Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela), online

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – O STUDIACH

    To jeden z najpopularniejszych kierunków studiów licencjackich. Wiedza i kompetencje w dziedzinie finansów i rachunkowości dadzą ci prestiż i otworzą perspektywy pracy w sektorze finansowym. Studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula na kierunku Finanse i Rachunkowość zostały stworzone dla osób, które chcą zainwestować w swoją przyszłość i wiążą ją ze środowiskiem biznesowym. Poszukujemy kandydatów przedsiębiorczych, zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny ekonomii i finansów, w tym rachunkowością oraz praktyką biznesową. To kierunek również dla tych, którzy już pracują i chcą się rozwijać.

    AKREDYTACJA ACCA

    ACCA Polska wita studentów w nowym Roku Akademickim 2020/2021

    Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym posiadają pełen zakres akredytacji ACCA. Absolwenci tego kierunku mają możliwość zdobycia zwolnień ze wszystkich egzaminów ACCA na poziomie Fundamentals.

    To pozwoli ci szybciej rozpocząć proces zdobycia kwalifikacji zawodowej ACCA i stać się członkiem tej międzynarodowej organizacji certyfikującej specjalistów z zakresu rachunkowości oraz finansów. Łatwiej zdobędziesz pracę, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Akredytacja ACCA jest przyznawana tylko tym uczelniom, których programy i egzaminy spełniają wysokie wymagania stawiane przez tę organizację.
    Więcej informacji na temat ACCA: https://www.accaglobal.com

    ACCA QUALIFICATION – EXEMPTIONS

    Kwalifikacje ACCA są rozpoznawalne w branży finansowej na całym świecie, dlatego członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

    Kwalifikacja ACCA oparta jest na trzech fundamentach:

    • wiedza – to łącznie 13 egzaminów na trzech poziomach: Applied Knowledge (3 egzaminy), Applied Skills (6 egzaminów) oraz Strategic Professional (2 obowiązkowe egzaminy: „Strategic Business Leader” i „Strategic Business Reporting” oraz dwa do wyboru spośród czterech: „Advanced Financial Management”, „Advance Performance Management”, „Advanced Taxation”, „Advanced Audit and Assurance”);
    • doświadczenie – to wymóg potwierdzenia kompetencji i posiadania min. 3-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w finansach/księgowości;
    • etyka – to obowiązkowy moduł o odpowiedzialności i etyce w biznesie.

    ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.
    Finanse i Rachunkowość na poziomie licencjackim można studiować również w trybie online, z dowolnego miejsca na świecie. W tej formule 50% zajęć jest realizowanych przez Internet. Tutaj przeczytasz więcej o studiach online z finansów i rachunkowości.

    Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

    W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 kierunek Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula zajął 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych prowadzących takie studia w Polsce.

    Finanse i Rachunkowość – studia I i II stopnia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula po raz kolejny zostały docenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. Kierunek otrzymał ocenę pozytywną. To dowód dbałości uczelni o wysoki poziom kształcenia.

    PKA podkreśla, że program kierunku został opracowany z uwzględnieniem potrzeb studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności rynku pracy. Wysoko też ocenia kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje nauczycieli akademickich. Zwraca uwagę na nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i naukową, żywą współpracę z otoczeniem biznesowym, w tym z pracodawcami oraz wszechstronne działania w zakresie wspierania studentów.

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – PROGRAM STUDIÓW

    Studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula przygotują cię do pracy w dziedzinie finansów i rachunkowości w wielu specjalnościach. W programie kierunku Finanse i Rachunkowość na poziomie licencjackim nacisk jest położony na wymiar praktyczny. Program został ostatnio poddany istotnym zmianom, aby bardziej dostosować zakres studiów do praktyki gospodarczej i potrzeb rynku pracy.
    W programie są przedmioty ogólne, specjalnościowe oraz przedmioty z tzw. puli ogólnouczelnianej. Zdobędziesz umiejętności wykorzystywania instrumentów matematycznych, statystycznych oraz regulacyjnych do analiz mikro- i makroekonomicznych. Nauczysz się oceny sytuacji biznesowych. Zyskasz niezbędną wiedzę z zakresu planowania przychodów, obliczania rentowności przedsięwzięcia, dbania o płynność finansową swoją lub firmy, kontrolowania kosztów i zarządzania podatkami, a także księgowania operacji w przedsiębiorstwie. Rozwiniesz kompetencje, dzięki którym będziesz mógł rozwijać karierę na poziomie menedżerskim w bankach, instytucjach finansowych oraz firmach konsultingowych. Będziesz mógł także z prowadzić z sukcesem własną działalność gospodarczą.

     

    • Sprawdź przedmioty obowiązkowe dla wszystkich specjalności, które wprowadzą Cię w zagadnienia ekonomiczne
      • podstawy ekonomii,
      • mikroekonomia,
      • makroekonomia,
      • matematyka w naukach społecznych,
      • matematyka finansowa,
      • statystyka opisowa,
      • statystyka matematyczna,
      • metody ilościowe w biznesie,
      • ICT w biznesie,
      • język obcy,
      • przedsiębiorczość,
      • komunikacja międzykulturowa,
      • metodologia badań,
      • seminaria dyplomowe oraz prezentacja i interpretacja wyników badań,
      • wychowanie fizyczne.
    • Sprawdź przedmioty kierunkowe, wprowadzające w zagadnienia finansowe i rachunkowe
      • Podstawy finansów
      • Podstawy rachunkowości – księgowy w biznesie
      • Finanse 1 – Finanse publiczne i Finanse JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego)
      • Finanse 2 – Finanse międzynarodowe, Finanse UE
      • Rachunkowość 1 – Rachunkowość finansowa
      • Rachunkowość 2 – Rachunkowość bankowa, Rachunkowość ubezpieczeniowa
      • Rachunkowość 3. Rachunkowość zarządcza I
      • Bankowość – podstawy bankowości, ryzyko bankowe
      • Prawo w biznesie
      • Finanse przedsiębiorstw – zarządzanie finansami I
      • Rynki kapitałowe
      • Zarządzanie efektywnością w przedsiębiorstwie I
      • Ubezpieczenia
  • W celu zwiększenia praktycznej strony studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość utworzone zostały następujące specjalności:

    • Przedsiębiorczość
    • Bankowość i usługi finansowe
    • Rachunkowość i finanse
    • Rachunkowość i finanse ACCA
    • Analityk rynku finansowego

    SPECJALNOŚĆ: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
    Ta specjalność przygotowuje specjalistów, którzy wiedzą, jak założyć i rozwijać biznes, potrafią promować innowacje produktowe i usługowe. Zdobędziesz solidną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz regulacji biznesu. Nauczysz się opracować strategię rozwoju i promocji oraz dobrać odpowiedni rodzaj finansowania firmy. Będziesz umiał wykorzystać zdobytą wiedzę do założenia własnego biznesu oraz dzielić się nią w działalności konsultingowej.

    • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności przedsiębiorczość
      •  Charakterystyka sektora MSP w Polsce i na świecie  
      • Zakładanie i prowadzenie firmy  
      • Strategie przedsiębiorstw na rynku  pieniężnym i kapitałowym   
      • Formy  Finansowania działalności gospodarczej   
      • Konkurencyjność i innowacyjność  firm   
      • Biznes plan  w praktyce

      Absolwent może wykorzystać  zdobytą wiedzę do zakładania własnej firmy,   zajmować stanowisko specjalisty d.s. kontrolingu ,  specjalisty d.s. rozwoju innowacyjnego biznesu w firmach  consultingowych, doradcy biznesowego zarządu firmy , specjalisty w funduszach  VC /PE, specjalisty d.s. inwestycji kapitałowych lub inspektora kredytowego w bankach i funduszach inwestycyjnych.

    SPECJALNOŚĆ: BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE

    Na specjalności Bankowość i Usługi Finansowe poznasz zasady funkcjonowania sektora bankowego nakierowanego na świadczenie usług komercyjnych. Zdobędziesz wiedzę o instytucjach bankowych i powiązaniach między nimi, o ich zadaniach, operacjach i odpowiedzialności.
    Nauczysz się posługiwania się produktami i usługami bankowymi, operowania na rynkach kapitałowych, oceny ryzyka kredytowego i zarządzania nim. Będziesz też umiał korzystać z produktów bankowych w celu optymalizacji decyzji finansowych.
    Specjalność Bankowość i Usługi Finansowe została stworzona z myślą o osobach, które chcą rozwijać karierę zawodową w dużych bankach komercyjnych, w lokalnych bankach spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych oraz w firmach consultingowych.

    • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności bankowość i usługi finansowe
      • Tradycyjne i innowacyjne usługi bankowe  a ryzyko bankowe
      • Bankowość  elektroniczna  i systemy informatyczne  w bankowości
      • Inwestycje  i instrumenty  finansowe
      • Bankowe usługi finansowe dla przedsiębiorstw
      • Bankowe usługi finansowe dla osób fizycznych
      • Usługi ubezpieczeniowe w bankowości  

      Absolwenci znajdują pracę w  dużych bankach komercyjnych, w lokalnych bankach spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, w firmach consultingowych.

    SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE

    To jest specjalność, na której studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu finansów. Poznają system rachunkowości, jego funkcje,  zasady i techniki. Uczą się o podatkach, ich roli i poborze. Zdobywają umiejętności stosowania zasad rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, a także wykorzystania wiedzy rachunkowej w decyzjach operacyjnych i strategicznych firm oraz organizacji.

    Studenci uczą się o zagrożeniach płynących z nadmiernego deficytu budżetowego. Dowiadują się, jak analizować relacje pomiędzy finansami publicznymi, przedsiębiorstwami, bankami a rynkami finansowymi oraz jak przeprowadzać analizy SWOT.

    Absolwenci specjalności Rachunkowość i Sprawozdawczość mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w biurach rachunkowych, biurach obsługi nieruchomościw  firmach konsultingowych, w przedsiębiorstwach, w spółdzielniach, w działach księgowości.

    • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności Rachunkowość i Finanse
      • Audyt i ład korporacyjny     
      • MSR
      • Analiza sprawozdań finansowych   
      • Sprawozdawczość  finansowa
      • System podatkowy w Polsce  i podstawy rachunkowości podatkowej
      • VAT i  rozrachunki z tyt. VAT

      Absolwenci specjalności mogą  znaleźć zatrudnienie w biurach rachunkowych, biurach obsługi nieruchomości, w  firmach konsultingowych, w przedsiębiorstwach , spółdzielniach w działach księgowości  na stanowiskach specjalisty ds. księgowości, specjalisty ds. controlingu, analityka biznesowego, specjalisty ds. ryzyka i  optymalizacji procesu inwestycyjnego,

    SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE ACCA

    Poznasz system rachunkowości, standardy oraz regulacje, również na rynkach międzynarodowych. Odkryjesz specyfikę rachunkowości finansowej, zarządczej, bankowej i ubezpieczeniowej. Zdobędziesz wiedzę nt. zakładania biznesu oraz zarządzania podatkami w firmie. Staniesz się specjalistą ds. sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy,
    Specjalność Rachunkowość i Finanse ACCA da ci możliwość pogłębienia umiejętności z zakresu korzystania z kapitałów własnych i obcych, w celu realizacji strategii biznesowych ukierunkowanych na sukces, wzrost wartości i konkurencyjności.
    Nauczysz się jak oceniać efektywność inwestycyjną i finansową oraz ryzyko w zmieniającym się otoczeniu, w warunkach niepewności i niestabilności.
    Dziewięć przedmiotów i kończące je egzaminy posiadają prestiżowy certyfikat ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Po ukończeniu uczelni będziesz zwolniony z egzaminów z przedmiotów akredytowanych przez ACCA. Certyfikat ACCA pozwali ci na uzyskanie międzynarodowej akredytacji rachunkowej, umożliwiającej pracę poza granicami Polski na odpowiedzialnych stanowiskach w księgowości. Stanowiska dyplomowanych księgowych z certyfikatem ACCA oferowane są w przedsiębiorstwach, koncernach międzynarodowych, w audycie wewnętrznym i zewnętrznym oraz w firmach konsultingowych.

    Certyfikat ACCA pozwala na uzyskanie międzynarodowej akredytacji  rachunkowej umożliwiającej pracę poza granicami Polski na odpowiedzialnych stanowiskach w księgowości. Stanowiska dyplomowanych księgowych z certyfikatem ACCA oferowane są w przedsiębiorstwach , dużych koncernach międzynarodowych , w  audycie wewnętrznym i zewnętrznym, w firmach konsultingowych

    W roku 2020/2021 masz do wyboru dwa warianty programu Accelerate Scholarship (dwie ścieżki: ze zwolnieniami i możliwością zdobycia Advanced Diploma od ACCA oraz zwykłą)
    DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

    W poniższej prezentacji znajdziecie szczegóły dotyczące uczestnictwa w Programie Accelerate 2020/2021 – POBIERZ

    W poniższych linkach studenci znajdą wszelkie informacje o ACCA oraz bezpłatne materiały i narzędzia wspierające przygotowanie do zdawania egzaminów ACCA.
    www.accapolska.pl
    accapolska.pl/39742-acca-accelerate-scholarship

    Bezpłatny kurs języka angielskiego do ACCA:
    www.bpp.com/study/english-for-acca

    • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności rachunkowość i finanse ACCA
      • Audyt i ład korporacyjny   
      • MSR
      • Analiza sprawozdań finansowych   
      • Sprawozdawczość  finansowa
      • Rachunkowość podatkowa
      • VAT w rachunkowości i rozrachunki z tyt, VAT

    SPECJALNOŚĆ: ANALITYK RYNKU FINANSOWEGO

    Studia łączą wiedzę z zakresu rachunkowości i rynków finansowych. W ich trakcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające zarządzać portfelem papierów wartościowych oraz wyceną instrumentów finansowych. Poznasz zasady posługiwania się nowoczesnymi narzędziami analitycznymi w celu formułowania i realizacji rynkowych strategii działania. Nauczysz się kreatywności i nowoczesnego spojrzenia na finanse. Zyskasz przygotowanie do zawodu doradcy inwestycyjnego, maklera, analityka rynku finansowego, pracownika banku i funduszy inwestycyjnych.

    • Sprawdź przedmioty rachunkowe realizowane w ramach specjalności analityk rynku finansowego
      • Strategie przedsiębiorstw na rynku pieniężno-kapitałowym
      • Formy finansowania działalności gospodarczej
      • Analiza i wycena instrumentów finansowych  I – Inwestycje kapitałowe i o stałym dochodzie
      • Analiza  sytuacji ekonomiczno- finansowej  firmy
      • Analiza  i wycena instrumentów finansowych  II – Derywaty i inwestycje alternatywne
      • Zarządzanie ryzykiem kredytowym

      Pozwala nabyć wiedzę przydatną do pracy na giełdach papierów wartościowych, w firmach konsultingowych, w biurach maklerskich, w przedsiębiorstwach jako specjalista d.s. inwestycji kapitałowych, specjalista d.s. controlingu, analityk giełdowy, specjalista d.s. wycen na rynku finansowym.

  • Mirosław Bojańczyk

    dr hab. Mirosław Bojańczyk prof. AFiB Vistula

    Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw, tworzenia biznesplanów i oceny projektów inwestycyjnych, opiniowania wniosków kredytowych; wieloletni wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych uczelni; od ponad 30 lat związany z nauką i praktyką gospodarczą; w badaniach naukowych podejmuje tematy funkcjonowania rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw, kontrolingu oraz finansów i rachunkowości przedsiębiorstw; posiada duże doświadczenie praktyczne; był m.in. głównym księgowym w kilku firmach, prezesem zarządu polsko-niemieckiej spółki konsultingowej „Taylor Consulting”, wicedyrektorem Departamentu Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych w Ministerstwie Finansów, dyrektorem w Citibanku, prezesem jednego z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, wiceprezesem Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego i członkiem Komisji Papierów Wartościowych; zasiadał też w wielu radach nadzorczych; od wielu lat jest również dyrektorem finansowym firmy deweloperskiej WAN; autor ponad 80 publikacji w języku polskim i angielskim; jeden z 50 najlepszych polskich menedżerów w 1997 r. „Home & Market”; laureat II nagrody gazety „Parkiet” – Najlepszy NFI 1997 r.

    Barbara Karlikowska

    dr inż. Barbara Karlikowska prof. AFiB Vistula

    Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych. Doktor nauk ekonomicznych (Instytut Finansów AFiB Vistula); absolwentka SGGW; ukończyła również Polsko-Brytyjskie Studia Ubezpieczeniowe i Podyplomowe Studia Rachunkowości; uzyskała uprawnienia brokera ubezpieczeniowego i samodzielnej księgowej; od 1998 r. jest nauczycielem akademickim; autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania ryzykiem; uczestniczka grantu MNiSW – Innowacyjna Polska w Europie 2020 r.

    Małgorzata Maliszewska

    dr Małgorzata Maliszewska

    Adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula; prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych do utworzenia instytucji Rzecznika Finansowego; w latach 2014-2016 członkini Rady Programowej Insurance Forum dla Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń oraz Kapituły Polskiej Izby Ubezpieczeń; specjalistka z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw, prawa kontraktowego, alternatywnych metod rozstrzygania sporów sądowych i pozasądowych oraz negocjacji w biznesie; od 1996 roku radca prawny – wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie; negocjator i mediator biznesowy; redaktor tematyczny Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych” ISSN2544-1159 wydawanego przez Rzecznika Finansowego i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz recenzent kwartalnika; autorka publikacji z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa w biznesie; Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa; przewodnicząca Rady Programowej Studenckich Zeszytów Internetowych AVISTA; członkini Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Poszkodowanych Przez Los „Uśmiechnij się”.

    dr hab. Ryszard Michalski prof. AFiB Vistula

    Dyrektor Instytutu Badań w dyscyplinie ekonomia i finanse. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH); w latach 1988-1995 pracował w Ministerstwie Finansów, m.in. na stanowisku wiceministra; w latach 1995-1999 w sektorze prywatnym i w różnych instytucjach akademickich; od lipca 2002 do maja 2004 roku ponownie wiceminister finansów, odpowiedzialny za negocjacje finansowe z Unią Europejską, zarządzanie długiem publicznym i współpracę z NBP; w latach 2007-2016 dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie; od 2012 r. profesor nadzwyczajny Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

    Krystyna Moscibrodzka

    dr Krystyna Mościbrodzka

    Zastępca dyrektora programu kształcenia Finanse i Rachunkowość. Opiekun studentów II roku studiów magisterskich; specjalizuje się w zakresie form finansowania przedsiębiorstw oraz oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej i strategicznej, oceny kondycji finansowej banków, przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego; od wielu lat zajmuje się badaniami naukowymi w Instytucie Finansów, z którym związała się w 1996 r.; prace dyplomowe jej studentów były wielokrotnie nagradzane.

    Anna Wisniewska

    dr Anna Maria Wiśniewska

    Prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem Akademii Finansów i Biznesu Vistula; certyfikowany audytor wewnętrzny; od 2014 roku wykładowca AFIBV oraz SGTIR na studiach I i II stopnia; od 2015 roku Prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych; autorka publikacji dotyczących zarządzania wiekiem i etyki w organizacjach oraz finansowania MSP, jak również zarządzania w turystyce medycznej.

    dr hab. Jolanta Zombirt prof. AFiB Vistula

    Specjalistka w zakresie nowych technik finansowych, zarządzania ryzykiem bankowym w kontekście ewolucji regulacji bankowych i strategii banków w dobie globalizacji rynków finansowych; w latach 1976-1991 związana z Centralą Handlu Zagranicznego Budownictwa BUDIMEX; w 1993 r. – doradca ministra (Jana Krzysztofa Bieleckiego) w Biurze ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej; w 1994 r. – doradca prezesa Powszechnego Banku Kredytowego, a w 1996 r. – prezesa Banku Handlowego w Warszawie; w latach 2002-2007 pracowała jako główny specjalista ds. Rozwoju Rynków Finansowych w Departamencie Systemu Finansowego Narodowego Banku Polskiego; była również kierownikiem Zakładu Systemu Finansowego UE w Instytucie Europeistyki UJ.

  • NAJLEPSI W PRAKTYCE

    Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość zostały zaplanowane tak, by zapewnić studentom jak największy wybór specjalności oraz poznanie tych obszarów sektora finansowego, w których chcą zostać specjalistami i zamierzają realizować się zawodowo.

    Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

    KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

    Specjalistyczna wiedza
    Dzięki wąskim specjalnościom zdobędziesz interesującą cię kompetencje i rozwiniesz się w kierunku najlepszym dla twojej zawodowej przyszłości. Wiedzę przekażą ci praktycy z licznymi osiągnięciami w swojej karierze.

    Globalne możliwości
    Program oparty o światowe standardy, współpraca z zagranicznymi studentami i możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim sprawią, że studia przygotują cię do podjęcia pracy także poza granicami Polski.

    Prestiżowa akredytacja
    Wszyscy absolwenci Finansów i Rachunkowości AFiB Vistula otrzymują automatycznie suplement potwierdzający zaliczenie czterech z dziewięciu egzaminów ACCA na poziomie podstawowym. Pozostałych pięć jest zaliczanych po zdaniu indywidualnych egzaminów.
    ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Jej posiadanie zwiększy twoje szanse awansu na kierownicze stanowiska.

    Biznesowe podejście
    Dzięki zajęciom prowadzonym przez uznanych praktyków, zdobędziesz nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także dowiesz się, jak wykorzystać ją w działaniu. To otworzy przed tobą szerokie perspektywy zawodowe.

    JAKA PRACA PO STUDIACH FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

    Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość mogą wybierać wśród ofert ciekawej i dobrze płatnej pracy. Twoja zawodowa przyszłość zależy od specjalności, którą wybierzesz.

    • Przedsiębiorczość
      • ekspert w przedsiębiorstwie
      • własna działalność gospodarcza
      • doradca inwestycyjny
    • Bankowość i usługi finansowe
      • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi klienta
      • doradca klienta
      • kasjer bankowy
      • kasjer walutowy
      • agent kredytowy
      • doradca hipoteczny
      • doradca inwestycyjny
      • specjalista do spraw obsługi kart
      • doradca leasingowy
      • analityk kredytowy
    • Rachunkowość i finanse
      • księgowy
      • główny księgowy
      • analityk finansowy
      • doradca podatkowy
      • własna działalność gospodarcza
    • Rachunkowość i finanse ACCA
      • księgowy
      • główny księgowy
      • analityk finansowy
      • doradca podatkowy
      • własna działalność gospodarcza
    • Analityk rynku finansowego
      • analityk kredytowy
      • analityk systemu IT
      • analityk finansowy
      • specjalista ds. oceny ryzyka
  • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

    Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
    Studia stacjonarne 400 zł 5 100 zł 2 700 zł 580 zł
    Studia niestacjonarne (w tym online) 400 zł 4 500 zł 2 400 zł 520 zł

    Studia w języku polskim - studenci spoza UE*

    Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
    Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

    Studia w języku angielskim - obywatele UE i innych państw*

    Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
    Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

    *do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
    Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
    Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

    Studia w języku angielskim - studenci pozostałych państw*

    Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
    Studia stacjonarne 200 € 3 500 € 1 850 €

    *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
    Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

    Zarządzenie Rektora o opłatach

    Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close