Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Rekrutacja październik 2022

  Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce – XV edycja

  CEL STUDIÓW
  Celem studiów podyplomowych „Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce” jest przekazanie aktualnej oraz praktycznej wiedzy na temat szeroko rozumianych zagadnień związanych z audytem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem kontroli w zarówno w sektorze publicznym jak i w prywatnym. Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych, które pozwolą absolwentowi w sposób profesjonalny realizować zadania związane z dokonywaniem audytu wewnętrznego i kontroli w administracji oraz przedsiębiorstwach.

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Po ukończeniu studiów Absolwent będzie potrafił:

  • identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane;
  • dokonywać opisów procesów;
  • gromadzić dokumentację i informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej;
  • identyfikować oraz oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia;
  • dokonywać wstępnego przeglądu procesów;
  • przygotować plan audytu i kontroli wewnętrznej;
  • przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające);
  • opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
  • sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych;
  • nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe i kontrolne.

  Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym, absolwenci otrzymują:

  • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
  • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (potwierdzający przygotowanie do wykonywania pracy audytora wewnętrznego) oraz zostaje wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.
  • Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
  • Bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem ( patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html )

  Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 286 pkt 5, ppkt d) „audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”.

  Studia podyplomowe prowadzone przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula, spełniają kryteria ustawy w tym zakresie.

  NASZE ATUTY
  Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów oraz doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, praktyków audytu wewnętrznego jak również Ekspertów Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
  Program studiów jest dostosowany do wymagań jakie są stawiane osobom, które zamierzają wykonywać pracę audytora wewnętrznego bądź dla osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i zdobywaniem umiejętności praktycznych związanych z realizacją audytu wewnętrznego.

  Oferta studiów kierowana jest do absolwentów szkół wyższych, przede wszystkim zarządzania, ekonomii, administracji i prawa oraz pokrewnych, oraz do pracowników administracji rządowej i samorządowej, sektora przedsiębiorstw i wszystkich zainteresowanych wykonywaniem zawodu audytora wewnętrznego.
  Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające:

  • wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier)
  • wykształcenie wyższe pełne (mgr) w dowolnej dziedzinie

  Ilość miejsc jest ograniczona. Akademia Finansów i Biznesu Vistula zastrzega sobie prawo kwalifikacji do udziału w studiach.

  CZAS TRWANIA:

  • studia trwają 2 semestry;
  • rozpoczęcie studiów planowane jest na marzec 2022 r.;
  • zajęcia odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele, w co drugi weekend
  • Studia kończą się egzaminem w formie testu po każdym semestrze

  O STUDIACH
  Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę niezbędną do realizacji zadań stawianych przed funkcją audytu wewnętrznego oraz w komórce kontroli wewnętrznej. Tym samym będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego oraz kontrolera wewnętrznego.
  Wiedza, którą będzie dysponował absolwent studiów obejmie przede wszystkim zagadnienia z zakresu oceny ryzyka, metodyki audytu wewnętrznego (przygotowanie, realizacja i sprawozdawczość z zadania audytowego), systemów kontroli wewnętrznej (zarządczej) w organizacji. Wiedza ta zostanie uzupełniona o elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego.
  Szczególny nacisk w toku studiów przykładany jest do elementów praktycznych, m in. oceny ryzyka, wyboru technik badania czy formułowania zaleceń. W konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Identyfikowania i monitorowania procesów istniejących w jednostce, w tym sprawdzania, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane.
  • Opisywania procesów.
  • Gromadzenia dokumentacji i informacji dotyczących tych procesów, a zwłaszcza informacji o systemie kontroli wewnętrznej.
  • Dokonywania wstępnego przeglądu procesów.
  • Przygotowania planu audytu i kontroli wewnętrznej.
  • Przeprowadzenia audytu (wykonywania czynności sprawdzających).
  • Opracowania wniosku i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, który ma na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym.
  • Sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych.
  • Nadzorowania innych pracowników wykonujących czynności audytowe i kontrolne.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Audytor wewnętrzny
  • Specjalista ds. audytu wewnętrznego
  • Specjalista ds. kontroli wewnętrznej
  • Inspektor w dziale Audytu i Nadzoru nad Spółkami

   

  Już teraz wypełnij formularz ONLINE (tutaj) – skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na dodatkowe pytania lub pomożemy dokończyć proces rejestracji na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  Jeśli preferujesz kontakt telefoniczny lub mailowy:

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program kierunku studów podyplomowych - Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce

  Pobierz

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz zostać audytorem wewnętrznym, złóż podanie już dziś!

  • Terminarz zjazdów I semestr
   Sesja 1 12 – 13.03.2022
   Sesja 2 26 – 27.03.2022
   Sesja 3 09 – 10.04.2022
   Sesja 4 23 – 24.04.2022
   Sesja 5 07 – 08.05.2022
   Sesja 6 21 – 22.05.2022
  • Terminarz zjazdów II semestr
   Sesja 1 22 – 23.10.2022
   Sesja 2 05 – 06.11.2022
   Sesja 3 19 – 20.11.2022
   Sesja 4 03 – 04.12.2022
   Sesja 5 17 – 18.12.2022
   Sesja 6 14 – 15.01.2023
   Sesja 7 28 – 29.01.2023
 • Anna Wisniewska

  dr Anna Maria Wiśniewska

  Prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem Akademii Finansów i Biznesu Vistula; certyfikowany audytor wewnętrzny; od 2014 roku wykładowca AFIBV oraz SGTIR na studiach I i II stopnia; od 2015 roku Prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych; autorka publikacji dotyczących zarządzania wiekiem i etyki w organizacjach oraz finansowania MSP, jak również zarządzania w turystyce medycznej.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • mgr Leszek Adamski

  Magister inżynier organizator przemysłu, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, studiów podyplomowych „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie” w Szkole Głównej Handlowej oraz „Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce” na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Jest inżynierem organizatorem przemysłu, technologiem, projektantem sprawnych struktur organizacyjnych, przede wszystkim produkcyjnych, choć administracja publiczna nie jest mu obca. To też jest przecież struktura organizacyjna powołana do wykonania konkretnych zadań. Doświadczenia technologa, projektanta, organizatora nowych organizacji gospodarczych, nadzoru właścicielskiego, prezesa lub członka zarządów i rad nadzorczych, komisji rewizyjnych w spółkach kapitałowych i organizacjach pozarządowych i jednostkach sektora finansów publicznych skłoniły go do przyjęcia poglądów głoszonych między innymi przez Petera Druckera, Roberta Kaplana i Dawida Nortona, że nie ma zasadniczych różnic pomiędzy zarządzaniem spółką kapitałową, stowarzyszeniem, bankiem, szpitalem lub jednostką sektora finansów publicznych. Analiza metodyki COSO i międzynarodowych standardów audytorów wewnętrznych też prowadzi do podobnych wniosków. To właśnie bogate doświadczenia z różnych organizacji skłoniły go dzielenia się tymi doświadczeniami ze słuchaczami szkoleń i studiów podyplomowych dotyczących audytu i kontroli wewnętrznej, zapobiegania oszustwom, controllingu, rachunkowości zarządczej organizowanych przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej we współpracy między innymi z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Rzeszowskim, Akademią Finansów i Biznesu Vistula, Wyższą Szkołą Menadżerska w Warszawie, Prywatną Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie. Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) w zakresie projektowania i organizacji zakładów przemysłowych a do 2014 roku przewodniczącym komisji rewizyjnej Oddziału Warszawskiego SIMP.

  mgr Piotr Błaszczeć

  Mgr inż. Piotr Błaszczeć, ekspert ds. audytu systemów informatycznych oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym ochrony danych osobowych. Od kilkunastu lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji i kontrolą systemów teleinformatycznych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001,20000, 22301 jednostki certyfikacyjnej CIS – Certification Security Services Sp. z o. o. Właściciel firmy LOCOS, zajmującej się audytem, wdrożeniami systemów bezpieczeństwa, testami penetracyjnymi i analizą computer forensics. CSO w jednej z Agencji Rządowych. Niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa IT, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci komputerowych, audytor systemów IT, CICA (Certified Internal Controls Auditor), CISSO (Certified Information Systems Security Officer). Uczestnik i koordynator wielu projektów audytowych oraz postępowań kontrolnych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. Trener realizujący zadania dla wielu firm z zakresu bezpieczeństwa informacji, audytu teleinformatycznego, danych osobowych, ochrony własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz prawnych aspektów umów w IT. Autor licznych publikacji w czasopismach związanych z bezpieczeństwem IT oraz wykładowca współpracujący z kilkoma wyższymi uczelniami w Polsce.

  mgr Marek Dejneka

  Absolwent wydziału ekonomi UMCS w Lublinie, ukończył studia podyplomowe z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji. Certyfikowany audytor wewnętrzny. Wieloletni trener z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu audytów i kontroli wewnętrznych w sektorze publicznym i komercyjnym, a także w projektach finansowanych ze środków UE.

  mgr Marek Dyjasz

  Ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska . Oficer policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W ostatnich latach swojej kariery zawodowej pełnił funkcję Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji ( 2010-2012) nadzorując pracę policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej w Polsce . Wcześniej pełnił funkcję Naczelnika Wydziału ds. Zabójstw Komendy Stołecznej Policji ( 1999-2004), Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu   ( 2005-2007) oraz Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji ( 2008-2009). Insp. Marek Dyjasz posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w tym p-ko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu oraz przestępczości gospodarczej i korupcyjnej . Swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał miedzy innymi jako prelegent w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie , Szkole Policji w Pile oraz na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie jako ekspert dw. z przestępczością kryminalną wielokrotnie uczestniczył w zespołach resortowych powołanych przez Komendanta Głównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych – m.in. przy Prezydencji Polski w Ramach Unii Europejskiej ( 2011 ) oraz Euro 2012. Aktualnie wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, Akademi Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie ,Krakowskiej Akademi im. A. Fycza- Modrzewskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W latach 2015/2016 realizował zajęcia na kusie „ Studium zapobiegania i wykrywania naduzyć gospodarczych i korupcji „ organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddzial Okregowy w Warszawie.

  mgr Elżbieta Garczarek

  Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończyła studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej oraz z finansów samorządu terytorialnego. Posiada uprawnienia zawodowe: Audytora wewnętrznego, Biegłego ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych – Certified Fraud Examiner (CFE), Certyfikowanego Audytora ds. Kontroli Wewnętrznej – Certified Internal Controls Auditor (CICA). Od 1990 r. pracuje w kontroli w różnych organach i instytucjach kontrolnych, a od 2002 r. w audycie wewnętrznym. Świadczy usługi w zakresie audytu i kontroli różnym podmiotom. Specjalizuje się w rozwoju metod jakościowych kontroli i audytu w organizacji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu, kontroli i finansów publicznych. Autorka wielu publikacji. Członek Association of Certified Fraud Examiners – ACFE USA, Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych – ACFE Polska, Institute for Internal Controls – IIC USA.

  mgr Małgorzata Humel-Maciewiczak

  Wieloletni pracownik Najwyższej Izby Kontroli,   obecnie w randze Radcy Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wcześniej m.in. odpowiedzialna za metodykę pracy NIK. Od 1997 r. współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz prowadzi szkolenia dla praktyków w zakresie problematyki związanej ze standardami zawodowymi kontrolerów i audytorów, a także w ramach szeroko rozumianych finansów publicznych. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego.

  mgr Dorota Nejman

  Specjalista w dziedzinie samorządu terytorialnego i finansów publicznych. Wykładowca współpracujący z AFiBV. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe budowała w jednostkach samorządu terytorialnego. Absolwentka WSPTWP i AFiBV. Miłośniczka spokoju i ciszy, bardzo lubi rodzinnie spędzać czas.

  mgr Tomasz Kociołek

  Biegły rewident z ponad 19-letnim praktycznym doświadczeniem w księgowości oraz badaniu i przeglądach sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości, a także świadczeniu innych usług transakcyjnych i atestacyjnych dla klientów, w tym spółek giełdowych.
  Członek ACCA (Fellow), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, posiadacz certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów. Autor wielu artykułów i wypowiedzi eksperckich z dziedziny rachunkowości, m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Ekspert merytoryczny Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne oraz programu „Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja trzeciego sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego”.
  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina ekonomia i finanse). W działalności naukowej zajmuje się głównie badaniami z zakresu rachunkowości finansowej i rewizji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek non profit.
  Współpracownik Akademii Finansów i Biznesu VISTULA od 2019 r., prowadzone zajęcia: Podstawy finansów i rachunkowości, Etyka i profesjonalne standardy, Ethics and Professional Standards (w jęz. angielskim), Metodologia audytu wewnętrznego, Audyt i inne usługi atestacyjne (studia licencjackie, magisterskie, niestacjonarne i podyplomowe z akredytacją ACCA), Audit and assurance (w jęz. angielskim).

  dr Stanisława Sobolewska

  Jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie/obecnie SGH/ dr nauk pedagogicznych autorka wielu artykułów o tematyce  ekonomicznej i publikacji z dziedziny rachunkowości min. następujące publikacje: Rachunkowość zarządcza i elementy rachunku kosztów, wybrane zagadnienia; Wybrane problemy sprawozdawczości finansowej, Rachunkowość podatkowa – wybrane zagadnienia; Rachunkowość sektora finansów publicznych w przygotowaniu książka Kompendium wiedzy o rachunkowości. Promotorka wielu prac licencjackich i magisterskich. Jest wieloletnim nauczycielem akademickim i prowadzi wykłady z rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej, jednostek sektora finansów publicznych i innych. Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości. Przez wiele lat pracowała w działach planowania i działach księgowości ,uczestniczyła również w wielu szkoleniach i kursach z zakresu rachunkowości.

  mgr Ryszard Sołowiej

  Audytor wewnętrzny, Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 2004-2007 r., Trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 1997 r., Konsultant zamówień publicznych – członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, uczestnik szkoleń zagranicznych dla trenerów zamówień publicznych (International Training Centre Turyn), praktyk w dziedzinie zamówień publicznych.

  mgr Beata Stępniak-Furkałowska

  Absolwentka wydziału resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Założycielka firmy Meritum Consulting; Praktyk, Mistrz i Trener Sztuki NLP; Certyfikowany trener metody T.C.I.. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika projektów, specjalisty ds. szkoleń i rozwoju kadr. Prowadzi szkolenia dla audytorów od 2004 roku we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej. Szkolenia odnoszą się do psychologii pracy audytora i kontrolera wewnętrznego. Wykładowca przedmiotu: „Psychologiczne aspekty prowadzenia rozmów audytorskich” w: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Finansów w Warszawie, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie. Autorka publikacji i artykułów z dziedziny obsługi klienta, zarządzania i sprzedaży oraz psychologicznych aspektów kontroli i audytu. Współpracuje z kwartalnikiem Kontrolerinfo. Ze szkoleń prowadzonych przez nią skorzystały m.in. takie firmy, jak: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o, Bayer CropScience, BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o., Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, HRK S.A.,Gino Rossi S.A., Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej; Novartis Poland Sp. z o.o, PZU S.A., Pekao S.A, PKO BP S.A., SSI Schaefer Sp .z o.o, Tchibo Coffee Service Polska Sp z o.o., Telefonika Kable SA., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Valeant S.A.(ICN Polfa Rzeszów), Web Inn SA(Sygnity SA).

  mgr Anna Pasternak-Widłaszewska

  1990 – 1992 specjalista w zakresie analiz ekonomicznych i wycen przedsiębiorstw, Marco Ltd.
  1992 – 1998 specjalista w zakresie analiz ekonomicznych i wycen przedsiębiorstw, Kancelaria Prawna KNS Sp. z o. o.
  1993 – 1998 doradca podatkowy, Kancelaria Prawna KNS Sp. z o. o. (wpis na listę doradców podatkowych 1997 r.)
  1998 – 2001 doradca podatkowy, Kancelaria Prawnicza A. Całus, A. Kratiuk, M. Szmelter i Wspólnicy, Spółka Komandytowa od 2001 doradca podatkowy – samodzielna działalność gospodarcza
  2008 – 2013 wykładowca prawa podatkowego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej od 2012 wykładowca prawa podatkowego w Akademii Finansów i Biznesu Vistula
  1990 – 1992 specjalista w zakresie analiz ekonomicznych i wycen przedsiębiorstw, Marco Ltd.
  1992 – 1998 specjalista w zakresie analiz ekonomicznych i wycen przedsiębiorstw, Kancelaria Prawna KNS Sp. z o. o.
  1993 – 1998 doradca podatkowy, Kancelaria Prawna KNS Sp. z o. o.
  1998 – 2001 doradca podatkowy, Kancelaria Prawnicza A. Całus, A. Kratiuk, M. Szmelter i Wspólnicy, Spółka Komandytowa od 2001 doradca podatkowy – samodzielna działalność gospodarcza
  2001-2004 członek Rady Nadzorczej Wydawnictwa Naukowego PWN SA
  2007-2012 członek Rady Nadzorczej Diagnosis Sp. z o. o. w Białymstoku
  od 2007 członek Zarządu Korekta Sp. z o. o. w Warszawie (spółka prowadząca usługi księgowe) od 2010 członek Rady Nadzorczej Techwell SA w Warszawie
  2012 – 2013 członek Rady Nadzorczej MT Targi Sp. z o. o. w Warszawie od 2012 członek Rady Nadzorczej Diagnosis SA w Białymstoku od 2014 członek Rady Nadzorczej MT Targi Polska SA w Warszawie (poprzednia nazwa WITKUR SA)

  mgr Grzegorz Zieliński

  Wieloletnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego, kontrolera wewnętrznego i kontrolera w administracji rządowej. Doświadczenie w zarzadzaniu i kierowaniu zespołami audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i kontroli w administracji rządowej w jsfp oraz agencji wykonawczej. Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń i warsztatów z kontroli oraz audytu dla jsfp, podmiotów niepublicznych oraz na studiach podyplomowych.

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty czesnego.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 5600 zł – płatne 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów.
  Studia rozpoczynają się w październiku 2022 r. i trwają dwa semestry.

  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralne w dwóch ratach:

  • 2800 zł – I rata płatna 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów,
  • 2800 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru

  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

  Opis przelewu:
  W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz
int(18833)

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close