Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1.5 roku (3 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Rekrutacja październik 2022

  Metodyka Nauczania Języków Obcych – X edycja

  OPIS KIERUNKU

  Nauczanie języków obcych to jeden z kluczowych obszarów funkcjonowania współczesnej edukacji. Znajomość języków to bowiem konkretna umiejętność przekładająca się na sukces człowieka. W jego osiągnięciu pomaga nauczyciel, od którego oczekuje się solidnego przygotowania merytorycznego w zakresie językoznawstwa, psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki językowej. Jego misja zawodowa to ustawiczna praca nad przełamywaniem barier u uczących się oraz wskazywanie im możliwie najlepszych dróg do osiągania wyższych poziomów kompetencji językowej i kulturowej.

  Nowoczesne kształcenie nauczyciela to rozwijanie jego talentu w zakresie pracy z innym człowiekiem. To rozbudzanie jego kreatywności i zachęcanie do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych w zakresie współpracy z innymi.

  Tak sformułowana filozofia przyświeca naszym kwalifikacyjnym studiom podyplomowym z Metodyki nauczania języków obcych. Nasza oferta adresowana jest do Wszystkich zainteresowanych pracą w charakterze nauczyciela , którzy nie posiadają jeszcze pełnych kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu stosownych przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po ukończeniu studiów otrzymają Państwo kwalifikacje formalne, pozwalające na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela języka obcego w szkolnictwie zinstytucjonalizowanym.

  Nasze studia adresujemy także do pracujących zawodowo nauczycieli dysponujących już formalnymi kwalifikacjami. Nowatorski charakter naszego programu umożliwia dalszy rozwój zawodowy uzupełniając go o pracę nad szeregiem kluczowych umiejętności i kompetencji pedagogiczno-dydaktycznych, zgodnie ze współczesnymi standardami doskonalenia zawodowego pedagogów.

  Naszym celem jest wykształcenie i doskonalenie warsztatu pracy refleksyjnych praktyków, czerpiących przyjemność z wykonywania pracy nauczyciela języka obcego.

   

  Prowadzone przez nas kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie metodyki nauczania języków obcych, spełniają wszystkie obowiązujące wymagania i standardy kształcenia nauczycieli. Dają możliwość uzyskania uprawnień do nauczania konkretnego języka obcego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz. U. z 2017 r., poz. 1575 (tekst rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001575/O/D20171575.pdf ) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz. U. z 2019 r., poz. 465 (tekst rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000465/O/D20190465.pdf )

   

  Studia podyplomowe z Metodyki Nauczania Języków Obcych to przede wszystkim:

  – uzyskanie uprawnień do pracy w charakterze nauczyciela języka obcego;

  – konkretne narzędzia pracy w charakterze nauczyciela języka sprawdzone na zajęciach w formie warsztatów;

  – trening umiejętności międzykulturowych i społecznych rozwijających kompetencje pedagogiczno-dydaktyczne;

  – wprowadzenie do zorientowanego pragmatycznie naukowego wymiaru współczesnej dydaktyki językowego na wykładach wprowadzających;

  – refleksja nad głębszym znaczeniem nauczania języków we współczesnej rzeczywistości;

  – analiza pedagogicznych case studies.

   

  Cele, jakie realizują nasze studia:

  Naszym atutem jest spełniający formalne wymagania ministerialne autorski program studiów, który wyposaży Państwa w podstawową wiedzę niezbędną nauczycielowi języka obcego oraz konkretne narzędzia, metody i umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Pozwoli to na odniesienie korzyści w następujących obszarach działalności pedagogicznej:

  – skuteczne rozpoznawanie swojego potencjału pedagogicznego i możliwości jego wykorzystania w praktyce edukacyjnej;

  – poprawa relacji uczeń – nauczyciel, wzmocnienie autorytetu nauczyciela przy jednoczesnym wspieraniu autonomii ucznia;

  – odkrywania i wzmacnianie mocnych stron i talentów uczących się;

  – rozwiązywanie konkretnych problemów pedagogicznych i dydaktycznych występujących na zajęciach językowych;

  – satysfakcja i przyjemność z pracy nauczycielskiej;

  – zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

   

  Program studiów obejmuje zorientowane pragmatycznie wykłady wprowadzające do psycholingwistyki, pedagogiki i dydaktyki językowej, warsztaty dydaktyczno-metodyczne uwzględniające specyfikę nauczania języków na różnych etapach edukacyjnych, warsztaty psychospołeczne oferujące doskonalenie umiejętności miękkich oraz realizację dydaktycznego projektu empirycznego powiązanego z towarzyszącymi studiom praktykami.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Skutecznego i sprawnego nauczania języka obcego.
  • Wdrażania najnowszych trendów w metodyce nauczania języków.
  • Podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka obcego (zdobycia niezbędnych kwalifikacji formalnych).

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Nauczyciel języka obcego

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez prowadzących zajęcia, dotyczących rozwiązania konkretnych problemów praktycznych z dziedziny studiów.

   

  Już teraz wypełnij formularz ONLINE (tutaj) – skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na dodatkowe pytania lub pomożemy dokończyć proces rejestracji na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  Jeśli preferujesz kontakt telefoniczny lub mailowy:

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program na kierunku Metodyka nauczania języków obcych został opracowany z myślą o skutecznym przekazaniu każdemu słuchaczowi najlepszych praktyk w nauczaniu języków.

  Program - Metodyka nauczania języków obcych

  Pobierz
  • Sprawdź, jakie zagadnienia obejmują studia podyplomowe na kierunku Metodyka nauczania języków obcych:
   • Wstęp do glottodydaktyki
   • Metodyka nauczania języków obcych
   • Podstawy psychologii
   • Podstawy pedagogiki
   • Psycholingwistyka
   • Pedagogika w nauczaniu języków obcych
   • Technologie informacyjne
   • Analiza naukowa podręczników do nauczania języków obcych
   • Prawo oświatowe
   • Emisja głosu
   • Seminarium
   • Praktyki nauczycielskie 150 godzin

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności językowe, złóż podanie już dziś!

  • Terminarz zjazdów I semestr
   Sesja 1 22 – 23.10.2022
   Sesja 2 05 – 06.11.2022
   Sesja 3 19 – 20.11.2022
   Sesja 4 03 – 04.12.2022
   Sesja 5 17 – 18.12.2022
   Sesja 6 14 – 15.01.2023
 • Prof. Dr hab. Przemysław E. Gębal

  Profesor Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab., zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej, kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej PŚ, pracownik naukowy Instytutu Polonistyki Stosowanej UW.

  Germanista, studiował dodatkowo filologię włoską i francuską na Freie Universität w Berlinie oraz na Université Paris III (La Sorbonne Nouvelle). Długoletni pracownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, w którym kierował Zakładem Glottodydaktyki i Pracownią Glottodydaktyki Porównawczej i Pedeutologii. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu nauczania języków obcych oraz podręczników i materiałów dydaktycznych do ich nauki. Obecnie w działalności naukowej i dydaktycznej koncentruje się na aspektach kształcenia nauczycieli języków obcych, glottodydaktyce porównawczej, integracyjno-inkluzyjnym nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz dydaktyce języków specjalistycznych. Zwolennik edukacji pozytywnej.
  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • Prof. Dr hab. Przemysław E. Gębal

  Profesor Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab., zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej, kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej PŚ, pracownik naukowy Instytutu Polonistyki Stosowanej UW.

  Germanista, studiował dodatkowo filologię włoską i francuską na Freie Universität w Berlinie oraz na Université Paris III (La Sorbonne Nouvelle). Długoletni pracownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, w którym kierował Zakładem Glottodydaktyki i Pracownią Glottodydaktyki Porównawczej i Pedeutologii. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu nauczania języków obcych oraz podręczników i materiałów dydaktycznych do ich nauki. Obecnie w działalności naukowej i dydaktycznej koncentruje się na aspektach kształcenia nauczycieli języków obcych, glottodydaktyce porównawczej, integracyjno-inkluzyjnym nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz dydaktyce języków specjalistycznych. Zwolennik edukacji pozytywnej.
  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Elżbieta Kaczmarska

  Absolwentka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, językoznawczyni – bohemistka. Od 1999 roku prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim; wykładała też w Pradze, Lipsku, Ołomuńcu i Libercu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problemów przekładu, możliwości wykorzystania korpusów równoległych w badaniach, dydaktyce i pracach translatorskich, a także metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i teorie dotyczące pracy w zespole. Autorka artykułów kontrastywnych z zakresu składni, leksyki i semantyki oraz ekwiwalencji.

  Agata Korzeniowska

  Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku „Germanistyka” oraz „Dziennikarstwa i Nauk Społecznych” na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie wychowawca klasy w prywatnej szkole podstawowej, nauczyciel języka niemieckiego oraz doradca zawodowy. Wieloletni współpracownik korporacji w zakresie HR po ukończonych Studiach Podyplomowych Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunku „Prawo Pracy”.

  Dr Łukasz S. Kumięga

  Dr Łukasz S. Kumięga

  Germanista, lingwista, dyskursolog, zainteresowany związkami języka z procesami społecznymi. Adiunkt w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją na Politechnice Śląskiej. Autor monografii o demonstracjach ulicznych ruchów ekstremistyczno-prawicowych w Niemczech, współredaktor pięciu monografii wieloautorskich z zakresu (krytycznej) analizy dyskursu. Obecnie prowadzi badania na pograniczu języka, edukacji i migracji. Doświadczenie badawcze i dydaktyczne zdobywał na uniwersytetach w Polsce i w Niemczech oraz w ramach kursów integracyjnych skierowanych do imigrantek i imigrantów w Düsseldorfie.

  Izabela Szczepaniak

  Izabela Szczepaniak

  Psycholog, wykładowca, dyrektor niepublicznego przedszkola i żłobka na Bemowie w Warszawie. Prowadzi konsultacje dla rodziców, zajęcia dla dzieci w wieku 2–6 lat oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Stowarzyszeniu dla Rodzin, gdzie m.in. prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży. Szkoliła rodziców w Klubie Mam na Bemowie. Wykładała medycynę katastrof na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i pracowała w Instytucie Ratownictwa Psychologicznego oraz Fundacji „Oswoić stres”, gdzie prowadziła warsztaty z zakresu zarządzania stresem. Odbyła praktyki i staże w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Warszawie oraz szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu psychologii dzieci i młodzieży (m.in. terapia poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży, badania gotowości szkolnej, trudności szkolne, zagrożenia dysleksją, diagnoza i terapia dzieci z grupy ryzyka, pisanie bajek terapeutycznych, trening umiejętności społecznych). Przez ponad dwa lata prowadziła własną działalność gospodarczą: klubokawiarnię dla rodziców z dziećmi, gdzie m.in. prowadziła różne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 3-6 lat.

  IMG 6114

  dr Iwona Artowicz-Skowrońska

  Absolwentka Wydziału Polonistki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka Pomagisterskiego Studium Emisji Głosu przy UW, nauczyciel języka polskiego, wykładowca akademicki w zakresie językoznawstwa oraz gramatyki języka polskiego, wieloletni nauczyciel emisji głosu na specjalizacji nauczycielskiej UW i na innych uczelniach, autorka nowatorskiego programu szkoleń z emisji głosu i retoryki funkcjonalnej dla nauczycieli praktyków przy Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z którym stale współpracuje. Pracę doktorską na temat dyskursu familijnego przygotowywała w Zakładzie Fonetyki i Logopedii Wydziału Polonistki UW, gdzie pełniła funkcję sekretarza Zakładu oraz przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu. Zorganizowała liczne konferencje i uczestniczyła w opracowywaniu redakcyjnym tomów pokonferencyjnych, .Na co dzień zajmuje się propagowaniem wiedzy o języku w środowisku lokalnym, wprowadziła w szkole, w której była polonistką uroczyste obchody Dnia Języka Ojczystego, publikowała w lokalnej prasie, współpracowała z Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, gdzie przeprowadziła warsztaty recytatorskie dla nauczycieli, jest autorką ponad trzydziestu artykułów naukowych, recenzji, sprawozdań i tekstów publicystyczno-naukowych, recenzentką „Kwartalnika Polonicum” przy UW oraz członkiem Komisji Etyki Słowa przy PAU w Krakowie, wiele lat uczestniczyła w obradach Rady Języka Polskiego PAN. Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy ,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty czesnego.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 5100– płatne 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów.
  Studia rozpoczynają się w październiku 2022 r. i trwają trzy semestry.

  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 2600 zł – I rata płatna 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów,
  • 2600 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Opis przelewu:
  W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.
  Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz
int(18833)

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close