Rodzaj studiów:

Studia Online

Tryb studiów:

niestacjonarne/online

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – OPIS KIERUNKU

  Stosunki międzynarodowe na poziomie licencjackim możesz studiować w Akademii Finansów i Biznesu Vistula także w trybie online.

  Jeśli interesuje cię polityka międzynarodowa i gospodarka światowa, a przy tym intensywnie pracujesz, opiekujesz się dziećmi lub mieszkasz poza granicami kraju, studia Stosunki międzynarodowe w trybie online są właśnie dla ciebie. 50 procent zajęć zrealizujesz przez Internet, 50 procent – w uczelni. Będziesz studiować w języku polskim i otrzymasz dyplom polskiej uczelni.

  W trakcie studiów dowiesz się, jak zmiany klimatyczne, migracje, rasizm, terroryzm, pogoń za dobrobytem i dostępem do surowców naturalnych wpływają na nasze życie.

  Dzięki zróżnicowanemu kształceniu obejmującemu różne dziedziny nauki (politologia, prawo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, humanistyka) oraz rozwijaniu kompetencji miękkich odnajdziesz się na zróżnicowanym rynku pracy.

  W procesie nauczania kładziemy nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem, kryzysami oraz rosnącą rolą mediów cyfrowych, dzięki czemu kierunek ten jest szczególnie atrakcyjny dla pracowników służb mundurowych i administracji publicznej.

 • O PROGRAMIE

  Program kierunku Stosunki Międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest unikalny w skali kraju. Bazuje nie tylko na wiedzy akademickiej, ale i doświadczeniu praktyków. Wśród wykładowców znajdują się byli dyplomaci i ministrowie zaangażowani w proces akcesji Polski do NATO i Unii Europejskiej.

  W ramach programu możesz realizować jedną z trzech specjalności: Komunikowanie międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz Zarządzanie kryzysem w środowisku międzynarodowym.

  W trakcie studiów:

  • zdobędziesz obszerną wiedzę o procesach politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych, zachodzących we współczesnym świecie;
  • osiągniesz wysokiej klasy kompetencje językowe;
  • zyskasz wiedzę z zakresu polityki międzynarodowej i dyplomacji, współczesnych konfliktów zbrojnych i międzynarodowych stosunków gospodarczych;
  • rozwiniesz umiejętności gromadzenia i selekcjonowania informacji oraz analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w międzynarodowym otoczeniu polityczno- gospodarczym;
  • poznasz zasady komunikacji międzykulturowej.

   

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

  Przygotowanie do wykonywania zawodu
  Interdyscyplinarna wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych, którą zdobędziesz od doświadczonych praktyków sprawi, że po ukończeniu studiów będziesz doskonale przygotowany do zawodu.

  Globalne możliwości
  Program oparty na solidnych podstawach pozwoli ci realizować się zawodowo nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Będziesz w stanie zastosować w praktyce wiedzę i doświadczenie zdobyte w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Specjalistyczna wiedza

  Decydując się na wybraną specjalizację, otrzymasz kompleksową i rzetelną wiedzę.

 • Kierunek Stosunki międzynarodowe, studia licencjackie przez Internet, oferuje trzy specjalności opracowane w odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku i wyzwania przyszłości.

   

  SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKOWANIE MIĘDZYNARODOWE

  To propozycja dla osób wiążących swoją przyszłość zawodową z mediami utrzymującymi relacje międzynarodowe oraz z korporacjami o charakterze międzynarodowym. Program ma charakter interdyscyplinarny, łączy stosunki międzynarodowe, politologię i dziennikarstwo. Akcent jest położony na kwestie wizerunku publicznego oraz rolę mediów we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

   

  SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE

  Program koncentruje się problemach bezpieczeństwa państwa w ujęciu wewnętrznym i zewnętrznym. Poznasz systemy bezpieczeństwa zbiorowego, strategie ochrony przed zagrożeniami oraz sposoby prognozowania niebezpieczeństw. Jest to świetny wybór dla osób, które chcą rozwijać karierę w charakterze analityka międzynarodowego lub zajmować się oceną czynników ryzyka w korporacjach.

   

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE KRYZYSEM W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM

  To specjalność, której program ogniskuje się na wpływie kryzysów międzynarodowych na państwa, na sposobach rozwiązywania kryzysów oraz zarządzania informacjami w kryzysowych sytuacjach.

 • Małgorzata Bonikowska

  dr Małgorzata Bonikowska

  Studiowała w Polsce i we Francji (Sorbona); ukończyła studia doktoranckie i specjalistyczne na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku; autorka ponad 150 publikacji, promotor prawie stu prac dyplomowych; prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych – jednego z najstarszych polskich think tanków specjalizujących się w sprawach zagranicznych; współzałożycielka i prezes ośrodka THINKTANK; w latach 1995-1998 zajmowała się w TVP publicystyką krajową i międzynarodową; jako dyrektor Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej prowadziła rządowy Program Informowania Społeczeństwa o UE; w latach 2001-2007 roku była ekspertem, a potem szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej – najpierw w Polsce a później w Bułgarii, przygotowując te kraje do członkostwa w UE; była doradcą do spraw unijnych rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; kierownik projektów międzynarodowych (m.in. w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego oraz w ramach współpracy UE – Indie); komentatorka wydarzeń międzynarodowych w mediach krajowych i zagranicznych.

  Przemysław Piotr Damski2

  dr Przemysław Piotr Damski

  Historyk dyplomacji i stosunków międzynarodowych, dr nauk humanistycznych, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz British International History Group; dwukrotny stypendysta Roosevelt Institute for American Studies w Middelburgu w Holandii; prowadził badania w Wielkiej Brytanii, Holandii i w  Niemczech; autor książki „Najbliższe narody. Stosunki brytyjsko-amerykańskie w dobie prezydentury Theodore’a Roosevelta (1901-1909)” oraz wielu artykułów dotyczących historii stosunków międzynarodowych XIX i XX wieku.

  Marek Grela

  dr hab. Marek Artur Grela prof. AFiB Vistula

  Ombudsman w AFiB Vistula. Dyplomata, ekonomista i były wiceminister spraw zagranicznych; w latach 2002-2012 ambasador RP przy Unii Europejskiej, a następnie dyrektor ds. stosunków transatlantyckich w Radzie Unii Europejskiej oraz główny doradca w Europejskiej Służbie Dyplomatycznej (EEAS); obecnie współpracownik polskich i zagranicznych ośrodków studiów międzynarodowych, doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej, członek Rady Fundacji Amicus Europae oraz członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego; ambasador ad personam.

  Anna Grzywacz

  dr Anna Grzywacz

  Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwentka studiów pierwszego i drugiego stopnia (specjalizacja wschodnioazjatycka) w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; odbyła stypendia naukowe w University of Nottingham (2012-2013) i Xiamen University (2015-2016); uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach organizowanych m.in. w Chinach, Gruzji i Słowenii; specjalistka z zakresu stosunków międzynarodowych w Azji Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kulturowych i społecznych, polityki zagranicznej Indonezji i Singapuru oraz kulturowych aspektów poznania regionu; autorka prac nt. Timoru Wschodniego oraz Indonezji.

  Tom Hashimoto

  mgr Tom Hashimoto, LL.M., FHEA

  Specjalizuje się w okresie postkomunistycznym, a jego obecne badania koncentrują się na Warszawie jako międzynarodowym centrum handlu papierami wartościowymi (w porównaniu do Pragi, Budapesztu i Wiednia); prowadzi badania oparte na geografii finansowej, a także analizie ekonomicznej prawa; ostatnio był redaktorem „Reviewing the European Union Accession” (Brill, Leiden / Boston); obecnie przygotowuje na Uniwersytecie w Oksfordzie rozprawę doktorską o Warszawie jako centrum finansowym.

  Prof. Wawrzyniec Konarski

  dr hab. Wawrzyniec Konarski prof. AFiB Vistula

  Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Profesor nadzwyczajny w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, uprzednio w UJ, SWPS i UW; badacz zagadnień etnokulturowych i polityczno-ustrojowych w systemach demokratycznych i autorytarnych oraz wybranej problematyki w ramach najnowszej historii politycznej oraz etnopolityki, w tym nacjonalizmów i regionalizmów na tle nowożytnej perspektywy historycznej; uczestnik blisko 200 konferencji krajowych i międzynarodowych oraz wykładowca gościnny w kilkudziesięciu uczelniach i instytucjach edukacyjnych w Polsce oraz w Albanii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech, a także w Chile, KRLD i USA; członek stowarzyszeń naukowych m.in.: Komitetu Prognoz PAN „Polska w XXI wieku”, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (w latach 2007-2010 – wiceprezes Zarządu Głównego z wyboru), Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim (od 30 stycznia 2012 – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego z wyboru), International Political Science Association; komentator polityczny w mediach polskich i zagranicznych; autor blisko 200 publikacji z dziedziny nauk politycznych, kulturoznawstwa, medioznawstwa i stosunków międzynarodowych (opublikowanych po polsku, angielsku, chorwacku, fińsku, niemiecku, rosyjsku, słowacku i ukraińsku), m. in.: A Legacy of Hatred: On the Conflict in Northern Ireland (1991); Nieprzejednani: rzecz o Irlandzkiej Armii Republikańskiej (1991); A Predominant Party System: The Case of Ireland (1994); Pragmatycy i idealiści: rodowód, typologia i ewolucja ugrupowań politycznych nacjonalizmu irlandzkiego w XX wieku (2001); System konstytucyjny Irlandii (2005); Bałkany: Etnokulturowe podłoże konfliktów (współautor i współredaktor, 2006); Niemcy-Polska: Coraz bliżej: Perspektywa polskich i niemieckich studentów (współautor i redaktor, 2007); Kryzys przywództwa we współczesnej polityce (współautor i współredaktor, 2011); Politolog o polityce. Wywiady, komentarze, opinie i ekspertyzy (2008-2014) (2014); Partyzanci, doktrynerzy, terroryści. Chronologiczne studium fenomenu Irlandzkiej Armii Republikańskiej (2019).

  Wojciech Kostecki

  dr hab. Wojciech Kostecki prof. AFiB Vistula

  Koordynator ds. Innowacji, Rozwoju i Badań Naukowych. Politolog, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; autor wielu publikacji naukowych na temat współczesnych zagadnień międzynarodowych, problematyki bezpieczeństwa, mediów, konfliktów oraz teorii polityki; w latach 2007-2011 przewodniczący Zespołu ds. stanu zagrożeń społeczeństwa i państwa Komitetu Badań nad Zagrożeniami PAN; uczestnik krajowych (NCN) oraz międzynarodowych programów badawczych (m.in. na Uniwersytecie w Cambridge, Uniwersytecie Kopenhaskim, w Berghof Research Center); członek European International Studies Association i uczestnik Global Security Fellows Initiative; od 2018 r. członek Komitetu Zarządzającego programu COST pod nazwą “EU Foreign Policy Facing New Realities: Perceptions, Contestation, Communication and Relations”.

  Agnieszka Legucka

  dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula

  Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), w którym jest głównym specjalistą ds. polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej; była zaangażowana m.in. w opracowywanie strategii bezpieczeństwa narodowego RP; pełniła funkcję prorektora ds. studenckich Akademii Obrony Narodowej i trenowała urzędników państwowych w programie SENSE skierowanym do państw po konfliktach zbrojnych; zastępca redaktora naczelnego czasopisma “Sprawy Międzynarodowe”.

  dr Marek Madej

  Dr nauk prawnych od 1986 r., specjalność prawo międzynarodowe. Był adiunktem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w latach 1979-1987, adiunktem na UJ (1987-1992). Od 1992 r. do 2018 r. w MSZ, był radcą prawnym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ Nowy Jork (1992-1997 i 2001-2006), radcą-ministrem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ i OBWE Wiedeń (2013-2017), radcą-ministrem w Departamencie Prawno-Traktatowym (2011-2018). W ONZ między innymi wiceprzewodniczącym Komitetu Prawnego ZO (1994), wiceprzewodniczącym Komitetu Przygotowawczego ds. Międzynarodowego Trybunału Karnego (1995-1996). W 2011 r. był przewodniczący grupy roboczej COJUR-ICC Rady Europejskiej. Wykładowca Collegium Civitas (2008-2013).

  Juliusz Maliszewski

  dr Juliusz Maliszewski

  Dyrektor Programu Kształcenia Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, MBA, dziennikarz, dyplomata; pełnił wiele funkcji kierowniczych w mediach publicznych – Telewizji Polskiej i Polskim Radiu, m.in. jako dyrektor-redaktor naczelny Polskiego Radia dla Zagranicy i członek Rady Nadzorczej TVP SA; był dyrektorem Instytutu Polskiego w Lipsku; specjalizuje się w problematyce niemieckiej i europejskiej; autor monografii „Deutsche Welle w systemie medialnym Republiki Federalnej Niemiec” i wielu pozycji dotyczących stosunków międzynarodowych i mediów.

  Janusz Mrowiec

  dr Janusz Mrowiec

  Dyplomata, ambasador tytularny, doktor nauk humanistycznych w obszarze stosunków międzynarodowych; przedstawiciel Polski na  międzynarodowych konferencjach m. in. w Zgromadzeniach Organizacji Jedności Afrykańskiej Unii Afrykańskiej, w Radach Ligi Państw Arabskich oraz w szczytach Organizacji Współpracy Islamskiej i Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej; były Ambasador RP w Senegalu, Mali, Gwinei, Gwinei Bissau, Wyspach Zielonego Przylądka, Gambii i Algierii; wieloletni wykładowca SGPiS (obecnie SGH); autor licznych publikacji na temat stosunków międzynarodowych, świata arabskiego, islamu, terroryzmu oraz różnic kulturowych.

  Dr Bartłomiej E. Nowak - Uczelnia Vistula

  dr Bartłomiej E. Nowak

  Dyrektor Instytutu Badań w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Politolog, dr nauk ekonomicznych. Był szefem Katedry Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula (2014-2017) i dyrektorem wykonawczym Centrum Stosunków Międzynarodowych (2010-2013). Stypendysta European University Institute we Florencji (2018), Transatlantic Academy w Waszyngtonie (2013-2014), a także Carnegie Council for Ethics in International Affairs (tzw. non-resident 2014-2017). W przeszłości pełnił również funkcje wykonawcze i doradcze w Parlamencie Europejskim (Bruksela-Strasburg, 2004-2009) oraz Konwencie ds. Przyszłości Europy (Bruksela, 2002-2003). Przed przystąpieniem Polski do UE współzakładał i był członkiem Rady Programowej Inicjatywy „TAK w Referendum” (2002-2003), a także Narodowej Rady Integracji Europejskiej (2002-2004).

  Jezry M Nowak

  dr hab. Jerzy M. Nowak prof. AFiB Vistula

  Emerytowany zawodowy dyplomata z 50-letnim stażem (m.in. ambasador w Hiszpanii i przy NATO), negocjator wielu porozumień międzynarodowych, specjalizował się w dyplomacji wielostronnej i bezpieczeństwie międzynarodowym, napisał ok. 90 prac naukowych i popularno-naukowych (m.in. monografię nt. Układu Warszawskiego, skrypt o dyplomacji wielostronnej, wspomnienia), doktoryzował się i habilitował na UMK w Toruniu; były prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego (obecnie wiceprezes).

  dr Justyna Olędzka

  Literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce; w latach 2014-2017 realizowała grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego była zatrudniona jako pracownik naukowy na Wydziale Historyczno- Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku; jest redaktorem tematycznym czasopisma „Kavkaz – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” oraz ekspertem z zakresu obszaru poradzieckiego i koordynatorem programu ,,Kaukaz Północny” w Fundacji El-Karama.

  Longin Pastusiak

  prof. dr hab. Longin Pastusiak

  Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Historyk i politolog, amerykanista, polityk, działacz PZPR, SdRP i SLD; w latach 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2001-2005 senator i marszałek Senatu V kadencji; w obszarze naukowym: autor ponad 760 publikacji naukowych, w tym 100 książek; wykłada na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, głównie w USA oraz w Kanadzie i w Europie; otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Order Krzyża Ziemi Maryjnej I klasy (Estonia, 2002), Honorary Companion of Honour Narodowego Orderu Zasługi (Malta, 2002), Komandor Krzyża Wielkiego Orderu „Za Zasługi dla Litwy” (Litwa, 2006); Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa, sierpień 2015).

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Ukończenie studiów licencjackich na kierunku Stosunki międzynarodowe pozwoli ci z sukcesem rozwijać karierę w wybranych obszarze.

  Przekonaj się, że Vistula jest uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku Stosunki międzynarodowe.

  Program studiów został zaprojektowany tak, by jak najlepiej przygotować cię do przyszłej kariery.

  Możliwości pracy:

  • administracja centralna i lokalna;
  • instytucje analityczne;
  • media;
  • korporacje;
  • organizacje i instytucje międzynarodowe;
  • organizacje pozarządowe;
  • firmy działające na rynkach międzynarodowych;
  • służby dyplomatyczne;
  • agencje reklamowe i PR.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia online 400 zł 4 500 zł 2 400 zł 520 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia online 120 € 1 450 € 775 €

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

Dla cudzoziemców:

Admissions team:

Yevhenii Lytovchenko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close