS)

   Zajęcia wprowadzają ważne strategie pisania, które przydają się przy tworzeniu tekstów literackich i publicystycznych. Duża uwaga będzie zwracana na stylistykę języka hiszpańskiego i wpływ poszczególnych styli na czytelników. Zajęcia pomogą studentom kreatywnie rozwijać swoje umiejętności językowe.

   • Profesjonalne edytorstwo (3 ECTS)

   Zajęcia będą praktycznym wprowadzeniem do warsztatu redaktorskiego, przygotowującym studentów do pisania tekstów naukowych. Zapozna studentów z aspektami pisania w MS Word; sposobami formatowania bibliografii, umieszczania w tekście ilustracji, tabeli i wykresów, budowania i formatowania poprawnych indeksów itd.

   • Język hiszpański w kulturze korporacyjnej (4 ECTS)

   Zajęcia są wprowadzeniem do segmentu zajęć z komunikacji w biznesie. Obejmuje role hiszpańskiego, jako lingua franca w świecie biznesu, przedstawiając najważniejsze sytuacje, w których jest on użyteczny. Co z kolei pomoże studentom rozwinąć podstawy słownictwa biznesowego.

   • Użycie słownictwa biznesowego 1-2 (6 ECTS)

   Studenci rozwiną słownictwo biznesowe (zarówno w komunikacji ustnej jak i pisemnej) obejmujące podstawowe pojęcia używane we współczesnej praktyce biznesowej.

   • Komunikacja w biznesie 1-2 (6 ECTS)

   Zajęcia przygotują studentów do funkcjonowania w kontekście biznesowym poprzez nauczenie ich skutecznej komunikacji biznesowej, nie tylko pod katem słownictwa, ale i strategii komunikacyjnych, które zwiększą ich szanse na rynku pracy.

   • Komunikacja ustna (6 ECTS)

   Celem zajęć jest rozwijanie zdolności mówienia po hiszpańsku, w sytuacjach zarówno formalnych jak i nieformalnych, a także rozwój umiejętności słuchania. Celem zajęć jest również zwrócenie uwagi studentów na dalsze możliwości rozwoju ich umiejętności mówienia i słuchania w języku hiszpańskim.

   • Retoryka, debata i analiza prezentacji (4 ECTS)

   Zajęcia zapoznają studentów z podwalinami retoryki, ucząc ich podstawowych technik prezentowania rozmaitych idei.  Kurs będzie zawierał segment poświęcony prowadzeniu debaty (w tym umiejętności reagowania na argumenty współrozmówcy). W tym celu zajęcia będą się skupiać na opanowaniu technik i zabiegów retorycznych, jak również na analizie zawartości wypowiedzi ustnych i pisemnych (w kontekście politycznym, społecznym i kulturowym).

   • Techniki dyskursu w wypowiedziach ustnych i pisemnych (3 ECTS)

   Zajęcia rozwiną umiejętności nabyte podczas zajęć z „Retoryka, debata i analiza prezentacji”. Studenci będą zaangażowani w szczegółowe analizy metod dyskursywnych używanych przez pisarzy i mówców; nauczą wykorzystywać je we własnych wypowiedziach. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do tworzenia dobrze uargumentowanych tekstów i przemówień.

   • Krytyczne myślenie seminarium (3 ECTS)

   Zajęcia, prowadzone w formie seminarium, będą angażować studentów w krytyczne analizy złożonych tekstów w ich kontekście kulturowym. Teksty omawiane na zajęciach często poruszają tematy kontrowersyjne, od studentów będzie oczekiwane zastosowanie krytycznego i analitycznego osądu oraz umiejętność stworzenia spójnej i obiektywnej wypowiedzi zwrotnej.

   • Doskonalenie umiejętności debaty i perswazji (3 ECTS)

   Zajęcia rozwiną umiejętności nabyte podczas zajęć z „Retoryka, debata i analiza prezentacji”. Będą się skupiać na technikach przekonywania, przydatnych zwłaszcza podczas debat publicznych. Od studentów będzie wymagane przygotowanie dobrze uargumentowanych prezentacji. Zajęcia nauczą studentów rozpoznawać rodzaje najczęstszych błędów logicznych i najskuteczniejsze metody adresowania ich w trakcie debaty.

   • Wstęp do metod badawczych w naukach humanistycznych (2 ECTS)

   Cel zajęć: wprowadzenie w podstawowe techniki pisania tekstów akademickich; nauczenie studentów strategii prowadzenia badań naukowych i przygotowanie ich do pisania prac dyplomowych.

   • Praktyki zawodowe (30 ECTS)

   Cel: praktyki z biurach tłumaczeniowych, szkołach językowych, instytucjach kulturowych, korporacjach i firmach, spółkach wydawniczych, w których posługiwanie się językiem hiszpańskim jest niezbędne. Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z danej dziedziny oraz zdolności organizacyjnych, komunikacyjnych, itp.

  • Pozostałe przedmioty obowiązkowe
   • Strategie uczenia się języka obcego

   Zajęcia przedstawią zarys przeszłych i obecnych trendów teorii nauki języków obcych ze szczególnym naciskiem na charakter praktyczny najbardziej powszechnych strategii. Zajęcia pokażą studentom, jak wykorzystywać różnorodne metody nauczania, niezbędne do efektywnego doskonalenia i wdrażania umiejętności posługiwania się językiem.

   •  Sztuka wystąpień publicznych

   Cele zajęć: nauczenie studentów najefektywniejszych metod prezentowania akademickich i nieakademickich treści podczas publicznych prezentacji i przemówień, zarówno z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych, jak i bez ich udziału.

   • Technologie informacyjne

   Cel zajęć: poszerzenie praktycznych umiejętności używania nowoczesnych urządzeń i technologii informatycznych w procesie zdobywania i dystrybucji ogólnych informacji z dziedziny edukacji.

   • Język w komunikacji międzykulturowej 1-2

   Cel zajęć: wprowadzenie kluczowych pojęć związanych z teorią komunikacji międzykulturowej, przedstawienie ich kontekstu w literaturze hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, rozwój kompetencji komunikacyjnych, przyjrzenie się roli kultury w relacjach językowych i międzyludzkich, przedstawienie różnorodnych spojrzeń na kulturę hiszpańską i latynoamerykańską z punktu widzenia osób z innych kultur, a także wizję świata z punktu widzenia kultury krajów hispanojęzycznych.

  • Zajęcia fakultatywne
   • Strategie uczenia się języka obcego (3 ECTS)

   Zajęcia przedstawią zarys przeszłych i obecnych trendów teorii nauki języków obcych, ze szczególnym naciskiem na charakter praktyczny najbardziej powszechnych strategii. Zajęcia pokażą studentom jak wykorzystywać różnorodne metody nauczania, niezbędne do efektywnego doskonalenia i wdrażania umiejętności posługiwania się językiem.

   • Sztuka wystąpień publicznych (4 ECTS)

   Cele zajęć: nauczenie studentów najefektywniejszych metod prezentowania akademickich i nieakademickich treści podczas publicznych prezentacji i przemówień, zarówno z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych jak i bez ich udziału.

   • Technologie informacyjne (2 ECTS)

   Cel zajęć: poszerzenie praktycznych umiejętności używania nowoczesnych urządzeń i technologii informatycznych w procesie zdobywania i dystrybucji ogólnych informacji z dziedziny edukacji.

   • Język w komunikacji międzykulturowej 1-2 (8 ECTS)

   Cel zajęć: wprowadzenie kluczowych pojęć związanych z teorią komunikacji międzykulturowej; przedstawienie ich kontekstu w literaturze hiszpańskiej i latynoamerykańskiej; rozwój kompetencji komunikacyjnych; przyjrzenie się roli kultury w relacjach językowych i międzyludzkich; przedstawienie różnorodnych spojrzeń na kulturę hiszpańską i latynoamerykańską z punktu widzenia osób z innych kultur, a także wizję świata z punktu widzenia kultury krajów hispanojęzycznych.

  • Zajęcia w ramach specjalizacji Translatoryka
   • Wstęp do translatoryki (4 ECTS)

   Cel zajęć: przedstawienie kluczowych problemów w historii przekładu. Studenci nauczą się najważniejszych pojęć z dziedziny translatoryki i prześledzą proces rozwoju technik tłumaczenia na przestrzeni wieków. Po zakończeniu kursu studenci będą w stanie identyfikować i stosować w praktyce poznane metody i strategie.

   • Techniki translatorskie w biznesie 1-2 (8 ECTS)

   Cel zajęć: pogłębianie słownictwa biznesowego dotyczącego podstawowych pojęć działalności gospodarczej oraz obyczajów panujących we współczesnych korporacjach, przedstawienie podstawowych technik tłumaczeniowych i rozwój umiejętności tłumaczenia poprzez praktykę.

   • Tłumaczenia 1-2 (8 ECTS)

   Tłumaczenia mogą być uważane za formę komunikacji międzykulturowej, blisko związaną z kontekstem kulturowym zarówno języka docelowego jak i języka oryginalnego. Zajęcia będą się skupiać na kontekście kulturowo-historycznym oraz konwencjach gatunkowych. Skupi się na szczególnych uwarunkowaniach kulturowych, które definiują pojęcie tekstu w danym języku i wymagają zastosowania poszczególnych praktyk i strategii w przekładzie.

   • Tłumaczenia ustne (4 ECTS)

   Zajęcia te rozwiną umiejętność tłumaczenia ustnego. Techniki tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego będą omawiane i ćwiczone. Studenci będą także analizować krytycznie gotowe tłumaczenia profesjonalistów (tłumaczenie filmowe, na konferencjach, spotkaniach, itd.).

   • Narzędzia CAT (3 ECTS)

   Zajęcia te będą prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii do pomocy w tłumaczeniach. Podczas ćwiczeń zostaną wprowadzone i przećwiczone specjalistyczne programy do tłumaczeń.

   • Tłumaczenia literackie (3 ECTS)

   Cel zajęć: rozwinięcie technik i strategii tłumaczenia tekstów literackich i filmów. Przedmiot ma na celu wprowadzenie praktycznego stosowania teorii przekładu poznanej na zajęciach Wstęp do translatoryki. Studenci będą mogli nauczyć się stosowania słownictwa w różnorodnych kontekstach i poszerzać praktyczne umiejętności tłumaczenia.

  • Zajęcia w ramach specjalizacji Kultura i literatura krajów hispanojęzycznych
   • Wstęp do filmoznawstwa (3 ECTS)

   Zajęcia te wprowadzają studentów w historię i zakres filmoznawstwa. Zaadresuje estetykę kina i jego wymiar kulturowy oraz przedstawi przegląd kluczowych teorii krytyki filmowej. Celem praktycznym będzie zaangażowanie studentów w analizę i krytykę filmów, a także naukę omawiania konkretnych dzieł ze zróżnicowanych perspektyw.

   • Historia literatury hiszpańskiej (4 ECTS)

   Przedmiot wprowadza najważniejsze prace hiszpańskiej literatury na przestrzeni wieków (VII – XIX w.). Najważniejsze pojęcia literackie będą przedstawione i omawiane na zajęciach. Ćwiczenia będą obejmować dogłębną analizę (close reading) wybranych tekstów.

    

   • Historia literatury Ameryki Południowej (4 ECTS)

   Kurs ten zawiera analizę tekstu oraz dyskusje i interpretacje wybranych tekstów z literatury hispanoamerykańskiej, od jej początków, aż do końca XIX wieku. Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy studentów na temat hispanoamerykańskiej literatury i kultury, oraz nauczenie studentów czytania tekstów literackich z pełną świadomością ich historycznego kontekstu. Kurs ten rozwija też umiejętności władania językiem hiszpańskim (czytanie i mówienie).

   • Historia Hiszpanii (4 ECTS)

   Cel przedmiotu: przedstawienie głównych wydarzeń w historii i kulturze miejsc hispanojęzycznych. Po ukończeniu kursu studenci będą w stanie odnaleźć informacje o kulturze i historii hispanojęzycznego świata; interpretować teksty kultury; stawiać tezy badawcze na temat kluczowych problemów w tej dziedzinie.

   • Wstęp do dziennikarstwa (3 ECTS)

   Kurs ten przygotowuje studentów do pisania tekstów krytycznych i dziennikarskich poprzez wprowadzenie zasad i praktyk dziennikarskich oraz podstaw krytyki filmowej i literackiej. Pokrywa to następuje tematy: znajdywanie tematów i historii, jako podstawy dla tekstów; gromadzenie informacji poprzez badania i wywiady; przygotowanie stylistycznie spójnej struktury (początki, zakończenia, przekaz kluczowy); prowadzenie wywodu / narracji angażującej czytelnika. Studenci będą pracować nad ciągłym doskonaleniem tekstów pod względem treści i formy.

   • Techniki analizy tekstu (4 ECTS)

   Przedmiot ten wprowadza metodę interpretacji tekstów, rozwija umiejętności zdobyte przez studentów podczas kursu Zaawansowana analiza tekstu (PNJH). Pozwoli to studentom na stosowanie aparatu krytycznego, skupi się jednak bardziej na przygotowaniu studentów do prowadzenia niezależnych analiz fragmentów tekstu i budowania własnych interpretacji.

    

   • Wstęp do kreatywnego pisania (3 ECTS)

   Przedmiot angażuje studentów kreatywnie, zapewniając podstawy potrzebne do rozpoczęcia pisania literackich tekstów. Kurs ten wykorzystuje analizę kanonicznych tekstów do wykazania efektywnych chwytów i zabiegów stylistycznych. Studenci będą pisać, analizować, redagować i krytykować prace stworzone przez siebie nawzajem.

   • Współczesna literatura krajów hispanojęzycznych (3 ECTS)

   Przedmiot ten wprowadza najważniejsze hiszpańskie i latynoamerykańskie dzieła literackie z okresu XX i XXI wieku. Studenci będą czytać i studiować teksty m. in. Mario Vargas Llosy czy Gabriela Garcii Marqueza; dyskutować o strukturze prozy modernistycznej; poznawać wiersze współczesnych poetów, przykłady poezji modernistycznej; czytać prozę postmodernistyczną oraz dzieła opublikowane o ostatnich dekadach. Pojęcia modernizmu, postmodernizmu, metafikcji, metafikcji historiograficznej, itp. będą zdefiniowane i wyjaśnione na przykładach.

  • Seminaria
   • Proseminarium (1 ECTS)

   Cele kursu: wprowadzenie formalnych wytycznych i podstawowych zaleceń dotyczących pracy dyplomowej.

   • Seminaria licencjackie 1-2 (8 ECTS)

   Seminaria licencjackie są prowadzone przez wybranego przez studentów promotora w trzech obszernych dziedzinach: literatura i kultura, medioznawstwo lub translatoryka. Seminaria z literatury i kultury mają na celu zwiększenie świadomości studentów o roli kultury i literatury w społeczeństwie, przybliżenie podstaw teoretycznych, oraz omówienie przykładowych tekstów literackich i kulturowych. Dziedziny badań: hiszpańska i latynoamerykańska kultura wysoka i popularna, wliczając kino, muzykę pop, tradycje i zwyczaje, sporty, itp.; literatura hiszpańska i latynoamerykańska, literatura fabularna postkolonialna; historia i polityka Hiszpanii i Ameryki Południowej.
   Seminaria z translatoryki przedstawią podstawowe strategie analizowania tłumaczeń tekstów literackich, publicystycznych, akademickich lub biznesowych.
   Seminaria z medioznawstwa skupią się na teorii i praktyce współczesnych mediów, a prace dyplomowe mogą stanowić zarówno analizę krytyczną wytworów medialnych, jak i rozmaite projekty (esej wideo, studium porównawcze, projekt w mediach społecznościowych itd.).

   Na każdej specjalizacji studenci będą czytać, analizować, interpretować, oceniać i dyskutować na forum o pierwotnych i wtórnych źródłach, ćwiczyć zróżnicowane metody badań i strategie w celu rozwijania swojego warsztatu badawczego.

  Struktura programu - licencjat, stacjonarne

  Pobierz

  Struktura programu - licencjat, niestacjonarne

  Pobierz
 • Na 4. semestrze Filologii Hiszpańskiej studenci wybierają jedną z trzech specjalizacji:

  • Medioznawstwo i Biznes Międzynarodowy
  • Translatoryka
  • Kultura i literatura krajów hispanojęzycznych

  SPECJALIZACJA: Medioznawstwo i Biznes Międzynarodowy
  Specjalizacja została stworzona dla tych, którzy szukają swego miejsca na rynku globalnym poprzez zrozumienie współczesnych mediów i nowych sposobów komunikacji. Kurs ten pozwoli studentom doświadczyć dynamiki mediów i nauczyć się efektywnej komunikacji w biznesie.

  • Wprowadzenie do dokumentacji biznesowej (4 ECTS)
  • Media w krajach hispanojęzycznych (4 ECTS)
  • Język negocjacji w biznesie (4 ECTS)
  • Psychologia komunikacji (4 ECTS)
  • Techniki komunikacji w Nowych Mediach (4 ECTS)
  • Content Management / Nowe technologie na rynku wydawniczym (4 ECTS)
  • Język reklamy (3 ECTS)
  • Trendy w mediach komunikacji (3 ECTS)

  SPECJALIZACJA: Translatoryka 
  Rozpoczniesz przygotowania do pracy tłumacza i zostaniesz wyposażony w zestaw praktycznej wiedzy. Nauczysz się m.in. hiszpańskiego języka biznesowego i będziesz wiedział, jak wykorzystać go w praktyce zawodowej. Poznasz także techniki tłumaczenia pisemnego i ustnego dla różnych branż.

  • Wstęp do translatoryki (4 ECTS)
  • Techniki translatorskie w biznesie 1-2 (8 ECTS)
  • Tłumaczenia 1-2 (8 ECTS)
  • Tłumaczenia ustne (4 ECTS)
  • Narzędzia CAT (3 ECTS)
  • Tłumaczenia literackie (3 ECTS)

  SPECJALIZACJA: Kultura i literatura krajów hispanojęzycznych
  Zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i różnorodności kulturowej krajów hispanojęzycznych, a także poznasz specyfikę rynku wydawniczego.

  • Wstęp do filmoznawstwa (4 ECTS)
  • Historia literatury hiszpańskiej (4 ECTS)
  • Historia literatury Ameryki Południowej (4 ECTS)
  • Historia Hiszpanii (4 ECTS)
  • Wstęp do dziennikarstwa (4 ECTS)
  • Techniki analizy tekstu (4 ECTS)
  • Wstęp do kreatywnego pisania (3 ECTS)
  • Współczesna literatura krajów hispanojęzycznych (3 ECTS)
 • Karolina Czępińska

  mgr Karolina Nuria Czępińska

  Od 2013 roku członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, wcześniej od 2011 Prezes Klubu Młodego tłumacza przy STP, obecnie wiceprezes zarządu STP. Pracowała jako tłumacz pisemny i ustny języka hiszpańskiego oraz angielskiego w międzynarodowych korporacjach. Od 2009 roku prowadzi własną działalność tłumaczeniową. Ważniejsi klienci: Ministerstwo Obrony Narodowej, Trybunał Konstytucyjny, Policja, Ambasada Hiszpanii, Ambasada Meksyku, EADS CASA, EADS-PZL (European Aeronautic Defence and Space Company – Państwowe Zakłady Lotnicze), Budimex S. A., Deutsche Bank Polska, Fagor, Onera. Doktorantka w Pracowni Teorii i Praktyki Przekładu w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja naukowa: językoznawca. Zainteresowania i projekty badawcze: przekład pisemny, ustny, literacki i audiowizualny. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu tłumaczeń: ustnych, pisemnych, audiowizualnych. W Akademii Finansów i Biznesu prowadzi zajęcia z przedmiotu: Tłumaczenia. Jest również opiekunem Koła Naukowego Iberystów, gdzie między innymi organizuje spotkania tłumaczy ze studentami.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Małgorzata Cybulska-Janczewa

  mgr Małgorzata Cybulska-Janczewa

  Magister Filologii Hiszpańskiej (studia na Uniwersytecie Hawańskim i UW, magisterium w 1980). W latach 1982-2020 wykładowca języka hiszpańskiego (na wszystkich poziomach oraz języka specjalistycznego) w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002- 2014 kierownik Pracowni Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Członek Rady Naukowej Instytutu, koordynator d/s nauczania języka hiszpańskiego, autor programów nauczania i egzaminów certyfikacyjnych. W latach 2000-2012 współpraca z Wyższą Szkołą Turystyki i Rekreacji im. Orłowicza (obecnie SGTiH), jako lektor i koordynator programów nauczania języka hiszpańskiego. W latach 2014-2020 – współpracownik Akademii Finansów i Biznesu Vistula, na kierunku Iberystyka, lektor języka hiszpańskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, autor programów nauczania. W latach 2003-2020 współpracowała z MSZ jako lektor prowadzący warsztaty z języka hiszpańskiego dla pracowników ministerstwa, poziom C1, C2 oraz język specjalistyczny, ekspert d/s egzaminów resortowych; z wydawnictwami Langenscheidt , Bellona i Nowela jako tłumacz, redaktor i recenzent pozycji podręcznikowych i gramatycznych związanych z nauką i dydaktyką języka hiszpańskiego; z Telewizją Polską jako tłumacz filmów fabularnych i dokumentalnych oraz konsultant językowy. Recenzent artykułów  z dziedziny dydaktyki języka hiszpańskiego.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Karolina Klejewska

  dr Karolina Klejewska

  Absolwentka Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Europy Zachodniej na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach programu Erasmus studiowała także na wydziale Filologii Hiszpańskiej i Germanistyki Uniwersytetu Freie w Berlinie. Studia doktoranckie ukończyła w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, autorka rozprawy doktorskiej pt.
  „El fenómeno de performatividad y transmedialidad en el teatro español con-temporáneo: Rodrigo García y La Carnicería Teatro” (Hiszpański teatr współczesny wobec zjawiska performatywności i trans medialności: Rodrigo i La Carnicería Teatro), za którą otrzymała wyróżnienie. Zajmuje się literaturą i kulturą Hiszpanii i krajów Ameryki Południowej. W swej praktyce dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z licznych przedmiotów związanych z filologią hiszpańską. Promotor i recenzent prac dyplomowych głównie z dziedziny literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Członkini Asociación de Jóvenes Investigadores de la Literatura Hispánica.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Luis Miletti

  dr hab. Luis Miletti

  Dr hab. Luis Miletti uzyskał tytuł doktora literatury i języków romańskich w 2005 roku na University of Cincinnati. Przez okres czternastu lat wykładał na uczelniach w Stanach Zjednoczonych: Morehouse College, Georgia State University, University of North Georgia i Clark Atlanta University. Latem 2007 roku wykładał gościnnie literaturę afro-latynoamerykańską na Universidad de Concepción w Chile. W trakcie swojej kariery założył czasopismo naukowe Negritud: Journal of Afro-Latin American Studies (2007), z którym zorganizował cztery międzynarodowe konferencje naukowe (2009-2014). W latach 2014-2015 sprawował stanowisko Dziekana Wydziału Międzykulturowego w Clark Atlanta University. Jest autorem wielu publikacji akademickich i wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Jest także pisarzem, opublikował zbiór opowiadań w Portoryko i Ekwadorze. Ukończył pisanie sztuki teatralnej i kolejnego zbioru opowiadań, które czekają na publikację.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Filologia w zakresie języka hiszpańskiego zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować cię do podjęcia pracy w wybranym obszarze. Zdobędziesz praktyczne umiejętności i ważne kompetencje społeczne, co pozwoli ci rozwijać się w konkretnym kierunku i tym samym decydować o swojej przyszłości. Po ukończeniu studiów w Akademii Finansów i Biznesu Vistula będziesz mógł posługiwać się tytułem iberysty. Przekonaj się, że Vistula jest uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na specjalności Filologia hiszpańska.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA FILOLOGII HISZPAŃSKIEJ

  Znajomość języków
  Rozwiniesz znajomość języka hiszpańskiego i już po trzech latach opanujesz go na poziomie C1 według wymagań Unii Europejskiej. Po zakończeniu studiów będziesz mógł posługiwać się również drugim językiem obcym (wg wyboru) na poziomie B1.

  Praktyczna wiedza
  Poznasz podstawy ekonomiczne i prawne pracy tłumacza, wydawcy czy organizatora wydarzeń kulturalnych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

  Profesjonalne tłumaczenia
  Nabędziesz umiejętności niezbędne do rzetelnego tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych podstawowego typu w zakresie tłumaczeń biznesowych, specjalistycznych i kulturalnych.

   

  MOŻLIWOŚCI PRACY 

  Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w zakresie języka hiszpańskiego (w zależności od wybranej specjalizacji) będziesz mógł rozwijać karierę:

  • jako lektor w szkole językowej,
  • jako redaktor portali i prasy hispanojęzycznej,
  • jako organizator i manager wydarzeń kulturalnych,
  • w biurze tłumaczeń,
  • w branży wydawniczej,
  • w mediach i branży rozrywkowej,
  • w międzynarodowych firmach i korporacjach,
  • w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych i kulturalnych.

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA 

  Absolwent programu praktycznego filologii I stopnia niezależnie od specjalizacji:

  • umie posługiwać się podstawowym językiem obcym na poziomie C1 i dostosować go do kontekstu sytuacyjnego, z uwzględnieniem warunków kulturowych (właściwy dobór rejestru, słownictwa),
  • skutecznie przekazuje myśli w podstawowym języku obcym, w tym podczas publicznych prezentacji i przemówień, wykorzystując przy tym znajomość podstaw kontekstu kulturowego, co czyni ich komunikaty bardziej idiomatycznymi i przekonującymi,
  • potrafi funkcjonować w środowisku wielokulturowym dzięki znajomości dwóch języków obcych (drugiego na poziomie B1), teorii i praktyki komunikacji międzykulturowej,
  • odnajduje się w przedsiębiorstwach i korporacjach w kontekście podstawowego języka obcego dzięki dogłębnej znajomości języka wykorzystywanego w biznesie, jak też znajomości nowoczesnych technologii – zarówno stosowanych przy edycji tekstu, jak i tworzeniu prezentacji multimedialnych,
  • potrafi poddać analizie i interpretacji teksty w podstawowym języku obcym, jak też przekazać wyniki tej analizy w postaci uporządkowanego i logicznego wywodu,
  • ma doświadczenie w korzystaniu z podstawowego języka obcego podczas praktyk zawodowych, umie używać podstawowy język obcy do popularyzacji kultury i literatury obszaru oraz aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym.

  po specjalizacji translatoryka:

  • jest zaznajomiony z teorią i warsztatem tłumaczeń pisemnych i ustnych, w tym z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu technologii, jak też potrafi dobrać właściwą strategię i słownictwo w zależności od rodzaju tłumaczonego materiału (tekstu literackiego, filmu, dokumentu biznesowego),
  • potrafi wykorzystać znajomość tekstów kultury i literatury studiowanego obszaru w praktyce tłumaczeniowej, dostrzegając odwołania do nich i transponując je na język docelowy,

  po specjalizacji kultura i literatura krajów studiowanego obszaru w kontekście globalnym:

  • umie dokładnie analizować teksty studiowanego obszaru, w tym teksty literackie, wskazując ich różne możliwe interpretacje, co pozwala na rozumienie i stosowanie subtelnych technik przekazu,
  • potrafi rozpoznać i stosować odwołania do istotnych wydarzeń i postaci z historii krajów studiowanego obszaru, jak też do tekstów kultury i literatury, co zapewnia możliwość bardziej skutecznej i naturalnej komunikacji z mieszkańcami krajów studiowanego obszaru,
  • jest zaznajomiony z teorią i warsztatem krytyki filmowej i literackiej oraz dziennikarstwa, co – wraz ze znajomością kontekstu kulturowego (w tym literatury studiowanego obszaru) – pozwala odnaleźć się w roli dziennikarza, krytyka, redaktora czy twórcy lub promotora kultury.

  po specjalizacji medioznawstwo i biznes międzynarodowy:

  • umie odnaleźć się we współczesnych firmach i instytucjach medialnych dzięki znajomości psychologii komunikacji, nowych mediów i zasad ich funkcjonowania, jak też rynku wydawniczego,
  • potrafi efektywnie przygotowywać różnorakie teksty biznesowe oraz prowadzić negocjacje biznesowe, w których jest skuteczniejszy dzięki znajomości języka i technik reklamy.
 • Studia w języku hiszpańskim

  Kierunek studiów Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku Wpisowe
  Studia stacjonarne – obywatele Polski i posiadacze Karty Polaka 5 500 zł 2 900 zł 620 zł 400 zł
  Studia niestacjonarne – obywatele Polski i posiadacze Karty Polaka 5 000 zł 2 650 zł 570 zł 400 zł
  Studia stacjonarne i niestacjonarne - obywatele UE* i innych państw** 1 750 € 925 € - 120 €
  Studia stacjonarne i niestacjonarne - studenci z pozostałych państw*** 3 000 € 1 600 € - 200 €

  *Nie dotyczy obywateli Polski.

  **Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Wysp Karaibskich, Ameryki Południowej, Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej, Azji Środkowej (w tym Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii).

  *** Nie dotyczy studentów z państw z Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Wysp Karaibskich, Ameryki Południowej, Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej, Azji Środkowej (w tym Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii).

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close