Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • studiuj taniej – 50% zniżki na 1. rok studiów!

   

  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – O STUDIACH


  Stosunki Międzynarodowe są nauką łączącą wiedzę, doświadczenia i osiągnięcia wielu dyscyplin. Czerpią zarówno z nauk politycznych, ekonomii i prawa, jak też z socjologii, geografii czy historii.

  Studia z zakresu stosunków międzynarodowych pozwalają zrozumieć aktualne i najbardziej palące problemy współczesnego świata. Kierunek nie oferuje jednej wąsko rozumianej specjalności. Dostarcza wiedzy i miękkich kompetencji, które są cenione przez pracodawców i pozwalają odnaleźć się w różnych okolicznościach. Absolwenci Stosunków Międzynarodowych doskonale realizują się zawodowo w międzynarodowych korporacjach, instytucjach publicznych i finansowych, w mediach oraz dyplomacji.

  Unikalność Stosunków Międzynarodowych na AFiB Vistula polega na włączeniu w proces nauczania praktyków dyplomacji, polityków i analityków, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem ze studentami, wykraczając poza informacje dostępne w podręcznikach. Do najbardziej znanych wykładowców należą  m.in. dr Andrzej Olechowski (były minister spraw zagranicznych RP), prof. Longin Pastusiak (amerykanista, były marszałek Senatu RP), prof. Jerzy M. Nowak (były ambasador przy NATO), prof. Marek Grela (były ambasador przy UE).

  WYSOKA OCENA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

  Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko oceniła koncepcję kształcenia, program, kadry, wewnętrzy system jakości i infrastrukturę kierunku Stosunki Międzynarodowe na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Umiędzynarodowienie oraz wsparcie studentów w procesie kształcenia zdobyły notę najwyższą.

  Ocena programowa PKA

  Sprawdź
 • studiuj taniej – 50% zniżki na 1. rok studiów!

   

  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – PROGRAM STUDIÓW


  Studenci I roku przechodzą etap przygotowawczy, który koncentruje się na rozwoju ich umiejętności akademickich. Zapoznają się ze specyfiką nauki o stosunkach międzynarodowych oraz z warsztatem pracy. W ramach studiów realizowane są moduły przedmiotowe, grupujące zajęcia powiązane ze sobą tematycznie (np. moduł polityczny, ekonomiczny, prawny etc.). Pod koniec pierwszego roku studenci wybierają jedną z trzech specjalności (warunkiem ich uruchomienia jest zebranie odpowiedniej liczby studentów). Każda z nich kładzie większy nacisk na inny obszar stosunków międzynarodowych. Od  czwartego semestru studenci uczęszczają na wykłady z listy ogólnouczelnianej, które pozwalają na rozwijanie zainteresowań, uzupełnianie wiedzy i samorealizację.

  • Zobacz placówki, w których możesz odbyć praktyki
   • Centrum Stosunków Międzynarodowych,
   • German Marshall Fund of the United States,
   • Magazyn THINKTANK,
   • Fundacja Otwarty Dialog,
   • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
   • Fundacja im. Roberta Schumana,
   • Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego,
   • Center for European Policy Analysis,
   • Instytut WiseEuropa,
   • Instytut Spraw Publicznych,
   • Fundacja im. Heinricha Bölla,
   • Atlantic Council,
   • Community of Democracies.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistuli zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Podstawy ekonomii
   • Historia stosunków międzynarodowych
   • Nauka o państwie i polityce
   • Filozofia i Etyka
   • ICT w Biznesie
   • Warsztat badacza Stosunków Międzynarodowych I
   • Międzynarodowe stosunki polityczne
   • Teoria stosunków międzynarodowych
   • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
   • Najnowsza historia powszechna
   • Podstawy prawa
   • Socjologia
   • Techniki komunikacji i argumentowania I
   • Zaawansowane techniki pisania prac akademickich I
   • Współczesne doktryny polityczne
   • Organizacje międzynarodowe
   • Podstawy wiedzy o UE
   • Psychologia społeczna
   • Współczesne systemy polityczne
   • Warsztat korespondenta zagranicznego
   • Prawo międzynarodowe publiczne
   • Komunikacja międzykulturowa
   • Negocjacje
   • Międzynarodowe stosunki kulturalne
   • Polska polityka zagraniczna
   • Public Relations i marketing polityczny
   • Unia Europejska jako aktor globalny
   • Seminarium dyplomowe
   • Język obcy
   • Drugi język obcy
 • studiuj taniej – 50% zniżki na 1. rok studiów!

   

  Kierunek Stosunki Międzynarodowe nie oferuje wąsko rozumianych specjalności. Każda z wymienionych poniżej jest pakietem wiedzy i umiejętności, które pozwalają na kontynuowanie edukacji na studiach II stopnia nie tylko z zakresu stosunków międzynarodowych, ale także w dziedzinie ekonomii oraz innych nauk społecznych i humanistycznych, jak socjologia, politologia i historia.  Wszystkie specjalności poszerzają horyzonty studentów, co pozwala im lepiej rozumieć świat i zwiększa szanse na rynku pracy.

  SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYNARODOWE RELACJE BIZNESOWE I

  Specjalność ta jest realizowana we współpracy z programem Ekonomii i jest skierowana do tych, którzy chcą połączyć swoje zainteresowanie polityką zagraniczną z zagadnieniami biznesowymi. Jest to idealne wybór dla tych wszystkich, których fascynują relacje gospodarcze państw oraz wpływ instytucji kapitałowych i międzynarodowych korporacji na stosunki międzynarodowe. Jej absolwenci  świetnie odnajdują się w pracy w korporacjach i instytucjach finansowych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności międzynarodowe relacje biznesowe
   • Różne typy kapitalizmu
   • Transformacja gospodarcza i społeczna Europy Środkowej i Wschodniej
   • Międzynarodowy wymiar współczesnego biznesu

  SPECJALNOŚĆ: STUDIA GLOBALNE, REGIONALNE I CYWILIZACYJNE

  Specjalność ta jest skierowana do osób z nieco większym zacięciem humanistyczno-społecznym. W jej ramach studenci zapoznają się z tak frapującymi problemami jak zderzenie kultur, powstawanie i funkcjonowanie cywilizacji, rola czynników kulturowych, religijnych i regionalnych w globalnych stosunkach międzynarodowych oraz procesy globalizacyjne, szczególnie w Azji. Jej absolwenci sprawdzają się w pracy analityków, dziennikarzy, dyplomatów oraz w międzynarodowych korporacjach.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności studia globalne, regionalne i cywilizacyjne
   • Cywilizacje świata
   • Procesy globalizacji w Azji Południowo-Wschodniej
   • Studia Wschodnie

  SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE

  Studenci tej specjalności zgłębiają tematykę bezpieczeństwa państwa oraz zbiorowego systemu bezpieczeństwa, strategii oraz sposobów prognozowania. Jest to świetny wybór dla osób, które chcą rozwijać karierę w charakterze analityka międzynarodowego lub zajmować się oceną czynników ryzyka w korporacjach.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
   • Studia strategiczne
   • Religia i tożsamość w polityce międzynarodowej
   • Współczesne problemy bezpieczeństwa
 • Przemysław Piotr Damski2

  dr Przemysław Piotr Damski

  Historyk dyplomacji i stosunków międzynarodowych, dr nauk humanistycznych, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz British International History Group; dwukrotny stypendysta Roosevelt Institute for American Studies w Middelburgu w Holandii; prowadził badania w Wielkiej Brytanii, Holandii i w Niemczech; autor książki „Najbliższe narody. Stosunki brytyjsko-amerykańskie w dobie prezydentury Theodore’a Roosevelta (1901-1909)” oraz wielu artykułów dotyczących historii stosunków międzynarodowych XIX i XX wieku.

  Marek Grela

  dr hab. Marek Artur Grela prof. AFiB Vistula

  Dyplomata, ekonomista i były wiceminister spraw zagranicznych; w latach 2002-2012 ambasador RP przy Unii Europejskiej, a następnie dyrektor ds. stosunków transatlantyckich w Radzie Unii Europejskiej oraz główny doradca w Europejskiej Służbie Dyplomatycznej (EEAS); obecnie współpracownik polskich i zagranicznych ośrodków studiów międzynarodowych, doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej, członek Rady Fundacji Amicus Europae oraz członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego; ambasador ad personam.

  Anna Grzywacz

  dr Anna Grzywacz

  Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwentka studiów pierwszego i drugiego stopnia (specjalizacja wschodnioazjatycka) w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; odbyła stypendia naukowe w University of Nottingham (2012-2013) i Xiamen University (2015-2016); uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach organizowanych m.in. w Chinach, Gruzji i Słowenii; specjalistka z zakresu stosunków międzynarodowych w Azji Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kulturowych i społecznych, polityki zagranicznej Indonezji i Singapuru oraz kulturowych aspektów poznania regionu; autorka prac nt. Timoru Wschodniego oraz Indonezji.

  Tom Hashimoto

  mgr Tom Hashimoto, LL.M., FHEA

  Specjalizuje się w okresie postkomunistycznym, a jego obecne badania koncentrują się na Warszawie jako międzynarodowym centrum handlu papierami wartościowymi (w porównaniu do Pragi, Budapesztu i Wiednia); prowadzi badania oparte na geografii finansowej, a także analizie ekonomicznej prawa; ostatnio był redaktorem „Reviewing the European Union Accession” (Brill, Leiden / Boston); obecnie przygotowuje na Uniwersytecie w Oksfordzie rozprawę doktorską o Warszawie jako centrum finansowym.

  Wawrzyniec Konarski

  dr hab. Wawrzyniec Konarski prof. AFiB Vistula

  Profesor nadzwyczajny w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, uprzednio w UJ, SWPS i UW; badacz zagadnień etnokulturowych i polityczno-ustrojowych w systemach demokratycznych i autorytarnych oraz wybranej problematyki w ramach najnowszej historii politycznej oraz etnopolityki, w tym nacjonalizmów i regionalizmów na tle nowożytnej perspektywy historycznej; uczestnik blisko 200 konferencji krajowych i międzynarodowych oraz wykładowca gościnny w kilkudziesięciu uczelniach i instytucjach edukacyjnych w Polsce oraz w Albanii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech, a także w Chile, KRLD i USA; członek stowarzyszeń naukowych m.in.: Komitetu Prognoz PAN „Polska w XXI wieku”, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (w latach 2007-2010 – wiceprezes Zarządu Głównego z wyboru), Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim (od 30 stycznia 2012 – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego z wyboru), International Political Science Association; komentator polityczny w mediach polskich i zagranicznych; autor blisko 200 publikacji z dziedziny nauk politycznych, kulturoznawstwa, medioznawstwa i stosunków międzynarodowych (opublikowanych po polsku, angielsku, chorwacku, fińsku, niemiecku, rosyjsku, słowacku i ukraińsku).

  Wojciech Kostecki

  dr hab. Wojciech Kostecki prof. AFiB Vistula

  Politolog, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; autor wielu publikacji naukowych na temat współczesnych zagadnień międzynarodowych, problematyki bezpieczeństwa, mediów, konfliktów oraz teorii polityki; w latach 2007-2011 przewodniczący Zespołu ds. stanu zagrożeń społeczeństwa i państwa Komitetu Badań nad Zagrożeniami PAN; uczestnik krajowych (NCN) oraz międzynarodowych programów badawczych (m.in. na Uniwersytecie w Cambridge, Uniwersytecie Kopenhaskim, w Berghof Research Center); członek European International Studies Association i uczestnik Global Security Fellows Initiative; od 2018 r. członek Komitetu Zarządzającego programu COST pod nazwą “EU Foreign Policy Facing New Realities: Perceptions, Contestation, Communication and Relations”.

  Agnieszka Legucka

  dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula

  Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), w którym jest głównym specjalistą ds. polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej; była zaangażowana m.in. w opracowywanie strategii bezpieczeństwa narodowego RP; pełniła funkcję prorektora ds. studenckich Akademii Obrony Narodowej i trenowała urzędników państwowych w programie SENSE skierowanym do państw po konfliktach zbrojnych; zastępca redaktora naczelnego czasopisma “Sprawy Międzynarodowe”.

  Juliusz Maliszewski

  dr Juliusz Maliszewski

  Dyrektor programu kształcenia – Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, MBA, dziennikarz, dyplomata; pełnił wiele funkcji kierowniczych w mediach publicznych – Telewizji Polskiej i Polskim Radiu, m.in. jako dyrektor- redaktor naczelny Polskiego Radia dla Zagranicy  i członek Rady Nadzorczej TVP SA; był dyrektorem Instytutu Polskiego w Lipsku; specjalizuje się w problematyce niemieckiej i europejskiej; autor monografii „Deutsche Welle w systemie medialnym Republiki Federalnej Niemiec” i wielu pozycji dotyczących stosunków międzynarodowych i mediów.

  Janusz Mrowiec

  dr Janusz Mrowiec

  Dyplomata, ambasador tytularny, doktor nauk humanistycznych w obszarze stosunków międzynarodowych; przedstawiciel Polski na międzynarodowych konferencjach m.in. w Zgromadzeniach Organizacji Jedności Afrykańskiej i Unii Afrykańskiej, w Radach Ligi Państw Arabskich oraz w szczytach Organizacji Współpracy Islamskiej i Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej; były Ambasador RP w Senegalu, Mali, Gwinei, Gwinei Bissau, Wyspach Zielonego Przylądka, Gambii i Algierii; wieloletni wykładowca SGPiS (obecnie SGH); autor licznych publikacji na temat stosunków międzynarodowych, świata arabskiego, islamu, terroryzmu oraz różnic kulturowych.

  Dr Bartłomiej E. Nowak - Uczelnia Vistula

  dr Bartłomiej E. Nowak

  Zastępca Dyrektora Instytutu Stosnuków Międzynarodowych

  Jezry M Nowak

  dr hab. Jerzy M. Nowak prof. AFiB Vistula

  Emerytowany zawodowy dyplomata z 50-letnim stażem (m.in. ambasador w Hiszpanii i przy NATO), negocjator wielu porozumień międzynarodowych, specjalizował się w dyplomacji wielostronnej i bezpieczeństwie międzynarodowym, napisał ok. 90 prac naukowych i popularno-naukowych (m.in. monografię nt. Układu Warszawskiego, skrypt o dyplomacji wielostronnej, wspomnienia), doktoryzował się i habilitował na UMK w Toruniu; były prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego (obecnie wiceprezes).

  dr Justyna Olędzka

  Literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce; w latach 2014-2017 realizowała grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego była zatrudniona jako pracownik naukowy na Wydziale Historyczno- Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku; jest redaktorem tematycznym czasopisma „Kavkaz – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” oraz ekspertem z zakresu obszaru poradzieckiego i koordynatorem programu ,,Kaukaz Północny” w Fundacji El-Karama.

  Longin Pastusiak

  prof. dr hab. Longin Pastusiak

  Historyk i politolog, amerykanista, polityk, działacz PZPR, SdRP i SLD; w latach 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2001-2005 senator i marszałek Senatu V kadencji; w obszarze naukowym, autor ponad 760 publikacji naukowych, w tym 100 książek; wykłada na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, głównie w USA oraz w Kanadzie i w Europie; otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Order Krzyża Ziemi Maryjnej I klasy (Estonia, 2002), Honorary Companion of Honour Narodowego Orderu Zasługi (Malta, 2002), Komandor Krzyża Wielkiego Orderu „Za Zasługi dla Litwy” (Litwa, 2006); Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa, sierpień 2015).

 • studiuj taniej – 50% zniżki na 1. rok studiów!

   

  NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Stosunki Międzynarodowe na poziomie licencjackim oferują przemyślany program studiów, który odpowiada na oczekiwania dzisiejszego rynku pracy. Zajęcia są realizowane przez kadrę wybitnych ekspertów – byłych ministrów i ambasadorów, dysponujących rzetelną wiedzą. Studenci zdobywają doświadczenie podczas praktyk zawodowych w Polsce lub – dzięki programowi Erazmus Plus – za granicą.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

  Globalne możliwości
  Studenci poznają zależności międzypaństwowe i procesy kształtujące politykę zagraniczną. Uczą się dwóch języków obcych. Zawierają wiele znajomości wśród  studentów z innych krajów. Takie doświadczenie jest wysoko cenione nie tylko na polskim rynku pracy, ale także na rynkach zagranicznych.

  Zrozumienie świata
  Poznawanie nowych kultur, a także specyfiki polityki prowadzonej przez państwa w różnych regionach, pozwalają studentom zrozumieć świat.

  Dyplomatyczne zacięcie
  Wiedza zdobywana od byłych ministrów i ambasadorów oraz praktyki w międzynarodowych instytucjach pozwalają na rozpoczęcie kariery w dyplomacji.

  JAKA PRACA PO STUDIACH STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE?

  Stosunki Międzynarodowe (studia licencjackie) otwierają przed absolwentami drzwi do kariery w różnych instytucjach i organizacjach, takich jak:

  • Międzynarodowe organizacje współpracy globalnej (ONZ, Bank Światowy),
  • Międzynarodowe organizacje współpracy regionalnej (Unia Europejska, ASEAN),
  • Służby dyplomatyczne,
  • Parlamenty narodowe,
  • „Thinktanki”,
  • Instytucje Unii Europejskiej,
  • Instytucje analityczne,
  • Międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe,
  • Firmy międzynarodowe.
 • Vistula Stosunkimiędzynarodowe

  Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 100 zł 2 700 zł 580 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 4 500 zł 2 400 zł 520 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE i innych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - studenci z pozostałych państw*

  Wpisowe Opłata roczna
  Studia stacjonarne 200 € 3 500 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula w latach 2016-2019, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt:

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

Dla cudzoziemców:

Admissions team:

Yevhenii Lytovchenko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close