Zamieszczone w tym dziale dokumenty tworzą ramy dla wszystkich pracowników Uczelni oraz jej Władz, wyznaczają zasady odpowiedzialnego postępowania w środowisku pracy i zachęcają do postrzegania siebie nawzajem jako profesjonalistów. Rzetelność i etyka badań naukowych w Grupie Uczelni Vistula służy zarówno podnoszeniu jakości kształcenia i doskonaleniu poziomu badań naukowych, jak i wprowadzaniu w życie wskazówek etycznych, organizacyjnych i prawnych zawartych w dokumentach Unii Europejskiej oraz wzorców opracowanych w czołowych europejskich ośrodkach akademickich. Wskazania te obejmują zasady i wymagania wobec naukowców, takie jak: wolność badań naukowych; wzory etyczne charakterystyczne dla poszczególnych dyscyplin, a także normy instytucjonalne, krajowe itd.; odpowiedzialność zawodowa, profesjonalne podejście, znajomość zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów; odpowiedzialność – w tym finansowa; zasady dobrych praktyk w badaniach naukowych – odnoszone do bezpiecznych sposobów wykonywania pracy, stosowania się do wymagań w zakresie ochrony danych i poufności oraz zapewnienia, by wyniki badań były upowszechniane i wykorzystywane; zaangażowanie społeczne; troskę opiekunów naukowych o swoich podopiecznych; najwyższe standardy w sferze nadzoru i obowiązków w zakresie zarządzania, które powinny być wypełniane „zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi”; kontynuacja rozwoju zawodowego poprzez aktualizowanie i poszerzanie zakresu umiejętności i kwalifikacji.

Dokumenty te określają także liczne zasady i wymagania wobec praco- i grantodawców, takie jak: szeroko rozumiana zasadę niedyskryminacji; stymulowanie do badań naukowych i zapewnianie warunków dla nich; stabilizacja oraz stałe zatrudnienie; sprawiedliwe i atrakcyjne wynagrodzenie; tworzenie strategii sprzyjającej rozwojowi kariery zawodowej pracowników; uznanie wartości mobilności; zapewnienie dostępu do szkoleń, ochrona prawa własności intelektualnej, opieka naukowej nad młodszymi naukowcami, kompleksowy system oceny pracowników; określenie odpowiednich procedur skarg i apelacji oraz wpływu na organy decyzyjne; jasne określenie standardów przyjmowania naukowców do pracy.

Kierując się przyjętymi zasadami pracownicy GUV dbają o dobry wizerunek Uczelni i starają się realizować jej misję. Wykazują lojalność wobec Uczelni przestrzegając dyscypliny pracowniczej, wspomagając demokratycznie wybrane władze i pomagając budować prestiż Uczelni.

 

Akty prawne

int(679)

Kontakt do HR Managera Grupy Uczelni Vistula

Aplikuj online