Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – O STUDIACH


  Stosunki Międzynarodowe są nauką łączącą wiedzę, doświadczenia i osiągnięcia wielu dyscyplin. Czerpią zarówno z nauk politycznych, ekonomii i prawa, jak też z socjologii, geografii czy historii.

  Studia z zakresu stosunków międzynarodowych pozwalają zrozumieć aktualne i najbardziej palące problemy współczesnego świata. Kierunek nie oferuje jednej wąsko rozumianej specjalności. Dostarcza wiedzy i miękkich kompetencji, które są cenione przez pracodawców i pozwalają odnaleźć się w różnych okolicznościach. Absolwenci Stosunków Międzynarodowych doskonale realizują się zawodowo w międzynarodowych korporacjach, instytucjach publicznych i finansowych, w mediach oraz dyplomacji.

  Unikalność Stosunków Międzynarodowych na AFiB Vistula polega na włączeniu w proces nauczania praktyków dyplomacji, polityków i analityków, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem ze studentami, wykraczając poza informacje dostępne w podręcznikach. Do najbardziej znanych wykładowców należą  m.in. dr Andrzej Olechowski (były minister spraw zagranicznych RP), prof. Longin Pastusiak (amerykanista, były marszałek Senatu RP), prof. Jerzy M. Nowak (były ambasador przy NATO), prof. Marek Grela (były ambasador przy UE).

  WYSOKA OCENA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

  Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko oceniła koncepcję kształcenia, program, kadry, wewnętrzy system jakości i infrastrukturę kierunku Stosunki Międzynarodowe na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Umiędzynarodowienie oraz wsparcie studentów w procesie kształcenia zdobyły notę najwyższą.

  Ocena programowa PKA

  Sprawdź
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – PROGRAM STUDIÓW


  Studenci I roku przechodzą etap przygotowawczy, który koncentruje się na rozwoju ich umiejętności akademickich. Zapoznają się ze specyfiką nauki o stosunkach międzynarodowych oraz z warsztatem pracy. W ramach studiów realizowane są moduły przedmiotowe, grupujące zajęcia powiązane ze sobą tematycznie (np. moduł polityczny, ekonomiczny, prawny etc.). Pod koniec pierwszego roku studenci wybierają jedną z trzech specjalności (warunkiem ich uruchomienia jest zebranie odpowiedniej liczby studentów). Każda z nich kładzie większy nacisk na inny obszar stosunków międzynarodowych. Od  czwartego semestru studenci uczęszczają na wykłady z listy ogólnouczelnianej, które pozwalają na rozwijanie zainteresowań, uzupełnianie wiedzy i samorealizację.

  • Zobacz placówki, w których możesz odbyć praktyki
   • Centrum Stosunków Międzynarodowych,
   • German Marshall Fund of the United States,
   • Magazyn THINKTANK,
   • Fundacja Otwarty Dialog,
   • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
   • Fundacja im. Roberta Schumana,
   • Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego,
   • Center for European Policy Analysis,
   • Instytut WiseEuropa,
   • Instytut Spraw Publicznych,
   • Fundacja im. Heinricha Bölla,
   • Atlantic Council,
   • Community of Democracies.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistuli zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Podstawy ekonomii
   • Historia stosunków międzynarodowych
   • Nauka o państwie i polityce
   • Filozofia i Etyka
   • ICT w Biznesie
   • Warsztat badacza Stosunków Międzynarodowych I
   • Międzynarodowe stosunki polityczne
   • Teoria stosunków międzynarodowych
   • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
   • Najnowsza historia powszechna
   • Podstawy prawa
   • Socjologia
   • Techniki komunikacji i argumentowania I
   • Zaawansowane techniki pisania prac akademickich I
   • Współczesne doktryny polityczne
   • Organizacje międzynarodowe
   • Podstawy wiedzy o UE
   • Psychologia społeczna
   • Współczesne systemy polityczne
   • Warsztat korespondenta zagranicznego
   • Prawo międzynarodowe publiczne
   • Komunikacja międzykulturowa
   • Negocjacje
   • Międzynarodowe stosunki kulturalne
   • Polska polityka zagraniczna
   • Public Relations i marketing polityczny
   • Unia Europejska jako aktor globalny
   • Seminarium dyplomowe
   • Język obcy
   • Drugi język obcy
 • Kierunek Stosunki Międzynarodowe nie oferuje wąsko rozumianych specjalności. Każda z wymienionych poniżej jest pakietem wiedzy i umiejętności, które pozwalają na kontynuowanie edukacji na studiach II stopnia nie tylko z zakresu stosunków międzynarodowych, ale także w dziedzinie ekonomii oraz innych nauk społecznych i humanistycznych, jak socjologia, politologia i historia.  Wszystkie specjalności poszerzają horyzonty studentów, co pozwala im lepiej rozumieć świat i zwiększa szanse na rynku pracy.

  SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYNARODOWE RELACJE BIZNESOWE I

  Specjalność ta jest realizowana we współpracy z programem Ekonomii i jest skierowana do tych, którzy chcą połączyć swoje zainteresowanie polityką zagraniczną z zagadnieniami biznesowymi. Jest to idealne wybór dla tych wszystkich, których fascynują relacje gospodarcze państw oraz wpływ instytucji kapitałowych i międzynarodowych korporacji na stosunki międzynarodowe. Jej absolwenci  świetnie odnajdują się w pracy w korporacjach i instytucjach finansowych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności międzynarodowe relacje biznesowe
   • Różne typy kapitalizmu
   • Transformacja gospodarcza i społeczna Europy Środkowej i Wschodniej
   • Międzynarodowy wymiar współczesnego biznesu

  SPECJALNOŚĆ: STUDIA GLOBALNE, REGIONALNE I CYWILIZACYJNE

  Specjalność ta jest skierowana do osób z nieco większym zacięciem humanistyczno-społecznym. W jej ramach studenci zapoznają się z tak frapującymi problemami jak zderzenie kultur, powstawanie i funkcjonowanie cywilizacji, rola czynników kulturowych, religijnych i regionalnych w globalnych stosunkach międzynarodowych oraz procesy globalizacyjne, szczególnie w Azji. Jej absolwenci sprawdzają się w pracy analityków, dziennikarzy, dyplomatów oraz w międzynarodowych korporacjach.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności studia globalne, regionalne i cywilizacyjne
   • Cywilizacje świata
   • Procesy globalizacji w Azji Południowo-Wschodniej
   • Studia Wschodnie

  SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE

  Studenci tej specjalności zgłębiają tematykę bezpieczeństwa państwa oraz zbiorowego systemu bezpieczeństwa, strategii oraz sposobów prognozowania. Jest to świetny wybór dla osób, które chcą rozwijać karierę w charakterze analityka międzynarodowego lub zajmować się oceną czynników ryzyka w korporacjach.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
   • Studia strategiczne
   • Religia i tożsamość w polityce międzynarodowej
   • Współczesne problemy bezpieczeństwa
 • dr hab. Marta Götz

  Prorektor ds. Nauki w Akademii Finansów i Biznesu Vistula; dr hab. nauk ekonomicznych nadany przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP); wykonawca i kierownik projektów Narodowego Centrum Nauki, Visegrad Fund, Fundacji Konrada Adenauera; adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (2007-2015); asystent w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (2004-2006); absolwentka UEP i Aalborg University (Dania); członek Academy of International Business (AIB), European International Business Academy (EIBA), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu (PTE).

  mgr Tom Hashimoto, LL.M., FHEA

  Specjalizuje się w okresie postkomunistycznym, a jego obecne badania koncentrują się na Warszawie, jako międzynarodowym centrum handlu papierami wartościowymi (w porównaniu do Pragi, Budapesztu i Wiednia); prowadzi badania w oparciu o geografię finansową, a także analizę ekonomiczną prawa; ostatnio był redaktorem "Reviewing the European Union Accession" (Brill, Leiden / Boston); obecnie przygotowuje na Uniwersytecie w Oksfordzie rozprawę doktorską o Warszawie jako centrum finansowym.

  prof. dr hab. Longin Pastusiak

  Historyk i politolog, amerykanista, polityk, działacz PZPR, SdRP i SLD; w latach 1991–2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2001–2005 senator i marszałek Senatu V kadencji; w obszarze naukowym, autor ponad 760 publikacji naukowych, w tym 99 książek; wykłada na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, głównie w USA oraz w Kanadzie i w Europie; otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Order Krzyża Ziemi Maryjnej I klasy (Estonia, 2002), Honorary Companion of Honour Narodowego Orderu Zasługi (Malta, 2002), Komandor Krzyża Wielkiego Orderu „Za Zasługi dla Litwy” (Litwa, 2006); Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa, sierpień 2015).

  dr Małgorzata Maliszewska

  Adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula; prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych do utworzenia instytucji Rzecznika Finansowego; w latach 2014-2016 członkini Rady Programowej Insurance Forum dla Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń oraz Kapituły Polskiej Izby Ubezpieczeń; specjalistka z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw, prawa kontraktowego, alternatywnych metod rozstrzygania sporów sądowych i pozasądowych oraz negocjacji w biznesie; od 1996 roku radca prawny – wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie; negocjator i mediator biznesowy; redaktor tematyczny Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych” ISSN2544-1159 wydawanego przez Rzecznika Finansowego i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz recenzent kwartalnika; autorka publikacji z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa w biznesie; Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji; przewodnicząca Rady Programowej Studenckich Zeszytów Internetowych AVISTA; członkini Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Poszkodowanych Przez Los „Uśmiechnij się”.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Stosunki Międzynarodowe na poziomie licencjackim oferują przemyślany program studiów, który odpowiada na oczekiwania dzisiejszego rynku pracy. Zajęcia są realizowane przez kadrę wybitnych ekspertów – byłych ministrów i ambasadorów, dysponujących rzetelną wiedzą. Studenci zdobywają doświadczenie podczas praktyk zawodowych w Polsce lub – dzięki programowi Erazmus Plus – za granicą.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

  Globalne możliwości
  Studenci poznają zależności międzypaństwowe i procesy kształtujące politykę zagraniczną. Uczą się dwóch języków obcych. Zawierają wiele znajomości wśród  studentów z innych krajów. Takie doświadczenie jest wysoko cenione nie tylko na polskim rynku pracy, ale także na rynkach zagranicznych.

  Zrozumienie świata
  Poznawanie nowych kultur, a także specyfiki polityki prowadzonej przez państwa w różnych regionach, pozwalają studentom zrozumieć świat.

  Dyplomatyczne zacięcie
  Wiedza zdobywana od byłych ministrów i ambasadorów oraz praktyki w międzynarodowych instytucjach pozwalają na rozpoczęcie kariery w dyplomacji.

  JAKA PRACA PO STUDIACH STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE?

  Stosunki Międzynarodowe (studia licencjackie) otwierają przed absolwentami drzwi do kariery w różnych instytucjach i organizacjach, takich jak:

  • Międzynarodowe organizacje współpracy globalnej (ONZ, Bank Światowy),
  • Międzynarodowe organizacje współpracy regionalnej (Unia Europejska, ASEAN),
  • Służby dyplomatyczne,
  • Parlamenty narodowe,
  • „Thinktanki”,
  • Instytucje Unii Europejskiej,
  • Instytucje analityczne,
  • Międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe,
  • Firmy międzynarodowe.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 100 zł 2 700 zł 580 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 4 500 zł 2 400 zł 520 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE i innych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - studenci z pozostałych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 3 500 € 1 850 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek  10.00 – 17.00

 Piątek – 9.00 – 17.00

Sobota – 9.00 – 15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Admissions team
tel., whatsApp or viber:  +48510858087

e -mail:admission2@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close