Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – O STUDIACH


  Stosunki Międzynarodowe są nauką łączącą wiedzę, doświadczenia i osiągnięcia wielu dyscyplin. Czerpią zarówno z nauk politycznych, ekonomii i prawa, jak też z socjologii, geografii czy historii.

  Studia z zakresu stosunków międzynarodowych pozwalają zrozumieć aktualne i najbardziej palące problemy współczesnego świata. Kierunek nie oferuje jednej wąsko rozumianej specjalności. Dostarcza wiedzy i miękkich kompetencji, które są cenione przez pracodawców i pozwalają odnaleźć się w różnych okolicznościach. Absolwenci Stosunków Międzynarodowych doskonale realizują się zawodowo w międzynarodowych korporacjach, instytucjach publicznych i finansowych, w mediach oraz dyplomacji.

  Unikalność Stosunków Międzynarodowych na AFiB Vistula polega na włączeniu w proces nauczania praktyków dyplomacji, polityków i analityków, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem ze studentami, wykraczając poza informacje dostępne w podręcznikach. Do najbardziej znanych wykładowców należą  m.in. dr Andrzej Olechowski (były minister spraw zagranicznych RP), prof. Longin Pastusiak (amerykanista, były marszałek Senatu RP), prof. Jerzy M. Nowak (były ambasador przy NATO), prof. Marek Grela (były ambasador przy UE).

  WYSOKA OCENA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

  Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko oceniła koncepcję kształcenia, program, kadry, wewnętrzy system jakości i infrastrukturę kierunku Stosunki Międzynarodowe na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Umiędzynarodowienie oraz wsparcie studentów w procesie kształcenia zdobyły notę najwyższą.

  Ocena programowa PKA

  Sprawdź
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – PROGRAM STUDIÓW


  Studenci I roku przechodzą etap przygotowawczy, który koncentruje się na rozwoju ich umiejętności akademickich. Zapoznają się ze specyfiką nauki o stosunkach międzynarodowych oraz z warsztatem pracy. W ramach studiów realizowane są moduły przedmiotowe, grupujące zajęcia powiązane ze sobą tematycznie (np. moduł polityczny, ekonomiczny, prawny etc.). Pod koniec pierwszego roku studenci wybierają jedną z trzech specjalności (warunkiem ich uruchomienia jest zebranie odpowiedniej liczby studentów). Każda z nich kładzie większy nacisk na inny obszar stosunków międzynarodowych. Od  czwartego semestru studenci uczęszczają na wykłady z listy ogólnouczelnianej, które pozwalają na rozwijanie zainteresowań, uzupełnianie wiedzy i samorealizację.

  • Zobacz placówki, w których możesz odbyć praktyki
   • Centrum Stosunków Międzynarodowych,
   • German Marshall Fund of the United States,
   • Magazyn THINKTANK,
   • Fundacja Otwarty Dialog,
   • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
   • Fundacja im. Roberta Schumana,
   • Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego,
   • Center for European Policy Analysis,
   • Instytut WiseEuropa,
   • Instytut Spraw Publicznych,
   • Fundacja im. Heinricha Bölla,
   • Atlantic Council,
   • Community of Democracies.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistuli zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Podstawy ekonomii
   • Historia stosunków międzynarodowych
   • Nauka o państwie i polityce
   • Filozofia i Etyka
   • ICT w Biznesie
   • Warsztat badacza Stosunków Międzynarodowych I
   • Międzynarodowe stosunki polityczne
   • Teoria stosunków międzynarodowych
   • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
   • Najnowsza historia powszechna
   • Podstawy prawa
   • Socjologia
   • Techniki komunikacji i argumentowania I
   • Zaawansowane techniki pisania prac akademickich I
   • Współczesne doktryny polityczne
   • Organizacje międzynarodowe
   • Podstawy wiedzy o UE
   • Psychologia społeczna
   • Współczesne systemy polityczne
   • Warsztat korespondenta zagranicznego
   • Prawo międzynarodowe publiczne
   • Komunikacja międzykulturowa
   • Negocjacje
   • Międzynarodowe stosunki kulturalne
   • Polska polityka zagraniczna
   • Public Relations i marketing polityczny
   • Unia Europejska jako aktor globalny
   • Seminarium dyplomowe
   • Język obcy
   • Drugi język obcy
 • Kierunek Stosunki Międzynarodowe nie oferuje wąsko rozumianych specjalności. Każda z wymienionych poniżej jest pakietem wiedzy i umiejętności, które pozwalają na kontynuowanie edukacji na studiach II stopnia nie tylko z zakresu stosunków międzynarodowych, ale także w dziedzinie ekonomii oraz innych nauk społecznych i humanistycznych, jak socjologia, politologia i historia.  Wszystkie specjalności poszerzają horyzonty studentów, co pozwala im lepiej rozumieć świat i zwiększa szanse na rynku pracy.

  SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYNARODOWE RELACJE BIZNESOWE I

  Specjalność ta jest realizowana we współpracy z programem Ekonomii i jest skierowana do tych, którzy chcą połączyć swoje zainteresowanie polityką zagraniczną z zagadnieniami biznesowymi. Jest to idealne wybór dla tych wszystkich, których fascynują relacje gospodarcze państw oraz wpływ instytucji kapitałowych i międzynarodowych korporacji na stosunki międzynarodowe. Jej absolwenci  świetnie odnajdują się w pracy w korporacjach i instytucjach finansowych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności międzynarodowe relacje biznesowe
   • Różne typy kapitalizmu
   • Transformacja gospodarcza i społeczna Europy Środkowej i Wschodniej
   • Międzynarodowy wymiar współczesnego biznesu

  SPECJALNOŚĆ: STUDIA GLOBALNE, REGIONALNE I CYWILIZACYJNE

  Specjalność ta jest skierowana do osób z nieco większym zacięciem humanistyczno-społecznym. W jej ramach studenci zapoznają się z tak frapującymi problemami jak zderzenie kultur, powstawanie i funkcjonowanie cywilizacji, rola czynników kulturowych, religijnych i regionalnych w globalnych stosunkach międzynarodowych oraz procesy globalizacyjne, szczególnie w Azji. Jej absolwenci sprawdzają się w pracy analityków, dziennikarzy, dyplomatów oraz w międzynarodowych korporacjach.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności studia globalne, regionalne i cywilizacyjne
   • Cywilizacje świata
   • Procesy globalizacji w Azji Południowo-Wschodniej
   • Studia Wschodnie

  SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE

  Studenci tej specjalności zgłębiają tematykę bezpieczeństwa państwa oraz zbiorowego systemu bezpieczeństwa, strategii oraz sposobów prognozowania. Jest to świetny wybór dla osób, które chcą rozwijać karierę w charakterze analityka międzynarodowego lub zajmować się oceną czynników ryzyka w korporacjach.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
   • Studia strategiczne
   • Religia i tożsamość w polityce międzynarodowej
   • Współczesne problemy bezpieczeństwa
 • Pastusiak - Uczelnia Vistula

  prof. dr hab. Longin Pastusiak

  Historyk i politolog, amerykanista, polityk, działacz PZPR, SdRP i SLD. W latach 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2001-2005 senator i marszałek Senatu V kadencji. W obszarze naukowym, autor ponad 760 publikacji naukowych, w tym 90 książek. Wykłada na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, głównie w USA oraz w Kanadzie i w Europie. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Order Krzyża Ziemi Maryjnej I klasy (Estonia, 2002), Honorary Companion of Honour Narodowego Orderu Zasługi (Malta, 2002), Komandor Krzyża Wielkiego Orderu „Za Zasługi dla Litwy” (Litwa, 2006). Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa, sierpień 2015).

  Dr Hab. Wojciech Kostecki - Uczelnia Vistula

  dr hab. Wojciech Kostecki

  Politolog, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji naukowych na temat współczesnych zagadnień międzynarodowych, problematyki bezpieczeństwa, mediów, konfliktów oraz teorii polityki. Uczestnik krajowych (NCN) oraz międzynarodowych programów badawczych (m.in. na Uniwersytecie w Cambridge, Uniwersytecie Kopenhaskim, Berghof Research Center). Członek European International Studies Association i uczestnik Global Security Fellows Initiative. W latach 2007–2011 przewodniczący Zespołu ds. stanu zagrożeń społeczeństwa i państwa Komitetu Badań nad Zagrożeniami PAN.

  Dr Hab. Marta Götz - Uczelnia Vistula

  dr hab. Marta Götz

  Prorektor ds. Nauki w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Dr hab. nauk ekonomicznych nadany przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizuje indywidualne projekty Narodowego Centrum Nauki i Small Grant Visegrad Fund. Członek Academy of International Business (AIB), European International Business Academy (EIBA), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu (PTE) i Finance Watch.

  Dr Hab. Jerzy M. Nowak - Uczelnia Vistula

  dr hab. Jerzy M. Nowak

  Dyplomata i wieloletni ambasador przy NATO. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, którego był prezesem w latach 2007-2009 oraz członek Rady Ambasadorów Akademii Dyplomatycznej Fundacji Pułaskiego. Pełnił funkcję ambasadora RP, m.in: przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, w Hiszpanii, przy NATO i UZE w Brukseli. Były pełnomocnik ministra spraw Zagranicznych ds. Przeglądu Polskiej Polityki Bezpieczeństwa a także były koordynator prac BBN nad Przeglądem Bezpieczeństwa Polski. Pełnił również funkcje kierownicze w MSZ, m.in.: dyrektora departamentów, członka zespołu negocjującego przystąpienia Polski do NATO, negocjatora tzw. Adaptowanego Traktatu CFE oraz Przedstawiciela Urzędującego Przewodniczącego OBWE. Autor kilkudziesięciu publikacji w kraju i za granicą. Odznaczony wysokimi orderami polskimi, hiszpańskim, litewskim i ukraińskim, w tym: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1998 roku oraz Odznaką Honorową „Bene Merito” w 2012 roku.

  Dr Hab. Anna Antczak Barzan - Uczelnia Vistula

  dr hab. Anna Antczak-Barzan

  Absolwentka filologii angielskiej oraz stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a także public relations, wydawanych w wysokopunktowanych ogólnopolskich i międzynarodowych pismach naukowych. W 2013 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, natomiast w 2015 r. brązowym Medalem za Długoletnią Służbę za szczególne osiągnięcia w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, nadanym przez Prezydenta RP. Członek rady naukowej „Kwartalnika Bellona i „International Scientific Journal Diplomacy and Law” oraz recenzent jednego z najlepszych politologicznych czasopism naukowych „International Interactions”. Laureatka stypendium naukowego im. Eisenhowera Akademii Obrony NATO w Rzymie, ekspert ds. bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych Business Centre Club oraz członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, a także MENSA International.

  Dr Hab. Marek Grela - Uczelnia Vistula

  dr hab. Marek Grela

  Dyplomata, ekonomista i były wiceminister spraw zagranicznych. W latach 2002-2012 ambasador RP przy Unii Europejskiej, a następnie dyrektor ds. stosunków transatlantyckich w Radzie Unii Europejskiej oraz główny doradca w Europejskiej Służbie Dyplomatycznej (EEAS). Obecnie współpracownik polskich i zagranicznych ośrodków studiów międzynarodowych. Doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej, Członek Rady Fundacji Amicus Europae oraz cżłonek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Ambasador ad personam.

  Dr Andrzej Olechowski - Uczelnia Vistula

  dr Andrzej Olechowski

  Polityk i ekonomista. Minister finansów w 1992 oraz minister spraw zagranicznych w latach 1993-1995. Kandydat na Prezydenta RP w 2000 i w 2010, jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Od 23 lipca 2012 sprawuje funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Banku Handlowego (wcześniej pełnił ją już w latach 1991-1996 i 1998-2000). Pełnił także różne funkcje w komitetach doradczych firm zagranicznych.

  Dr Małgorzata Maliszewska - Uczelnia Vistula

  dr Małgorzata Maliszewska

  Radca prawny, arbiter, adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Od 2006 r. – Prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek Rady Naukowej oraz recenzent naukowy periodyku Rozprawy Ubezpieczeniowe. Od 1997 r. jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej. W 2013 r. została członkiem Rady Programowej Insurance Forum, zrzeszającej kadrę zarządzająca i managerską. W latach 2003-2006 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów (obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula) w Warszawie, a w latach 2006- 2012 była Prorektorem ds. studenckich na tej uczelni. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

  Dr Przemysław Damski - Uczelnia Vistula

  dr Przemysław Damski

  Historyk dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz New Diplomaic History Network. Stypendysta Roosevelt Study Center w Middelburgu w Holandii. Realizował badania w: Parliamentary Archives w Londynie, The British Library w Londynie, The National Archives of the United Kingdom w Londynie, John-F.Kennedy Institut w Berlinie, Freie Universität w Berlinie, Humboldt Universität zu Berlin w Berlinie.

  Mgr Tomoyuki Hashimoto - Uczelnia Vistula

  mgr Tomoyuki Hashimoto

  Specjalizuje się w okresie postkomunistycznym, a jego obecne badania koncentrują się na Warszawie jako międzynarodowym centrum handlu papierami wartościowymi (w porównaniu do Pragi, Budapesztu i Wiednia). Swoje badania prowadzi w oparciu o geografię finansową a także ekonomicznej analizie prawa. Laureat stypendialnej kariery naukowej (na lata 2016-2019, CERGE-EI w Pradze).

  Mgr Anna Grzywacz - Uczelnia Vistula

  mgr Anna Grzywacz

  Stypendystka University of Nottingham (2012–2013) i Xiamen University (2015–2016). Wzięła również udział w międzynarodowych konferencjach organizowanych m.in. w Chinach, Gruzji i Słowenii. Specjalistka z zakresu stosunków międzynarodowych w Azi Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kulturowych i społecznych, polityki zagranicznej Indonezji i Singapuru oraz kulturowych aspektów poznania regionu.

  Prof. Dr Hab. Stanisław Parzymies - Uczelnia Vistula

  prof. dr hab. Stanisław Parzymies

  Absolwent Wydziału Dyplomatyczno-Konsularnego Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie (1961 r.). W latach 1975-1993 pracownik naukowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Były przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW oraz były kierownik Zakładu Integracji Europejskiej ISM. Przewodniczący Rady Naukowej prze dwie kadencje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW oraz kierownik zakładu Integracji Europejskiej również w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Autor wielu publikacji naukowych.

  dr Juliusz Maliszewski

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, mgr historii sztuki, MBA, dziennikarz i dyplomata. Dyrektor/redaktor naczelny Polskiego Radia dla Zagranicy i członek Rady Nadzorczej TVP SA. W latach 2011 – 2014 przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia RR „Radio dla Ciebie” . W latach 2005-2009 dyrektor Instytutu Polskiego w Lipsku. Pełnił również wiele innych funkcji kierowniczych w mediach publicznych, w tym w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in. odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

  dr Liu Hanzhen

  Dr Hab. Agnieszka Legucka - Uczelnia Vistula

  dr hab. Agnieszka Legucka

  dr hab. Wawrzyniec Konarski

  dr Jan Muś

  dr Aslan Davut Han

  dr Davide Marciano

  dr Justyna Olędzka

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Stosunki Międzynarodowe na poziomie licencjackim oferują przemyślany program studiów, który odpowiada na oczekiwania dzisiejszego rynku pracy. Zajęcia są realizowane przez kadrę wybitnych ekspertów – byłych ministrów i ambasadorów, dysponujących rzetelną wiedzą. Studenci zdobywają doświadczenie podczas praktyk zawodowych w Polsce lub – dzięki programowi Erazmus Plus – za granicą.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

  Globalne możliwości
  Studenci poznają zależności międzypaństwowe i procesy kształtujące politykę zagraniczną. Uczą się dwóch języków obcych. Zawierają wiele znajomości wśród  studentów z innych krajów. Takie doświadczenie jest wysoko cenione nie tylko na polskim rynku pracy, ale także na rynkach zagranicznych.

  Zrozumienie świata
  Poznawanie nowych kultur, a także specyfiki polityki prowadzonej przez państwa w różnych regionach, pozwalają studentom zrozumieć świat.

  Dyplomatyczne zacięcie
  Wiedza zdobywana od byłych ministrów i ambasadorów oraz praktyki w międzynarodowych instytucjach pozwalają na rozpoczęcie kariery w dyplomacji.

  JAKA PRACA PO STUDIACH STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE?

  Stosunki Międzynarodowe (studia licencjackie) otwierają przed absolwentami drzwi do kariery w różnych instytucjach i organizacjach, takich jak:

  • Międzynarodowe organizacje współpracy globalnej (ONZ, Bank Światowy),
  • Międzynarodowe organizacje współpracy regionalnej (Unia Europejska, ASEAN),
  • Służby dyplomatyczne,
  • Parlamenty narodowe,
  • „Thinktanki”,
  • Instytucje Unii Europejskiej,
  • Instytucje analityczne,
  • Międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe,
  • Firmy międzynarodowe.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 100 zł 2 700 zł 580 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 4 500 zł 2 400 zł 520 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE i innych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - studenci z pozostałych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 3 500 € 1 850 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek  10.00 – 17.00

 Piątek – 9.00 – 17.00

Sobota – 9.00 – 15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close