Postępowanie o nadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej Ekonomia i finanse

O wszczęcie postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, w dziedzinie nauk społecznych – przebiegające w trybie eksternistycznym – mogą ubiegać się kandydaci ze stopniem magistra lub równoważnym, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić własne badania naukowe oraz spełniają warunki przewidziane Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 roku oraz Uchwałą Nr 7/30.09/2019 Senatu Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 30 września 2019 r. w sprawie postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora.

Obrony rozpraw doktorskich odbywają się przed Radą Naukową Dyscypliny ekonomia i finanse Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse prosimy o kontakt mailowy na adres nauka@vistula.edu.pl.

 

Postępowanie o nadanie stopnia doktora z dyscyplin naukowych Historia oraz Nauki o polityce i administracji

W tych dyscyplinach, Akademia prowadzi postępowania doktorskie w trybie eksternistycznym oraz w swojej Szkole Doktorskiej, umiejscowionej w Filii Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.  Szczegółowe informacje o zasadach postępowania i trybie rekrutacji oraz odnośne dokumenty przedstawione są tutaj.

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji prosimy o kontakt mailowy na adres r.lolo@vistula.edu.pl.

 

W każdym przypadku, przewody doktorskie wszczęte na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie nowej ustawy, należy zakończyć najdalej do 31 grudnia 2022 r.

Przewody nie zakończone do tego dnia zostaną zamknięte (zgodnie z Ustawą).

Przewody doktorskie w toku

Ostatnio obronione doktoraty

 • mgr Tomasz Kociołek - temat rozprawy doktorskiej: "Rachunkowość oraz rewizja finansowa jednostek non profit w świetle przypadków nadużyć na tle doświadczeń międzynarodowych w XXI w."

  Dyscyplina: ekonomia i finanse

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8.04.2019 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 14.06.2022 r.

  Recenzenci: dr hab. Ewa Hellich – (Szkoła Główna Handlowa) – recenzja; prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna) – recenzja

  Promotor: dr hab. Mirosław Bojańczyk prof. AFiB Vistula

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • mgr Gabriel Kwiatkowski, temat rozprawy doktorskiej: "Szkolnictwo parafialne w diecezji płockiej w XVI-XVIII wieku"

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.03.2019 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 13 czerwca 2022 r.

  Recenzenci: ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (emeryt) – recenzja; dr hab. Leszek Zygner, prof. PUZ – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – recenzja

  Promotor: dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB Vistula

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • mgr Sylwia Nycz-Wojtan - temat rozprawy doktorskiej: " Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku a zmiany w strukturze gospodarki światowej i procesy globalizacji w XXI wieku"

  Dyscyplina: ekonomia i finanse

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8.04.2019 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 10.05.2022 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Pomykało (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie) – recenzja; dr hab. Lech Kurowski prof. PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu) – recenzja

  Promotor: dr hab. Wojciech Hübner prof. AFiB Vistula

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • mgr Kateryna Derhachova - temat rozprawy doktorskiej: "Nacjonalizm w ukraińskiej myśli politycznej"

  Data wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora: 7 października 2021 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 5 kwietnia 2022 r.

  Recenzenci: dr hab. Valeriy Korniyenko prof. UANP (Winnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny) – recenzja;  dr hab. Wiesław Rehan – recenzja;  prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – recenzja

  Promotor: dr hab. Piotr Solarz prof. AEH

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • mgr Ewa Rainko - temat rozprawy doktorskiej: "Szkolnictwo w Łomży w latach 1944-1989"

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28 maja 2015 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 3 lutego 2022 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Wagner (UW) – recenzja; dr hab. Andrzej Stępnik, em. prof. UMCS – recenzja.

  Promotor: dr hab. Jolanta Załęczny prof. AFiB

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • mgr Grzegorz Winnicki - temat rozprawy doktorskiej: "Praca kobiet w Policji Państwowej w okresie dwudziestolecia międzywojennego"

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24 maja 2018 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 3 lutego 2022 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Robert Litwiński (UMCS) – recenzja; prof. dr hab. Piotr Majer (UWM) – recenzja.

  Promotor: prof. dr hab. Romuald Turkowski (UW)

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • mgr Aliaksandra Zabrodskaya - temat rozprawy doktorskiej: "Polityczne tło dewiacji społecznych na Białorusi (1991-2019)"

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8 kwietnia 2019 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 8 listopada 2021 r.

  Recenzenci: dr hab. Michał Słowikowski (UŁ) – recenzja; dr hab. Wojciech Nowiak prof. UAM – recenzja.

  Promotor: dr hab. Leszek Buliński prof. A-SW

  Promotor pomocniczy: dr Vadym Zheltovskyy

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • mgr Marcin Pelc - temat rozprawy doktorskiej: "Polityka planowania przestrzennego III RP na szczeblu gminy"

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8 kwietnia 2019 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 13 lipca 2021 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski – recenzja; dr hab. Marcin Skinder, prof. UKW – recenzja.

  Promotor: dr hab. Sebastian Kozłowski

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • mgr İlhan Kiliç - temat rozprawy doktorskiej: „Geopolitical Uncertainty and Its Macroeconomic Effects: The Case of Turkey, 2006-2016”

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 13.02.2017 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 07.05.2021 r.

  Recenzenci: dr hab. Anna Zamojska, prof. UG – recenzja; dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW – recenzja.

  Promotor: prof. dr hab. Wojciech Charemza

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Maria Małkowska  - temat rozprawy doktorskiej: „Innowacje technologiczne na rynku usług medycznych jako czynnik konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw”

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.09.2013 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 15.12.2020 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk – recenzja; prof. dr hab. Józef Zając – recenzja.

  Promotor: prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Małgorzata Smoleń-Bojańczyk - temat rozprawy doktorskiej: „Znaczenie ujawnień informacyjnych w świetle nowych wymogów stawianych firmom w USA i EU po roku 2000”

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 15.07.2020 r.

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.12.2018 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz – recenzja; dr Jacek Łaszek, prof. SGH – recenzja

  Promotor: dr hab. Ryszard Michalski, prof. AFiBV

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Marzena Zdzymira - temat rozprawy doktorskiej: „Rola administracji rządkowej i samorządowej w zarzadzaniu kryzysowym (na przykładzie województwa łódzkiego)”

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 06.07.2020r.

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.03.2019 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej (planowana): 6.07.2020 r.,

  Recenzenci: dr hab. Karol Karski, prof. UW – recenzja; dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR – recenzja

  Promotor: dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Aksana Przybysz: „Polityka ekologiczna Republiki Białoruś (1991-2015)”

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.11.2018 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 27.02.2020 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Papuziński – recenzja, prof. dr hab. Jacek Zieliński recenzja

  Promotor: prof. dr hab. Adam Koseski

  Promotor pomocniczy: dr Vadym Zheltovskyy

  Streszczenie: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Paulina Przywieczerska: „Mechanizm wykorzystania środków Unii Europejskie na przykładzie priorytetów środowiskowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013”

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.09.2013 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 9.12.2019 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk0–recenzja, prof. ndzw. dr hab. Stanisław M. Szukalski – recenzja

  Promotor: prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Svitlana Borysenko: „Polityka ochrony zdrowia na Ukrainie w latach 1991-2014”

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.06.2015 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 16.12.2019 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Robert Rauziński – recenzja, dr hab. Violetta Korporowicz – recenzja

  Promotor: prof. dr hab. Adam Kurzynowski

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

  Streszczenie: Pobierz

 • Agata Wasilewska: „Znaczenie funduszy unijnych w rozwoju grup producentów rolnych”

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 15.06.2015 r

  Data obrony rozprawy doktorskiej (planowana): 30.09.2019 r,

  Recenzenci: prof. dr hab. Lech Kościelecki – recenzja, prof. dr hab. Aldon Zalewski – recenzja

  Promotor: dr hab. Kazimierz Olesiak

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • mgr Monika Różyckaj: Konsekwencje zmian w podatku od towarów i usług dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 13.05.2019 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej:  25.03.2019 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Soboń – recenzjaprof. dr hab. Zenon Stachowiak – recenzja

  Promotor: dr hab. Janusz Kostecki

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Wioletta Wieszczycka: Znaczenie przepływu technologii i ochrony własności intelektualnej w rozwoju gospodarczym Republiki Korei

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.09.2013 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej:  25.03.2019 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor – recenzja, Dr hab. Lech Kurowski – recenzja

  Promotor dr hab. Ryszard Michalski, prof. nadzw. AFiBV

 • Hubert Gąsiński: Ryzyko stopy procentowej związane z bilansem banków komercyjnych na przykładzie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna w latach 2012-2018

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.10.2009 r.

  Data obrony rozprawy doktorskiej:  11.03.2019 r.

  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz – recenzja, prof. dr hab. Witold Małecki – recenzja    

  Promotor: prof. dr hab. Juliusz Kotyński

 • Adrian Wojtas: Rola globalnych agencji ratingowych na przykładzie wybranych państw po roku 2007

  Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Dziawgo – recenzja, Dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. nadzw. SGH – recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego:  27.06.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej:  19.11.2018

  Streszczenie rozprawy doktorskiej: Pobierz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

 • Artur Dobosz: Ewolucja i przyszłość specjalnych praw ciągnienia (SDR)

  Promotor: Dr hab. Ryszard Michalski, prof. AFiBV

  Recenzenci: Dr hab. Mieczysław Puławski, prof. SGH – recenzja; Prof. dr hab. Witold Małecki recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.06.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 02.07.2018

 • Teresa Nowak: Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym Tajwanu po roku 1980

  Promotor: Dr hab. Wojciech Hübner, prof. AFiBV

  Recenzenci: Prof. dr hab. Paweł Bożyki – recenzja; Prof. dr hab. Leszek Jasiński recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.01.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 11.01.2016

 • Pradeep Kumar: The Determinants of Foreign Direct Investment in Emerging Economies: The Case of India and Poland

  Promotor: Dr hab. Andrzej Dąbkowski, prof. AFiBV

  Recenzenci: Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk – recenzja; Prof. dr hab. Sławomir Bukowski recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.06.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 14.12.2015

 • Adam Grodecki: Udział funduszy unijnych w modernizacji polskiego rolnictwa

  Promotor: Dr hab. Kazimierz Olesiak, prof. AFiBV

  Recenzenci: Prof. dr hab Aldon Zalewski – recenzja; Dr hab. Mirosław Bojańczyk, prof. AFiBV recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 13.06.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 09.11.2015

 • Artur Kuchciński: Ocena efektywności działania regionalnych funduszy pożyczkowych finansujących MSP w województwie świętokrzyskim

  Promotor: Dr hab. Andrzej Dąbkowski, prof. AFiBV

  Recenzenci: Prof. dr hab. Leszek Kiełtyka – recenzja; Prof. dr hab. Sławomir Bukowski recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.05.2014

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 15.06.2015

 • Sebastian Bogus: Ocena wiarygodności przedsiębiorstw prowadzących działalność ubezpieczeniową w dziale II (po przystąpieniu do Unii Europejskiej)

  Promotor: Prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  Recenzenci: Dr hab. Michał Kruszka, prof. AFiB Vistula – recenzja; Prof. dr hab. Jan K. Solarz recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.03.2008

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 26.01.2015

 • Anetta Majchrzak-Jaszczyk: Popyt na usługi sektora turystyki w krajach Unii Europejskiej po 2003 roku

  Promotor: prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  Recenzenci: Dr hab. Lech Kurowski, prof. PWSZ – recenzja; Prof. dr hab. Tomasz Michalski recenzja

  Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.11.2013

  Data obrony rozprawy doktorskiej: 12.01.2015

int(543)

Kontakt do Działu Nauki

Aplikuj online