Rodzaj studiów:

Studia MBA

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1.5 roku (3 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa/online/hybrydowo

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • IDEA STUDIÓW
  Współczesny świat nie ogranicza już kontaktów międzynarodowych do polityki zagranicznej prowadzonej przez państwa. Powiększa się ilość uczestników współpracy międzynarodowej, w której rosnącą rolę odgrywają: samorządy, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kluby sportowe, podmioty sektora szkolnictwa wyższego oraz podmioty medyczne. Ich celowe i skoordynowane działania w ramach współpracy międzynarodowej nazywa się paradyplomacją. Jesteśmy przekonani, że działania te są niezbędnym elementem rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego, infrastrukturalnego oraz naukowego miast, regionów oraz całego państwa. Aktywność w budowaniu i rozwijaniu wszechstronnej współpracy międzynarodowej przekłada się na przyciąganie inwestycji zagranicznych, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, organizację międzynarodowych wystaw oraz targów, tworzenie wydarzeń artystycznych oraz imprez sportowych i młodzieżowych.
  Naszym celem jest wykształcenie grupy profesjonalnych menadżerów w strukturze samorządu terytorialnego, wysokiej klasy specjalistów w przedsiębiorstwach, ekspertów dla organizacjach pozarządowych oraz ambasadorów kultury i sportu którzy będą zdolni efektywnie zarządzać współpracą międzynarodową. Osiągniemy ten cel poprzez dostarczenie najwyższej jakości wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów oraz inspirujące studia przypadków i warsztaty oparte na dzieleniu się najlepszymi doświadczeniami.

  DLA KOGO?
  Studia adresowane są do osób, które zamierzają lub pracują w jednostkach samorządu terytorialnego, biznesie, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury oraz sportu, podmiotach medycznych oraz sektorze szkolnictwa wyższego, a które to osoby mają za cel – zadanie – budowania, rozwijanie oraz zarządzanie współpracą międzynarodową. Do tej grupy należą między innymi:

  1. działacze samorządowi, radni, osoby odpowiedzialne za współpracę międzynarodową jednostek administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
  2. pracownicy biur współpracy międzynarodowej zrzeszeń samorządu gospodarczego i stowarzyszeń branżowych,
  3. osoby zainteresowane ekspansją gospodarczą i budowaniem międzynarodowej współpracy biznesowej,
  4. pracownicy instytucji kulturalnych, odpowiedzialni za współpracę międzynarodową i realizację projektów w środowisku wielokulturowym,
  5. członkowie i eksperci organizacji pozarządowych działający w przestrzeni międzynarodowej lub współpracujący z podmiotami zagranicznymi,
  6. pracownicy służb prasowych oraz dziennikarze,
  7. osoby odpowiedzialne za kreowania międzynarodowej marki i rozpoznawalności produktów oraz podmiotów gospodarczych, instytucji kultury oraz sportu,
  8. pracownicy uczelni wyższych odpowiedzialni za budowania i zarządzanie wielopłaszczyznową współpracą międzynarodową,
  9. pracownicy podmiotów medycznych współpracujących w partnerami zagranicznymi,
  10. działacze i pracownicy klubów sportowych.

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent studiów MBA będzie liderem inicjującym zmiany w zakresie współpracy międzynarodowej, zdolnym do budowania i zarządzania zespołami odpowiedzialnymi za realizację tej współpracy i planującym strategiczne działania w oparciu o politykę samorządu, firmy, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, uczelni, klubów sportowych oraz podmiotów medycznych. W tym celu zdobędzie wiedzę, rozwinie umiejętności oraz zwiększy kompetencje społeczne w obszarze inicjowania, zarządzania oraz rozwijania współpracy zagranicznej. W odniesieniu do obszaru wiedzy absolwent pozna formalne i polityczne zagadnienia dotyczące możliwości organizowania współpracy, pozyskiwania środków finansowych oraz budowania partnerstw regionalnych i ponadregionalnych. Z kolei w odniesieniu do umiejętności kluczowe będzie praktyczne stosowanie elementów protokołu dyplomatycznego, zarządzanie komunikacją, organizacja i koordynacja spotkań oraz przygotowania i zarządzanie projektami w partnerstwie międzynarodowym. Równie istotne co wiedza i umiejętności dla absolwenta studiów będą kompetencje społeczne. Na tym polu zwiększy on swoja świadomość dotyczącą możliwości, które daje paradyplomoacja, oraz będzie gotowy do prezentowania postaw pozwalających na budowanie i zarządzanie projektami międzynarodowymi.

  Partner programu: Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza

  Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza

 • Program studiów obejmuje 305 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym, w formie hybrydowej zajęć online (80%) oraz stacjonarnych w siedzibie uczelni w Warszawie oraz ostatni zjazd w Gdańsku (20%).

  Struktura programu MBA Dyplomacja

  Pobierz
  • Przedmioty
   • Dyplomacja i paradyplomacja
   • System instytucjonalny Unii Europejskiej
   • Zarządzanie w środowisku zróżnicowanym kulturowo
   • Podstawy protokołu dyplomatycznego
   • Historia idei europejskiej
   • Wprowadzenie do prawa międzynarodowego
   • Modele i style zarządzania
   • Negocjacje i rozmowy międzynarodowe
   • Zarządzanie strategiczne we współpracy międzynarodowej
   • Kreowanie marki w przestrzeni międzynarodowej
   • Ścieżka kariery menadżera współpracy międzynarodowej
   • Zarządzanie współpracą regionalną
   • Pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami międzynarodowymi
   • Biznes, dyplomacja handlowa i konsulowie honorowi
   • Zarządzanie kampanią promocyjną
   • Zarządzanie komunikacją międzynarodową
   • Zarządzanie problemem migracji i uchodźctwa

  Kryteria kwalifikacji

  • Posiadanie pełnej kwalifikacji co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) – np. dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich;
  • Zgłoszenie przez Formularz (pobierz)
  • Wniesienie opłaty za studia najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

  Dokumenty ukończenia

  • O ukończeniu studiów podyplomowych decyduje:
   a. zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów
   b. zaliczenie projektu dyplomowego w formie strategicznej gry symulacyjnej
  • Potwierdzeniem ukończenia studiów jest świadectwo wystawiane przez Uczelnię oraz Dyplom wystawiany przez Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza.
  • Terminarz zjazdów I semestr
   Sesja 1 26 – 27.03.2022
   Sesja 2 09 – 10.04.2022
   Sesja 3 23 – 24.04.2022
   Sesja 4 07 – 08.05.2022
   Sesja 5 21 – 22.05.2022
  • Terminarz zjazdów II semestr
   Sesja 1 08 – 09.10.2022
   Sesja 2 22 – 23.10.2022
   Sesja 3 05 – 06.11.2022
   Sesja 4 19 – 20.11.2022
   Sesja 5 03 – 04.12.2022
   Sesja 6 17 – 18.12.2022
   Sesja 7 14 – 15.01.2023
 • amb. Tomasz Orłowski

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Ambasador tytularny. Studiował archeologię, literaturę francuską i porównawczą oraz cywilizację średniowieczną na uniwersytetach: Łódzkim, Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Poitiers, w którym otrzymał dyplom doktorski DEA. Od 1990 r. pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmując stanowiska wicedyrektora departamentu Europy, Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych, sekretarza generalnego polskiego Komitetu ds. UNESCO. Wiceprzewodniczący Komisji Administracyjnej UNESCO i sprawozdawca Konferencji Generalnej. Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego od 2005r. , ambasador RP we Francji w latach 2007-2014, wiceminister Spraw Zagranicznych w 2014 r., potem ambasador RP we Włoszech w latach 2015-2017. Wykładał na licznych uczelniach w kraju i za granicą, obecnie w Akademii Dyplomatycznej MSZ i Paris School of International Affairs na Sciences Po w Paryżu. Członek korespondent francuskiej Académie des Sciences morales et politiques. Autor licznych publikacji, w tym podręczników protokołu dyplomatycznego i praktyki dyplomatycznej.

   

 • dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalistka w dziedzinie stosunków międzynarodowych, dyplomacji i polityki zagranicznej, absolwentka studiów podyplomowych i kursów z zakresu integracji europejskiej, protokołu dyplomatycznego oraz służby zagranicznej. Obszary zainteresowań naukowych koncentrują się wokół polskiej polityki zagranicznej, relacji Polski z Czechosłowacją i Republiką Czeską, ewolucji współczesnej dyplomacji, a zwłaszcza działań dyplomacji ekonomicznej, kulturalnej i samorządowej. Wykładowczyni akademicka z długoletnim stażem i doświadczeniem, kieruje zespołem ds. jakości kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe US. Autorka wielu książek i artykułów naukowych poświęconych służbie zagranicznej, dyplomacji ekonomicznej, samorządowej, polskiej polityce zagranicznej, bilateralnym relacjom polsko-czechosłowackim i polsko-czeskim w XX-XXI w. Stypendystka Uniwersytetu Karola w Pradze i Ruskin College Oxford. Członkini Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Polskiego Towarzystwa Historycznego.


  dr hab. Tomasz Kamiński

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Profesor uczelni na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Politolog, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół instrumentów polityki zagranicznej, polityki Unii Europejskiej wobec Chin oraz paradyplomacji. Kierownik projektów finansowanych przez Komisję Europejską (Horyzont 2020, Jean Monnet) oraz Narodowe Centrum Nauki (OPUS). Stały współpracownik czasopisma „Liberté!”. Pasjonat innowacyjnych metod nauczania i wykorzystywania gier w edukacji. Autor książek: Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin oraz Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej. Publikował m.in. w periodykach: „Energy Policy”, „Asia Europe Journal”, „Europe-Asia Studies”. Publikacje można znaleźć na www.tomaszkaminski.eu


  dr hab. Paweł Kowal

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Politolog i historyk, publicysta, prof. ISP PAN oraz Studium Europy Wschodniej UW, pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie. Kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Poseł na Sejm RP (2005–2009, 2019–), w latach
  2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odpowiedzialny za
  politykę wschodnią, w latach 2009–2014 poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący
  delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Ukraina. W 2012 r. założył Fundację
  Energia dla Europy. Prowadzi badania nad transformacją w Europie Środkowej i ZSRS oraz
  polityką wschodnią. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i
  Chinach. Felietonista „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Polskiego”. Autor książki pt. Testament
  Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej
  (Warszawa 2018).


  mgr Maciej Bóbr

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Maciej Bóbr (ur. 1957) – z wykształcenia historyk sztuki, w latach 1991-2002 pracował w administracji rządowej jako rzecznik prasowy Wojewody Krakowskiego, a następnie, po reformie, jako Zastępca Dyrektora gabinetu Wojewody Małopolskiego. Budował nowy wizerunek administracji publicznej po przemianach lat 1989 i 1990 jako tej, która musi służyć ludziom. Odpowiadał także za organizacje odbywających się w Krakowie wizyt oficjalnych, w tym papieskich, oraz koordynował między innymi uroczystości pogrzebowe gen. Władysława Sikorskiego. Zajmował się też sprawami ochrony dziedzictwa, w tym trudnymi problemami związanymi z obozem KL Auschwitz. W latach 2008-2010 był dyrektorem działu szkoleń w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji. Obecnie zajmuje się prowadzeniem programów destygmatyzacyjnych. Nigdy jednak nie porzucił do końca swojego pierwszego zawodu i obecnie – pracując w szpitalu psychiatrycznym – zajmuje się budowaniem jego pozytywnego wizerunku, a także sztuką tworzoną przez osoby, które doświadczają kryzysów psychicznych.


  prof. dr hab. Maciej Perkowski

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Prawnik, profesor nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest autorem, współautorem bądź redaktorem blisko 200 publikacji, w kraju i za granicą. Realizował zagraniczne staże naukowo-badawcze, wykłady gościnne, kwerendy biblioteczne i wizyty studyjne (w tym kilkukrotnie w instytucjach UE i Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji). Uczestniczył w ponad 100 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (w większości z referatami). Współpracował ekspercko z administracją rządową, samorządową i sektorem prywatnym w zakresie problematyki prawa międzynarodowego i prawa UE. Jako kierownik, koordynator, doradca i trener uczestniczył w realizacji projektów finansowanych z programów międzynarodowych (głównie UE) i krajowych. Jest członkiem kilku (krajowych i międzynarodowych) towarzystw naukowych, redakcji czasopism, rad wydawnictw oraz rad eksperckich. Był odznaczany, nagradzany i wyróżniany na polu nauki, dydaktyki i działalności organizacyjnej. Działa społecznie (także w formule organizacji pozarządowych) na wielu płaszczyznach, w tym zwłaszcza na rzecz edukacji europejskiej społeczeństwa polskiego.


  Janusz Niesyto

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Emerytowany ambasador tytularny, były długoletni urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Były ambasador ad personam, wieloletni dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ, dyrektor Gabinetów trzech ministrów spraw zagranicznych RP: K. Skubiszewskiego, D. Rosatiego i B. Geremka. Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Szwajcarii i Liechtensteinie oraz w Finlandii. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych i organizator kilkuset wizyt państwowych i ministerialnych. Współorganizator wizyt papieskich. Wykładowca renomowanych polskich uczelni i instytucji oświatowych z zakresu protokołu dyplomatycznego, etykiety i kultury stołu, etykiety urzędniczej i biznesowej, korespondencji dyplomatycznej i urzędowej, organizacji wizyt i imprez. Wykładał m.in. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Szkole Głównej Handlowej, Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Polskim Instytucie Dyplomacji i Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Prowadził zajęcia m.in. dla Orange Polska, Krajowej Izby Ciepłownictwa, Poczty Polskiej, Banku Rozwoju Eksportu, dyrekcji Polskich Kolei Państwowych. Organizował szkolenia dla wielu urzędów wojewódzkich i urzędów marszałkowskich oraz samorządów lokalnych.


  dr Marek Prawda

  Studia podyplomowe

  Kierunek: Współpraca międzynarodowa samorządów

  Dr Marek Prawda był dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w latach 2016-2021. W okresie 2012-2016 pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech, a także był zatrudniony na kierowniczych stanowiskach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 80. ubiegłego wieku działał w „Solidarności”. Pracował w Polskiej Akademii Nauk, w której w 1984 r. obronił pracę doktorską w dziedzinie socjologii. Autor wielu prac z zakresu stosunków polsko-niemieckich i integracji europejskiej.


  inż. Katarzyna Moryc

  Studia podyplomowe

  Kierunek Współpraca międzynarodowa samorządów

  Inżynier Katarzyna Moryc od 2020 r. związana jest z sektorem cyberbezpieczeństwa. W 2014 r. ukończyła studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie studia inżynierskie na kierunku Informatyka na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Od 2020 r. jako pracownik AFiBV prowadzi zajęcia na kierunkach: Informatyka oraz Filologia angielska.

  Zainteresowania dydaktyczne/badawcze:

  • Testy automatyzujące
  • Threat Intelligence
 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg.

   

  Opłaty:

  Czesne za studia wynosi 12 600 zł – płatne 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów.
  Studia rozpoczynają się w marcu 2022 r. i trwają trzy semestry.

  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w trzech ratach:

  • 4300 zł – I rata płatna 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów,
  • 4300 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru,
  • 4300 zł – III rata płatna tydzień przed rozpoczęciem trzeciego semestru.

  Opis przelewu:
  W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close