Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • W dobie globalizacji świadomość kulturowa i dobra znajomość języków obcych – w tym przede wszystkim języka angielskiego – są niezwykle cenione na rynku pracy. Program studiów magisterskich Filologia Angielska jest przeznaczony dla tych, którzy planują pracę w międzynarodowych strukturach, interesują się nowymi mediami, angażują się w życie kulturalne i dyskusje o problemach społecznych, chcą zostać zawodowymi tłumaczami tekstów specjalistycznych lub redaktorami tekstów obcojęzycznych w branży medialnej.

  Jeśli szukasz studiów, które pomogą Ci pogłębić swoją znajomość języka angielskiego, zdobyć szeroki wachlarz umiejętności specjalistycznych oraz rozwinąć kompetencje w zakresie pisania różnego rodzaju tekstów lub tłumaczeń, filologia angielska na poziomie magisterskim to idealny kierunek dla Ciebie. Tu doszlifujesz swój angielski, nauczysz się drugiego języka obcego i zdobędziesz szczegółową wiedzę z zakresu kultury krajów anglosaskich, medioznawstwa i filmoznawstwa. Odbędziesz staż w szkole językowej, agencji tłumaczeń, instytucji medialnej czy kulturowej lub firmie międzynarodowej, który pomoże Ci szybko odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu studiów.

   

  ZALETY KIERUNKU

  • Praktyczny profil: kładziemy nacisk na umiejętności i wiedzę praktyczną, kształcimy nauczycieli szkół językowych i tłumaczy, organizatorów i menedżerów kultury, redaktorów i wydawców, ekspertów językowych;
  • Wykładowcy uczelni to m.in. praktycy – tłumacze, menadżerowie kultury, pracownicy sektora wydawniczego;
  • Jesteśmy centrum egzaminacyjnym TOEIC oraz TOEFL (IBT), dzięki czemu studenci mają możliwość uzyskania tych certyfikatów;
  • Wszystkie wykłady, zajęcia, warsztaty i seminaria mają formę interaktywną;
  • Program jest interdyscyplinarny, łączy doskonalenie praktycznej znajomości języka angielskiego, pogłębioną wiedzę z zakresu kultur krajów obszaru anglojęzycznego, wiadomości nt. teorii i praktyki współczesnych mediów z wypracowaniem umiejętności warsztatu zawodowego;
  • Warsztaty, ćwiczenia i seminaria są przygotowywane w oparciu o zainteresowania studentów;
  • Zajęcia cechuje kameralna atmosfera i nastawienie się na indywidualne potrzeby poznawcze studentów.
  • Podczas studiów opanujesz drugi język obcy na poziomie B2 ;
  • Uczymy wykorzystywania nowych technologii w codziennej nauce i pracy;
  • Nasi studenci i wykładowcy tworzą dynamiczne wielokulturowe środowisko;
  • W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 kierunek prowadzony przez AFiB Vistula zajmuje trzecie miejsce wśród uczelni niepublicznych oferujących studia z zakresu filologii angielskiej.

   

  WYMAGANIA

  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego, musisz spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku Filologia Angielska

  lub

  • posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich na innym kierunku (w tym przypadku musisz wyrównać różnice programowe) oraz certyfikat języka angielskiego na poziomie C1.

   

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • Praktyczna znajomość języka angielskiego, a do tego przydatne informacje z zakresu języków biznesu i marketingu, wielostronne przygotowanie do funkcjonowania w sferze kultury i mediów oraz solidny warsztat tłumacza – to wszystko zdobędziesz na kierunku Filologia angielska II stopnia na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Studia magisterskie na tym kierunku pozwolą Ci rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia, ewaluacji i syntezy, analitycznej, spekulatywnej i twórczej interpretacji wytworów kultury. Pozwolą na zdobycie wiedzy z najważniejszych dziedzin filologicznych i przygotują Cię do pracy w pożądanym zawodzie – nie tylko na terenie Polski. U nas zdobędziesz wszechstronną wiedzę, która uczyni Cię prawdziwym specjalistą w zakresie filologii angielskiej.

   

  KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

  WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

  • w pogłębionym stopniu – fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w tym wytworów kultury, tradycji krajów studiowanego obszaru językowego, teorii i szkół badawczych z dziedzin nauk o kulturze i religii, literaturoznawstwa oraz translatoryki
  • w pogłębionym stopniu – zastosowania praktyczne wiedzy podstawowego języka obcego w działalności kulturalnej i medialnej
  • najważniejsze zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
  • zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  • w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu filologii, tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia dziedziny
  • w pogłębionym stopniu – wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej w dziedzinie odpowiadającej wybranej specjalizacji
  • w pogłębionym stopniu – ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej powiązanej z filologią

  UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

  • komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców
  • komunikować się z otoczeniem międzykulturowym wykorzystując pogłębioną wiedzę filologiczną, budując więzi kulturowe oraz aktywnie wspierając różnorodność
  • prowadzić debatę – umiejętnie i tolerancyjnie mediować dyskusję, wyznaczać wiodące tematy, zapewniać możliwość przedstawienia różnych opinii i stanowisk oraz dyskutować o nich z poszanowaniem pozostałych uczestników debaty
  • posługiwać się podstawowym językiem obcym na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach
  • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie, rozwijać umiejętności językowe i komunikacyjne
  • wykorzystywać posiadaną wiedzę wykonując zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z filologią
  • wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz twórczo i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez krytyczną analizę i interpretację utworów kultury i literatury z użyciem właściwej terminologii i metod
  • wykorzystywać posiadaną wiedzę w rozwoju i popularyzacji kultury i literatury studiowanego obszaru
  • świadomie i twórczo stosować zdobytą wiedzę przy właściwym doborze źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny i krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

  • krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w zakresie filologii
  • uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
  • wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, aktywnego udziału w życiu kulturowym społeczeństwa
  • inicjowania działania na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób twórczy, innowacyjny i przedsiębiorczy
  • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad w działalności zawodowej powiązanej z filologią

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na wiedzę praktyczną, dlatego podczas trzyletnich studiów odbędziesz łącznie sześciomiesięczne praktyki zawodowe (łącznie 375 godzin, 15 ECTS). Praktyki będziesz mógł wykonać w agencjach tłumaczeniowych, instytucjach kultury, w sektorze edukacji lub w różnego rodzaju firmach wydawniczych i dystrybucyjnych, korporacjach i instytucjach o profilu międzynarodowym. Podstawowym kryterium doboru miejsca praktyk jest korzystanie z języka angielskiego w codziennych czynnościach. W ramach powiązanych z praktykami konsultacji nauczysz się podstaw związanych z funkcjonowaniem każdej branży, jak również umiejętności niezbędnych do znalezienia pracy po ukończeniu studiów: wyszukiwania ofert pracy, pisania CV, tworzenia własnego wizerunku i profilu zawodowego w mediach społecznościowych i serwisach HR oraz efektywnego przygotowania aplikacji w sprawie pracy. Tym samym zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe oraz umiejętności odnajdywania się na dynamicznym rynku pracy. Po ukończeniu tak zorganizowanych praktyk, z łatwością znajdziesz pracę.

   

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Wykładowcy kładą nacisk na praktyczne zajęcia, dzięki którym doszlifujesz swoją znajomość języka. Dla osób zainteresowanych pracą tłumacza prowadzimy warsztaty przekładu, zarówno tekstów biznesowych, specjalistycznych (kontekst prawny i prawniczy, ekonomiczny, medyczny), jak i filmowych i literackich. Przyszli menadżerowie kultury lub pracownicy segmentu wydawniczego zdobędą kompleksową wiedzę, niezbędną do uzyskania kwalifikacji zawodowych. Pogłębiona wiedza o współczesnych i tradycyjnych mediach oraz trendach w kulturze otworzy przed absolwentami możliwości pracy w roli dziennikarza, redaktora lub managera mediów społecznościowych. Zajęcia z nauki języka uzupełnione są wiadomościami o kulturze i historii krajów anglosaskich, jak również warsztatami pisarskimi. Zajęcia opracowywane są w oparciu o zainteresowania i potrzeby studentów, jak również o dynamicznie zmieniające się wymagania rynku.

  TREŚCI PROGRAMOWE

  I. PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE

  –       Critical Arguments in Cultural Discourse (4 ECTS)

  The ability to construct a well-structured, logically sound and rhetorically effective line of reasoning, whether in public speaking or in academic and journalistic writing, is one of the key skills required in contemporary society. Cultural discourse, with its varieties of fields and conceptual complexity, distinctive terminologies and intercultural diversity requires a particularly fine ability to navigate the areas of social dispute and controversy.

  The course will prepare students for dealing with complex social and cultural issues by raising awareness of various problem areas in public discourse, indicating the necessity for careful research and critical analysis, and providing the tools and strategies for maintaining a well-informed, coherent and effective discourse.

  First, the students will focus on the preliminary research, including collection, evaluation and analysis of source material complemented by thorough fact-checking. Next, the course will introduce a brief study of communication techniques (in advertisement, politics, etc.) and other forms of manipulation, as well as discussion of the psychological mechanisms by which people make sense of information. The students will study rhetorical devices, as well as learn to identify logical fallacies. Finally, the students will learn to structure their argumentative speeches and writing, and engage in disputes, followed by critical analysis of various elements of their performance (both in oral and written form).

  • Practical component: advanced writing and speaking skills
  • Content component: cultural studies
  –       Business Communication 1-2 (8 ECTS)

  Contemporary business environment and corporate culture require not only particular business skills, a good grasp of the terminology related to the field  but also, and more importantly, the ability to establish a common scene of communication and a great deal of adaptability and social skills in dealing with different cultural contexts. As Geert Hofstede demonstrated, a great asset to communicating effectively in such environment is the understanding of the basics of organizational culture with its various aspects (such as relation between employees, readiness for change, correspondence between actual, desired and optimal culture, managerial ability to set the example for the employees, reaction of the organization to the indirect change initiatives, etc.).

  These two semester courses aim at building students’ awareness of dimensions of organizational culture, as well as enhancing the key terminology, phraseology, syntax, grammar and the varieties of language used in negotiations and business meetings.

  They also help students to learn various business skills: making a sales pitch, conducting a business-related conversation both in writing and in speech, reading, writing and processing business documentation and generally navigating business discourse.

  • Practical component: advanced business English.
  • Content component: communication studies.
  –       Advanced Practical Grammar of English Language (3 ECTS)

  The course will focus on detailed introduction of theoretical and practical aspects of the English grammar, which regulate the rules of sentence and phrase creation on the one hand and enable analysis of such structures on the other. The aim of the course is enhancing awareness of students of the advanced and detailed rules of English grammar, introduction of the key terminology for descriptive analysis and proper word, phrase and sentence creation.

  • Practical component: advanced grammar skills.
  –       Contemporary Anglophone Novel after 1960 (4 ECTS)

  Contemporary literature embraces diversity and, especially after 1960, with the advance of Postmodernism and the establishment of Cultural Studies seems to move simultaneously in multiple directions. The novel in particular, though expected to disappear after the extensive experimentation of Modernism, found for itself multiple areas of development, both in terms of form and content. It engages with issues of reflexivity and metaliterarity, undermining ontological stability, and revealing the troubling nature of paradigms of power and control in discourse. It examines the constructs of identity and psyche, studies the complex relation between history and memory, observes emergence and transformation of ideas in the fields of postcolonial and gender studies, feminist discourse and memory studies. It focuses on details of ordinary life in reinvented 21st century realism; returns its informed and skeptical gaze to the 19th century in neo-Victorian fiction; questions the boundaries between fiction and non-fiction in New Journalism; advances versions of dystopia to warn readers of the dangers inherent in contemporary society; indulges in construction of sophisticated puzzles and textual labyrinths; reinvents the world as a sphere of the marvelous to explore political and social issues.

  The course will present to the students a selection of key texts which will reflect the thematic and formal diversity of contemporary novel in the English language. The key characteristics of these works will be discussed, paying particular attention to features distinctive for postmodernist discourse and narrative devices such as metafiction, parody and pastiche, the role of intertextuality, concepts of narrative (un)reliability and authorial presence in the text.

  • Practical component: advanced reading skills
  • Content component: literary studies
  –        Close Reading and Textual Analysis (4 ECTS)

  Close Reading is critical method that developed out of New Criticism, eventually transcending it to approach texts in their cultural and historical context, and yet allowing the critic to focus on the meanings generated by the language, form, imagery, aspects of characterization and narrative structures, searching for patterns and connections, intertextual echoes and subtleties of focalization, delving beneath the surface of immediate meaning. This method promotes a focus on detail, combining it with formal scrutiny and remains an important strategy for critical analysis of complex literary texts.

  This course is dedicated to development of advanced techniques of critical discourse, with focus on the strategy of Close Reading. The course will enable students to study attentively various elements that constitute the texture of writing, while facilitating a skill to observe the processes of constitution of multiple meanings, which open possibilities for various interpretations. The students will be encouraged to interact with each other, constructing various readings of passages, conducting speculative experiments and learning to perceive and appreciate the inherent richness of literary works.

  • Practical component: advanced reading skills.
  • Content component: literary studies.
  –        Understanding and Engaging with Popular Culture (3 ECTS)

  Popular culture is both a crucial field in the study of culture and the arts and a fundamentally new way of understanding culture and art as such. Global in reach and subcultural in spirit, popular culture on one end touches upon the uniformity of mass culture and on the other sparkles with the diversity of situated and dynamic social practices. An understanding of popular culture is fundamental not only in order to address how artworks and cultural practices are produced and circulate in the current media landscape, but also to discuss and attempt to reconsider the place of art in the community.

  The study of popular culture spans across different disciplines and perspectives, theoretical and practical approaches, critical and creative forms of engagement. The course will introduce the students to themes and methods in the study of popular culture, discuss some case studies in detail and invite the students to engage in an independent project in the field.

  • Practical component: advanced listening and speaking skills.
  • Content component: cultural and media studies.
  –        Visual Culture and Media Language (4 ECTS)

  Whether or not we consider our cultures to be predominantly cultures of the image, a study of the growing impact and the pervasiveness of images and visuality in our lives is an important aspect of cultural and media studies. Vice versa, a study of the cultural forms and cultural practices is fundamental to the way old and new media operate, and thus to their critical understanding.

  Writing itself is confronted more and more both with material images becoming integral part of literary works and with ever more powerful and sophisticated discourses on images and representation, branching out into memory studies, identity studies, discourse analysis, phenomenology and the history of the arts. In these various forms, the intersections of writing and visual culture constitute an important field in literary studies as well.

  The course will address specific questions and moments in the history and practice of visual culture from an interdisciplinary point of view combining cultural studies, media studies, literary studies and elements of art history.

  • Practical component: specialized languages.
  • Content component: cultural and media studies.
  –       Film Histories (4 ECTS)

  There is not one history of cinema, but many, and these histories do not simply settle in place as time passes but are at least in part invented anew with each coming generation. The course will integrate the contextual and intertextual study of a set of films with a discussion of how they can be reinterpreted from the standpoint of the present.

  A plural approach to film history, on the one hand, introduces the question of the politics of cinema and of its existence as a cultural practice. It does not simply focus on specific fields and aspects of cinema but breaks the study of film into overlapping and conflicting perspectives. The same film, in this sense, may become part of very different histories of cinema. On the other hand the idea of a plurality of histories addresses the connection between the personal and the collective experience of cinema, the experiences of specific viewers and audiences, and the creative aspects of film watching – the (hi)stories that were, together with all that can be.

  The course will comprise an in-depth study of a set of films, collective discussion with independent contributions from the students and a supervised creative/critical final assignment.

  • Practical component: advanced integrated skills.
  • Content component: cultural and film studies.
  –       Proseminar (0 ECTS)

  The course objectives are to introduce the formal guidelines and basic suggestions for working on diploma projects, provide guidance for students’ individual projects, especially in the area of structuring their work, conceptualizing the research goals and conducting the bibliographic query.

  • Practical component: advanced writing skills
  • Content component: preparation for writing diploma thesis
  –       Organizing and Presenting Research Projects (3 ECTS)

  This course builds upon the material introduced in the Proseminar. The main purpose of the course is the development of advanced writing and presentation techniques, especially in academic research papers and analytical essays, critical analysis papers and argumentative writing in general. Knowledge of stylistic devices as well as basic grammar, vocabulary, syntax, etc. of formal English language will be developed. In addition, the course will engage students in preparatory work on their thesis projects, aiding them in preliminary research (finding and evaluating academic sources, applying principles of citation and paraphrase, working on structuring their project and organizing the process of writing, etc.). Finally, the course will aid students in finding the practical application for their research projects for inclusion in their theses, whether through connection with their internship tasks, or through especially developed assignments (to be published or made available through social media, exhibition spaces and events.).

  • Practical component: advanced writing skills
  • Content component: preparation for writing diploma thesis
  –        Contemporary Theories of the Text (4 ECTS)

  The idea of text is located at the crossroads of the various disciplines and perspectives in the program of studies. In literary studies and film studies, the text is the field where structural analysis intersects with social and cultural contexts and the surface on which the meaning and the matter of language come together. In media studies and game studies, the text provides the framework for a study of intermediality, storytelling and the formal aspects of mass media and new media communication. In cultural studies, the text connects the study of history and social practices to the dimension of discourse. In translation studies, translation theory and practice intersect with aspects of interpretation and localization, with semiotics and linguistics meeting comparative literature.

  The course will propose a path contemporary discussions of text, textuality, intertextuality, context and discourse, conducted in a seminar form: students will read and discuss a selection of works on the theory of textuality, organised around a common theme, work independently to prepare a presentation on a specific aspect of the course and, finally, receive supervision to prepare a short project dealing with those aspects of textual theory that are relevant to their final dissertation.

  • Practical component: advanced integrated skills
  • Content component: literary and cultural studies
  –        Creative Reading and Critical Writing (3 ECTS)

  This course will be dedicated to exploring the text as a texture within which meanings are generated through the interplay between the language and the reader’s imagination, between the interconnected citations and references and cultural codes. This course will attempt to create a space of freedom for interpretations, practicing radical inclusivity, and demonstrating the need to constantly shift one’s point of view to remain attentive to potentialities of the text. Theoretical background for the course is to be found in Roland Barthes’s The Pleasure of the Text, Harold Bloom’s A Map of Misreading, Umberto Eco’s Open Work.

  Texts discussed in the course will be those that deliberately foster ambiguity, encouraging the reader to pursue the meaning by delving beneath the surface of apparent plot and conventionalities of form and expression, such as Herman Melville’s Moby Dick, Henry James’s The Turn of the Screw, Vladimir Nabokov’s Pale Fire (the choice will be made by the teacher in consultation with the students). Students may take the role of literary detectives, collecting clues to solve a mystery in the plot in a way not as yet proposed by critics; they may engage in studying the hidden themes and patterns in the text, together with their implications for understanding of the work; or they may turn to the examination of interconnections between the text at hand and the various works of culture that inform our relationship with it. The final assignment will require the students to assess critically the array of ideas and interpretations encountered during discussion and put forward a well-structured critical analysis of selected aspect of a chosen text.

  • Practical component: advanced reading and writing skills
  • Content component: literary and cultural studies
  –        Film Adaptations of Literary Works (3 ECTS)

  The phenomenon of film adaptation has been discussed from the birth of cinema, and remains a sphere of contention among film and literary critics. The course will begin from the premise that film adaptation is an independent work of art, with its own aesthetic purposes and complex relations to its literary source. The course will provide a brief overview of adaptation studies, considering the correlation between the two works in a variety of ways: as narrative forms functioning differently across media; as poetic forms employing verbal / visual images to achieve emotional response; as forms of communication with reader / spectator; as “palimpsestous works” that address not just the stories but the mental spaces of the characters and the conceptual spaces of cultures; as meta-discourses which move beyond immediate self-reflectivity.

  By watching and analyzing ground-breaking or classic film adaptations, students should learn to recognize the qualities specific for each kind of discourse and examine and critique the adaptation of literary works.

  • Practical component: advanced integrated skills.
  • Content component: literary and film studies.
  –       Cultural Studies in Cross-cultural Communication (3 ECTS)

  If, on the one hand, cultural contexts always situate practices of communication and narration, on the other, cultures are largely informed by the stories we tell. So that an understanding of how fiction works in culture and how cultures themselves are represented and reimagined is a fundamental aspect of both cultural studies and the study of communication and the arts.

  The course will address a theme or themes in cultural studies through the analysis of a selection of texts. Focussing on the exchanges between cultural theory and storytelling from an interdisciplinary perspective, the course will combine the study of historical and critical scholarship with the close reading of fiction, with a specific attention given to cross-cultural and intercultural perspectives.

  The students will read and discuss the texts during the class and engage in an independent project on a chosen topic at the end of the course.

  • Practical component: advanced integrated skills
  • Content component: cultural studies
  –        Film Studies in Context (3 ECTS)

  Film making and film watching are not just a matter of aesthetics, let alone a simple matter of cognition, but social practices that both reflect upon and inform specific historical and cultural contexts, discourses and situations. Whether knowingly or unknowingly, seriously or parodically, through the alien in Cold War cinema, the zombie in late modernity, indirectly through style or story, or more directly through documentary and militant fictions, films always address the tensions that exist in various communities and give shape to the politics to come. In the same way, the study of the various socio-political contexts in which films are made and watched, illuminates them as potentially transformative experiences.

  The course will present a selection of films, gravitating around a theme and period in British, US or global history, and combine intertextual analysis with a study of critical, journalistic and historical sources. The students will be asked to work, collectively or individually, on an independent project in the field.

  • Practical component: advanced integrated skills
  • Content component: film studies / cultural studies
  –       Critical Thinking and Discourse Analysis (3 ECTS)

  From fact-checking and debunking in the field of the media to the analysis of discourse and ideology in various forms of representation and storytelling and the evaluation of sources in the context of research, the ability to deal critically with the plurality and radical heterogeneity of existing discourses as well as with the very discursivity of social practices themselves has become fundamental not just for intellectual work but, perhaps, also to maintain the sense of a shared reality.

  The course will introduce the students to various theories of discourse and practically engage them in the analysis of discourse and the critique of ideology as they apply to the examination of various texts in their cultural context, from literature and cinema to advertisements, new media contents, and the news.

  • Practical component: advanced reading and writing skills
  • Content component: cultural studies
  –        World Literatures in Conversation: connections and collisions (4 ECTS)

  Cultures are engaged in constant conversation, which ranges from admiration and emulation of various models and forms to struggle against influence and opposition of key ideas. In this dialogue, the tensions are at least as interesting as the echoes and resemblances. World literature is the sphere in which these connections are reflected and recorded, and comparative study of works from different languages makes us aware of the fantastic interconnectedness of our world, not only today, but through history.

  This course is aimed at broadening the understanding of literature and culture and placing English language literature in its wider context. It will consider the processes which govern the formulation of a canon, in full awareness of the ideological conditioning behind such processes. The discussion will seek to transcend the view of world literature formed around “masterpieces” and “great writers” and instead investigate the net of connections and collisions between works in different cultures across the globe. It will also examine the way works of literature are transformed in crossing national boundaries, just as they are reinvented by each new generation of readers.

  Selection of works to be discussed in class will depend on the students’ choice, but the focus will be on intertextual connections and mutual influences of cultures through the works of literature. The students will follow a development of a theme through time and space, study the flow of ideas between cultures, examine the emergence of a genre, narrative form or an archetype through comparison of literary works across cultures.

  • Practical component: advanced reading skills
  • Content component: literary studies
  –       Internship 1-3 (15 ECTS)

  3 months of internships in companies, language schools, translation agencies, publishing industry institutions and NGOs and institutions of culture, where the use of advanced English language is one of the basic requirements. Internship supervisor verifies the projects and assignments completed by the students.

  II. POZOSTAŁE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

  –       Colonial and Post-colonial British History and Culture (4 ECTS)

  Post-colonial studies have not only opened the fields of literary, critical and cultural studies to the discovery of previously marginalized authors and cultures, but also retroactively transformed the way we look at the colonial period and the way the history of culture as such is understood. As new transnational narratives and various new literatures in English emerge, post-colonial studies continue to address the aftermath of colonialism and the novel discourses, powers and institutions that attend to the marginalization and liberation of cultural groups.

  The course aims to introduce to the students advanced knowledge of history and cultural heritage of the British Empire from a critical perspective, as well as present possible paths in post-colonial English language literatures and aspects of post-colonial cultures in the US and the UK. The lectures will cover key historical events, analysis of various historical tendencies, the politics of Colonialism and post-colonialism and an overview of colonial and post-colonial literature and cinema.

  • Key component: cultural studies, history
  –       Introduction to Media and New Media Studies (4 ECTS)

  The understanding of how old and new media function and of their impact on culture and society is quite central to the understanding of modernity and the contemporary world as such. If some have questioned the idea that global culture is now a culture of the image, given how it remains tied to word and code, then it is perhaps more appropriate to conceive it as a culture of mediality. The idea of medium, indeed, has been offered (as well as criticised), in various forms at least since the 1960s, not only as a general way of understanding human communication but as an essential characteristic of the (human) world at large.

  The course will introduce the students to the fundaments of media and new media theory, through a selection of key texts, and engage them practically in a series of projects and case-studies.

  • Key component: media studies

  III.          ZAJĘCIA DO WYBORU

  –       Second Foreign Language 1-3 (9 ECTS)

  Second foreign language course that lasts for 3 semesters of study should introduce the students to the culture of the given language area and teach them to communicate in the given language at least at B1+ level. They should acquire 4 basic skills: writing, reading, speaking and listening. The language can be selected by the students (it may be German, Spanish, Chinese or Italian).

  • Key component: practical knowledge of the second foreign language

  SPECJALNOŚĆ: TŁUMACZENIA

  The program is aimed at teaching students the contemporary tendencies in the area of linguistics and translation studies. Students will work on various projects, studying the languages used in various professional fields (medicine, economy, law), as well as preparing to translate film and literary works. Business communication is one of the main components of the specialist translation workshops, which also raise awareness of legal requirements for translations in each of the studied fields. Classes introduce the cultural aspects of translation and some key elements of translation theory. Competent professional translators prepared for dealing with specialized texts are in highest demand on the job market.

  Courses:

  –       Cultural Aspects of Translation (4 ECTS)

  The course aims to introduce the students to various approaches to basic issues in translation, such as equivalence, untranslatability, translation errors. Students will also learn with the most crucial problems in translation (cultural elements, proper names, idioms, dialects and jargon) and techniques which are used to solve such problems.

  –       Specialist Translation: Translating for Film (4 ECTS)

  This course introduces the professional practices which are part of audiovisual translation (AVT), including techniques which are used for translating film (both for dubbing and subtitling). It provides a brief historical overview, to focus on the technical aspects and various semiotic constraints of such translation processes, as well as on the particular solutions which may be adopted. It will also raise awareness of the importance of the target audience for film translation. The course will deal briefly with automation of subtitling through the use of contemporary technological tools.

  –       Translation as Intercultural Communication (4 ECTS)

  Taking into account the growing importance that the role of culture has gained in translation, the course takes an innovative approach towards translation as a medium for intercultural exchange thus highlighting its embedment in the framework of intercultural communication.

  The point of departure for our study is Newmark’s suggestion that “translation mediates cultures”, and consequently, the translation process will be presented as going beyond a language transfer and involving understanding, decoding and transmitting varying cultural patterns. We will briefly refer here to Katan’s classification of cultures into technical, formal, and informal as well as to his postulates on how particular cultures define the strategies adopted by translators.

  At the same time, such a “transcultural” approach, apart from considering cultural differences through the stereotypical prism of functional equivalence and foreignization vs. domestication, will comprise the issue of the production, transmission, and reception of a message among cultures as widely different systems of meaning conditioned by their ideologies, moral systems and socio-political structures. Students, working on a variety of texts from different genre, will make a close analysis of possible models and practices of constructing meaning with a view to assessing their efficiency in improving intercultural understanding.

  Consequently, students will learn to perceive the role of the translator as a mediator of meaning trying to overcome and reconcile differences, whose work is not limited to the text itself but, foremostly, to its context. By moving from ethnocentrism towards ethnorelativity, students will develop self-reflexivity in translation and will be able to identify the mental representations underlying linguistic forms.

  The course will also allow students to get familiar with the issues related to the performance of the profession including selection and appropriate application of the latest information and communication technology in the translatory process.

  –       Specialist Translation: Medical context (4 ECTS)

  The course is dedicated to introducing to students the basic terminology, phraseology, syntax and grammar of medical texts. After the brief introduction, the course will take the form of a workshop, during which students will develop skills such as the use of specialist dictionaries, sources and aids to conduct professional translation of such discourse. Critical approach to linguistic part of the source text will also be practiced. The course will cover both oral and written translations, from English to Polish and from Polish to English.

  –       Specialist translation: Legal Context (4 ECTS)

  The purpose of the course is to provide students with the opportunity to obtain a systematic understanding and knowledge of the skills required for the legal translation profession raising their critical awareness of problems associated with translating legal concepts across international jurisdictions. Students will approach legal translation as an act of communication in the mechanism of the law taking into account specific conditionings of text structuring and interpretation depending on differing terminological apparatus, rules of classification, sources of law, methodological approaches and socio-economic principles. Students will be presented with an overview of theories of general translation and their application in translation of legal texts (e.g. Catford’s concept of situation equivalence, Nida’s theory of formal correspondence, or Vermeer’s skopos theory) and they will be able to use this knowledge in practice working on a variety of texts from different genre and serving different purposes (legislation, treaties and conventions, regulations, directives, contracts, etc.).

   

  SPECJALNOŚĆ: KULTUROZNAWSTWO I LITERATUROZNAWSTWO

  The program is dedicated to introducing students to various methods of interpretation of literary works, as well as films, using the most contemporary literary and film theory. Second, and just as important, goal is educating students to find and describe the complex relations between the real and presented world: should the creative writers or film directors aim to faithfully represent the world? Or should they, instead, aim to create a completely new world in their works, perhaps influencing reality through their creations? The third aim is to prepare the students for writing and editing of various texts, both literary and critical.

  Courses:

  –       New Readings of Key Texts in Anglophone Cultures (4 ECTS)

  This elective course will explore selected texts in the sphere of Anglophone literature, introducing new critical readings and investigating various cultural, social and philosophical issues from a variety of theoretical perspectives. The course will employ the strategy of “reading against the grain”, producing interpretations which reach beyond standard understanding of these texts in conventional discussion of genre and the literary canon. The selection of the texts will depend on the theme chosen for the course within this general scope, and their number will depend on the methodology of textual analysis chosen by the teacher.

  The practical aim of this course is to develop higher-order reading skills and to train students to read attentively, to think critically and analytically, to produce and evaluate perceptive interpretations, based on textual evidence. The students will also be asked to produce critical texts, or argumentative or analytical nature, demonstrating their grasp of textual analysis.

  • Practical component: advanced reading and writing skills
  • Key component: literary studies
  –       Studies in Narrative & Storytelling (4 ECTS)

  Narrative is often viewed as the way humans constitute their identities through a continuous process of storytelling which organizes random events and incidents into a chain of coherence and imposes self-interpretation as a way of making sense of embodied experience. Thus, storytelling appears as a basic and most intuitive way both to relate to the outside world allying it with interior reality, and as the most common strategy to reflect these processes in cultural and artistic practices.

  This course will consider various spheres in which narrative and storytelling have decisive roles, such as literature and film, graphic novels, video games and other digital media. This will allow for study of stories that stretch across media, or that are reinvented by such movement from one sphere to another. It will also examine the narrative strategies employed in discourse, including a brief overview of narratological apparatus. Selecting examples from various artistic forms, the course will also critically investigate the notion of narrativity and constructs which are develop out of its basic premises.

  • Key component: literary studies, film studies
  –       Literature and Visual Arts (4 ECTS)

  Visuality is a key aspect of literary works that makes them come alive in the mind of the reader. Vivid imagery, constructed through description, metaphor, suggestive language, associative links, etc., lies at the heart of both poetry and prose, making texts memorable by stimulating the reader’s imagination. Ekphrasis may create an illusion of a non-existing painting; a scene in a novel may merge with the reader’s personal memories; an image in a poem may become an embodiment for one’s emotion.

  On the other hand, visual arts employ various forms of textuality, both through inclusion of the narrative element, adaptation and representation of an image rooted in verbal sphere and more abstract visualization of ideas and concepts garnered from literary and philosophical works. Visual culture, however, allows far greater flexibility of expression, if simply by the fact that it manages the space-time differently than language, and builds upon different dynamics of reception.

  These two spheres are engaged in constant conversation: observation and description of art objects moved Keats to contemplate existential questions in his poetry; both Dickens and Thackeray employed illustration as vital parts of their novels, sometimes allowing a drawing to tell the part of the story suppressed in text; Pre-Raphaelites sought to combine all arts in their works; Modernist writers were as inspired by the African masks as Picasso; 20th century novels continuously employed cinematographic techniques; cinema from its beginnings was fascinated with adaptation of literary works.

  This course will be dedicated to the study of the intersections between the practices of verbal and visual representation. A variety of media will be examined and mined for mutual connections: painting and photography, drama and film on the one side, prose and poetry on the other, as well as the cross-section genres such as graphic novel, video games and other forms of digital narrative.

  • Key component: literary studies, cultural studies
  –       Introduction to Game Studies (4 ECTS)

  To an industry that is constantly growing and a form of entertainment that is becoming both more central to our cultures and more sophisticated, corresponds a relatively new and blooming academic field. As an offspring of film and media studies, game studies applies the study of video games, gaming and game cultures a vast array of practical as well as academic tools. Though the course will be focused mainly on video games, game studies also addresses traditional games, board games and various forms of play in various contexts, as well as games used in the communication of information, interactive documentaries and more. The course will put these various forms of ludic art in context within the recent history of gaming and with and various theories of gaming and play, interactivity, storytelling, communication and imagination.

  The course will build on the Studies in Narrative and Storytelling course in some of its aspects, and is intended to introduce the students to the state of the field in game studies and to the diversity of its methods, linking this general overview with specific case studies and the supervision of an independent research project by the students.

  • Key component: media studies
  –       Visual Culture and Gender (4 ECTS)

  From feminist theories of the gaze to queer deconstructions of identity, the study of the connections between sexualities and visual culture does not stop at questions of representation. It does not only address how the visual is distributed on the basis of normative understandings of gender, and thus how cultural representations may challenge or confirm existing or prospective gender roles and sexual identities, but also how gender and identity themselves are predicated on the visible. As such, the field brings together a questioning of normativity in matters of gender and sexuality and an analysis of the connection between power and image.

  This vast theme will be studied and commented during the course from various perspectives and through a selection of texts, providing the students both with insights in the history of gender theory and theories of representation and with occasions for debate.

  • Key component: cultural studies
  –       Media and Social Change (4 ECTS)

  Social change is both something the media talk about and something that they inevitably bring forth. In other words, it is as much their object as an effect and an element of their power. The course will address these two aspects of media practices as they come together in journalism, television, new media, advertising, film and audio-visual culture in general, writing and the performance arts.

  By studying how social issues are represented in the media, the use of old and new media in activism or in public relations, and the combination or conflict between media and social change in global and local perspectives, the course will engage the students with current debates in media studies and cultural studies as well as with specific case studies.

  • Key component: media studies, cultural studies

  IV. SEMINARIA

  MA Seminar is a 2-semester course which consists of seminar meetings and individual consultations with the academic supervisor, who provides detailed guidance for the individual projects of the students. 4 seminars are offered to be chosen from:

  History and Culture of the English-Speaking Area 1-2 (7 ECTS)

  The projects may be in the area of discourse analysis or cultural studies, with particular emphasis on studies of historical events and phenomena.

  The seminar will introduce brief introduction to the methodology of writing MA thesis (building upon Proseminar course and Organizing and Presenting Research projects course), and provide guidance for the process of collecting material, selecting sources, critically analysing and synthetically discussing various aspects of the project. Final stage will concern the practical project to be prepared by the student for the purpose of popularization of Anglophone cultures, which may be:

  • a multimedia presentation for a larger audience,
  • installation or exhibition curatorship project,
  • social media interactive project
  • other work which engages the student’s practical skills of English language as well as those which may be required in cultural or media activity.

  Literature & Film

  The projects may be in the area of comparative literature (intercultural connections between English-language literature and world literatures), literary studies, film adaptation studies, film analysis (including intercultural comparative studies), etc.

  The seminar will introduce brief introduction to the methodology of writing MA thesis (building upon Proseminar course and Organizing and Presenting Research projects course), and provide guidance for the process of collecting material, selecting sources, critically analysing and synthetically discussing various aspects of the project. Final stage will concern the practical project to be prepared by the student for the purpose of popularization of Anglophone cultures, in particular film and literature, which may be:

  • a multimedia presentation for a larger audience,
  • installation or exhibition curatorship project,
  • social media interactive project,
  • creative work (screenplay, short story, pastiche, short film, etc.)
  • video essay
  • other work which engages the student’s practical skills of English language as well as those which may be required in cultural or media activity.

  Media Studies

  The projects may be in the area of media studies, game studies, film or other visual arts, possibly in connection with literature and wider cultural studies.

  The seminar will introduce brief introduction to the methodology of writing MA thesis (building upon Proseminar course and Organizing and Presenting Research projects course), and provide guidance for the process of collecting material, selecting sources, critically analysing and synthetically discussing various aspects of the project. Final stage will concern the practical project to be prepared by the student for the purpose of popularization of Anglophone cultures which may be:

  • a multimedia presentation for a larger audience,
  • installation or exhibition curatorship project,
  • social media interactive project,
  • creative work (game scrpt, article, multimedia project, etc.)
  • video essay
  • other work which engages the student’s practical skills of English language as well as those which may be required in cultural or media activity.

  Translation Studies

  The projects may be in the area of comparative linguistics, translation studies, etc.

  The seminar will introduce brief introduction to the methodology of writing MA thesis (building upon Proseminar course and Organizing and Presenting Research projects course), and provide guidance for the process of collecting material, selecting sources, critically analysing and synthetically discussing various aspects of the project. Final stage will concern the practical project to be prepared by the student for the purpose of popularization of Anglophone cultures or as practical translation work, which may be:

  • a translation project conducted during the internship
  • a multimedia presentation for a larger audience,
  • installation or exhibition curatorship project,
  • social media interactive project,
  • other work which engages the student’s practical skills of English language as well as those which may be required in the field of translation, cultural or media activity.

  Programme structure - MA, full time

  Pobierz

  Programme structure - MA, part time

  Pobierz
 • Specjalizacje oferowane w ramach studiów II stopnia to translatoryka (języki specjalistyczne) oraz kulturoznawstwo, literaturoznawstwo i medioznawstwo.

  Zajęcia w ramach specjalizacji tłumaczeniowej

  Zdobędziesz kluczowe umiejętności tłumaczeniowe, poszerzysz swoją wiedzę nt. technik i strategii przekładu, jak również najważniejszych aspektów kulturowych pracy z tekstem. Zajęcia przygotują Cię do tłumaczeń pisemnych i ustnych, z wykorzystaniem narzędzi CAT oraz pracy z językami specjalistycznymi.

  Lista zajęć w ramach specjalizacji:

  • Cultural Aspects of Translation (4 ECTS)
  • Specialist translation: Translating for Film (4 ECTS)
  • Translation as Intercultural Communication (4 ECTS)
  • Specialist translation: Medical context (4 ECTS)
  • Approaches to Literary Translation (4 ECTS)
  • Specialist translation: Legal context (4 ECTS)

  Zajęcia w ramach specjalizacji kulturoznawczej, literaturoznawczej i medioznawczej

  Zdobędziesz fachowe informacje na temat mediów oraz pogłębioną znajomość kultury i literatury obszaru anglojęzycznego. Zajęcia przygotowują do działania w szeroko pojętej sferze kultury, łącząc wiedzę z różnych dziedzin, obejmując podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne, , promując tolerancję i wrażliwość społeczną i rozwijając umiejętności krytycznego myślenia i analizy oraz twórczego podejścia do tematów.

  Lista zajęć w ramach specjalizacji:

  • New Readings of Key Texts in Anglophone Cultures (4 ECTS)
  • Studies in the Narrative & Storytelling (4 ECTS)
  • Literature and Visual Arts (4 ECTS)
  • Introduction to Game Studies (4 ECTS)
  • Visual culture and gender (4 ECTS)
  • Media and Social Change (4 ECTS)
 • Carlo Comanducci

  dr Carlo Comanducci

  Studiował literaturę włoską oraz kulturoznawstwo i filmoznawstwo we Włoszech na Uniwersytecie w Genui, a później w Anglii otrzymał stopień magistra filologii z filmoznawstwa oraz obronił doktorat na University of Birmigham. Po ukończeniu studiów mieszkał i prowadził badania we Francji jako niezależny naukowiec oraz na Węgrzech w archiwach OSA w Budapeszcie. Prowadzi zajęcia na AFiB Vistula od roku 2017, na studiach licencjackich i magisterskich. Zajmuje się studiami nad filmem, interesuje go wszystko, co dziwne i niesforne. Opublikował monografię Spectatorship and Film Theory: The Wayward Spectator w wydawnictwie Palgrave Macmillan w roku 2018, oraz szereg artykułów na pograniczu badań filmowych a teorii podmiotowości i władzy. Również w 2018 w wydawnictwie Brill wyszła praca zbiorowa nt. sztuki opowiadania i narracji, którą współredagował wraz z Alexem Wilkinsonem, pt. The Matter of Telling. Obecnie pracuje nad książką o idei gestu w filozofii Giorgio Agambena i kinie Yorgosa Lanthimosa, oraz, szerzej, o geście na styku kina, literatury, myśli anarchistycznej i teorii krytycznej.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Hanna Dziczek-Karlikowska

  dr Hanna Dziczek-Karlikowska

  Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Językoznawstwa uzyskany w 2007 r. na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz od 2014 r. współpracownik Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Wcześniej, wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce, lektor na Politechnice Warszawskiej i wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1996 r. Naukowo zajmuje się fonologią i fonetyką języka angielskiego, praktycznym zastosowaniem obu tych dyscyplin, między innymi w reklamie, a także teorią przekładu i aspektami kulturowymi w przekładzie. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu wpływu rodzimych procesów fonologicznych na naukę języka obcego, praktycznego wykorzystania transkrypcji fonetycznej, między innymi przez copywriterów i wykonawców angielskich utworów muzycznych przez Polaków.
  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Ewa Sawicka

  dr Ewa Sawicka

  Absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa od roku 2014. Tłumacz przysięgły języka angielskiego ustanowiony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie współpracy zarówno z instytucjami państwowymi, jak i prywatnymi przedsiębiorstwami. Uczestniczka i prelegent szeregu konferencji naukowych w kraju i zagranicą, min. Shakespeare 450, Paryż (2014), SEDERI 2010 Universidade do Porto, Porto (2010), ESRA 2009 University of Pisa, Pisa (2009), SCAENA 2008 Anglia Ruskin University, Cambridge (2008). Pracuje jako wykładowca akademicki, prowadząc zajęcia m.in. z zakresu tłumaczeń prawno-prawniczych i biznesowych oraz lektoraty języka angielskiego z obszaru finansów i bankowości. W pracy dydaktycznej realizowała zdefiniowane programy nauczania, jak i opracowywała autorskie, specjalistyczne kursy dostosowane do potrzeb uczelni.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Anna Snarska

  dr Anna Snarska

  Uzyskała tytuł doktora z dziedziny nauk humanistycznych (specjalizacja językoznawcza) w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2009 roku. W tym samym roku odbyła staż naukowy w Norwegii (Tromso – Center for Advanced Study of Theoretical Linguistics) i na uniwersytecie w Maryland (wydział lingwistyki). W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. W latach 2009-2016 pracowała jako adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2016 roku jej podstawowym miejscem pracy jest Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, gdzie wykłada w Zakładzie Filologii Angielskiej. Od 2016 roku na stałe współpracuje z uczelnią Vistula. Jest ekspertką w dziedzinie językoznawstwa w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W działalności naukowej zajmuje się badaniami dotyczącymi składni i morfologii języka angielskiego i polskiego z odniesieniem do innych języków świata. Aktualne zainteresowania badawcze to sposoby realizacji podmiotów nieleksykalnych (szczególnie zbiorowych) w zdaniach bezokolicznikowych w różnych językach. Jest uczestniczką wielu międzynarodowych konferencji lingwistycznych i autorką lub współautorką 11 publikacji naukowych. Aktywnie uczestniczy w wyjazdach dydaktycznych w ramach programu Erasmus.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Maciej Sulmicki

  Absolwent Instytutu Anglistyki i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych; autor publikacji i artykułów naukowych, w tym wyróżnionej przez Royal Historical Society; redaktor książki „Negotiating Culture through Comics”; tłumacz powieści oraz książek i dokumentów specjalistycznych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Aleksandra Zuzanna Leniarska

  mgr Aleksandra Zuzanna Leniarska

  Doktorantka na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, pisze pracę o realizmie we współczesnej powieści amerykańskiej pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Graff. Absolwentka makrokierunku na Wydziale Neofilologii UW (studia na kierunkach Anglistyka, Romanistyka, Iberystyka) oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Jej zainteresowania naukowe obejmują teorię literatury, komparatystykę, współczesną literaturę amerykańską, oraz analizę popkultury. Jako dziennikarka współpracuje z Gazetą Wyborczą i Wysokimi Obcasami. Jest członkinią międzynarodowej sieci Humanity in Action.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Anna Wiechecka

  E-mail: a.wiechecka@vistula.edu.pl Wydział: Szkoła Języków Obcych Kierunek kształcenia: Filologia / Filologia angielska Link…

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do podjęcia pracy w wybranym przez Ciebie obszarze. Praktyczne podejście połączone z szerokim wachlarzem kompetencji sprawia, że możesz rozwijać się w konkretnym kierunku i tym samym decydować o swojej przyszłości. Po ukończeniu studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula będziesz mógł posługiwać się tytułem magistra filologii angielskiej.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Filologia angielska.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA FILOLOGII ANGIELSKIEJ

  Znajomość języków

  Znacznie rozwiniesz swoją znajomość języka angielskiego i już po czterech semestrach studiów na poziomie magisterskim opanujesz go na poziomie C2 według wymagań Unii Europejskiej. Drugi (wybrany) język obcy poznasz na poziomie B1 (lub B2, jeżeli dołączysz do grupy zaawansowanej).

  Profesjonalne tłumaczenia

  Rozwiniesz swoje umiejętności wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych w zakresie tłumaczeń biznesowych, specjalistycznych, literackich i filmowych.

  Praca w sektorze wydawniczym

  Po zakończeniu studiów, z łatwością znajdziesz pracę w sektorze wydawniczym – jako autor tekstów i książek, tłumacz, redaktor, przedstawiciel dystrybucyjny czy specjalista ds. sprzedaży i marketingu.

   

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego będziesz mógł znaleźć prace (w zależności od wybranej specjalizacji):

  • jako nauczyciel w szkole lub placówce nauki języków obcych,
  • jako redaktor portali i prasy anglojęzycznej,
  • jako organizator i manager wydarzeń kulturalnych,
  • w biurze tłumaczeń,
  • w branży wydawniczej,
  • w mediach,
  • w branży rozrywki i turystyki,
  • w międzynarodowych firmach i korporacjach,
  • w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych.

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent programu praktycznego filologii II stopnia niezależnie od specjalizacji:

  • umie posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2, co pozwala na komunikację na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika języka, i potrafi dostosować się do kontekstu sytuacyjnego, z uwzględnieniem warunków kulturowych (właściwy dobór rejestru, słownictwa)
  • potrafi nie tylko stosować, lecz również analizować struktury gramatyczne języka angielskiego, dzięki czemu potrafi odnaleźć się w nowych kontekstach językowych
  • potrafi rozpoznać i stosować odwołania do istotnych wydarzeń i postaci z historii kultury i polityki imperium brytyjskiego, jak też do tekstów współczesnej kultury i literatury, co zapewnia możliwość skutecznej i naturalnej komunikacji z mieszkańcami krajów anglojęzycznych
  • potrafi funkcjonować w środowisku wielokulturowym dzięki znajomości dwóch języków obcych (drugiego na poziomie B2), teorii i praktyki komunikacji międzykulturowej
  • potrafi na poziomie zaawansowanym poddać dogłębnej analizie i interpretacji teksty anglojęzyczne, jak też przekazać wyniki tej analizy w postaci uporządkowanego i logicznego wywodu, opartego na poszukiwaniu i analizie źródeł, co znajduje zastosowanie we wszelkich branżach wymagających prac badawczo-analitycznych
  • ma doświadczenie w korzystaniu z języka angielskiego podczas praktyk zawodowych, umie używać język angielski do popularyzacji kultury i literatury obszaru oraz aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym.

  po specjalizacji tłumaczenia:

  • jest zaznajomiony z podstawowymi problemami przekładu oraz ich możliwymi rozwiązaniami, jak też opanował warsztat tłumaczeń specjalistycznych, w dziedzinach związanych z biznesem, jak również w szerszym kontekście kulturowym (media, film, tłumaczenie literackie)
  • potrafi wykorzystać znajomość tekstów kultury i współczesnej literatury, nie tylko anglojęzycznej, w praktyce tłumaczeniowej, dostrzegając odwołania do nich i transponując je na język docelowy

  po specjalizacji kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, medioznawstwo:

  • umie zastosować różne teorie analizy tekstu i wytworów kultury wizualnej, oraz dokonać różnych możliwych interpretacje, co pozwala na rozumienie i stosowanie subtelnych technik przekazu,
  • zna i rozumie podstawowe teorie mediów tradycyjnych i nowoczesnych, potrafi efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie do budowania przekazu medialnego
  • umie odnaleźć się we współczesnych firmach i instytucjach medialnych dzięki zaawansowanej znajomości psychologii komunikacji, nowych mediów i zasad ich funkcjonowania
  • umie pisać teksty anglojęzyczne z wykorzystaniem różnych podejść i stylów, co pozwala na zwiększenie siły przekazu oraz naturalności stosowanego języka w zależności od kontekstu i celu przekazu, jak też pozwala rozwinąć warsztat literacki,
  • jest zaznajomiony z rynkiem wydawniczym (zarówno w zakresie tradycyjnych publikacji papierowych, jak i internetowych), krajowym i zagranicznym, co ułatwia znalezienie pracy w tej dziedzinie.
 • Studia w języku angielskim

  Kierunek studiów Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku Wpisowe
  Studia stacjonarne – obywatele Polski i posiadacze Karty Polaka 6 700 zł 3 550 zł 750 zł 400 zł
  Studia niestacjonarne – obywatele Polski i posiadacze Karty Polaka 6 000 zł 3200 zł 680 zł 400 zł
  Studia stacjonarne i niestacjonarne - obywatele UE* i innych państw** 1 750 € 925 € - 120 €
  Studia stacjonarne i niestacjonarne - studenci z pozostałych państw*** 3 000 € 1 600 € - 200 €

  *Nie dotyczy obywateli Polski.

  **Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Wysp Karaibskich, Ameryki Południowej, Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej, Azji Środkowej (w tym Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii).

  *** Nie dotyczy studentów z państw z Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Wysp Karaibskich, Ameryki Południowej, Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej, Azji Środkowej (w tym Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii).

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close