Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Studia podyplomowe w zakresie administrowania funduszami unijnymi, skoncentrowane są na wykształceniu u słuchaczy praktycznych umiejętności aplikowania o środki unijne i rozliczania funduszy unijnych w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Obejmują też informacje na temat propozycji dotyczących perspektyw budżetowych na lata 2021-2027.

  Program studiów dedykowany jest wyłącznie tematyce funduszy unijnych. Do udziału w studiach podyplomowych szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu profesjonalnych studiów. Zgromadzone doświadczenie wykładowców ma ogromny wpływ na jakość przekazywanych Słuchaczom kwalifikacji.

   

  KARIERA PO STUDIACH

  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • udzielania doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
  • przygotowania wniosków w zakresie ubiegania się o dofinansowanie,
  • obsługi generatora wniosków aplikacyjnych,
  • rozliczania realizowanych projektów unijnych (w tym księgowość projektów)
  • administrowania i zarządzania projektami (w tym projekty miękkie, twarde, międzynarodowe)

   

  JAKA PRACA PO STUDIACH Z ZAKRESU ŚRODKÓW UNIJNYCH?

  • doradca w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
  • specjalista w zakresie pozyskiwania środków unijnych i przygotowywania wniosków aplikacyjnych ,
  • własna firma,
  • pracownik administracji samorządowej i rządowej,
  • pracownik instytucji udzielającej wsparcia ze środków unijnych,
  • praca w realizowanym projekcie w kadrze projektu.

   

  Już teraz wypełnij formularz ONLINE (tutaj) – skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na dodatkowe pytania lub pomożemy dokończyć proces rejestracji na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  Jeśli preferujesz kontakt telefoniczny lub mailowy:

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

  1. Podstawy wykorzystania środków unijnych w latach 2021-2027 (cele Polityki Spójności na lata 2021-2027, pula środków przeznaczona na programowanie, programy realizowane w latach 2021-2027, zasady udzielania wsparcia finansowego, obszary wsparcia, instytucje udzielające pomocy, podmioty uprawnione do ubiegania się o środki finansowe – w zależności od rodzaju instytucji, programy krajowe i regionalne) – 20 godzin
  2. Procedura pozyskiwania środków unijnych w latach 2021-2027 (projekty „miękkie”) (procedury ubiegania się o dofinansowanie, praca z generatorami wniosków w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego, zdefiniowanie potrzeb wnioskodawców, zasady konstruowania budżetu i harmonogramu projektu, personel projektu) – 20 godzin
  3. Projekty międzynarodowe (źródła finansowania, potencjalni odbiorcy, zasady aplikowania, zarządzanie i rozliczanie) – 18 godzin
  4. Projekty twarde (źródła finansowania, potencjalni odbiorcy, zasady aplikowania, biznes plan i studium wykonalności, zarządzanie i rozliczanie)– 19 godzin
  5. Rozliczanie funduszy unijnych – zagadnienia finansowe (dostosowanie polityki rachunkowości do realizacji projektu, zasady księgowania wydatków w projekcie, ewidencja księgowa w zależności od rodzaju beneficjenta, współpraca personelu projektu z księgowością, przygotowywanie wniosków o płatność) – 55 godzin
  6. Zarządzanie i administrowanie projektami unijnymi (zamówienia publiczne w projektach, monitoring i ewaluacja, trwałość i kontrola projektów, kwalifikowalność wydatków, kwalifikowalność uczestników, zarządzanie ryzykiem, informacja i promocja, nieprawidłowości w projektach) – 38 godzin
  7. Program studiów obejmuje łącznie 170 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów w tym zajęć komputerowych. Studia kończą się egzaminem po I i II semestrze.

   

  Program studiów podyplomowych Administrowanie Funduszami Europejskimi

  Pobierz
  • Terminarz zjazdów I semestr
   Sesja 1 05 – 06.11.2022
   Sesja 2 19 – 20.11.2022
   Sesja 3 03 – 04.12.2022
   Sesja 4 17 – 18.12.2022
   Sesja 5 14 – 15.01.2023
   Sesja 6 28 – 29.01.2023
 • Małgorzata Mochtak

  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu funduszy europejskich. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w koordynowaniu wielostronnych projektów partnerskich i projektów z wielomilionowym budżetem. Funduszami europejskimi zajmuje się od 2005 roku. Od 2009 roku pracuje jako urzędnik samorządowy. Specjalista w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków europejskich. Ma doświadczenie w pozyskiwaniu i koordynowaniu projektów systemowych realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy. Jako ekspert prowadzi szkolenia z zakresu funduszy europejskich dla jednostek podległych miastu. Dokonuje oceny i nadzoruje proces oceniania wniosków projektowych z zakresu pozyskiwania środków unijnych, przygotowywanych przez jednostki podległe. Współpracuje przy tworzeniu i modyfikowaniu regulaminów z zakresu pozyskiwania środków europejskich na poziomie województwa mazowieckiego.

 • Agnieszka Horbaczewska

  Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunku Technologia Chemiczna, certyfikowany specjalista ds. rachunkowości. Uczestniczka wielu szkoleń w temacie funduszy UE. Od 2009 roku związana z doradztwem gospodarczym. Współpracowała z przedsiębiorcami, organami administracji samorządowej oraz instytucjami naukowymi, tworząc analizy, biznes plany oraz studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych. Specjalistka w dziedzinie doradztwa gospodarczego dla wszelkiego typu podmiotów oraz opracowywania merytorycznego analiz; autorka i współautorka kilkuset biznes planów, studiów wykonalności, prezentacji inwestorskich, wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych oraz badawczych. Ekspert ds. transferu technologii, analiz rynku i konkurencji, członek Komisji oceniających innowacyjne projekty, mentor i doradca start-upów technologicznych, posiadająca praktyczną wiedzę z zakresu zewnętrznych źródeł finansowania działalności.

  Piotr Kruszewski

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, w tym studiów podyplomowych w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Tematyką funduszy unijnych zajmuje się od 2007 roku, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w strukturach instytucji wdrażającej programy unijne w ramach perspektyw finansowych 2007-2013 oraz 2014-2020. Prowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i wdrażania projektów, w tym szkoli z teoretycznej i praktycznej umiejętności opracowywania dokumentacji projektowej. Wieloletni członek komisji oceny projektów, ekspert odpowiedzialny za przygotowanie przyszłych kadr stanowiących zespoły zarządzające projektami
  z dofinansowaniem unijnym. Doświadczony specjalista w dziedzinie pozyskania, realizacji i rozliczenia projektów. Przygotowany merytoryczne do wdrażania nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

  Małgorzata Mochtak

  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu funduszy europejskich. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w koordynowaniu wielostronnych projektów partnerskich i projektów z wielomilionowym budżetem. Funduszami europejskimi zajmuje się od 2005 roku. Od 2009 roku pracuje jako urzędnik samorządowy. Specjalista w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków europejskich. Ma doświadczenie w pozyskiwaniu i koordynowaniu projektów systemowych realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy. Jako ekspert prowadzi szkolenia z zakresu funduszy europejskich dla jednostek podległych miastu. Dokonuje oceny i nadzoruje proces oceniania wniosków projektowych z zakresu pozyskiwania środków unijnych, przygotowywanych przez jednostki podległe. Współpracuje przy tworzeniu i modyfikowaniu regulaminów z zakresu pozyskiwania środków europejskich na poziomie województwa mazowieckiego.

  Rafał Wojszko

  Rafał Wojszko

  Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Ekspert z zakresu funduszy europejskich z akredytacją PARP. Ze środkami UE związany od 2007 roku, posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów z wielu programów pomocowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Członek różnych organów nadzorujących wdrażanie programów i funduszy europejskich w Polsce z ramienia organizacji pracodawców BCC, takich jak Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Polska Wschodnia czy Norweski Mechanizm Finansowy. Uczestniczył w pracach grup roboczych przy Ministrze Rozwoju Regionalnego. Od 7 lat zajmuje się programami rozwoju międzynarodowego dla firm oraz NGO. Koordynator wielu konsorcjów międzynarodowych wdrażających rozwiązania na uczelniach wyższych w całej Europie. 

  Beata Zając

  Absolwentka Policealnego Studium Zawodowego w Warszawie, ukończyła z wynikiem celującym kierunek finanse i rachunkowość, absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania POU w Warszawie, ukończyła z wyróżnieniem kierunek zarządzanie finansami, uzyskała tytuł MBA, posiada Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 2002 prowadzi biuro rachunkowe. Funduszami europejskimi zajmuje się od 2005 roku, prowadziła rozliczania projektów unijnych zarówno w JST (projekt PATRON w dzielnicy Ursynów, projekty w Lesznowoli), NGO jak i w spółkach kapitałowych oraz u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jako ekspert i doradca prowadzi szkolenia z zakresu rozliczania funduszy europejskich. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w projektowaniu i rozliczaniu projektów ze środków unijnych u różnych podmiotów gospodarczych (NGO, spółki prawa handlowego a także osoby fizyczne). Uczestniczyła w wielu audytach i procesach doradczych dotyczących rozliczania projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej w spółach z o.o. Doradca wielu przedsiębiorców ubiegających się o pozyskanie finansowania unijnego głównie w zakresie projektowania budżetu a następnie prawidłowego rozliczania kosztów.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe
  dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty czesnego.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 5400 zł  – płatne 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów
  Studia rozpoczynają się w październiku 2022 r. i trwają dwa semestry.

  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3000 zł – I rata płatna 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów,
  • 3000 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Opis przelewu:
  W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz
int(18833)

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close