Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • GRAFIKA – O STUDIACH

  Interesujesz się sztuką i masz artystyczne zacięcie, które zamierzasz rozwijać? Jeżeli tak, to kierunek Grafika na Europejskim Wydziale Sztuk Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest idealny dla Ciebie! Zacznij studia licencjackie na kierunku Grafika i rozwijaj swoje umiejętności. 

  Studiując na naszej Uczelni, zdobędziesz praktyczną wiedzę, która pozwoli Ci  zostać grafikiem w branży reklamowej lub rozwijać talent w kierunku projektów artystycznych. Na Europejskim Wydziale Sztuk AFIB Vistula śledzimy i angażujemy się w postępującą rewolucję cyfrową – stawiamy na połączenie tradycyjnych technik artystycznych z nowoczesnymi, opartymi o warsztat fotograficzny i cyfrowy.

  WYMAGANIA

  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie na kierunku Grafika, musisz spełniać następujące wymagania:

  • Posiadać świadectwo dojrzałości;
  • Przedstawić zestaw prac potwierdzających podstawowe kompetencje artystyczne;
  • Otrzymać pozytywną opinię zespołu kwalifikacyjnego z przeglądu zestawu prac.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • GRAFIKA – PROGRAM STUDIÓW

  Program Grafiki (studia na poziomie licencjackim) jest tak skonstruowany, aby połączyć wrażliwość artystyczną z najnowszymi technologiami informatycznymi. Przekazujemy wiedzę, praktyczne umiejętności i doświadczenie niezbędne w komunikacji wizualnej. Uczymy studentów posługiwania się technikami artystycznymi i sprawnego posługiwania się programami graficznymi. Przygotowujemy do realizacji zaawansowanych zadań w projektowaniu, reklamie, grafice, grafice komputerowej DTP, ilustracji i fotografii.

  Jeżeli więc chcesz pracować np. jako grafik komputerowy, studia na Europejskim Wydziale Sztuk Akademii Finansów i Biznesu Vistula są właśnie dla Ciebie!

   

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Integralną częścią studiów na kierunku Grafika są trzy miesiące praktyk zawodowych oraz dwa tygodnie plenerów rysunkowo-malarskich.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  W programie nauczania na kierunku Grafika aż 70% zajęć ma charakter praktyczny. Oznacza to, że skupiamy się na nauczeniu przydatnych umiejętności, dzięki którym w sposób świadomy będziesz posługiwać się technikami artystycznymi.

  Sprawdź przedmioty obowiązkowe

  SEMESTR I
  Podstawy działań plastycznych Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu teorii plastycznych oraz wizualnego i perceptualnego języka sztuki; formułowanie sądów artystycznych i estetycznych; umiejętność dostrzeżenia zależności między wiedzą teoretyczną a praktycznym poznaniem
  Podstawy historii teorii sztuki Wprowadzenie do historii sztuki oraz zapoznanie się z nazewnictwem i technologiami związanymi z malarstwem, grafiką, rzeźbą, architekturą oraz rzemiosłem artystycznym.
  Podstawy grafiki warsztatowej Student poznaje podstawy grafiki warsztatowej, realizuje projekt graficzny w oparciu o techniki rysunkowe, poznaje sposoby realizacji matrycy w technice druku wypukłego, zdobywa wiedzę i umiejętność przygotowania matrycy do druku, oraz obsługi i samodzielnego druku na prasie walcowej
  Podstawy fotografii Student poznaje zasady obsługi sprzętu fotograficznego i podstawy fotografii, wykorzystuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych. W warunkach studyjnych poznaje specyfikę i wymogi techniczne, merytoryczne i artystyczne komercyjnych zadań realizowanych na rynku projektowym.
  Podstawy projektowania graficznego Student poznaje podstawowe narzędzia i zasady organizacji stanowiska pracy grafika projektanta oraz podstawy aplikacji graficznych z kolekcji Adobe: Illustrator, Photoshop, In Design.
  Wprowadzenie do multimediów Student poznaje zagadnienia związane z multimediami, publikacjami 2D, 3D, 4D (kompresja, rodzaje obrazów cyfrowych, przetwarzanie dźwięków). Student zapoznaje się z procesem tworzenia publikacji drukowanych, uczy się w Adobe In Design realizacji przygotowania do druku publikacji drukowanych, publikacji interaktywnych.
  Historia grafiki Student poznaje historię grafiki europejskiej z uwzględnieniem szkół regionalnych, poznaje fachową terminologię z zakresu technik graficznych.
  Podstawy rysunku Ćwiczenia w komponowaniu rysunku na formacie B1, B2. Samodzielny wybór kadru z zadanej martwej natury. Nauka rysowania kreską i światłocieniem. Studium kształtu przedmiotu, proporcje. Obserwacja ciała człowieka rysunek z modela. Użycie koloru w rysunku.
  Ochrona własności intelektualnej Student zapoznaje się z wiedzą na temat regulacji i zasad prawa o ochronie własności intelektualnej. Uczy się interpretacji podstawowych praw własności intelektualnej i stosowania prawa autorskiego w praktyce. Nabiera kompetencji w zakresie stałego rozwijania wiedzy o prawie i o odpowiedzialności związanej z cywilnoprawną i karną ochroną przedmiotów prawa autorskiego i własności przemysłowej.
  Język obcy-1 Nabycie umiejętności komunikacyjnych na poziomie średnio zaawansowanym (B1+), z uwzględnieniem autentycznych danych. Główny nacisk położony na rozbudowanie słownictwa specjalistycznego oraz rozwijanie umiejętności recepcyjnych i produkcyjnych w sytuacjach określonych tematyką poszczególnych zajęć.
  Sport i rekreacja-1 Doskonalenie sprawności fizycznej. Kształtowanie nawyku aktywności fizycznej. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz postaw prozdrowotnych. Zainteresowanie studentów kulturą fizyczną.
  Techniki wypukłego – linoryt, linoryt barwny Nauka techniki druku wypukłego oraz realizacja projektu graficznego w oparciu o techniki rysunkowe. Sposoby realizacji matrycy w technice druku wypukłego (linoryt punktowy, płaszczyznowy, barwny). Przygotowanie matrycy do druku oraz samodzielnie wykonany wydruk pracy na prasie walcowej
  PODSTAWY GRAFIKI CYFROWEJ Student poznaje zasady tworzenia i wykorzystania grafiki cyfrowej w profesjonalnych zastosowaniach (sztuka, reklama, projektowanie graficzne). Doskonali zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych, wykonuje zadania.
  SEMESTR II
  Historia sztuki-1 Student poznaje zagadnienia związane z malarstwem, rzeźbą i rzemiosłem artystycznym powstałymi w okresie od Paleolitu Młodszego poprzez Starożytność po schyłek Wieków Średnich. Dla zrozumienia treści i wartości artystycznej sztuki konieczne jest poznanie także różnych czynników pozaartystycznych, które wpłynęły na kształtowanie się twórczości plastycznej w ciągu dziejów.
  Techniki komunikacji i argumentacji
  Ilustracja 1 Przekazanie wiedzy o ilustracji dawnej i współczesnej. Student wypracowuje indywidualny język wyrazu artystycznego poprzez realizację zadań na temat. Student zdobywa umiejętność kształtowania przekazu poprzez ilustrację, bez użycia tekstu. Student zdobywa umiejętność kreatywnej wizualizacji tekstu.
  Rysunek-1 Samodzielne wybieranie kadru z zadanej martwej natury. Pogłębianie umiejętności nabytych w semestrze I w zakresie: studium postaci ludzkiej, studium kształtu przedmiotu, obserwacji ciała człowieka. Użycie koloru w rysunku. Rozwój indywidualnych predyspozycji kreacyjnych studenta.
  Malarstwo - 1 Ćwiczenia w komponowaniu obrazu malarskiego w formacie B1, B2. Nauka malowania farbami wodnymi. Studium kształtu przedmiotu: proporcje, aksonometria wykonana pędzlem. Obserwacja kolorystyki ciała człowieka – praca z modelem. Szkice malarskie martwej natury jako ćwiczenia kompozycyjne. Rozwój indywidualnych predyspozycji kreacyjnych studenta.
  Plener Rysunkowo-Malarski 1 Kształcenie świadomości plastycznej, poprzez wykonanie prac malarskich i rysunkowych w plenerze. Inspiracja naturą.
  język obcy-2 Nabycie umiejętności komunikacyjnych na poziomie średnio zaawansowanym (B2), z uwzględnieniem autentycznych danych. Główny nacisk położony będzie na rozbudowanie słownictwa specjalistycznego oraz rozwijanie umiejętności recepcyjnych i produkcyjnych w sytuacjach określonych tematyką poszczególnych zajęć.
  sport i rekreacja-2 Doskonalenie sprawności fizycznej. Kształtowanie nawyku aktywności fizycznej. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz postaw prozdrowotnych. Zainteresowanie studentów kulturą fizyczną.
  Techniki druku wklęsłego – sucha igła, mezzotinta, miedzioryt Nauka technik graficznych druku wklęsłego (sucha igła, mezzotinta, miedzioryt), realizacja projektu graficznego w oparciu o techniki rysunkowe, sposoby realizacji matrycy w technikach wklęsłodrukowych trawionych, przygotowanie matrycy do druku oraz samodzielnie wykonany wydruk pracy na prasie walcowej.
  Techniki druku wklęsłego – akwaforta, akwatinta Nauka technik graficznych druku wklęsłego (akwaforta, akwatinta), realizacja projektu graficznego w oparciu o techniki rysunkowe, sposoby realizacji matrycy w technikach wklęsłodrukowych trawionych, przygotowanie matrycy do druku oraz samodzielnie wykonany wydruk pracy na prasie walcowej
  Serigrafia Tworzenie matryc serigraficznych wycinanych i fotomechanicznych wg własnego projektu, nauka przenoszenia idei projektu na matrycę serigraficzną, wykonanie wydruków techniką serigrafii na podłożu papierowym, na kartonie, lub na tkaninie.
  Typografia 1 Student zapoznaje się z zagadnieniami: budowa krojów pisma, zasady składu (łamania) tekstu, poznaje podstawy programu Adobe InDesign, wykorzystuje umiejętności posługiwania się programami Adobe Ilustrator i Adobe Photoshop, wykorzystuje znajomość podstaw projektowania graficznego.
  Projektowanie graficzne 1 Studenci poznają podstawy tworzenia ideogramów i doskonalą umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych, poznają specyfikę i wymogi techniczne, merytoryczne i artystyczne komercyjnych zadań realizowanych na rynku projektowym.
  Projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy Związek pomiędzy realną przestrzenią a obrazem przestrzeni kreowanej w ujęciu treści i formy. Analiza wybranego systemu informacyjnego w wybranej strukturze przestrzennej – urbanistycznej, architektonicznej. Organizacja przestrzeni jako oprawa plastyczna z użyciem pojęć , idei, myśli, zagadnień w reklamie i w public relations.
  Edycja i przetwarzanie obrazu cyfrowego Student poznaje podstawowe teorie i założenia estetyczne fotografii,wykonuje ćwiczenia praktyczne. W warunkach studyjnych poznaje specyfikę i wymogi techniczne, merytoryczne i artystyczne komercyjnych lub indywidualnych zadań realizowanych w fotografii.
  Kreacja video-1
  Multimedia-1 Student poznaje Adobe Photoshop – aplikację graficzną do tworzenia i edycji obrazów bitmapowych do publikacji multimedialnych. Student poznaje Adobe Illustrator – aplikację graficzną do tworzenia i edycji grafik wektorowych. Student uczy się łączenia grafiki wektorowej z bitmapową, wykorzystywanych w reklamach, plakatach, animacjach, filmach, publikacjach drukowanych, publikacjach e-book, i innych publikacjach multimedialnych.
  SEMESTR III
  Historia sztuki-2 Student poznaje sztukę europejską oraz polską z okresu renesansu i baroku.
  Autoprezentacja Przygotowanie do publicznego prezentowania własnej twórczości i związanych z nią poglądów i teorii artystycznych, doskonalenie umiejętności posługiwania się środkami werbalnymi i niewerbalnymi w celu skutecznego marketingu własnej osoby, umiejętność wykorzystania dostępnych środków technicznych i artystycznych jako wartości użytkowych wspomagających przekaz prezentowanych treści.
  ilustracja-2 Student uczy się o ilustracji współczesnej i historycznej, doskonali własny język wyrazu artystycznego poprzez realizację zadań na temat, tworzy przekaz poprzez ilustrację, kreatywnie wizualizuje treści zawarte w tekście.
  Rysunek-3 Nauka rysowania postaci ludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem charakteru modela, ruchu, a także aranżacji walorowej rysunku, budowanie skrótów perspektywicznych, aranżacja graficzna tła, pogłębianie umiejętności obserwacyjnych i kreacyjnych, zagadnienia ideowe w przekazie wizualnym, poznawanie nowych technik rysunku.
  Malarstwo-2 Ćwiczenia w komponowaniu obrazu malarskiego; w formacie B1,B2, pogłębianie studiów postaci ludzkiej, nauka malowania farbami wodnymi, studium kształtu przedmiotu, szukanie proporcji (wykonane pędzlem), obserwacja kolorystyki ciała człowieka (praca z modelem), szkice malarskie martwej natury jako ćwiczenia kompozycyjne, obserwacja indywidualnych predyspozycji kreacyjnych studenta.
  Praktyka-2 Poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, umiejętności związanych z miejscem odbywania praktyk, zdobycie praktycznych umiejętności związanych ze specjalnością kształcenia, wsparcie praktycznego programu kształcenia.
  Techniki druku wklęsłego – sucha igła, mezzotinta, miedzioryt Doskonalenie umiejętności w technikach graficznych druku wklęsłego (sucha igła, mezzotinta, miedzioryt) oraz realizacja projektu graficznego w oparciu o techniki rysunkowe, sposoby realizacji matrycy w technikach wklęsłodrukowych trawionych, przygotowanie matrycy do druku oraz samodzielnie wykonany wydruk pracy na prasie walcowej.
  Techniki druku wklęsłego – akwaforta, akwatinta Doskonalenie umiejętności w technikach graficznych druku wklęsłego (akwaforta, akwatinta) oraz realizacja projektu graficznego w oparciu o techniki rysunkowe, sposoby realizacji matrycy w technikach wklęsłodrukowych trawionych, przygotowanie matrycy do druku oraz samodzielnie wykonany wydruk pracy na prasie walcowej.
  Algrafia Metody i techniki druku płaskiego – algrafii, alternatywnej do poznanej wcześniej metody kamienia litograficznego (matryca z blachy aluminiowej). Przygotowanie projektu rysunkowego (bezpośrednio kredką litograficzną na blasze, lub na tablecie), przetwarzanie plików (rysunki, zdjęcia) w komputerowych programach graficznych. Przygotowanie blachy z rysunkiem, lub pokrytej emulsją światłoczułą jako matrycy do druku płaskiego. Nauka prawidłowego nanoszenia wałkiem farby poligraficznej na matrycę aluminiową. Wykonywanie wydruków na papierze artystycznym w prasie graficznej.
  Alternatywne techniki graficzne Nauka pracy z wielkoformatowymi negatywami, ich zastosowanie do wykonania pozytywów na własnoręcznie przygotowanych papierach światłoczułych w technikach alternatywnych, przygotowanie i nałożenie emulsji światłoczułej, nauka obsługi kopioramy próżniowej.
  Liternictwo i typografia-2 Student realizuje praktyczne zadania z użyciem typograficznych elementów graficznych, wykorzystuje znajomość zasad typografii w projektowaniu graficznym.
  Projektowanie graficzne-2 Student doskonali umiejętności w wykorzystaniu grafiki w reklamie i marketingu, realizuje zadania praktyczne, poznaje specyfikę i wymogi techniczne, merytoryczne i artystyczne komercyjnych zadań realizowanych na rynku projektowym.
  Obiekty graficzne w projektowaniu Nauka wykorzystania grafiki w obszarach łączących identyfikację wizualną i reklamę, doskonalenie umiejętności praktycznych, zapoznanie się z merytorycznymi i artystycznymi aspektami komercyjnych realizacji współczesnego rynku projektowego, praca w programach pakietu Adobe: Ilustrator, In Design i Photoshop.
  Edycja i przetwarzanie obrazu Zapoznanie się z fotografią reklamową (przedmiotową) – fotoedycja, przetwarzanie obrazu, nauka posługiwania się narzędziami fotograficznymi i środkami ekspresji fotograficznej w celu osiągnięcia określonych efektów wizualnych, wykorzystanie fotografii w praktyce, realizacja zadania w grupach przygotowuje studentów do pracy w wieloosobowych zespołach zadaniowych, uczy współpracy i odpowiedzialności za powierzone zadania.
  Kreacja video-2 Student poznaje Adobe Premiere – aplikację graficzną do montażu filmu cyfrowego, uczy się edycji i obróbki obrazów ruchomych oraz ich wykorzystania w publikacjach multimedialnych. Student poznaje aplikację graficzną Adobe After Effects, uczy się tworzenia efektów, tworzy projekty łączące film video z efektami, w szczególności reklamy multimedialne, z wykorzystaniem grafiki wektorowej, bitmapowej, filmu, animacji i dźwięku.
  SEMESTR IV
  Historia plakatu Znaczenie plakatu w sztuce europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej Szkoły Plakatu.
  Kreowanie marki Zdobycie wiedzy i umiejętności kreacji nowej marki, wizerunku firmy i marki w mediach tradycyjnych i w mediach internetowych.
  Plener Rysunkowo-Malarski 2 Kształcenie świadomości plastycznej, poprzez praktykowanie malarstwa i rysunku w plenerze. Inspiracja naturą. Rozwijanie własnych koncepcji artystycznych.
  Praktyka-3 Poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, poszerzenie umiejętności związanych z miejscem odbywania praktyk, zdobycie praktycznych umiejętności związanych ze specjalnością kształcenia.
  Projekt książki artystycznej Nauka zasad projektowania i przygotowania do druku artystycznych wydawnictw literackich, doskonalenie umiejętności posługiwania się środkami technicznymi i artystycznymi związanymi z projektowaniem i przetwarzaniem obrazu (fotografia, grafika cyfrowa, grafika artystyczna), nauka pracy w zespole projektowym.
  Projekt oprawy graficznej wydarzenia Nauka posługiwania się środkami artystycznymi i technicznymi w celu projektowania działań reklamowych związanych z właściwym zaprezentowaniem produktów potencjalnym nabywcom. Poznanie różnych form reklamy: zewnętrznej, wydawniczej, wystawienniczej, internetowej. Poznanie zasad tworzenia systemów identyfikacji i komunikacji wizualnej. Doskonalenie umiejętności posługiwania się środkami technicznymi i artystycznymi związanymi z przetwarzaniem obrazu.
  Projekt wydawniczy dla prasy Nauka umiejętności posługiwania się środkami estetycznymi i technicznymi w celu realizacji założonego celu wydawniczego. Poznanie zasad redakcji wizualnej wydawnictw prasowych, zasad projektowania, ilustrowania i przygotowania do druku wydawnictw prasowych. Doskonalenie umiejętności posługiwania się środkami technicznymi i artystycznymi związanymi z projektowaniem i przetwarzaniem ilustracji i fotografii na potrzeby prasy.
  Plakat artystyczny Plakat okolicznościowy Kształcenie umiejętności warsztatowych w zakresie tradycyjnych i współczesnych technik wizualizacji graficznej. Zrozumienie zasad współczesnego języka komunikacji wizualnej. Opanowanie podstawowych zasad obrazowania w zakresie pojęcia plakatu, a zwłaszcza plakatu okolicznościowego. Doskonalenie syntetycznego i precyzyjnego myślenia kolorem, obrazem i słowem, budowanie i rozwijanie własnej osobowości artystycznej.
  Portfolio autorskie Poznanie technicznych zasad tworzenia skutecznej autoprezentacji. Przygotowanie do publicznego pokazu własnej twórczości i związanych z nią poglądów i teorii artystycznych.
  Pracownia ilustracji – projekt zawodowy Całościowe opracowanie książki książki ilustrowanej dla odbiorców z różnych grup wiekowych.
  Pracownia grafiki artystycznej – projekt zawodowy Student tworzy cykl prac w oparciu o poznane techniki graficzne. Wykorzystywanie tradycyjnych technik graficznych do druku na papierze, a także na nietypowych podłożach, takich jak pleksi, szkło, drewno, tkanina. Student buduje unikalne obiekty graficzne, które mogą być zastosowane użytkowo.
  Pracownia rysunku i malarstwa – projekt zawodowy Rozwój ekspresji twórczej studenta, ukierunkowanie gustu artystycznego oraz zainteresowań plastycznych zaobserwowanych we wcześniejszych etapach kształcenia. Rozwój osobowości studenta. Nauka wykorzystywania środków plastycznego wyrazu. Nauka malowania farbami kryjącymi. Budowa obrazu – kolory kontrastowe, prowadzenie wzroku, dominacja formy. Znaczenia kolorów w psychologii.
  Pracownia grafiki warsztatowej użytkowej projekt zawodowy Studenci poznają zasady techniki graficznej – monotypii oraz innych sposobów realizacji unikatowych odbitek. Poznają specyfikę pracy monotypii. Uzyskane umiejętności posłużą im do stworzenia oryginalnych prac artystycznych.
  Pracownia multimedialna – Projekt zawodowy Samodzielna (z pomocą wykładowcy) realizacja własnego projektu na bazie umiejętności i wiedzy nabytej podczas studiów z przedmiotów multimedialnych i pozostałych przedmiotów programu. Przygotowanie do zawodu grafik – specjalizacja multimedia lub grafik – specjalizacja DTP. Profesjonalna realizacja projektu.
  Pracownia kreatywnego projektowania w grafice i fotografii – projekt Doskonalenie umiejętności w zakresie tradycyjnych i współczesnych technik wizualizacji graficznej ze szczególnym uwzględnieniem korelacji projektowania graficznego i fotografii w odniesieniu do zawodowych wyzwań rynkowych. Zrozumienie zasad współczesnego języka komunikacji wizualnej. Doskonalenie syntetycznego i precyzyjnego myślenia obrazem. Rozpoznanie i rozwijanie wyobraźni oraz osobowości artystycznych studentów kształtowanych poprzez kreatywne dyskusje związane z prezentacjami wyselekcjonowanych dzieł sztuki oraz ćwiczenie umiejętności obserwacji i notowania ołówkiem, pędzlem lub aparatem fotograficznym.
  Pracownia projektowania graficznego - projekt zawodowy Doskonalenie umiejętności indywidualnego rozwiązywania złożonych zadań projektowych i formułowania komunikatów wizualnych. Doskonalenie posługiwania się środkami ekspresji graficznej w celu dostosowania uzyskiwanych rezultatów do wymogów docelowej grupy odbiorców. Poznanie zasad tworzenia złożonych systemów informacji wizualnej, uwarunkowań technicznych i ekonomicznych projektowania.
  Pracownia grafiki eksperymentalnej- projekt zawodowy Nauka tworzenia fleksograficznych matryc fotopolimerowych, posługiwanie się narzędziami do fleksografii. Rozwijanie umiejętności przenoszenia własnego projektu na fleksograficzną matrycę fotopolimerową, wydruk techniką fleksografii na podłożu papierowym, na tkaninie i na tworzywie sztucznym.
  SEMESTR V
  Pracownia projektowa (1)
  Pracownia multimedialna (1)
  Historia plakatu
  Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej Przekazanie studentom wiedzy z zakresu sztuki europejskiej XX i XXI wieku.
  Kreowanie marki
  Wybrane zagadnienia z multimediów Nauka języka ActionScript 3, projektowanie gier w aplikacji Flash, realizacja prostych gier logicznych i rozrywkowych, projektowanie gier na urządzenia przenośne (smartfony, tablety) w systemie Android oraz na urządzenia stacjonarne (komputery stacjonarne, laptopy).
  Fotografia wydawnicza
  Rysunek i malarstwo (2) Przygotowanie pracy dyplomowej. Figuracja i narracja – istotna w ilustracji, komiksie czy filmie animowanym. Praca w cyklach (praca dyplomowa to cykl prac).
  W2 - Przedmiot wybierany
  Praktyka zawodowa
  Proseminarium
  Seminarium dyplomowe Poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, nabycie konkretnych umiejętności związanych z miejscem odbywania praktyk, zdobycie praktycznej wiedzy związanej ze specjalnością kształcenia, wsparcie powiązania programu kształcenia z realiami rynku
  SEMESTR VI
  W3-przedmiot wybierany
  Pracownia projektowa (2)
  Pracownia multimedialna (2)
  Pracownia dyplomowa
  Seminarium dyplomowe
  Wykonanie pracy dyplomowej Samodzielne zrealizowanie pracy dyplomowej (pisemnej i artystycznej).
 • Kierunek Grafika (studia na poziomie licencjackim) pozwoli Ci zrealizować jedną z dwóch specjalności:

  • grafika artystyczna;
  • grafika dla biznesu.

  SPECJALNOŚĆ: GRAFIKA ARTYSTYCZNA

  Dzięki tej specjalności rozwiniesz się jako niezależny artysta grafik. Otrzymasz silne podstawy w zakresie rysunku, malarstwa i ilustracji. Poznasz co najmniej 10 technik graficznych: linoryt, linoryt barwny, suchą igłę, mezzotintę, miedzioryt, akwafortę, akwatintę, litografię, serigrafię i algrafię. Nauczysz się korzystać z wybranych środków przekazu i narzędzi, aby zrealizować określony cel. Będziesz gotowy do samodzielnej pracy twórczej.

  SPECJALNOŚĆ: GRAFIKA DLA BIZNESU

  Dzięki tej specjalności zdobędziesz kompetencje grafika komputerowego. Poznasz programy pakietu Adobe CC: Photoshop, Ilustrator, In Design, Animate Pro. Dowiesz się, jak tworzyć w różnych technikach, a także, jak realizować filmy animowane oraz wykonać projekt łączący obraz i tekst. Nauczysz się obróbki cyfrowej zdjęć i filmów.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Grafika zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do podjęcia pracy artystycznej w pożądanym miejscu. Praktyczne podejście połączone z możliwością zdobycia szerokiego wachlarza kompetencji sprawia, że możesz rozwijać się w konkretnym kierunku i swobodnie decydować o swojej przyszłości.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Grafika.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA GRAFIKI

  Projektowanie grafik
  Zyskasz wiedzę o tym, jak opracowywać i przygotowywać do druku materiały graficzne w różnych technikach. W tym procesie pomoże ci wyobraźnia, wiedza plastyczna i odpowiednie umiejętności techniczne.

  Przygotowywanie grafik komputerowych DTP
  Nauczysz się przygotowywać i przetwarzać wszelkie materiały graficzne w wersję cyfrową i gotową do druku – wszystko przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego i sprzętu peryferyjnego.

  Multimedialne przygotowanie
  Nauczysz się projektować i przygotowywać elementy graficzne wykorzystywane w realizacjach multimedialnych. Zostaniesz wyposażony w wiedzę niezbędną do skompilowania projektu multimedialnego oraz jego realizacji.

  Profesjonalne zdjęcia
  Wykorzystasz wiedzę, umiejętności, sprzęt fotograficzny i specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia wszelkiego rodzaju zdjęć, np. reportażowych, reklamowych czy artystycznych.

  Profesjonalne ilustracje
  Nauczysz się, jak w praktyce wykorzystywać wiedzę plastyczną, umiejętności warsztatowe i znajomość oprogramowania graficznego. Będziesz potrafił samodzielnie tworzyć profesjonalne ilustracje, będące interpretacją lub dopełnieniem przekazu werbalnego zawartego w materiałach do publikacji.

  JAKA PRACA PO STUDIACH GRAFIKA?

  Po ukończeniu studiów na kierunku Grafika otworzy się przed Tobą możliwość podjęcia pracy w wielu ciekawych miejscach. Będziesz mógł realizować się zawodowo w takich firmach i instytucjach jak:

  • agencje reklamowe i marketingowe;
  • muzea;
  • galerie sztuki;
  • wydawnictwa;
  • instytucje kultury.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 8 100 zł 4 200 zł 890 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 6 200 zł 3 250 zł 690 zł

  Studia w języku polskim - studenci spoza UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE i innych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 000 € 1 100 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - studenci z pozostałych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 2 000 € 1 100 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek  10.00 – 17.00

 Piątek – 9.00 – 17.00

Sobota – 9.00 – 15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Admissions team
tel., whatsApp or viber:  +48510858087

e -mail:admission2@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close