Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji to unikalne i innowacyjne studia podyplomowe, które łączą nowoczesne podejście do edukacji z interdyscyplinarnym programem opartym na najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, prawa i psychologii, oraz na doświadczeniu wiodących specjalistów.

  Celem studiów jest zdobycie umiejętności niezbędnych do codziennej pracy na szczeblu kierowniczym. Program studiów uwzględnia wyzwania, wobec których staje dziś gospodarka, w tym sektor paliwowo-energetyczny i chemiczny, a także infrastruktura krytyczna oraz organy administracji rządowej oraz samorządowej. W trakcie kształcenia słuchacze zdobędą nowoczesne kompetencje i wiedzę z zakresu:
  – bezpieczeństwa;
  – utrzymania niezawodności i ciągłości działania;
  – zarządzania w konfrontacji z atakiem pochodzącym z cyberprzestrzeni.

  Adresaci

  Studia adresowane są do osób posiadających określone doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i chcących doskonalić umiejętności zarządzania cyberbezpieczeństwem i niezawodnością. Adresatami są także pracownicy i absolwenci studiów wyższych, którzy chcą zdobyć nowe kompetencje oraz podnieść kwalifikacje niezbędne na nowotworzonych stanowiskach w obszarze cyberbezpieczeństwa i niezawodności. Studia zalecane są również dla członków rad nadzorczych zwłaszcza spółek skarbu państwa i spółek samorządowych oraz dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach zakwalifikowanych do infrastruktury krytycznej.

  Interdyscyplinarny program

  Program studiów ma charakter dynamiczny. Pozwala na efektywne i sprawne rozwijanie wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem w XXI wieku, oraz do prowadzenia dokumentacji systemów bezpieczeństwa i niezawodności zgodnie z obowiązującymi normami.
  W tym celu program podzielony jest na 3 bloki tematyczne dotyczące:
  • niezawodności i cyberbezpieczeństwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i technicznymi;
  • opracowania planów zapobiegania zagrożeniom w organizacji;
  • postępowania po skutecznym cyberataku i dalszej działalności firmy.

  Studia będą realizowane w trybie hybrydowym (wykłady online, ćwiczenia stacjonarnie)

 • 3 bloki programowe:

  1. Posługiwanie się wiedzą z zakresu niezawodności i cyberbezpieczeństwa w zakresie zasobów ludzkich i technicznych
  2. Opracowanie planu zapobiegania zagrożeniom w zakresie zasobów ludzkich i technicznych w organizacji
  3. Postępowanie po skutecznym cyberataku w zakresie zasobów ludzkich i technicznych w organizacji

  Przedmioty:

  I Sem.

  l.p. Nazwa Liczba godzin
  1. Ustawodawstwo krajowe i europejskie w zakresie zarządzania niezawodnością oraz cyberbezpieczeństwem 10
  2. Psychologiczne aspekty kształtowania kultury bezpieczeństwa zasobów ludzkich 8
  3. Podstawy bezpieczeństwa teleinformatycznego 6
  4. Zarządzanie i prowadzenie projektów teleinformatycznych 8
  5. Modele ochrony informacji, bezpieczeństwa i niezawodności w łańcuchu dostaw IT/OT 8
  6. Analiza ryzyka HAZOP, C-HAZOP, FMEA, FTA/ETA. Wprowadzenie do obliczeń niezawodności, WEIBULL++ 16
  7. Zarządzanie ryzykiem oraz sposoby jego minimalizacji 8
  8. Tworzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Niezawodnością i Cyberbezpieczeństwem 14
  9. Przywództwo strategiczne i zarządzanie zespołami IT i CERT, CSiRT, SOC 8
  10. Zarządzanie ciągłością działania i bezpieczeństwem 12
  11. Przeciwdziałanie cyberatakom w kontekście psychologicznym 10
  12. Biały wywiad 16
  13. Seminarium dyplomowe (1 sem) 2

  II Sem.

  1. Wprowadzenie do informatyki śledczej 10
  2. Metodyka analizy trajektorii ataków cybernetycznych 12
  3. Analiza strat 10
  4. Budowa wizerunku w sytuacji kryzysowej 8
  5. Utrzymanie ciągłości operacyjnej w sytuacji kryzysowej 6
  6. Interwencja kryzysowa po cyberataku 8
  7. Seminarium dyplomowe (2 sem) Seminarium dyplomowe (2 sem)

  Razem: 182h

  • Terminarz zjazdów I semestr
   Sesja 1 08 – 09.10.2022
   Sesja 2 22 – 23.10.2022
   Sesja 3 05 – 06.11.2022
   Sesja 4 19 – 20.11.2022
   Sesja 5 03 – 04.12.2022
   Sesja 6 17 – 18.12.2022
   Sesja 7 14 – 15.01.2023
 • mgr Michał Matuszczyk

  Doktorant w dziedzinie nauk o politologii i cyberbezpieczeństwie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Jest praktykującym informatykiem i wieloletnim ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa z bogatym doświadczeniem badawczym i praktycznym w administracji centralnej Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu kluczowych aktów prawnych z zakresu cyberbezpieczeństwa i niezawodności na poziomie krajowym i unijnym.

  Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i administracji państwowej” w AFiBV. Autor rozdziału w publikacji z zakresu oceny bezpieczeństwa systemów wirtualizacji w turkusowych organizacjach. Upoważniony przez Rektora AFiBV przedstawiciel do organizacji przez KPRM Światowego Szczytu Cyfrowego ONZ w Katowicach.
  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • dr Grażyna Cęcelek

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego, pedagog, nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu umiejętności psychospołecznych, absolwentka wielu kierunków studiów podyplomowych oraz wielu różnych form szkoleń i kursów doskonalących umiejętności i kompetencje o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.

  Autorka i współredaktorka monografii pedagogicznych oraz ponad 100 artykułów naukowych z pogranicza pedagogiki społecznej, opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej, a także z obszaru bezpieczeństwa społecznego, edukacji włączającej, edukacji permanentnej, e-edukacji, pedagogiki medialnej, doradztwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – opublikowanych w polskich i zagranicznych periodykach i monografiach naukowych.

  Obszary zainteresowań naukowo-badawczych: środowiskowe uwarunkowania rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży, pedagogiczne aspekty funkcjonowania podstawowych środowisk wychowawczych, organizowanie i przetwarzanie środowiska życia człowieka, funkcjonowanie szkoły jako środowiska uczenia się, bariery w dostępie do edukacji oraz instrumenty równania szans w dostępie do kształcenia, bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży, edukacja permanentna, kształcenie na odległość, zagadnienia związane z nowoczesną dydaktyką wykorzystującą formuły e-learning oraz blended learning w procesie edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych.
  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr inż. Andrzej Kozak

  Absolwent Politechniki Krakowskiej, wieloletni pracownik naukowy  Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, w której obronił pracę doktorską. Od ponad 30 lat specjalizuje się w  dziedzinie przemysłowych systemów niezawodności i cyberbezpieczeństwa (chemia, petrochemia, gazownictwo, energetyka i in.).

  Wieloletni pracownik centrali Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), w którym stworzył od podstaw Wydział Bezpieczeństwa Funkcjonalnego i Procesowego, kierując nim przez wiele lat. Członek specjalistycznej Komisji Egzaminacyjnej UDT dla kandydatów na ekspertów ds. niezawodności w przemyśle.

  Wykładowca przedmiotu „Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo” w  Politechnice Łódzkiej (studia podyplomowe).

  Wybrane publikacje:

  Andrzej Kozak et all. (2017), The application of a graph of a process in HAZOP analysis in accident prevention system, “Journal of Loss Prevention in the Process Industries”, 50, pp. 55-66.
  Andrzej Kozak (2016), Cybersecurity of Industrial Control Systems: Some Aspects of Current Problems,  “European Cybersecurity Journal”,   2, issue 4.
  Andrzej Kozak (2018), Reliability and Cybersecurity in the Age of Industry 4.0, “Polish Market”, p. 77.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Wojciech Kubiak

  Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego PKP Energetyka S.A.

  Posiada praktyczne doświadczenie w obszarach: zarządzania bezpieczeństwem IT/OT, audytów bezpieczeństwa IT/OT, bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej, bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego, zapobiegania inwigilacji technicznej, rozwoju i zarządzania architekturą bezpieczeństwa korporacyjnego. Swoje doświadczenie zdobywał w policji, Elektrociepłowni Siekierki, Orange, T-Mobile, Telewizji N, a także w firmach doradczych EY i PwC. Był liderem bezpieczeństwa automatyki przemysłowej grupy SHV Energy. Aktualnie odpowiada za bezpieczeństwo teleinformatyczne obszarów IT i OT w Grupie Kapitałowej PKP Energetyka. Swoje kwalifikacje potwierdził zdobywając m.in. certyfikaty: GICSP (Global Industrial Cyber Security Professional), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISA (Certified Information Systems Auditor), PSP (Physical Security Professional), CSSA (Certified SCADA Security Architect). Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, członek ISSA Polska, autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i doświadczony trener z zakresu bezpieczeństwa IT/OT.

  dr Artur Kwasek

  Pochodzi z Łowicza. Tu się urodził, wychował, chodził do szkoły podstawowej i średniej. Studia wyższe rozpoczął w 1987 r. na wydziale Spółdzielczo-Ekonomicznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w której w 1992 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii. W latach 2004-2008 otworzył, napisał i obronił doktorat z ekonomii w zakresie z nauk o zarządzaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, pisząc dysertację pt. Efektywnościowe modele zarządzania w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

  Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1994 r. w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University w Warszawie, w której przez 20 lat przeszedł wszystkie szczeble i stopnie kariery akademickiej, od asystenta do dziekana. Tu poznał: metodykę otwartego i aktywnego kształcenia (open and active learning), konieczność łącznia nauki i praktyki biznesu, zajęcia warsztatowe, standardy naukowe i akademickie oparte na najlepszych światowych wzorcach, afiliację i walidację programów przez brytyjskie uniwersytety Thames Valley University i Oxford Brookes University. Po włączeniu uczelni POU w struktury Grupy Uczelni VISTULA, kontynuuje pracę zawodową na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Instytucie Zarządzania, na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Akademii Finansów i Biznesu.

  Od 2018 r. jest współorganizatorem i koordynatorem pierwszych w Polsce studiów doktoranckich dla menadżerów ochrony zdrowia realizowanych w ramach projektu NCBR (InterDoktorMen), na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Projekt ten realizowany jest pod kierownictwem prof. Michała Marczaka (www.doktoranckiestudia.pl).

  Prowadzi zajęcia dla UTH w Warszawie i WSB w Warszawie.

  Prywatnie zajmuje się podróżami, nurkowaniem, sadzeniem lasów, zakłada arboretum.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Robert Mikulski

  Radca prawny, partner zarządzający w BRILLAW.

  Radca prawny z ponad dwudziestoletnim biznesowym doświadczeniem, Partner Zarządzający w Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy sp. p. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Rządowym Centrum Legislacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Rady Ministrów i Ministerstwie Finansów oraz wielu podmiotach gospodarczych działających w Polsce, w tym w zarządach i radach nadzorczych spółek.

  Jest współautorem wielu aktów prawnych z zakresu prawa gospodarczego, w tym ubezpieczeń gospodarczych, regulacji prawnych dotyczących fintechów, w tym regulacji compliance, prawa ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, a także  zamówień publicznych i regulacji dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, a także cenionym autorem licznych publikacji w gazetach i serwisach branżowych.

  Aktywnie uczestniczy w projektach dotyczących rozwoju energetyki, jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Polski Wodór. Pasjonat sharing economy i circular economy. Od lat czynny członek Warszawskiej Izby Gospodarczej.

  dr Tomasz Siemek

  Dr Tomasz Siemek w 2000 r. ukończył studia na Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2003 r. rozpoczął, a w 2007 r. ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studia II stopnia uzupełnił studiami podyplomowymi z zakresu systemów informatycznych i zarządzania systemami IT na Politechnice Warszawskiej, na wydziale Elektrycznym. Do 2010 r. specjalizował się w metodykach zarządzania projektami, co potwierdził dwiema publikacjami związanymi z tą dziedziną. W 2011 r., za sprawą doświadczeń nabytych w 2010 r. na Uniwersytecie w Oxfordzie, który ukończył z dyplomem Oxford Executive Strategy and Innovation Programme, zaczął zajmować się tematyką systemów zdalnego dostępu do środowisk laboratoryjnych. Uczestniczył czterokrotnie w konferencji Uniwersytet Wirtualny oraz kilkunastu konferencjach związanych z tematyką zdalnego nauczania. W 2012 r. był pomysłodawcą wirtualnych laboratoriów wspomagających proces nauczania inżynierskiego. Od 2017 r. prowadził badania i rozwijał narzędzie do zarządzania całym procesem przygotowania środowisk wirtualnych w dziedzinach inżynierskich w ciągle zmieniającym się środowisku. Od 2007 r. związany jest również ze środowiskiem akademickim prowadząc wykłady o tematyce chmury obliczeniowej oraz metodyk zarządzania projektami. Za jedno z największych osiągnięć uważa umieszczenie rozwiązania wypracowanego przez firmę Cloudteam, którą założył w 2003 r., na liście zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej narzędzi online. W 2021 r. uzyskał tytuł doktora nauk informatycznych pisząc pracę na temat narzędzi wspomagających nauczanie inżynierskie. Obecnie jego zainteresowania naukowe związane są z narzędziami do edukacji zdalnej.

  dr hab. Dariusz Wróblewski

  Dr hab. Dariusz Wróblewski uzyskał stopień naukowy dr. hab. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Zainteresowania zawodowe koncentruje na zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu ciągłością działania oraz zarządzaniu kryzysowym.

  W pracy zawodowej zajmował stanowiska naukowe, samodzielne, doradcze i kierownicze, a także pełnił różne nieetatowe funkcje eksperckie w 40 zespołach oraz był członkiem 13 organizacji naukowo-technicznych – krajowych i zagranicznych.

  Do ważniejszych publikacji zalicza: opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk. Wydanie rozszerzone; CNBOP-PIB; 2018 Józefów; D. Wróblewski: Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej; CNBOP-PIB; 2016 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Czerwona księga świadectw dopuszczenia. Techniczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem ratowników, osób zagrożonych i budynków; CNBOP-PIB; 2016 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego; CNBOP-PIB, 2015 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Zarządzanie kryzysowe. Wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych; CNBOP-PIB; 2015 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją: P. Guzewski, D. Wróblewski (wkład redakcyjny 30%), D. Małozięć: Czerwona księga pożarów. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków; CNBOP-PIB; 2014 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP; CNBOP-PIB; 2014 Józefów.

  Ukończył około 40 szkoleń i kursów, a do ważniejszych zalicza: Zarządzanie w stanach zagrożeń (studia podyplomowe) w SGSP (2004 r.), Wyższy Kurs Obronny w AON (2004 r.), Akademia Strategicznego Przywództwa, Program dla wyższej kadry menadżerskiej, ICAN Institute (2009 r.), Management 2006™, Program dla wyższej kadry menadżerskiej, Canadian International Management Institute (2007r.), PRINCE2® Foundation (2014 r.), Auditor Wiodący systemów zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301:2019 (2020 r.), Information Security Management System (ISMS) Auditor/Lead Auditor Training Course (ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017), Kształtowanie kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości antyterrorystycznej w społeczeństwie (2020 r.).

  • Planowane uruchomienie kierunku – październik 2022 r.
  • Studia trwają dwa semestry, składają się ze 190 h i są prowadzone w trybie hybrydowym.
  • Studia przygotowują do egzaminu certyfikującego zgodnie z wymaganiami opisanymi w Monitorze Polskim (z dn. 28 grudnia 2020 r., poz. 1208)

  Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty czesnego.

  Opłaty:

  Czesne za studia wynosi 6800 zł – płatne 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów.

  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3400 zł – I rata płatna 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów,
  • 3400 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

  Opis przelewu:
  W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona. Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz
int(18833)

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close