Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • GRAFIKA – O STUDIACH

  Interesujesz się sztuką i masz artystyczne zacięcie, które zamierzasz rozwijać? Jeżeli tak, to kierunek Grafika na Europejskim Wydziale Sztuk Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest idealny dla Ciebie! Zacznij studia licencjackie na kierunku Grafika i rozwijaj swoje umiejętności. 

  Studiując na naszej Uczelni, zdobędziesz praktyczną wiedzę, która pozwoli Ci  zostać grafikiem w branży reklamowej lub rozwijać talent w kierunku projektów artystycznych. Na Europejskim Wydziale Sztuk AFIB Vistula śledzimy i angażujemy się w postępującą rewolucję cyfrową – stawiamy na połączenie tradycyjnych technik artystycznych z nowoczesnymi, opartymi o warsztat fotograficzny i cyfrowy.

  WYMAGANIA

  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie na kierunku Grafika, musisz spełniać następujące wymagania:

  • Posiadać świadectwo dojrzałości;
  • Przedstawić zestaw prac potwierdzających podstawowe kompetencje artystyczne;
  • Otrzymać pozytywną opinię zespołu kwalifikacyjnego z przeglądu zestawu prac.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • GRAFIKA – PROGRAM STUDIÓW

  Program Grafiki (studia na poziomie licencjackim) jest tak skonstruowany, aby połączyć wrażliwość artystyczną z najnowszymi technologiami informatycznymi. Przekazujemy wiedzę, praktyczne umiejętności i doświadczenie niezbędne w komunikacji wizualnej. Uczymy studentów posługiwania się technikami artystycznymi i sprawnego posługiwania się programami graficznymi. Przygotowujemy do realizacji zaawansowanych zadań w projektowaniu, reklamie, grafice, grafice komputerowej DTP, ilustracji i fotografii.

  Jeżeli więc chcesz pracować np. jako grafik komputerowy, studia na Europejskim Wydziale Sztuk Akademii Finansów i Biznesu Vistula są właśnie dla Ciebie!

   

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Integralną częścią studiów na kierunku Grafika są trzy miesiące praktyk zawodowych oraz dwa tygodnie plenerów rysunkowo-malarskich.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  W programie nauczania na kierunku Grafika aż 70% zajęć ma charakter praktyczny. Oznacza to, że skupiamy się na nauczeniu przydatnych umiejętności, dzięki którym w sposób świadomy będziesz posługiwać się technikami artystycznymi.

  PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA – LICENCJAT
  SENESTR I
  Podstawy działań plastycznych Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu teorii plastycznych oraz wizualnego i perceptualnego języka sztuki, formułowanie sądów artystycznych i estetycznych, umiejętność dostrzeżenia zależności między wiedzą teoretyczną a praktycznym poznaniem.
  Podstawy historii teorii sztuki Wprowadzenie do historii sztuki oraz zapoznanie się z nazewnictwem i technologiami związanymi z malarstwem, grafiką, rzeźbą, architekturą oraz rzemiosłem artystycznym.
  Podstawy grafiki warsztatowej Student poznaje podstawy grafiki warsztatowej, realizuje projekt graficzny w oparciu o techniki rysunkowe, poznaje sposoby realizacji matrycy w technice druku wypukłego, zdobywa wiedzę i umiejętność przygotowania matrycy do druku, oraz obsługi i samodzielnego druku na prasie walcowej.
  Podstawy fotografii Student poznaje zasady obsługi sprzętu fotograficznego i podstawy fotografii, wykorzystuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych. W warunkach studyjnych poznaje specyfikę i wymogi techniczne, merytoryczne i artystyczne komercyjnych zadań realizowanych na rynku projektowym.
  Podstawy projektowania graficznego Student poznaje podstawowe narzędzia do projektowania graficznego, zapoznaje się z aplikacjami z kolekcji Adobe CC.
  Wprowadzenie do multimediów Student poznaje zagadnienia związane z multimediami, publikacjami 2D, 3D, 4D (kompresja, rodzaje obrazów cyfrowych, przetwarzanie dźwięków). Student zapoznaje się z procesem tworzenia publikacji drukowanych, uczy się w Adobe In Design realizacji przygotowania do druku publikacji drukowanych, publikacji interaktywnych.
  Historia technik graficznych Student poznaje historię grafiki europejskiej z uwzględnieniem szkół regionalnych, poznaje fachową terminologię z zakresu technik graficznych.
  Podstawy rysunku Ćwiczenia w komponowaniu rysunku na formacie B1, B2, samodzielny wybór kadru z zadanej martwej natury, nauka rysowania kreską i światłocieniem, studium kształtu przedmiotu, proporcje, obserwacja ciała człowieka rysunek z modela, użycie koloru w rysunku.
  Ochrona własności intelektualnej Student zapoznaje się z regulacjami i zasadami prawa o ochronie własności intelektualnej, uczy się interpretacji podstawowych praw własności intelektualnej i stosowania prawa autorskiego w praktyce, uczy sie o prawie i o odpowiedzialności cywilnej i karnej, o ochronie przedmiotów prawa autorskiego i własności przemysłowej.
  Język obcy-1 Student nabywa umiejętności komunikacyjnych na poziomie średnio zaawansowanym (B1+), z uwzględnieniem autentycznych danych. Główny nacisk położony na rozbudowanie słownictwa specjalistycznego oraz rozwijanie umiejętności recepcyjnych i produkcyjnych w sytuacjach określonych tematyką poszczególnych zajęć.
  Sport i rekreacja-1 Doskonalenie sprawności fizycznej. Kształtowanie nawyku aktywności fizycznej. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz postaw prozdrowotnych. Zainteresowanie studentów kulturą fizyczną.
  Techniki wypukłego – linoryt, linoryt barwny Nauka techniki druku wypukłego oraz realizacja projektu graficznego w oparciu o techniki rysunkowe. Sposoby realizacji matrycy w technice druku wypukłego (linoryt punktowy, płaszczyznowy, barwny). Przygotowanie matrycy do druku oraz samodzielnie wykonany wydruk pracy na prasie walcowej
  Podstawy grafiki cyfrowej Student poznaje zasady tworzenia i wykorzystania grafiki cyfrowej w profesjonalnych zastosowaniach (sztuka, reklama, projektowanie graficzne). Doskonali zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych, wykonuje zadania.
  SEMESTR II
  Historia sztuki-1 Student poznaje zagadnienia związane z malarstwem, rzeźbą i rzemiosłem artystycznym powstałymi w okresie od Paleolitu Młodszego poprzez Starożytność po schyłek Wieków Średnich. Dla zrozumienia treści i wartości artystycznej sztuki konieczne jest poznanie także różnych czynników pozaartystycznych, które wpłynęły na kształtowanie się twórczości plastycznej w ciągu dziejów.
  Techniki komunikacji i argumentacji Nauka komunikacji i uzasadniania przekazywanych treści za pomocą słowa i obrazu.
  Ilustracja 1 Przekazanie wiedzy o ilustracji dawnej i współczesnej. Student wypracowuje indywidualny język wyrazu artystycznego poprzez realizację zadań na zadany temat. Student zdobywa umiejętność kształtowania przekazu poprzez ilustrację, bez użycia tekstu. Student zdobywa umiejętność kreatywnej wizualizacji tekstu.
  Rysunek-1 Samodzielne wybieranie kadru z zadanej martwej natury. Pogłębianie umiejętności nabytych w semestrze I w zakresie: studium postaci ludzkiej, studium kształtu przedmiotu, obserwacji ciała człowieka. Użycie koloru w rysunku. Rozwój indywidualnych predyspozycji kreacyjnych studenta.
  Malarstwo - 1 Ćwiczenia w komponowaniu obrazu malarskiego w formacie B1, B2. Nauka malowania farbami wodnymi. Studium kształtu przedmiotu: proporcje, aksonometria wykonana pędzlem. Obserwacja kolorystyki ciała człowieka – praca z modelem. Szkice malarskie martwej natury jako ćwiczenia kompozycyjne. Rozwój indywidualnych predyspozycji kreacyjnych studenta.
  Plener Rysunkowo-Malarski 1 Kształcenie świadomości plastycznej, poprzez wykonanie prac malarskich i rysunkowych w plenerze. Inspiracja naturą.
  język obcy-2 Nabycie umiejętności komunikacyjnych na poziomie średnio zaawansowanym (B2), z uwzględnieniem autentycznych danych. Główny nacisk położony będzie na rozbudowanie słownictwa specjalistycznego oraz rozwijanie umiejętności recepcyjnych i produkcyjnych w sytuacjach określonych tematyką poszczególnych zajęć.
  sport i rekreacja-2 Doskonalenie sprawności fizycznej. Kształtowanie nawyku aktywności fizycznej. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz postaw prozdrowotnych. Zainteresowanie studentów kulturą fizyczną.
  Techniki druku wklęsłego – sucha igła, mezzotinta, miedzioryt Nauka technik graficznych druku wklęsłego (sucha igła, mezzotinta, miedzioryt), realizacja projektu graficznego w oparciu o techniki rysunkowe, sposoby realizacji matrycy w technikach wklęsłodrukowych trawionych, przygotowanie matrycy do druku oraz samodzielnie wykonany wydruk pracy na prasie walcowej.
  Techniki druku wklęsłego – akwaforta, akwatinta Nauka technik graficznych druku wklęsłego (akwaforta, akwatinta), realizacja projektu graficznego w oparciu o techniki rysunkowe, sposoby realizacji matrycy w technikach wklęsłodrukowych trawionych, przygotowanie matrycy do druku oraz samodzielnie wykonany wydruk pracy na prasie walcowej
  Serigrafia Tworzenie matryc serigraficznych wycinanych i fotomechanicznych wg własnego projektu, nauka przenoszenia idei projektu na matrycę serigraficzną, wykonanie wydruków techniką serigrafii na podłożu papierowym, na kartonie, lub na tkaninie.
  Typografia 1 Student zapoznaje się z zagadnieniami: budowa krojów pisma, zasady składu (łamania) tekstu, poznaje podstawy programu Adobe InDesign, wykorzystuje umiejętności posługiwania się programami Adobe Ilustrator i Adobe Photoshop, wykorzystuje znajomość podstaw projektowania graficznego.
  Projektowanie graficzne 1 Studenci poznają podstawy tworzenia ideogramów i doskonalą umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych, poznają specyfikę i wymogi techniczne, merytoryczne i artystyczne komercyjnych zadań realizowanych na rynku projektowym.
  Projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy Związek pomiędzy realną przestrzenią a obrazem przestrzeni kreowanej w ujęciu treści i formy. Analiza wybranego systemu informacyjnego w wybranej strukturze przestrzennej – urbanistycznej, architektonicznej. Organizacja przestrzeni jako oprawa plastyczna z użyciem pojęć , idei, myśli, zagadnień w reklamie i w public relations.
  Edycja i przetwarzanie obrazu cyfrowego Student poznaje podstawowe teorie i założenia estetyczne fotografii,wykonuje ćwiczenia praktyczne. W warunkach studyjnych poznaje specyfikę i wymogi techniczne, merytoryczne i artystyczne komercyjnych lub indywidualnych zadań realizowanych w fotografii.
  Kreacja video-1 Student poznaje Adobe Premiere – aplikację do montażu plików video. Realizuje zadania artystyczne – krótkie autorskie filmy. Uczy się jak za pomocą tego medium można wyrazić treści zadania.
  Multimedia-1 Student poznaje Adobe Photoshop – aplikację graficzną do tworzenia i edycji obrazów bitmapowych do publikacji multimedialnych. Student poznaje Adobe Illustrator – aplikację graficzną do tworzenia i edycji grafik wektorowych. Student uczy się łączenia grafiki wektorowej z bitmapową, wykorzystywanych w reklamach, plakatach, animacjach, filmach, publikacjach drukowanych, publikacjach e-book, i innych publikacjach multimedialnych.
  SEMESTR III
  Historia sztuki-2 Student poznaje sztukę europejską oraz polską z okresu renesansu i baroku.
  Ilustracja-2 Student uczy się o ilustracji współczesnej i historycznej, doskonali własny język wyrazu artystycznego poprzez realizację zadań na temat, tworzy przekaz poprzez ilustrację, kreatywnie wizualizuje treści zawarte w tekście.
  Rysunek-2 Nauka rysowania postaci ludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem charakteru modela, ruchu, a także aranżacji walorowej rysunku, budowanie skrótów perspektywicznych, aranżacja graficzna tła, pogłębianie umiejętności obserwacyjnych i kreacyjnych, zagadnienia ideowe w przekazie wizualnym, poznawanie nowych technik rysunku.
  Malarstwo-2 Ćwiczenia w komponowaniu obrazu malarskiego; w formacie B1,B2, pogłębianie studiów postaci ludzkiej, nauka malowania farbami wodnymi, studium kształtu przedmiotu, szukanie proporcji (wykonane pędzlem), obserwacja kolorystyki ciała człowieka (praca z modelem), szkice malarskie martwej natury jako ćwiczenia kompozycyjne, obserwacja indywidualnych predyspozycji kreacyjnych studenta.
  Litografia Nauka zasad techniki graficznej (druk płaski), samodzielna realizacja projektu graficznego. Przygotowanie i spreparowanie kamienia litograficznego, wydruk na prasie litograficznej.
  Alternatywne techniki graficzne Nauka pracy z wielkoformatowymi negatywami, ich zastosowanie do wykonania pozytywów na własnoręcznie przygotowanych papierach światłoczułych w technikach alternatywnych, przygotowanie i nałożenie emulsji światłoczułej, nauka obsługi kopioramy próżniowej.
  Liternictwo i typografia-2 Student realizuje zadania z użyciem typograficznych elementów graficznych, wykorzystuje znajomość zasad typografii w projektowaniu graficznym.
  Projektowanie graficzne-2 Student doskonali umiejętności w wykorzystaniu grafiki w reklamie i marketingu, realizuje zadania praktyczne, poznaje specyfikę i wymogi techniczne, merytoryczne i artystyczne komercyjnych zadań realizowanych na rynku projektowym.
  Estetyka i teoria fotografii Zapoznanie się z fotografią reklamową (przedmiotową) – fotoedycja, przetwarzanie obrazu, nauka posługiwania się narzędziami fotograficznymi i środkami ekspresji fotograficznej w celu osiągnięcia określonych efektów wizualnych, wykorzystanie fotografii w praktyce, realizacja zadania w grupach przygotowuje studentów do pracy w wieloosobowych zespołach zadaniowych, uczy współpracy i odpowiedzialności za powierzone zadania.
  Kreacja video-2 Student poznaje Adobe Premiere – aplikację graficzną do montażu filmu cyfrowego, uczy się edycji i obróbki obrazów ruchomych oraz ich wykorzystania w publikacjach multimedialnych. Student poznaje aplikację graficzną Adobe After Effects, uczy się tworzenia efektów, tworzy projekty łączące film video z efektami, wykorzystywane np. w reklamach multimedialnych, z wykorzystaniem grafiki wektorowej, bitmapowej, filmu, animacji i dźwięku.
  Multimedia -2
  Animacje 1
  Techniki druku wklęsłego: akwaforta, akwatinta Realizacja samodzielnego projektu graficznego w oparciu o techniki rysunkowe, sposoby realizacji matrycy w technikach wklęsłodrukowych trawionych, przygotowanie matrycy do druku oraz samodzielnie wykonany wydruk pracy na prasie walcowej.
  SEMESTR IV
  Algrafia Metody i techniki druku płaskiego – algrafii, alternatywnej do poznanej wcześniej metody kamienia litograficznego. Przygotowanie projektu rysunkowego, przetwarzanie plików (rysunki, zdjęcia) w komputerowych programach graficznych. Przygotowanie blachy z rysunkiem, lub pokrytej emulsją światłoczułą jako matrycy do druku płaskiego. Nauka prawidłowego nanoszenia wałkiem farby poligraficznej na matrycę aluminiową. Wykonywanie wydruków na papierze artystycznym w prasie graficznej.
  Animacje -2
  Scenariusze
  Rysunek -2
  Plener Rysunkowo-Malarski 2 Kształcenie świadomości plastycznej, poprzez praktykowanie malarstwa i rysunku w plenerze. Inspiracja naturą. Rozwijanie własnych koncepcji artystycznych.
  Projekt książki artystycznej Nauka zasad projektowania i przygotowania do druku artystycznych wydawnictw literackich, doskonalenie umiejętności posługiwania się środkami technicznymi i artystycznymi związanymi z projektowaniem i przetwarzaniem obrazu (fotografia, grafika cyfrowa, grafika artystyczna), nauka pracy w zespole projektowym.
  Projekt oprawy graficznej wydarzenia Poznanie różnych form reklamy: zewnętrznej, wydawniczej, wystawienniczej, internetowej. Nauka zasad tworzenia systemów identyfikacji i komunikacji wizualnej. Doskonalenie umiejętności posługiwania się środkami technicznymi i artystycznymi związanymi z przetwarzaniem obrazu.
  Projekt wydawniczy dla prasy Poznanie zasad redakcji wizualnej wydawnictw prasowych; projektowanie, ilustracja, przygotowanie do druku wydawnictw prasowych. Doskonalenie umiejętności posługiwania się środkami technicznymi i artystycznymi związanymi z projektowaniem i przetwarzaniem ilustracji i fotografii na potrzeby prasy.
  Plakat artystyczny, plakat okolicznościowy Kształcenie umiejętności warsztatowych w zakresie wizualizacji graficznej. Zrozumienie zasad współczesnego języka komunikacji wizualnej, obrazowania w plakacie artystycznym i plakacie okolicznościowym. Doskonalenie syntetycznego i precyzyjnego myślenia kolorem, obrazem i słowem, budowanie i rozwijanie własnej osobowości artystycznej.
  Portfolio autorskie Poznanie technicznych zasad tworzenia autoprezentacji. Przygotowanie do publicznego pokazu własnej twórczości i związanych z nią poglądów artystycznych.
  Pracownia ilustracji – projekt zawodowy Całościowe opracowanie książki książki ilustrowanej dla odbiorców z różnych grup wiekowych.
  Pracownia grafiki artystycznej – projekt zawodowy Zapoznanie się z techniką graficzną – monotypią i jej specyfiką. Opanowanie i wykorzystanie nowych umiejętności do stworzenia oryginalnych prac artystycznych.
  Pracownia rysunku i malarstwa – projekt zawodowy Rozwój ekspresji twórczej studenta, ukierunkowanie gustu artystycznego oraz zainteresowań plastycznych zaobserwowanych we wcześniejszych etapach kształcenia. Rozwój osobowości studenta. Nauka wykorzystywania środków plastycznego wyrazu. Budowa obrazu – kolory kontrastowe, prowadzenie wzroku, dominacja formy. Znaczenia kolorów w psychologii.
  Pracownia grafiki warsztatowej użytkowej projekt zawodowy Student tworzy cykl prac wykorzystując poznane techniki graficzne; tradycyjne techniki drukowane na papierze, a także na nietypowych podłożach, takich jak pleksi, szkło, drewno, tkanina. Student buduje unikalne obiekty graficzne, które mogą być zastosowane użytkowo.
  Pracownia multimedialna – Projekt zawodowy Samodzielna (z pomocą wykładowcy) realizacja własnego projektu na bazie umiejętności i wiedzy nabytej podczas studiów z przedmiotów multimedialnych i pozostałych przedmiotów programu. Przygotowanie do zawodu grafik – specjalizacja multimedia lub grafik – specjalizacja DTP.
  Pracownia kreatywnego projektowania w grafice i fotografii – projekt Doskonalenie umiejętności posługiwania się zasadami współczesnego języka komunikacji wizualnej, syntetycznego i precyzyjnego myślenia obrazem. Rozpoznanie i rozwijanie wyobraźni oraz osobowości artystycznych studentów kształtowanych poprzez kreatywne dyskusje związane z prezentacjami wyselekcjonowanych dzieł sztuki oraz ćwiczenie umiejętności obserwacji i notowania ołówkiem, pędzlem lub aparatem fotograficznym.
  Pracownia projektowania graficznego - projekt zawodowy Realizacja złożonych zadań projektowych, formułowanie komunikatów wizualnych. Doskonalenie posługiwania się środkami ekspresji graficznej w celu dotarcia do docelowej grupy odbiorców. Poznanie zasad tworzenia złożonych systemów informacji wizualnej, uwarunkowań technicznych i ekonomicznych projektowania.
  Pracownia grafiki eksperymentalnej- projekt zawodowy Nauka tworzenia fleksograficznych matryc fotopolimerowych, posługiwanie się narzędziami do fleksografii. Rozwijanie umiejętności przenoszenia własnego projektu na fleksograficzną matrycę fotopolimerową, wydruk techniką fleksografii na podłożu papierowym, na tkaninie i na tworzywie sztucznym.
  SEMESTR V W semestrze V student wybiera jedną ze specjalizacji: grafika artystyczna lub grafika interdyscyplinarna
  Podstawy rzeźby (wspólne dla obu specjalizacji) Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami przestrzeni rzeźbiarskiej. Projektowanie bryły rzeźbiarskiej.
  Historia sztuki - 3 (wspólne dla obu specjalizacji) Zapoznanie się z ważnymi i ciekawymi zjawiskami w sztuce współczesnej.
  Historia sztuki współczesnej (wspólne dla obu specjalizacji) Przekazanie studentom wiedzy z zakresu sztuki europejskiej XX i XXI wieku.
  Kreowanie marki Zdobycie wiedzy i umiejętności kreacji nowej marki, wizerunku firmy i marki w mediach tradycyjnych i w mediach internetowych.
  Seminarium dyplomowe (wspólne dla obu specjalizacji) Teoretyczna i praktyczna analiza procesu powstawania pracy dyplomowej – części pisemnej jak również części artystycznej, zapoznanie z formalnymi wymaganiami jakie musi spełnić praca dyplomowa.
  Autoprezentacja Nauka prezentacji własnej twórczości w różnych formach grafiki cyfrowej.
  W2 – przedmiot ogólnouczelniany Przedmiot wybierany z przedmiotów z innych kierunków studiów.
  Praktyka zawodowa Poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, poszerzenie umiejętności związanych z miejscem odbywania praktyk, zdobycie praktycznych umiejętności związanych ze specjalnością kształcenia. Podczas 3-letnich studiów licencjackich student odbywa 360 godzin praktyki.
  Pracownia ilustracji - projekt specjalnościowy (grafika artystyczna) Opracowanie złożonego projektu wydawniczego w którym ilustracja jest najważniejszym elementem przekazu.
  Pracownia grafiki artystycznej - projekt specjalnościowy (grafika artystyczna) Opracowanie złożonego projektu z grafiki artystycznej.
  Pracownia rysunku i malarstwa – projekt specjalnościowy (grafika artystyczna) Figuracja i narracja wykonana w formie rysunku lub malarstwa – istotna w ilustracji, komiksie czy filmie animowanym. Praca w cyklach.
  Pracownia grafiki warsztatowej użytkowej - projekt specjalnościowy (grafika artystyczna) Realizacja złożonego projektu wykonanego w technikach graficznych.
  Grafika ilustracyjna (grafika artystyczna) Wypracowanie indywidualnego języka wyrazu artystycznego poprzez realizację zadań. Doskonalenie umiejętności kształtowania przekazu za pomocą ilustracji - bez użycia tekstu, jak również kreatywna wizualizacja tekstu.
  Grafika artystyczna - pracownia eksperymentalna (grafika artystyczna)
  Pracownia multimedialna 1 - projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna) Język ActionScript 3, projektowanie złożonych interaktywnych interfejsów w grach fleshowych, projektowanie gier na urządzenia mobilne
  Pracownia fotografii kreacyjnej 1 - projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna)
  Pracowania projektowania graficznego 1 - projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna) Nabyte do tej pory umiejętności studentów, pozwalają na rozwój graficzny za pomocą zadań z użyciem minimum środków, a następnie zmierzenie się z tematem myślenia systemowego, na podstawie projektowania kampanii społecznych i reklamowych.
  Pracownia grafiki eksperymentalnej 1 - projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna)
  Wybrany projekt z multimediów (grafika interdyscyplinarna) Realizacją prostych gier logicznych i rozrywkowych. Projektowanie gier na urządzenia przenośne (smartfony, tablety) w systemie Android oraz na komputery (stacjonarne, laptopy).
  Artystyczny projekt eksperymentalny (grafika interdyscyplinarna)
  SEMESTR VI kontynuacja studiów w zakresie wybranej specjalizacji
  W3 - przedmiot wybierany (wspólne dla obu specjalności) Przedmiot wybierany z przedmiotów z innych kierunków studiów.
  Pracownia dyplomowa (wspólne dla obu specjalności)
  Wykonanie pracy dyplomowej (wspólne dla obu specjalności)
  Seminarium dyplomowe (wspólne dla obu specjalności) Teoretyczne i praktyczne przeanalizowanie problemów dot. pisania pracy licencjackiej w powiązaniu z projektem pracy artystycznej związanej z kierunkiem studiów; zapoznanie studenta z formalnymi wymaganiami jakie musi spełniać część pisemna pracy dyplomowej licencjackiej.
  Pracownia ilustracji 2 - projekt specjalnościowy (grafika artystyczna) Tworzenie ilustracji artystycznych będących realizacją indywidualnej wizji studenta. Tworzenie ilustracji będących odpowiedzią na temat do tekstów realizowanego ptrojektu dziedziny literatury i publicystyki.
  Pracowania grafiki artystycznej 2 - projekt specjalnościowy (grafika artystyczna)
  Pracownia rysunku i malarstwa 2 - projekt specjalnościowy (grafika artystyczna) Kształcenie świadomości plastycznej poprzez malarstwao i rysunek. Wykorzystywanie umiejętności doświadczeń plastycznych z poprzedniego okresu studiów, zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych. Łączenie technik malarskich, graficznych i grafiki komputerowej. Pogłębianie warsztatu plastycznego studenta na podstawie studiów z natury.
  Pracownia grafiki warsztatowej użytkowej 2 - projekt specjalnościowy (grafika artystyczna)
  Pracownia multimedialna 2 - projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna)
  Pracownia fotografii kreacyjnej 2 - projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna)
  Pracownia projektowania graficznego 2- projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna) Studenci rozwijają umiejętności przekazu projektowego i myślenia językiem wizualnym, w szczególności konsekwentnego zastosowania i tworzenia key visualu w reklamie.
  Pracownia grafiki eksperymentalnej 2 - projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna)
 • Kierunek Grafika (studia na poziomie licencjackim) pozwoli Ci zrealizować jedną z dwóch specjalności:

  • grafika artystyczna;
  • grafika dla biznesu.

  SPECJALNOŚĆ: GRAFIKA ARTYSTYCZNA

  Dzięki tej specjalności rozwiniesz się jako niezależny artysta grafik. Otrzymasz silne podstawy w zakresie rysunku, malarstwa i ilustracji. Poznasz co najmniej 10 technik graficznych: linoryt, linoryt barwny, suchą igłę, mezzotintę, miedzioryt, akwafortę, akwatintę, litografię, serigrafię i algrafię. Nauczysz się korzystać z wybranych środków przekazu i narzędzi, aby zrealizować określony cel. Będziesz gotowy do samodzielnej pracy twórczej.

  SPECJALNOŚĆ: GRAFIKA DLA BIZNESU

  Dzięki tej specjalności zdobędziesz kompetencje grafika komputerowego. Poznasz programy pakietu Adobe CC: Photoshop, Ilustrator, In Design, Animate Pro. Dowiesz się, jak tworzyć w różnych technikach, a także, jak realizować filmy animowane oraz wykonać projekt łączący obraz i tekst. Nauczysz się obróbki cyfrowej zdjęć i filmów.

 • mgr Julia Fałat

  Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim; ukończyła również podyplomowe studia Menedżera Kultury w SGH; doktorantka Polskiej Akademii Nauk; uzupełniała swoją wiedzę na stypendiach zagranicznych we Francji (Université Nancy 2 oraz Université de Poitires), w Finlandii (Jyväskylän yliopisto) oraz w Iranie (Imam Khomeini International University of Qazvin);  doświadczenie zawodowe zdobywała we Francji w Musée Sainte-Croix w Poitiers oraz w Warszawie, w Pałacu Wilanowie.
    

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Grafika zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do podjęcia pracy artystycznej w pożądanym miejscu. Praktyczne podejście połączone z możliwością zdobycia szerokiego wachlarza kompetencji sprawia, że możesz rozwijać się w konkretnym kierunku i swobodnie decydować o swojej przyszłości.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Grafika.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA GRAFIKI

  Projektowanie grafik
  Zyskasz wiedzę o tym, jak opracowywać i przygotowywać do druku materiały graficzne w różnych technikach. W tym procesie pomoże ci wyobraźnia, wiedza plastyczna i odpowiednie umiejętności techniczne.

  Przygotowywanie grafik komputerowych DTP
  Nauczysz się przygotowywać i przetwarzać wszelkie materiały graficzne w wersję cyfrową i gotową do druku – wszystko przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego i sprzętu peryferyjnego.

  Multimedialne przygotowanie
  Nauczysz się projektować i przygotowywać elementy graficzne wykorzystywane w realizacjach multimedialnych. Zostaniesz wyposażony w wiedzę niezbędną do skompilowania projektu multimedialnego oraz jego realizacji.

  Profesjonalne zdjęcia
  Wykorzystasz wiedzę, umiejętności, sprzęt fotograficzny i specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia wszelkiego rodzaju zdjęć, np. reportażowych, reklamowych czy artystycznych.

  Profesjonalne ilustracje
  Nauczysz się, jak w praktyce wykorzystywać wiedzę plastyczną, umiejętności warsztatowe i znajomość oprogramowania graficznego. Będziesz potrafił samodzielnie tworzyć profesjonalne ilustracje, będące interpretacją lub dopełnieniem przekazu werbalnego zawartego w materiałach do publikacji.

  JAKA PRACA PO STUDIACH GRAFIKA?

  Po ukończeniu studiów na kierunku Grafika otworzy się przed Tobą możliwość podjęcia pracy w wielu ciekawych miejscach. Będziesz mógł realizować się zawodowo w takich firmach i instytucjach jak:

  • agencje reklamowe i marketingowe;
  • muzea;
  • galerie sztuki;
  • wydawnictwa;
  • instytucje kultury.
 • Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 8 100 zł 4 200 zł 890 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 6 200 zł 3 250 zł 690 zł

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 000 € 1 100 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Wpisowe Opłata roczna
  Studia stacjonarne 200 € 2 500 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula w latach 2016-2019, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt:

Dla obywateli Polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: 22 45 72 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

Dla cudzoziemców:

Admissions team:

Yevhenii Lytovchenko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close