Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula możesz oczekiwać najwyższego poziomu edukacji. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze doświadczonych praktyków, umiędzynarodowieniu zajęć i otwarciu się na różne kultury zdobędziesz nową perspektywę na problematykę finansów i rachunkowości. Do tego pogłębisz swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych oraz analizy zjawisk gospodarczych i ekonomiczno-finansowych – to wszystko zapewnia kierunek Finanse i Rachunkowość na poziomie magisterskim.

  Studia magisterskie są doskonałą propozycją dla osób, które zdobyły już dyplom licencjata nauk ekonomicznych, chciałyby dalej rozwijać się i zostać ekspertem w dziedzinie finansów i rachunkowości. Odnajdą się tu zarówno osoby, które ukończyły Finanse i Rachunkowość na poziomie licencjackim, a dzięki wsparciu całej kadry i odpowiedniemu ułożeniu programu naukowego także absolwenci innych kierunków.

  Finanse i Rachunkowość (studia magisterskie) zapewnią Ci nie tylko ugruntowanie wiedzy zdobytej chociażby podczas studiów licencjackich, ale także zdobycie nowej, specjalistycznej wiedzy. Zgłębisz procesy makroekonomiczne i finansowe na szczeblu przedsiębiorstw, państw, Unii Europejskiej oraz międzynarodowym. Nauczysz się stawiać trafne diagnozy zjawisk i procesów występujących w obszarze finansów i rachunkowości. Będziesz wiedział jak sporządzać sprawozdania finansowe, opracowywać biznes plany, wyceny majątku i oceny projektów inwestycyjnych. Zdobędziesz umiejętności z zakresu przygotowania planów i budżetów finansowych, a także zarządzania aktywami i pasywami instytucji finansowych.

   

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • O PROGRAMIE
  Program na kierunku Finanse i Rachunkowość jest oparty na oczekiwaniach i wymaganiach rynku, a w jego realizacji pomaga wyspecjalizowana kadra, w której oprócz uznanych wykładowców akademickich znajduje się wielu praktyków z wieloletnim doświadczeniem. To sprawia, że w ramach wybranej specjalizacji nie tylko znacząco poszerzysz swoją wiedzę, ale także zdobędziesz zestaw praktycznych umiejętności w ramach dwóch dużych bloków tematycznych, jakimi są finanse oraz rachunkowość.

  Nauka o finansach (studia na poziomie magisterskim) pozwoli Ci na pełniejsze zrozumienie sektora finansowego ze szczególnym uwzględnieniem działalności banków w ujęciu międzynarodowym.

  Nauka o rachunkowości (studia na poziomie magisterskim) ma na celu wdrożenie Cię w specyfikę rachunkowości i przygotowania Cię do pracy w charakterze księgowego. Po zdobyciu certyfikatu rachunkowego przyznawanego przez Ministra Finansów, będziesz mieć także możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego.

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Chęć zdobycia szerokiej wiedzy w zakresie Finansów i Rachunkowości sprawia, że chcesz podjąć studia magisterskie. Akademia Finansów i Biznesu Vistula oferuje Ci jeszcze więcej możliwości poprzez nieobowiązkowe praktyki zawodowe. Dzięki nim nauczysz się, jak przekładać teorię w praktykę, a także zdobędziesz niezbędne umiejętności do późniejszego realizowania się w wybranym przez siebie zawodzie. Dzięki wsparciu Biura Karier oraz programowi Erasmus Plus będziesz mógł wybrać praktyki w polsce lub za granicą.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistula zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie finansów i rachunkowości.

  • Sprawdź przedmioty ogólne
   •  Kompendium wiedzy nauk ekonomicznych
   • Polityka pieniężna
   • Ekonomia menedżerska
   • Seminarium dyplomowe
   • Techniki komunikacji i argumentowania ,
   • Zaawansowane techniki pisania prac
   • Język obcy
  • Sprawdź przedmioty kierunkowe
   •  Standardy Sprawozdawczości finansowej
   • Rynek Finansowy
   • Portfel inwestycyjny
   • Prawo finansowe
   • Zarządzanie efektywnością w przedsiębiorstwie
   • Rachunkowość zarządcza II
 • Specjalności na kierunku FiR  II stopnia jakie oferuje AFiBV są następujące :

  • Doradztwo podatkowe i kontrola podatkowa
  • Analityk finansowy
  • Bankowość  i Private Wealth
  • Audyt wewnętrzny
  • Doradztwo inwestycyjne , consulting

  SPECJALNOŚĆ: DORADZTWO PODATKOWE I KONTROLA PODATKOWA

  Studenci zapoznają się z systemem podatkowym i jego funkcjonowaniem, definiują  pojęcie ryzyka podatkowego oraz określają istotę i funkcje podatków. Studenci studiują uwarunkowania zawarte w poszczególnych podatkach na tle regulacji obwiązujących w państwach Unii Europejskiej. Zdobywają umiejętności określenia  obciążeń podatkowych podmiotów gospodarczych a także zapoznają się z strategiami finansowania przedsiębiorstw, między innymi strategiami podatkowymi, minimalizacją wydatków podatkowych lub ich optymalizacją .Optymalizacja podatkowa  związana jest ze źródłami finansowania działalności , system opodatkowania ma wpływ na kształtowanie wartości firmy i osiąganie dźwigni finansowej. -Studiowanie tej specjalności ma zasadniczy wpływ na kształtowanie racjonalnych zachowań podmiotów gospodarczych  oraz zrozumienie prawidłowości zachodzących w sferze ich finansowania.

  Uczestnicy potrafią oceniać efektywność gospodarowania środkami finansowymi w podmiotach finansowych i niefinansowych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności doradztwo podatkowe i kontrola podatkowa
   • Systemy podatkowe i  prawo podatkowe ,
   • Rachunkowość podatkowa,  
   • Rozliczenia  podatkowe,   
   • Kontrola podatkowa    

   Wiedza  nabyta podczas studiów  i umiejętności efektywnego  zarządzania podatkami pozwalają na pełnienie roli doradców podatkowych ,  tak bardzo potrzebnych w szybko zmieniającym się prawie podatkowym i otoczeniu gospodarczym. Absolwenci znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, biurach obsługi nieruchomości, w  firmach konsultingowych , doradztwie podatkowym,  w kancelariach notarialnych i komorniczych, prawnych , w przedsiębiorstwach na stanowiskach: menedżera, doradcy podatkowego, specjalisty d.s. rozliczeń podatkowych, audytora wewnętrznego, specjalisty  ds. księgowości, specjalisty ds. controlingu, analityka biznesowego.

  SPECJALNOŚĆ: ANALITYK FINANSOWY
  Absolwent specjalności posiada wiedzę teoretyczną  o modelach, teoriach i zasadach formułowanych w dziedzinie finansów i rachunkowości  i ich relacjach z gospodarką realną oraz potrafi tą wiedzę wykorzystać w praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach  instytucji i badań w dziedzinie finansów i rachunkowości. Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania zjawisk  i procesów zachodzących w finansach i rachunkowości, w tym stosowania różnych metod analitycznych do planowania biznesu i pomiaru ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej  i finansowej. Potrafi ocenić efektywność gospodarowania w podmiotach finansowych i niefinansowych między innymi z wykorzystaniem metod rachunkowości zarządczej, zarządzania efektywnością, controllingu, analizy strategicznej  i pogłębionej analizy ekonomiczno – finansowej. Potrafi wskazać słabe strony i zagrożenia dla firm , jak też określać szanse rozwojowe.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności analityk finansowy
   • Zaawansowana rachunkowość finansowa,
   • Rachunkowość podatkowa,  
   • Zaawansowana analiza  ekonomiczno- finansowa,
   • Analiza strategiczna

    

   Analitycy finansowi znajdują  zatrudnienie  w firmach konsultingowych , w biurach rachunkowych , w kancelariach prawnych, w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych  na stanowiskach specjalisty  ds. rozwoju i analiz rynku, specjalisty d.s. rozliczeń i rozrachunków,  specjalisty d.s. zarządzania ryzykiem, analityka biznesowego, doradcy podatkowego,  specjalisty d.s. wyceny nieruchomości, specjalistów d.s. marketingu i promocji.

  SPECJALNOŚĆ: BANKOWOŚĆ I PRIVATE WEALHT
  Bankowość i Private  Wealth to specjalność kładąca nacisk na  pogłębienie wiedzy z zakresu produktów bankowych  i określania ryzyka podejmowanego przez banki. Student posiada wiedzę z zakresu wybranej specjalności, szczególnie w zakresie występowania ryzyka bankowego i ich wpływu na efekty ekonomiczne banku komercyjnego, zna zasady funkcjonowania sektora bankowego nakierowanego na świadczenie usług komercyjnych, w tym szczególnie  dla klientów indywidualnych , zna pojęcie operacji kapitałowych i rozumie zasady private bankingu. Student ma umiejętność prezentowania i objaśniania produktów Private bankingu; potrafi przeprowadzić kalkulację opłacalności oferowanych produktów i alternatywnych form inwestowania, potrafi wyjaśnić zasady funkcjonowania  i oferować produkty strukturyzowane i instrumenty pochodne. Jest to więc specjalność nastawiona na wykształcenie umiejętności praktycznych, techniki sprzedaży i negocjacji w działalności doradczo – konsultingowej i sprzedażowej. Absolwent posiada umiejętności w zakresie zabezpieczania banku przed różnego rodzaju ryzykiem związanym z  usługami private wealth . Posiada umiejętność sprzedaży i negocjacji produktów bankowych dla klientów indywidualnych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności bankowość i private wealth
   • Zarządzanie bankiem i ryzykiem  bankowym,
   • Alternatywne formy inwestowania,
   • produkty strukturyzowane i  instrumenty pochodne,
   • Techniki sprzedaży & Negocjacje

   Nabyta  wiedza , umiejętności i kompetencje  uprawniają absolwenta do ubiegania o zatrudnienie w dużych bankach komercyjnych, w lokalnych bankach spółdzielczych, w instytucjach pośrednictwa  inwestycyjnego.

   Absolwenci mogą aplikować na   stanowiska : doradcy klienta indywidualnego ,  analityka kredytowego , doradcy klienta biznesowego, specjalisty  ds. oceny ryzyka, specjalisty ds. zarządzania aktywami i pasywami banku, analityka produktów bankowych.

  SPECJALNOŚĆ: AUDYT WEWNĘTRZNY

  Absolwent specjalności „audyt wewnętrzny” zdobędzie wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pełnienia roli audytora wewnętrznego, oraz pracownika szeroko rozumianej kontroli w sektorze publicznym jak również prywatnym. Obejmą one takie zagadnienia jak: standardy zawodowe, planowanie długoterminowej i ocena ryzyka w audycie oraz funkcjonowanie audytu czy aspekty prawne.  

  Aby zostać audytorem wewnętrznym i móc wykonując pracę zawodową  polegająca na sprawdzaniu stanu systemu zarządzania oraz jego zdolności do osiągania określonych celów, należy tę wiedzę znacznie poszerzyć. Po ukończenie studiów na omawianej specjalności student będzie mógł uzupełnić swoją wiedzę, oraz odbyć warsztat wykonania audytu na studiach podyplomowych, zakończonych dyplomem jak również uzyska Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (potwierdzający przygotowanie do wykonywania pracy audytora wewnętrznego) oraz zostanie wpisany do Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności audyt wewnętrzny
   • Standardy zawodowe,  
   • Planowanie długoterminowe i ocena ryzyka w audycie wewnętrznym,  
   • Metodyka audytu wewnętrznego,
   • Wykrywanie oszustw i nadużyć, audyt IT  

   Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w:

   komórkach audytu wewnętrznego instytucji finansowych, przedsiębiorstw oraz administracji samorządowej i państwowej, specjalistycznych jednostkach zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem systemów wewnętrznej kontroli finansowej, jednostkach sektora finansów publicznych, tj. ministerstwach, urzędach centralnych, wojewódzkich, celny, skarbowe, a także w jednostki sektora samorządowego,

   różnego rodzaju podmiotach korzystających z funduszy strukturalnych jako osoby zajmujące się kontrolą właściwego zdobywania i wykorzystywania środków Unii Europejskiej.

  SPECJALNOŚĆ: DORADZTWO INWESTYCYJNE, CONSULTING

  Specjalność  jest oferowana  studentom chcącym  pogłębić wiedzę na temat budowy strategii  przedsiębiorstwa oraz funkcjonowania firm   mających problemy finansowe. Specjalność  ma za zadanie wykształcenie  zdolności menedżerskich do prowadzenia  przedsiębiorstw z problemami finansowymi i wyprowadzania  ich na ścieżkę wzrostu efektywności. Student na specjalności nabywa wiedzę , jak  analizę strategiczną można wykorzystać do restrukturyzacji firmy  i uniknięcia upadłości. Absolwent  posiada szczegółową wiedzę  w zakresie regulacji prawa upadłościowego , prawa restrukturyzacyjnego oraz nowych zmian w KSH a także pomocy publicznej.

  Student zapoznaje się z  nowymi regulacjami dotyczącymi  upadłości i restrukturyzacji, poznaje zmiany jakie zaszły w regulacjach odnośnie upadłości firm. Poznaje  budowę planu restrukturyzacyjnego oraz działania w celu ratowania firmy : wycenę jej wartości, jak też  pozyskanie funduszy UE na pomoc horyzontalną, sektorową i regionalną. Absolwent jest przygotowany do opracowania i zastosowania  planu naprawczego ( w tym łączenia i podziału oraz przekształceń kapitałowych i prawnych ),  restrukturyzacji przedsiębiorstwa w celu redukcji zadłużenia , symulacji wychodzenia z zapaści finansowej, opracowania etapów  restrukturyzacji.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności doradztwo inwestycyjne, consulting
   • Wycena wartości  przedsiębiorstwa,
   • Fundusze UE  i pomoc publiczna dla przedsiębiorstw,  
   • Analiza strategiczna,
   • Upadłość i Restrukturyzacja  firmy

   Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach konsultingowych , funduszach inwestycyjnych, bankach,  administracji państwowej, w biurach obsługi nieruchomości,

   firmach windykacyjnych , jako specjalista  d.s. kontrolingu , w sądach  gospodarczych w postępowaniach  układowych , naprawczych , upadłościowych ,  w kancelariach komorniczych, wydziałach restrukturyzacyjnych w bankach ,  firmach informatycznych świadczących usługi dla biznesu na stanowiskach specjalisty d.s  wycen , specjalisty d.s. restrukturyzacji firm , specjalisty d.s. wykorzystania środków publicznych

 • prof. dr hab. Jan Sulmicki

  W latach 1986-1992 oraz 1997-2002 był doradcą prezesa Narowowego Banku Polskiego. W latach 1990-1992 był członkiem rady nadzorczej PBK, z kolei w latach 1992-1997 był przedstawicielem Polski w radzie nadzorczej Banku Światowego w Waszyngtonie, a 1997-2000 wiceministrem w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Specjalista w zakresie m.in: długookresowych zmian w gospodarce światowej, rynku finansowego oraz integracji europejskiej. Autor ponad 100 prac naukowych.

  prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  W latach 2002-2006 radca generalny w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987r.) W działalności naukowej zajmuje się badaniami teoretycznymi i empirycznymi z dziedziny handlu międzynarodowego, finansów, polityki ekonomicznej Polski i Unii Europejskiej oraz europejską integracją gospodarczą i finansową. W marcu 2015 r. został wybrany na członka Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN na kolejną kadencję – na lata 2015-2018. W latach 2013-2015 uczestniczy w cyklu badań, debat i publikacji „Forum Myśli Strategicznej” Polskiego Towarzystwa Myśli Strategicznej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

  dr hab. Michał Kruszka

  Zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Współpracy z Zagranicą Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, członek Kapituły Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Były członek prezydium zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista z zakresu analizy rynków finansowych, interakcji rynków finansowych ze sferą realną oraz międzynarodowego świadczenia usług.

  dr hab. Ryszard Michalski

  Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH. W latach 1988-1995 był wiceministrem finansów. Od lipca 2002 r. do maja 2004 r. był w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za negocjacje finansowe z Unią Europejską, zarządzanie długiem publicznym i współpracę z Narodowym Bankiem Polskim.

  dr hab. Krzysztof Rybiński

  Były rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, obecnie rektor i profesor New Economic University w Ałma Acie w Kazachstanie. Były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, członek Komisji Nadzoru Finansowego, unijnego Komitetu Ekonomiczno – Finansowego i wicegubernator Banku Światowego. Autor publikacji m.in w Financial Times, The Economist i Wall Street Journal. W minionych 5 latach prof. Rybiński przeprowadził ponad 100 wykładów gościnnych dla przedstawicieli z otoczenia społeczno-gospodarczego w kraju i za granicą.

  dr hab. Oskar Kowalewski

  Należy do czołówki światowych ekspertów z zakresu ekonomii. Profesor AFiBV, wykładający również gościnnie na zagranicznych Uniwersytetach. Autor wielu artykułów naukowych. W 2012 r. jako pierwszy Polak został zaproszony do kolegium redakcyjnego czasopisma Family Business Review. Laureat wielu nagród, w tym w 2014 r. otrzymał po raz pierwszy w historii konkursu I nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za rozprawę habilitacyjną. Biegle posługuje się językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

  dr hab. Mirosław Bojańczyk

  Prezes Zarządu polsko-niemieckiej spółki konsultingowej „Taylor Consulting”. Od wielu latjest również dyrektor finansowym firmy deweloperskiej WAN. Jest członkiem Komisji Papierów Wartościowych. Jeden z 50 najlepszych polskich menedżerów w 1997 r. „Home & Market”. Laureat II nagrody gazety „Parkiet” – Najlepszy NFI 1997 r. W Narodowym Funduszu Inwestycyjnym im. E. Kwiatkowskiego był Prezesem Zarządu. Z kolei w Ministerstwie Finansów był wicedyrektorem Departamentu Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych. Jest specjalistą w zakresie tworzenia biznes planów, opiniowaniu wniosków kredytowych oraz ocenie projektów inwestycyjnych.

  dr Marek Kulczycki

  Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu FM PBP SA Doktor nauk ekonomicznych (1976), absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1971-1980 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, podręczników oraz książek o tematyce ekonomicznej i finansowej. Pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) w Wiedniu (1980-1986). Był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego (1987-1991). Zajmował się współpracą gospodarczą Polski z krajami OECD. W 1991 roku był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W maju 1992 roku rozpoczął pracę w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, gdzie kierował programem pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw.

  dr inż. Barbara Karlikowska

  Absolwentka SGGW. Ukończyła również Polsko – Brytyjskie Studia Ubezpieczeniowe oraz uzyskała uprawnienia Brokera Ubezpieczeniowego. Od 1998 r. jest nauczycielem akademickim. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania ryzykiem. Uczestnik grantu MNiSW – Innowacyjna Polska w Europie 2020 r.

  dr Krystyna Mościbrodzka

  Zastępca kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości oraz przewodnicząca Komisji ds. Programów Kształcenia i Zapewnienia Jakości w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Specjalizuje się w zakresie form finansowania przedsiębiorstw oraz ocenie projektów inwestycyjnych i kondycji finansowej banków i przedsiębiorstw. Od wielu lat zajmuje się badaniami naukowymi w Instytucie Finansów, z którym związała się od 1996 r. Prace dyplomowe jej studentów były wielokrotnie nagradzane.

  dr hab. Maciej Dudek

  Profesor nadzwyczajny Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych uzyskał w Massachusetts Institute of Technology w 1999 r. W 2010 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego w SGH w Warszawie. Pracował m.in w Narodowym Banku Polskim, w University of South Florida czy na Purdue University. Reprezentował Polskę w Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie. Autor wielu książek poświęconych makroekonomii i polityce gospodarczej.

  dr hab. Leszek Morawski

  W 1999 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2014 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współautorem mikrosymulacyjnego modelu podatkowo-zasiłkowego SIMPL oraz modułu dla Polski europejskiego modelu podatkowo-zasiłkowego EUROMOD realizowanych wspólnie z naukowcami z University of Essex (ISER), IZA i DIW. W latach 1999-2001 współpracował z Ministerstwem Łączności oraz Urzędem Regulacji Telekomunikacji w zakresie oceny polityk cenowych operatorów sieci komórkowych. W latach 2005-2010 współpracował z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w zakresie oceny efektów dystrybucyjnych polityk podatkowo-zasiłkowych. Autor wielu publikacji naukowych. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Studia Ekonomiczne”.

  dr Zdzisław Rapacki

  Ekonomista i absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS /SGH/. Specjalny Przedstawiciel Dyrektora Międzynarodowej Organizacji Pracy ds. Gruzji. W latach 1996-2004 Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta RP a w latach 2004-2010 Ambasador i Stały Przedstawiciel RP przy Biurze NZ w Genewie. Minister Pełnomocny Ambasady PR w Londynie, Stały Przedstawiciel Polski przy Międzynarodowej Organizacji Turystyki w Madrycie i II Sekretarz w Tokio. Odznaczony m.in. Komandorią Francuskiej Legii Honorowej, Wielkim Krzyżem Zasługi Chile, Komandorią Pogoni i Orderem Wielkiego Ks. Gedymina, Komandorią Orderu Wschodzącego Słońca Japonii.

  dr hab. Jolanta Zombirt

  Specjalistka w zakresie nowych technik finansowych, zarządzania ryzykiem bankowym w kontekście ewolucji regulacji bankowych i strategii banków w dobie golobalizacji rynków finansowych. W latach 1976-1991 związana z Centralą Handlu Zagranicznego Budownictwa BUDIMEX. W 1993 r. była doradcą ministra (Jana Krzysztofa Bieleckiego) w Biurze ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. W 1994 r. była doradcą prezesa Powszechnego Banku Kredytowego, a w 1996 r. prezesa Banku Handlowego w Warszawie. W latach 2002-2007 pracowała jako główny specjalista ds. Rozwoju Rynków Finansowych w Departamencie Systemu Finansowego Narodowego Banku Polskiego. Jest również kierownikiem Zakładu Systemu Finansowego UE w Instytucie Europeistyki UJ.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość zostały zaplanowane tak, by zapewnić Ci jak największy wybór, jeżeli chodzi o specjalności i wycinek sektora finansowego, w którym chcesz zostać specjalistą i realizować się zawodowo.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

  Specjalistyczna wiedza
  Finanse i Rachunkowość na poziomie magisterskim poświęcone są pogłębianiu wiedzy z zakresu wybranej specjalności, którą przekazuje wysoce wykwalifikowana kadra. Będąc absolwentem tego kierunku, zdobędziesz nie tylko bogatą i specjalistyczną wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny, ale także praktyczne umiejętności.

  Globalne możliwości
  Możliwości współpracy i wymiany doświadczeń ze studentami z zagranicy otworzą Cię na nowe kultury. Program oparty o naukę międzynarodowego rynku finansowego sprawi, że będziesz gotowy do podjęcia pracy także poza granicami Polski.

  Biznesowe podejście
  Pogłębiona wiedza dotycząca funkcjonowania rynku finansów przekazana przez doświadczonych praktyków nie tylko może pomóc Ci w znalezieniu idealnej pracy, ale także w założeniu własnej firmy.

  MOŻLIWOŚCI PRACY
  Jako absolwenta Finansów i Rachunkowości czeka Cię wiele ciekawych i intratnych posad w różnego rodzaju placówkach. Twoje przyszłe miejsce pracy zależy od specjalności, na którą się zdecydujesz.

  • Rachunkowość
   • biura rachunkowe,
   • biura obsługi nieruchomości,
   • firmy konsultingowe,
   • doradztwo podatkowe,
   • kancelarie notarialne i komornicze.
  • Finanse i rynki finansowe
   • fundusze inwestycyjne,
   • firmy leasingowe,
   • firmy factoringowe,
   • banki,
   • Giełda Papierów Wartościowych.
  • Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne
   • zakłady ubezpieczeń,
   • agencje pośrednictwa ubezpieczeniowego,
   • biura brokerskie,
   • firmy związane z likwidacją szkód ubezpieczeniowych,
   • banki,
   • biuro Rzecznika Finansowego
   • KNF, ZUS, PTE i OFE.
  • Bankowość komercyjna
   • duże banki komercyjne,
   • lokalne banki spółdzielcze,
   • Bank Gospodarstwa Krajowego,
   • Związek Banków w Polsce,
   • Narodowy Bank Polski,
   • instytucje pośrednictwa kredytowego i doradztwa kredytowego.
  • Systemy podatkowe
   • instytucje kontroli podatkowej,
   • przedsiębiorstwa.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 7 000 zł 3 650 zł 770 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 6 200 zł 3 250 zł 690 zł

  Studia w języku polskim - studenci spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE*

  Wpisowe* Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - studenci pozostałych państw*

  Wpisowe* Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 3 000 € 1 600 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

  Aneks do Uchwały Rady Wykonawczej

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- czwartek 10.00-18.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close