Procedury doktoryzowania na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych (WBiSM) powstał w 2014 r. na podstawie Zarządzenia Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula Nr 2/12/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w wyniku połączenia Wydziału Biznesu, Wydziału Stosunków Zagranicznych i Relacji Publicznych oraz działających jako samodzielne jednostki naukowe: Instytutu Zarządzania Ryzykiem oraz Instytutu Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych, stając się sukcesorem praw i obowiązków tych jednostek, posiadającym uprawnienia do doktoryzowania w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia. Z dniem 15 sierpnia 2014 r. do Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych został wcielony Instytut Finansów, będący wcześniej odrębną jednostką naukową Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Kto może się ubiegać o otwarcie przewodu doktorskiego?
O otwarcie przewodu doktorskiego mogą ubiegać się kandydaci ze stopniem magistra lub równoważnym, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić własne badania naukowe i dalsze studia. Wszyscy kandydaci podlegają tym samym rygorom procedury doktorskiej.

Dlaczego warto zdobyć tytuł doktora ekonomii w Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV)?
Doktorat na Vistuli to możliwość doskonalenia wiedzy i umiejętności pod kierunkiem wybitnych profesorów, mających wieloletnie doświadczenie promotorskie w języku polskim i angielskim i szerokie doświadczenie praktyczne, zdobyte podczas działalności w życiu gospodarczym w kraju i za granicą. Dzięki temu pomagają tak w kształtowaniu  kompetencji niezbędnych do prowadzenia samodzielnej działalności badawczej, jak i usystematyzowaniu specjalistycznej wiedzy w określonym obszarze ekonomii. Uczelnia zapewnia także dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej i bogatych zasobów informacyjnych.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2018 r. nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce wyjaśniamy, że w zakresie doktoryzowania na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula obowiązują następujące procedury:

 1. Przewód doktorski na dotychczasowych zasadach, tzn. w tzw. trybie z wolnej stopy (eksternistycznie) można otworzyć do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 2. Do dnia 30 kwietnia 2019 przewody doktorskie prowadzone są według zasad dotychczasowych.
 3. Od 1 maja 2019 stopnie doktora przyznawane są na starych zasadach, ale w nowych dyscyplinach (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. Dz.U. poz. 18181).
 4. Do dnia 30 września 2019 obrony rozpraw doktorskich odbywają się przed Radą Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV.
 5. Przewody doktorskie, otwarte na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie nowej ustawy, należy zakończyć najdalej do dnia 31 grudnia 2021 r. Przewody nie zakończone do tego dnia zostaną zamknięte z mocy prawa.
 6. Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora (podstawa prawna: Art. 179 ust. 2 i ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Przewody doktorskie w toku

 • Agata Wasilewska - temat rozprawy doktorskiej: „Znaczenie funduszy unijnych w rozwoju grup producentów rolnych”

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 15.06.2015 r

  Data obrony rozprawy doktorskiej (planowana): 30.09.2019 r,

  Recenzenci: prof. dr hab. Lech Kościeleckirecenzja, prof. dr hab. Aldon Zalewski  recenzja

  Promotor: dr hab. Kazimierz Olesiak

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Paulina Przywieczerska - temat rozprawy doktorskiej: „Mechanizm wykorzystania środków Unii Europejskie na przykładzie priorytetów środowiskowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013”

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.09.2013 r

  Data obrony rozprawy doktorskiej: –

  Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk recenzja, prof. ndzw. dr hab. Stanisław M. Szukalski recenzja

  Promotor: prof. dr hab. Juliusz Kotyński

Ostatnio obronione doktoraty

 • mgr Monika Różycka, temat rozprawy doktorskiej: Konsekwencje zmian w podatku od towarów i usług dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 13.05.2019 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej:  25.03.2019 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Soboń – recenzjaprof. dr hab. Zenon Stachowiak – recenzja

  Promotor: dr hab. Janusz Kostecki

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Wioletta Wieszczycka: Znaczenie przepływu technologii i ochrony własności intelektualnej w rozwoju gospodarczym Republiki Korei

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.09.2013 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej:  25.03.2019 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor – recenzja, Dr hab. Lech Kurowski – recenzja

  Promotor dr hab. Ryszard Michalski, prof. nadzw. AFiBV

 • Hubert Gąsiński: Ryzyko stopy procentowej związane z bilansem banków komercyjnych na przykładzie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna w latach 2012-2018

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.10.2009 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej:  11.03.2019 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz – recenzja, prof. dr hab. Witold Małecki – recenzja    

  Promotor: prof. dr hab. Juliusz Kotyński

 • Adrian Wojtas: Rola globalnych agencji ratingowych na przykładzie wybranych państw po roku 2007

  Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Dziawgo – recenzja, Dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. nadzw. SGH – recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego:  27.06.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej:  19.11.2018

  Streszczenie rozprawy doktorskiej: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Artur Dobosz: Ewolucja i przyszłość specjalnych praw ciągnienia (SDR)

  Promotor: Dr hab. Ryszard Michalski, prof. AFiBV

  Recenzenci: Dr hab. Mieczysław Puławski, prof. SGH – recenzja; Prof. dr hab. Witold Małecki recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.06.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 02.07.2018

 • Teresa Nowak: Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym Tajwanu po roku 1980

  Promotor: Dr hab. Wojciech Hübner, prof. AFiBV

  Recenzenci: Prof. dr hab. Paweł Bożyki – recenzja; Prof. dr hab. Leszek Jasiński recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.01.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 11.01.2016

 • Pradeep Kumar: The Determinants of Foreign Direct Investment in Emerging Economies: The Case of India and Poland

  Promotor: Dr hab. Andrzej Dąbkowski, prof. AFiBV

  Recenzenci: Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk – recenzja; Prof. dr hab. Sławomir Bukowski recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.06.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 14.12.2015

 • Adam Grodecki: Udział funduszy unijnych w modernizacji polskiego rolnictwa

  Promotor: Dr hab. Kazimierz Olesiak, prof. AFiBV

  Recenzenci: Prof. dr hab Aldon Zalewski – recenzja; Dr hab. Mirosław Bojańczyk, prof. AFiBV recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 13.06.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 09.11.2015

 • Artur Kuchciński: Ocena efektywności działania regionalnych funduszy pożyczkowych finansujących MSP w województwie świętokrzyskim

  Promotor: Dr hab. Andrzej Dąbkowski, prof. AFiBV

  Recenzenci: Prof. dr hab. Leszek Kiełtyka – recenzja; Prof. dr hab. Sławomir Bukowski recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.05.2014

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 15.06.2015

 • Sebastian Bogus: Ocena wiarygodności przedsiębiorstw prowadzących działalność ubezpieczeniową w dziale II (po przystąpieniu do Unii Europejskiej)

  Promotor: Prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  Recenzenci: Dr hab. Michał Kruszka, prof. AFiB Vistula – recenzja; Prof. dr hab. Jan K. Solarz recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.03.2008

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 26.01.2015

 • Anetta Majchrzak-Jaszczyk: Popyt na usługi sektora turystyki w krajach Unii Europejskiej po 2003 roku

  Promotor: prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  Recenzenci: Dr hab. Lech Kurowski, prof. PWSZ – recenzja; Prof. dr hab. Tomasz Michalski recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.11.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 12.01.2015

Kontakt do Działu Nauki

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close