Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Jeśli interesujesz się sztuką i masz artystyczne zacięcie, które zamierzasz rozwijać, to kierunek Grafika na Wydziale Sztuki, Techniki i Komunikacji Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest właśnie dla ciebie! Śledzimy i angażujemy się w postępującą rewolucję cyfrową – stawiamy na połączenie tradycyjnych technik artystycznych z nowoczesnymi, opartymi o warsztat fotograficzny i cyfrowy.

  Zacznij studia licencjackie na kierunku Grafika i rozwijaj swoje umiejętności. Z nami zdobędziesz praktyczną wiedzę, która pozwoli ci zostać grafikiem w branży reklamowej lub rozwijać talent w kierunku projektów artystycznych.

   

  WYMAGANIA

  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie na kierunku Grafika, musisz spełniać następujące wymagania:

  • posiadać świadectwo dojrzałości;
  • przedstawić zestaw prac potwierdzających podstawowe kompetencje artystyczne;
  • otrzymać pozytywną opinię zespołu kwalifikacyjnego z przeglądu zestawu prac.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • Program kierunku Grafika – studia I stopnia został tak ukształtowany, by w jak najszerszy sposób uwzględnić różnorodność środków wyrazu, jakimi posługuje się grafik a także, by wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnych odbiorców na prace graficzne. Program określa cele zawodowe i przygotowuje studentów do wykonywania takich profesji jak: projektant grafiki, grafik komputerowy DTP, grafik komputerowy multimediów, illustrator, animator, fotograf.

  Studenci wybierają przedmioty w zakresie dwóch specjalności:

  • grafika artystyczna;
  • grafika interdyscyplinarna.

  Program kształcenia na kierunku Grafika jest realizowany z uwzględnieniem specyficznych aspektów wykorzystania sztuki i projektowania, które odpowiadają zapotrzebowaniu na rynku pracy. Jednocześnie w celach przedmiotów oraz całego programu jest położony duży nacisk na wartości artystyczne. Swoboda wypowiedzi i indywidualne podejście do każdego studenta sprawia, że Grafika w Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest kierunkiem niezwykle twórczym i inspirującym.

  Jeżeli więc chcesz pracować np. jako grafik komputerowy, studia na Wydziale Sztuki, Techniki i Komunikacji Akademii Finansów i Biznesu Vistula są właśnie dla ciebie!

   

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Integralną częścią studiów na kierunku Grafika są trzy miesiące praktyk zawodowych oraz dwa tygodnie plenerów rysunkowo-malarskich.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  W programie nauczania na kierunku Grafika aż 70% zajęć ma charakter praktyczny. Koncentrujemy się na nauczeniu przydatnych umiejętności, dzięki którym w sposób świadomy będziesz posługiwać się technikami artystycznymi.

  Sprawdź przedmioty obowiązkowe

  PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA – LICENCJAT
  SEMESTR I
  Podstawy działań plastycznych Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu teorii plastycznych oraz wizualnego i perceptualnego języka sztuki, formułowanie sądów artystycznych i estetycznych, umiejętność dostrzeżenia zależności między wiedzą teoretyczną a praktycznym poznaniem.
  Podstawy historii teorii sztuki Wprowadzenie do historii sztuki oraz zapoznanie się z nazewnictwem i technologiami związanymi z malarstwem, grafiką, rzeźbą, architekturą oraz rzemiosłem artystycznym.
  Podstawy grafiki warsztatowej Student poznaje podstawy grafiki warsztatowej, realizuje projekt graficzny w oparciu o techniki rysunkowe, poznaje sposoby realizacji matrycy w technice druku wypukłego, zdobywa wiedzę i umiejętność przygotowania matrycy do druku, oraz obsługi i samodzielnego druku na prasie walcowej.
  Podstawy fotografii Student poznaje zasady obsługi sprzętu fotograficznego i podstawy fotografii, wykorzystuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych. W warunkach studyjnych poznaje specyfikę i wymogi techniczne, merytoryczne i artystyczne komercyjnych zadań realizowanych na rynku projektowym.
  Podstawy projektowania graficznego Student poznaje podstawowe narzędzia do projektowania graficznego, zapoznaje się z aplikacjami z kolekcji Adobe CC.
  Wprowadzenie do multimediów Student poznaje zagadnienia związane z multimediami, publikacjami 2D, 3D, 4D (kompresja, rodzaje obrazów cyfrowych, przetwarzanie dźwięków). Student zapoznaje się z procesem tworzenia publikacji drukowanych, uczy się w Adobe In Design realizacji przygotowania do druku publikacji drukowanych, publikacji interaktywnych.
  Historia grafiki Student poznaje historię grafiki europejskiej, jak rozwój technik graficznych wpłynął na całokształt rozwoju kultury i przekazu w historii sztuki, poznaje fachową terminologię z zakresu technik graficznych.
  Podstawy rysunku Ćwiczenia w komponowaniu rysunku na formacie B1, B2, samodzielny wybór kadru z zadanej martwej natury, nauka rysowania kreską i światłocieniem, studium kształtu przedmiotu, proporcje, obserwacja ciała człowieka rysunek z modela, użycie koloru w rysunku.
  Ochrona własności intelektualnej Student zapoznaje się z regulacjami i zasadami prawa o ochronie własności intelektualnej, uczy się interpretacji podstawowych praw własności intelektualnej i stosowania prawa autorskiego w praktyce, uczy sie o prawie i o odpowiedzialności cywilnej i karnej, o ochronie przedmiotów prawa autorskiego i własności przemysłowej.
  Język obcy-1 Student nabywa umiejętności komunikacyjnych na poziomie średnio zaawansowanym (B1+), z uwzględnieniem autentycznych danych. Główny nacisk położony na rozbudowanie słownictwa specjalistycznego oraz rozwijanie umiejętności recepcyjnych i produkcyjnych w sytuacjach określonych tematyką poszczególnych zajęć.
  Sport i rekreacja-1 Doskonalenie sprawności fizycznej. Kształtowanie nawyku aktywności fizycznej. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz postaw prozdrowotnych. Zainteresowanie studentów kulturą fizyczną.
  Techniki wypukłego – linoryt, linoryt barwny Nauka techniki druku wypukłego oraz realizacja projektu graficznego w oparciu o techniki rysunkowe. Sposoby realizacji matrycy w technice druku wypukłego (linoryt punktowy, płaszczyznowy, barwny). Przygotowanie matrycy do druku oraz samodzielnie wykonany wydruk pracy na prasie walcowej
  Podstawy grafiki cyfrowej Student poznaje zasady tworzenia i wykorzystania grafiki cyfrowej w profesjonalnych zastosowaniach (sztuka, reklama, projektowanie graficzne). Doskonali zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych, wykonuje zadania.
  SEMESTR II
  Historia sztuki-1 Student poznaje zagadnienia związane z malarstwem, rzeźbą i rzemiosłem artystycznym powstałymi w okresie od Paleolitu Młodszego poprzez Starożytność po schyłek Wieków Średnich. Dla zrozumienia treści i wartości artystycznej sztuki konieczne jest poznanie także różnych czynników pozaartystycznych, które wpłynęły na kształtowanie się twórczości plastycznej w ciągu dziejów.
  Techniki komunikacji i argumentacji Nauka komunikacji i uzasadniania przekazywanych treści za pomocą słowa i obrazu.
  Ilustracja 1 Przekazanie wiedzy o ilustracji dawnej i współczesnej. Student wypracowuje indywidualny język wyrazu artystycznego poprzez realizację zadań na zadany temat. Student zdobywa umiejętność kształtowania przekazu poprzez ilustrację, bez użycia tekstu. Student zdobywa umiejętność kreatywnej wizualizacji tekstu.
  Rysunek-1 Samodzielne wybieranie kadru z zadanej martwej natury. Pogłębianie umiejętności nabytych w semestrze I w zakresie: studium postaci ludzkiej, studium kształtu przedmiotu, obserwacji ciała człowieka. Użycie koloru w rysunku. Rozwój indywidualnych predyspozycji kreacyjnych studenta.
  Malarstwo - 1 Ćwiczenia w komponowaniu obrazu malarskiego w formacie B1, B2. Nauka malowania farbami wodnymi. Studium kształtu przedmiotu: proporcje, aksonometria wykonana pędzlem. Obserwacja kolorystyki ciała człowieka – praca z modelem. Szkice malarskie martwej natury jako ćwiczenia kompozycyjne. Rozwój indywidualnych predyspozycji kreacyjnych studenta.
  Plener Rysunkowo-Malarski 1 Kształcenie świadomości plastycznej, poprzez wykonanie prac malarskich i rysunkowych w plenerze. Inspiracja naturą.
  język obcy-2 Nabycie umiejętności komunikacyjnych na poziomie średnio zaawansowanym (B2), z uwzględnieniem autentycznych danych. Główny nacisk położony będzie na rozbudowanie słownictwa specjalistycznego oraz rozwijanie umiejętności recepcyjnych i produkcyjnych w sytuacjach określonych tematyką poszczególnych zajęć.
  sport i rekreacja-2 Doskonalenie sprawności fizycznej. Kształtowanie nawyku aktywności fizycznej. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz postaw prozdrowotnych. Zainteresowanie studentów kulturą fizyczną.
  Techniki druku wklęsłego – sucha igła, mezzotinta, miedzioryt Nauka technik graficznych druku wklęsłego (sucha igła, mezzotinta, miedzioryt), realizacja projektu graficznego w oparciu o techniki rysunkowe, sposoby realizacji matrycy w technikach wklęsłodrukowych trawionych, przygotowanie matrycy do druku oraz samodzielnie wykonany wydruk pracy na prasie walcowej.
  Techniki druku wklęsłego – akwaforta, akwatinta Nauka technik graficznych druku wklęsłego (akwaforta, akwatinta), realizacja projektu graficznego w oparciu o techniki rysunkowe, sposoby realizacji matrycy w technikach wklęsłodrukowych trawionych, przygotowanie matrycy do druku oraz samodzielnie wykonany wydruk pracy na prasie walcowej
  Serigrafia Tworzenie matryc serigraficznych wycinanych i fotomechanicznych wg własnego projektu, nauka przenoszenia idei projektu na matrycę serigraficzną, wykonanie wydruków techniką serigrafii na podłożu papierowym, na kartonie, lub na tkaninie.
  Typografia 1 Student zapoznaje się z zagadnieniami: budowa krojów pisma, zasady składu (łamania) tekstu, poznaje podstawy programu Adobe InDesign, wykorzystuje umiejętności posługiwania się programami Adobe Illustrator i Adobe Photoshop, wykorzystuje znajomość podstaw projektowania graficznego.
  Projektowanie graficzne 1 Studenci poznają podstawy tworzenia ideogramów i doskonalą umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych, poznają specyfikę i wymogi techniczne, merytoryczne i artystyczne komercyjnych zadań realizowanych na rynku projektowym.
  Projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy Związek pomiędzy realną przestrzenią a obrazem przestrzeni kreowanej w ujęciu treści i formy. Analiza wybranego systemu informacyjnego w wybranej strukturze przestrzennej – urbanistycznej, architektonicznej. Organizacja przestrzeni jako oprawa plastyczna z użyciem pojęć , idei, myśli, zagadnień w reklamie i w public relations.
  Edycja i przetwarzanie obrazu cyfrowego Student poznaje podstawowe teorie i założenia estetyczne fotografii,wykonuje ćwiczenia praktyczne. W warunkach studyjnych poznaje specyfikę i wymogi techniczne, merytoryczne i artystyczne komercyjnych lub indywidualnych zadań realizowanych w fotografii.
  Kreacja video-1 Student poznaje Adobe Premiere – aplikację do montażu plików video. Realizuje zadania artystyczne – krótkie autorskie filmy. Uczy się jak za pomocą tego medium można wyrazić treści zadania.
  Multimedia-1 Student poznaje Adobe Photoshop – aplikację graficzną do tworzenia i edycji obrazów bitmapowych do publikacji multimedialnych. Student poznaje Adobe Illustrator – aplikację graficzną do tworzenia i edycji grafik wektorowych. Student uczy się łączenia grafiki wektorowej z bitmapową, wykorzystywanych w reklamach, plakatach, animacjach, filmach, publikacjach drukowanych, publikacjach e-book, i innych publikacjach multimedialnych.
  SEMESTR III
  Historia sztuki-2 Student poznaje sztukę europejską oraz polską z okresu renesansu i baroku.
  Ilustracja-2 Student uczy się o ilustracji współczesnej i historycznej, doskonali własny język wyrazu artystycznego poprzez realizację zadań na temat, tworzy przekaz poprzez ilustrację, kreatywnie wizualizuje treści zawarte w tekście.
  Rysunek-2 Nauka rysowania postaci ludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem charakteru modela, ruchu, a także aranżacji walorowej rysunku, budowanie skrótów perspektywicznych, aranżacja graficzna tła, pogłębianie umiejętności obserwacyjnych i kreacyjnych, zagadnienia ideowe w przekazie wizualnym, poznawanie nowych technik rysunku.
  Malarstwo-2 Ćwiczenia w komponowaniu obrazu malarskiego; w formacie B1,B2, pogłębianie studiów postaci ludzkiej, nauka malowania farbami wodnymi, studium kształtu przedmiotu, szukanie proporcji (wykonane pędzlem), obserwacja kolorystyki ciała człowieka (praca z modelem), szkice malarskie martwej natury jako ćwiczenia kompozycyjne, obserwacja indywidualnych predyspozycji kreacyjnych studenta.
  Alternatywne techniki graficzne Nauka pracy z wielkoformatowymi negatywami, ich zastosowanie do wykonania pozytywów na własnoręcznie przygotowanych papierach światłoczułych w technikach alternatywnych, przygotowanie i nałożenie emulsji światłoczułej, nauka obsługi kopioramy próżniowej.
  Liternictwo i typografia-2 Student realizuje zadania z użyciem typograficznych elementów graficznych, wykorzystuje znajomość zasad typografii w projektowaniu graficznym.
  Projektowanie graficzne-2 Student doskonali umiejętności w wykorzystaniu grafiki w reklamie i marketingu, realizuje zadania praktyczne, poznaje specyfikę i wymogi techniczne, merytoryczne i artystyczne komercyjnych zadań realizowanych na rynku projektowym.
  Estetyka i teoria fotografii Zapoznanie się z fotografią reklamową (przedmiotową) – fotoedycja, przetwarzanie obrazu, nauka posługiwania się narzędziami fotograficznymi i środkami ekspresji fotograficznej w celu osiągnięcia określonych efektów wizualnych, wykorzystanie fotografii w praktyce, realizacja zadania w grupach przygotowuje studentów do pracy w wieloosobowych zespołach zadaniowych, uczy współpracy i odpowiedzialności za powierzone zadania.
  Kreacja video-2 Student poznaje Adobe Premiere – aplikację graficzną do montażu filmu cyfrowego, uczy się edycji i obróbki obrazów ruchomych oraz ich wykorzystania w publikacjach multimedialnych. Student poznaje aplikację graficzną Adobe After Effects, uczy się tworzenia efektów, tworzy projekty łączące film video z efektami, wykorzystywane np. w reklamach multimedialnych, z wykorzystaniem grafiki wektorowej, bitmapowej, filmu, animacji i dźwięku.
  Techniki druku płaskiego - litografia
  Techniki druku wklęsłego: akwaforta, akwatinta Realizacja samodzielnego projektu graficznego w oparciu o techniki rysunkowe, sposoby realizacji matrycy w technikach wklęsłodrukowych trawionych, przygotowanie matrycy do druku oraz samodzielnie wykonany wydruk pracy na prasie walcowej.
  Animacje 1 Student poznaje podstawowe zasady animacji, uczy się jak wykonać krótkie formy animowane w programach z pakietu Adobe (Animate, AfterEffects), jak stosować techniki narracji za pomocą ruchu w czasie, poznaje historię filmu animowanego - zarówno animacji tradycyjnej, jak i komputerowej.
  Multimedia 2
  SEMESTR IV
  Algrafia Metody i techniki druku płaskiego – algrafii, alternatywnej do poznanej wcześniej metody kamienia litograficznego. Przygotowanie projektu rysunkowego, przetwarzanie plików (rysunki, zdjęcia) w komputerowych programach graficznych. Przygotowanie blachy z rysunkiem, lub pokrytej emulsją światłoczułą jako matrycy do druku płaskiego. Nauka prawidłowego nanoszenia wałkiem farby poligraficznej na matrycę aluminiową. Wykonywanie wydruków na papierze artystycznym w prasie graficznej.
  Animacje -2 Student zapoznaje się z różnymi technikami animacji – animacją poklatkową, tweening, rotoscoping, wirtualne kamery i warstwy 3D. Poznaje możliwości, jakie oferują mu programy AfterEffects i Animate (efekty i inne rozwiązania techniczne). Poznaje zasady udźwiękowienia filmów i montażu, renderowania filmu na potrzeby różnych mediów - kina, telewizji, internetu. Poznaje historię filmu animowanego - tradycyjnego i komputerowego (kontynuacja).
  Rysunek - 3
  Plener Rysunkowo-Malarski 2 Kształcenie świadomości plastycznej, poprzez praktykowanie malarstwa i rysunku w plenerze. Inspiracja naturą. Rozwijanie własnych koncepcji artystycznych.
  Projekt książki artystycznej Nauka zasad projektowania i przygotowania do druku artystycznych wydawnictw literackich, doskonalenie umiejętności posługiwania się środkami technicznymi i artystycznymi związanymi z projektowaniem i przetwarzaniem obrazu (fotografia, grafika cyfrowa, grafika artystyczna), nauka pracy w zespole projektowym.
  Projekt oprawy graficznej wydarzenia Poznanie różnych form reklamy: zewnętrznej, wydawniczej, wystawienniczej, internetowej. Nauka zasad tworzenia systemów identyfikacji i komunikacji wizualnej. Doskonalenie umiejętności posługiwania się środkami technicznymi i artystycznymi związanymi z przetwarzaniem obrazu.
  Projekt wydawniczy dla prasy Poznanie zasad redakcji wizualnej wydawnictw prasowych; projektowanie, ilustracja, przygotowanie do druku wydawnictw prasowych. Doskonalenie umiejętności posługiwania się środkami technicznymi i artystycznymi związanymi z projektowaniem i przetwarzaniem ilustracji i fotografii na potrzeby prasy.
  Plakat artystyczny, plakat okolicznościowy Kształcenie umiejętności warsztatowych w zakresie wizualizacji graficznej. Zrozumienie zasad współczesnego języka komunikacji wizualnej, obrazowania w plakacie artystycznym i plakacie okolicznościowym. Doskonalenie syntetycznego i precyzyjnego myślenia kolorem, obrazem i słowem, budowanie i rozwijanie własnej osobowości artystycznej.
  Scenariusze Student uczy się jak prowadzić zaawansowaną narrację wizualną za pomocą storyboardu. Jak stosować metody narracji filmowej w kształtowaniu dynamiki opowieści.
  Portfolio autorskie Poznanie technicznych zasad tworzenia autoprezentacji. Przygotowanie do publicznego pokazu własnej twórczości i związanych z nią poglądów artystycznych.
  Pracownia ilustracji – projekt zawodowy Całościowe opracowanie książki książki ilustrowanej dla odbiorców z różnych grup wiekowych.
  Pracownia grafiki artystycznej – projekt zawodowy Zapoznanie się z techniką graficzną – monotypią i jej specyfiką. Opanowanie i wykorzystanie nowych umiejętności do stworzenia oryginalnych prac artystycznych.
  Pracownia rysunku i malarstwa – projekt zawodowy Rozwój ekspresji twórczej studenta, ukierunkowanie gustu artystycznego oraz zainteresowań plastycznych zaobserwowanych we wcześniejszych etapach kształcenia. Rozwój osobowości studenta. Nauka wykorzystywania środków plastycznego wyrazu. Budowa obrazu – kolory kontrastowe, prowadzenie wzroku, dominacja formy. Znaczenia kolorów w psychologii.
  Pracownia grafiki warsztatowej użytkowej projekt zawodowy Student tworzy cykl prac wykorzystując poznane techniki graficzne; tradycyjne techniki drukowane na papierze, a także na nietypowych podłożach, takich jak pleksi, szkło, drewno, tkanina. Student buduje unikalne obiekty graficzne, które mogą być zastosowane użytkowo.
  Pracownia multimedialna – Projekt zawodowy Samodzielna (z pomocą wykładowcy) realizacja własnego projektu na bazie umiejętności i wiedzy nabytej podczas studiów z przedmiotów multimedialnych i pozostałych przedmiotów programu. Przygotowanie do zawodu grafik – specjalizacja multimedia lub grafik – specjalizacja DTP.
  Pracownia kreatywnego projektowania w grafice i fotografii – projekt Doskonalenie umiejętności posługiwania się zasadami współczesnego języka komunikacji wizualnej, syntetycznego i precyzyjnego myślenia obrazem. Rozpoznanie i rozwijanie wyobraźni oraz osobowości artystycznych studentów kształtowanych poprzez kreatywne dyskusje związane z prezentacjami wyselekcjonowanych dzieł sztuki oraz ćwiczenie umiejętności obserwacji i notowania ołówkiem, pędzlem lub aparatem fotograficznym.
  Pracownia projektowania graficznego - projekt zawodowy Realizacja złożonych zadań projektowych, formułowanie komunikatów wizualnych. Doskonalenie posługiwania się środkami ekspresji graficznej w celu dotarcia do docelowej grupy odbiorców. Poznanie zasad tworzenia złożonych systemów informacji wizualnej, uwarunkowań technicznych i ekonomicznych projektowania.
  Pracownia grafiki eksperymentalnej- projekt zawodowy Nauka tworzenia fleksograficznych matryc fotopolimerowych, posługiwanie się narzędziami do fleksografii. Rozwijanie umiejętności przenoszenia własnego projektu na fleksograficzną matrycę fotopolimerową, wydruk techniką fleksografii na podłożu papierowym, na tkaninie i na tworzywie sztucznym.
  SEMESTR V W semestrze V student wybiera jedną ze specjalizacji: grafika artystyczna lub grafika interdyscyplinarna
  Podstawy rzeźby (wspólne dla obu specjalizacji) Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami przestrzeni rzeźbiarskiej. Projektowanie bryły rzeźbiarskiej.
  Historia sztuki - 3 (wspólne dla obu specjalizacji) Zapoznanie się z ważnymi i ciekawymi zjawiskami w sztuce współczesnej.
  Historia sztuki współczesnej (wspólne dla obu specjalizacji) Przekazanie studentom wiedzy z zakresu sztuki europejskiej XX i XXI wieku.
  Kreowanie marki Zdobycie wiedzy i umiejętności kreacji nowej marki, wizerunku firmy i marki w mediach tradycyjnych i w mediach internetowych.
  Seminarium dyplomowe (wspólne dla obu specjalizacji) Teoretyczna i praktyczna analiza procesu powstawania pracy dyplomowej – części pisemnej jak również części artystycznej, zapoznanie z formalnymi wymaganiami jakie musi spełnić praca dyplomowa.
  Autoprezentacja Nauka prezentacji własnej twórczości w różnych formach grafiki cyfrowej.
  W2 – przedmiot ogólnouczelniany Przedmiot wybierany z przedmiotów z innych kierunków studiów.
  Praktyka zawodowa Poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, poszerzenie umiejętności związanych z miejscem odbywania praktyk, zdobycie praktycznych umiejętności związanych ze specjalnością kształcenia. Podczas 3-letnich studiów licencjackich student odbywa 360 godzin praktyki.
  Pracownia sztuki książki - projekt specjalnościowy (grafika artystyczna) Opracowanie złożonego projektu wydawniczego w którym ilustracja jest najważniejszym elementem przekazu.
  Pracownia grafiki artystycznej - projekt specjalnościowy (grafika artystyczna) Student wykonuje artystyczne prace graficzne w wybranej technice, bazując na wiedzy jaką zdobył w poprzednich latach studiów, jak również wykonuje cykle prac graficznych łącząc techniki graficzne, korzysta z efektów poszczególnych technik, tworzy prace na wysokim, profesjonalnym poziomie artystycznymartystycznej.
  Pracownia rysunku i malarstwa – projekt specjalnościowy (grafika artystyczna) Figuracja i narracja wykonana w formie rysunku lub malarstwa – istotna w ilustracji, komiksie czy filmie animowanym. Praca w cyklach.
  Pracownia grafiki warsztatowej użytkowej - projekt specjalnościowy (grafika artystyczna) Student uczy się jak można wykorzystać techniki graficzne stosowane w grafice artystycznej do celów użytkowych, takich jak nadruki na przedmiotach użytkowych wykonanych z różnych materiałów, uczy się jak grafika artystyczna może wzbogacić walory artystyczne przedmiotów użytkowych.
  Grafika ilustracyjna (grafika artystyczna) Wypracowanie indywidualnego języka wyrazu artystycznego poprzez realizację zadań. Doskonalenie umiejętności kształtowania przekazu za pomocą ilustracji - bez użycia tekstu, jak również kreatywna wizualizacja tekstu.
  Grafika artystyczna - pracownia eksperymentalna (grafika artystyczna)Student uczy się jak eksperymentować z poznanymi technikami, jak łączyć środki wyrazu w technikach graficznych, jak twórczo wykorzystywać wyniki eksperymentów i nieoczekiwane wydarzenia w procesie twórczym.
  Pracownia multimedialna 1 - projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna) Student realizuje projekt za pomocą wybranych środków wyrazu z szerokiej palety poznanych technik multimedialnych. Celem projektu jest wykorzystanie wysokiego stopnia zaawansowania w umiejętności wyboru i użycia środków jakie zapewnia aktualny stan rozwoju technologii cyfrowej.
  Pracownia fotografii kreacyjnej 1 - projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna) Student uczy się posługiwać fotografią jako elementem języka komunikacji, uczy się jak wykonać i jak wybrać fotografie do celu danego przekazu uwzględniając aktualne trendy panujące w obszarze fotoedycji.
  Pracowania projektowania graficznego 1 - projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna) Nabyte do tej pory umiejętności studentów, pozwalają na rozwój graficzny za pomocą zadań z użyciem minimum środków, a następnie zmierzenie się z tematem myślenia systemowego, na podstawie projektowania kampanii społecznych i reklamowych.
  Pracownia grafiki eksperymentalnej 1 - projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna)Student uczy się jak eksperymentować z poznanymi technikami, jak łączyć środki wyrazu w technikach graficznych, jak twórczo wykorzystywać wyniki eksperymentów i nieoczekiwane wydarzenia w procesie twórczym.
  Wybrany projekt z multimediów Realizacja projektu multimedialnego opartego na znajomości technik multimedialnych oraz wykorzystanie możliwości różnych sposobów wyrażania i komunikowania treści oferowanych przez Internet, zapoznawanie się z aktualnymi trendami w aplikacjach internetowych.
  Artystyczny projekt eksperymentalny (grafika interdyscyplinarna) Student pracuje nad złożonym projektem graficznym, uczy się eksperymentować ze znanymi technikami, łączyć środki wyrazu w technikach graficznych, twórczo wykorzystywać wyniki eksperymentów i nieoczekiwanych zdarzeń w procesie twórczym.
  SEMESTR VI kontynuacja studiów w zakresie wybranej specjalizacji
  W3 - przedmiot wybierany (wspólne dla obu specjalności) Przedmiot wybierany z przedmiotów z innych kierunków studiów.
  Pracownia dyplomowa (wspólne dla obu specjalności)
  Wykonanie pracy dyplomowej (wspólne dla obu specjalności)
  Seminarium dyplomowe - 2 (wspólne dla obu specjalności) Teoretyczne i praktyczne przeanalizowanie problemów dot. pisania pracy licencjackiej w powiązaniu z projektem pracy artystycznej związanej z kierunkiem studiów; zapoznanie studenta z formalnymi wymaganiami jakie musi spełniać część pisemna pracy dyplomowej licencjackiej.
  Pracownia sztuki książki 2 - projekt specjalnościowy (grafika artystyczna) Student realizuje projekty ilustrujące treści zaawansowane, w tym pojęcia abstrakcyjne, uczy się pokazywać i opisywać złożone treści, łączyć je z przekazem słownym, tworzyć spójną treść słów i obrazów w atrakcyjnej formie - kontynuacja z poprzedniego semestru.
  Pracowania grafiki artystycznej 2 - projekt specjalnościowy (grafika artystyczna) Student swobodnie wyraża się w technikach rysunkowych i malarskich na wybrany temat, tworzy indywidualne prace lub cykle prac, potrafi je budować w złożone projekty wizualizacyjne realizowane w innych technikach, wzbogacając techniki cyfrowe o indywidualny wyraz osobistego rysunku lub pracy malarskiej - kontynuacja z poprzedniego semestru.
  Pracownia rysunku i malarstwa 2 - projekt specjalnościowy (grafika artystyczna) Student swobodnie wypowiada się w technikach rysunkowych i malarskich na wybrany temat, tworzy pojedyncze prace lub cykle prac, umie wbudować je w złożone projekty wizualizacyjne realizowane w innych technikach, wzbogacając techniki cyfrowe indywidualnym wyrazem osobistego rysunku czy pracy malarskiej.
  Pracownia grafiki warsztatowej użytkowej 2 - projekt specjalnościowy (grafika artystyczna) Student uczy się wykorzystywać techniki graficzne wykorzystywane w grafice artystycznej do celów użytkowych, takich jak wydruki na elementach funkcjonalnych wykonanych z różnych materiałów, dowiaduje się, w jaki sposób grafika artystyczna może wzbogacić walory artystyczne przedmiotów użytkowych - kontynuacja z poprzedniego semestru.
  Pracownia multimedialna 2 - projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna) Student realizuje projekt wykorzystując wybrane środki wyrazu z szerokiego zakresu poznanych technik multimedialnych. Celem projektu jest wykorzystanie wysokiego stopnia zaawansowania w możliwości wyboru i wykorzystania środków zapewniających aktualny stan rozwoju technologii cyfrowej - kontynuacja z poprzedniego semestru.
  Pracownia fotografii kreacyjnej 2 - projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna) Student uczy się wykorzystywać fotografię jako część języka komunikacyjnego, uczy się jak robić i jak wybierać zdjęcia na potrzeby danej wiadomości, jak twórczo pracować z fotografią, uwzględniając aktualne trendy w dziedzinie edycji zdjęć - kontynuacja z poprzedniego semestru.
  Pracownia projektowania graficznego 2- projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna) Studenci rozwijają umiejętności przekazu projektowego i myślenia językiem wizualnym, w szczególności konsekwentnego zastosowania i tworzenia key visualu w reklamie. Student realizuje projekty graficzne odpowiadające potrzebom współczesnego rynku, uczy się prezentować ofertę prac graficznych w odpowiedzi na zapytania klientów, uczy się, jak przekonać odbiorcę do artystycznych decyzji podjętych w celu utrzymania projektu na wysokim poziomie artystycznym poziom - kontynuacja z poprzedniego semestru.
  Pracownia grafiki eksperymentalnej 2 - projekt specjalnościowy (grafika interdyscyplinarna) Student uczy się eksperymentować ze znanymi technikami fleksograficznymi, jak łączyć środki wyrazu w technikach graficznych, jak kreatywnie wykorzystywać wyniki eksperymentów i nieoczekiwanych zdarzeń w procesie twórczym - kontynuacja z poprzedniego semestru.
 • Kierunek Grafika (studia na poziomie licencjackim) pozwoli ci zrealizować jedną z dwóch specjalności:

  • grafika artystyczna;
  • grafika interdyscyplinarna.

  SPECJALNOŚĆ: GRAFIKA ARTYSTYCZNA

  Dzięki tej specjalności rozwiniesz się jako niezależny artysta grafik. Otrzymasz silne podstawy w zakresie rysunku, malarstwa i ilustracji. Poznasz co najmniej 10 technik graficznych: linoryt, linoryt barwny, suchą igłę, mezzotintę, miedzioryt, akwafortę, akwatintę, litografię, serigrafię i algrafię. Nauczysz się korzystać z wybranych środków przekazu i narzędzi, aby zrealizować określony cel. Będziesz gotowy do samodzielnej pracy twórczej.

  SPECJALNOŚĆ: GRAFIKA INTERDYSCYPLINARNA

  Dzięki tej specjalności zdobędziesz kompetencje grafika komputerowego. Poznasz programy pakietu Adobe CC: Photoshop, Illustrator, In Design, Premiere Pro, After Effect, Animate Pro. Dowiesz się, jak tworzyć w różnych technikach, a także, jak realizować filmy animowane oraz wykonać projekt łączący obraz i tekst. Nauczysz się obróbki cyfrowej zdjęć i filmów.

 • Marcin Bielski

  dr Marcin Bielski

  Dyplom magisterski z fotografii i malarstwa na wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP w 2008 roku. Doktorat obroniony na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w 2019 r. (promotor: dr hab. Michał Borys). Zajmuje się zagadnieniami koloru i światła w malarstwie abstrakcyjnym. Zaobserwowane z otoczenia motywy, stanowiące źródło inspiracji do obrazów i rysunków, przetwarza pod kątem budowy możliwie najmocniej oddziałującej na widza metaprzestrzeni. Pod tym pojęciem rozumie sumę przestrzeni na płaszczyźnie płótna i przestrzeni mentalnej, którą anektuje obraz w psychice odbiorcy. Ta przestrzeń ma dla niego kluczowe znaczenie w odbiorze prac malarskich.

  dr Magdalena Cybulska-Ziontek

  Absolwentka Wydziału Grafiki Warsztatowej w pracowni litografii w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie; w 2015 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi; założycielka i współtwórczyni pracowni grafiki artystycznej „Wolno”; zajmuje się rysunkiem, grafiką artystyczną oraz malarstwem; brała udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

  AnnaDybowska

  mgr Anna Dybowska

  Studiowała w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom magisterski z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej obroniła w Europejskim Wydziale Sztuk AFiB Vistula w Warszawie. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w sztuce. Domeną jej twórczości jest grafika, a malarstwo wykładnikiem subiektywnej obserwacji świata, będąc jednocześnie syntezą działań twórczych w grafice i rysunku. Prace jej autorstwa znajdują się w publicznych zbiorach w kraju i za granicą m in. w Międzynarodowym Centrum Ekslibrisu w Sint-Niklaas w Belgii, we Włoszech, były również wystawiane w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Laureatka Nagrody Twórczej Marszałka województwa mazowieckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Pokazuje swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych.

  mgr Julia Fałat

  Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim; ukończyła również podyplomowe studia Menedżera Kultury w SGH; doktorantka Polskiej Akademii Nauk; uzupełniała swoją wiedzę na stypendiach zagranicznych we Francji (Université Nancy 2 oraz Université de Poitires), w Finlandii (Jyväskylän yliopisto) oraz w Iranie (Imam Khomeini International University of Qazvin); doświadczenie zawodowe zdobywała we Francji w Musée Sainte-Croix w Poitiers oraz w Warszawie, w Pałacu Wilanowie.

  Jolanta Johnsson

  dr Jolanta Gołembiowska-Johnsson

  Absolwentka wydziału Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1989); uprawia twórczość w dziedzinie malarstwa, grafiki i rysunku; swoje prace pokazuje  na wystawach indywidualnych w kraju i za granicą, brała też udział w licznych wystawach zbiorowych; współpracuje z wydawnictwami polskimi i zagranicznymi w zakresie projektów okładek i layoutu książek, reklamy wydawniczej i innych publikacji; współpracowała z korespondentem fińskiej telewizji publicznej YLE w zakresie filmowania i edycji obrazu video.

  dr Marek Kowalski

  Adiunkt na Wydziale Sztuki, Techniki i Komunikacji w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, jak również na wydziale rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzy w zakresie sztuk wizualnych, przede wszystkim rzeźbi – rzeźby kameralne , jak również duże realizacje przeznaczone do przestrzeni publicznej. Drewno jest wyjściowym materiałem większości jego prac. Fascynuje się średniowieczną rzeźbą ołtarzową, niekiedy zapożycza z ich stylistyki i kolorystyki. Interesuje się też rysunkiem i malarstwem dawnych mistrzów ale również sztuką współczesną. Wystawiał za granicą: Sztokholm, Bruksela, Düsseldorf. Ważniejsze wystawy indywidualne i zbiorowe: Warszawa Galeria Zachęta, Królikarnia, Salon Akademii. Orońsko, Wrocław Asp, Gdańsk Asp, BWA Włocławek. Realizacje w przestrzeni publicznej: płaskorzeźby na stacji metra Stare Bielany, tablica przestrzenna Stulecie Odzyskania Niepodległości Pruszków, ołtarze w kościołach w Warszawie w dzielnicach – Brudno, Ursynów, Saska Kępa.

  dr Zuzanna Lewandowska

  Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom w 1997 roku w pracowni animacji prof. Kazimierza Urbańskiego); zajmuje się ilustracją i grafiką projektową oraz ilustracją autorską (plakaty, katalogi, okładki książkowe); brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych; w swojej twórczości stosuje różne techniki: rysunek, grafikę cyfrową i malarstwo; realizowała zlecenia m.in. dla takich wydawnictw jak: W.A.B, Czytelnik, Media Rodzina; jej ilustracje zamieszczane były w magazynach: City Magazine, Twój Styl; jej zamiłowanie do baśni archetypowej zaowocowało cyklem prac pt. “Synergia baśni“, który powstał na użytek pracy doktorskiej obronionej na UMCS w Lublinie.

  Marcin Mikolajczyk

  dr Marcin Mikołajczyk

  Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stypendysta Academii di Belle Arti w Turynie (Włochy). Doktorat obronił w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. Był asystentem na Wydziale Grafiki ASP Warszawa. Prowadził także zajęcia z kreacji obrazu, oraz kompozycji wizualnej w Wyższej Szkole Promocji. Zajmuje się projektowaniem graficznym, a także sztukami wizualnymi: malarstwem, grafiką, obiektami artystycznymi, działaniami w przestrzeni, oraz projektowaniem w przestrzeni. Jest współtwórcą Wystawy Stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (od koncepcji po projekt realizacyjny). Jest laureatem wyróżnienia dla Najpiękniejszej Książki Roku, za projekt dwujęzycznej książki, Wierszografia z twórczością Zygmunta Januszewskiego. Jako Art Director stale współpracuje ze Studiem animacyjno–postprodukcyjnym Waju. Fascynuje się przestrzeniami w sztuce, projektowaniu i naturze. Jest twórcą idei ,,Kreskomaterii” – budulca materii Wszechświata. Jego twórczość artystyczna jest prezentowana na wystawach indywidualnych w kraju oraz za granicą (min. w Australii i Chinach), oraz wielu wystawach zbiorowych (Polska, Indie, Francja). Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Euforis.

  mgr Robert Radziejewski

  Magister sztuki od 1997 r. Wyższe studia na wydziale grafiki Europejskiej Akademii Sztuk w latach 1992-1997 (m.in. u Prof. Juliana Pałki, Franciszka Starowieyskiego, Jerzego Grabowskiego) ukończone z wyróżnieniem dyplomem w pracowni Prof. Juliana Pałki. Od 1997 r. udział w wystawach fotografii, rysunku i malarstwa. Od 1995 r. współpraca z agencjami reklamowymi i wydawnictwami. Do 1999 r. grafik w wydawnictwie Helvetica i Marquard Media. Od 1999 r. dyrektor artystyczny w wydawnictwie Marquard Media. W 2002 r. uzyskanie wyróżnienia za okładkę roku w konkursie Grand Front organizowanego przez Izbę Wydawców Prasy. Od 2008 r. juror prestiżowego konkursu Grand Front. W latach 2002-2007 wykładowca autorskiego programu edukacyjnego dotyczącego grafiki wydawniczej (praktyczne aspekty pracy grafika, kierownika studia graficznego i dyrektora artystycznego, wykorzystanie Desctop Publishing, fotoedycji oraz prawa autorskiego) na wydziale Grafiki EAS. Od 2015 r. wykładowca AFiB Vistula na kierunku Grafika (projektowanie graficzne, grafika wydawnicza, rysunek i malarstwo, a także autorski przedmiot Podstawy działań plastycznych). Od 2016 r. asystent Profesora Rosława Szaybo, współtworzący autorską formułę prowadzonych razem wykładów. Od 2018 r. prowadzący Pracownię kreatywnego projektowania grafiki i fotografii oraz Pracownię plakatu okolicznościowego i artystycznego, a także Kreowanie marki.

  JAN SMAGA

  mgr Jan Smaga

  Autor konceptualnych dokumentacji fotograficznych i dźwiękowych. Koncentruje się na relacjach pomiędzy architekturą, przestrzenią prywatną i ciałem ludzkim.  Swoje działania artysta określa mianem konceptualnej dokumentacji i wskazuje, że są one „badaniem materii sztuki na zasadach zbliżonych do działań naukowych — poddaniem jej obserwacji bliskiej eksperymentowi fizycznemu. Staje się to możliwe dzięki zaufaniu, że twory powstające w obszarze sztuki są równie prawdziwe, co przedstawienia niezwiązane z kulturą i należy je traktować w ten sam sposób — poważnie”. Współpracował z instytucjami takimi jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Fundacja Galerii Foksal, Galeria Raster, tworząc archiwum dokumentacji współczesnej sztuki polskiej. W roku 2019 wspólnie z Hanną Rechowicz otworzył wystawę KOŁO w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta.

  dr inż. architekt, Dorota Wejchert-Gajczyk

  Artysta plastyk. Absolwentka Architektury na PW oraz ASP w Warszawie; ukończyła liczne studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, terapii sztuką, wiedzy o kulturze oraz coachingu biznesu; artystka malarka pasjonująca się akwarelą i suchymi pastelami; swoje prace prezentuje na licznych wystawach w całej Polsce; nauczycielka z pasją, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; tworzy liczne, autorskie programy edukacji artystycznej dla wszystkich grup wiekowych, opisując i publikując je w czasopismach naukowych.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Grafika zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować cię do podjęcia pracy artystycznej w pożądanym miejscu. Praktyczne podejście połączone z możliwością zdobycia szerokiego wachlarza kompetencji sprawia, że możesz rozwijać się w konkretnym kierunku i swobodnie decydować o swojej przyszłości.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Grafika.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA GRAFIKI

  Projektowanie grafik
  Zyskasz wiedzę o tym, jak opracowywać i przygotowywać do druku materiały graficzne w różnych technikach. W tym procesie pomoże ci wyobraźnia, wiedza plastyczna i odpowiednie umiejętności techniczne.

  Przygotowywanie grafik komputerowych DTP
  Nauczysz się przygotowywać i przetwarzać wszelkie materiały graficzne w wersję cyfrową i gotową do druku – wszystko przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego i sprzętu peryferyjnego.

  Multimedialne przygotowanie
  Nauczysz się projektować i przygotowywać elementy graficzne wykorzystywane w realizacjach multimedialnych. Zostaniesz wyposażony w wiedzę niezbędną do skompilowania projektu multimedialnego oraz jego realizacji.

  Profesjonalne zdjęcia
  Wykorzystasz wiedzę, umiejętności, sprzęt fotograficzny i specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia wszelkiego rodzaju zdjęć, np. reportażowych, reklamowych czy artystycznych.

  Profesjonalne ilustracje
  Nauczysz się, jak w praktyce wykorzystywać wiedzę plastyczną, umiejętności warsztatowe i znajomość oprogramowania graficznego. Będziesz potrafił samodzielnie tworzyć profesjonalne ilustracje, będące interpretacją lub dopełnieniem przekazu werbalnego zawartego w materiałach do publikacji.

  JAKA PRACA PO STUDIACH GRAFIKA?

  Po ukończeniu studiów na kierunku Grafika otworzy się przed Tobą możliwość podjęcia pracy w wielu ciekawych miejscach. Będziesz mógł realizować się zawodowo w takich firmach i instytucjach jak:

  • agencje reklamowe i marketingowe;
  • muzea;
  • galerie sztuki;
  • wydawnictwa;
  • instytucje kultury.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 8 100 zł 4 200 zł 890 zł

  Studia w języku polskim - studenci spoza UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE i innych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 000 € 1 100 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - studenci z pozostałych państw*

  Wpisowe Opłata roczna
  Studia stacjonarne 200 € 2 500 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close