Kierownictwo Instytutu.

 

Dr hab. Wojciech Hübner prof. AFiB Vistula – Dyrektor Instytutu

Mgr Magdalena Rybicka– 1. Zastępczyni Dyrektora, Sprawy organizacyjne

Dr Wioletta Wieszczycka – Zastępczyni Dyrektora, Informacja i Komunikacja

Dr Zygmunt Janiec – Zastępca Dyrektora, Współpraca z zagranicą

 

Instytut Badań Azjatyckich (Asia Research Institute) powstał w 2017 r. (początkowo pod nazwą „Centrum Badań Azjatyckich”) jako nowa jednostka badawcza Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Jego powstanie odzwierciedlało potrzebę intensyfikacji badań nad Azją, Dalekim Wschodem i w szczególności nad Chinami – wschodzącą potęgą gospodarki światowej. Instytut Badań Azjatyckich – dzięki aktualności tematyki badawczej i wysokiemu zaangażowaniu swych wiodących aktywistów – uznanych ekspertów w tej dziedzinie, jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem badawczym Uczelni Vistula. Instytut stawia sobie za cel prowadzenie badań naukowych ukazujących nową rolę Azji i Dalekiego Wschodu w przemianach gospodarczych, politycznych i kulturowych na świecie. Szczególne wyeksponowane miejsce zajmują tu Chiny – zarówno ich historia, jak i współczesne miejsce w globalizującym się świecie.

 

Priorytety badawcze Instytutu.

 

Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, priorytety badawcze Instytutu obejmują również problematykę Inicjatywy Pasa i Szlaku – najnowszego chińskiego mega projektu, który jest i – w dającej się przewidzieć przyszłości – będzie wiodącą przesłanką dla całokształtu polityki zagranicznej Chin XXI wieku. Inicjatywa nawiązuje do idei i mechanizmu historycznego Szlaku Jedwabnego, jednego z największych osiągnięć całej ludzkości i uniwersalnego symbolu pokojowej współpracy. Instytut zajmuje się badaniami nad historycznym kontekstem kulturowym Szlaku, a w badaniach współczesnej Inicjatywy, która z tych idei wyrasta, analizuje narodowe i regionalne aspekty jej funkcjonowania. W warstwie teoretycznej i wspierając dialog praktyków Instytut stara się rozwijać świadomość zarówno wyłaniających się nowych szans dla partnerów Inicjatywy, jak i dylematów współpracy. Poprzez swoją działalność jako nowa platforma dialogu i poprzez swoje publikacje – Instytut stara się pomagać w tworzeniu wektorów polskiej strategii w omawianych dziedzinach.

Tworząc oryginalny fundament wiedzy o Dalekim Wschodzie i Chinach oparty na własnych badaniach, Instytut stara się współtworzyć i rozwijać cały segment związanej z tym dydaktyki. Pracownicy Instytutu oferują studentom Vistuli regularne wykłady (w jęz. polskim i angielskim) poświęcone tak współczesnym, jaki i historycznym Chinom, Azji oraz Szlakowi Jedwabnemu, którego spadkobiercą stała się bieżąca, chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku. Pracownicy Instytutu prowadzą nowatorskie zajęcia w duchu wielodyscyplinarnym i wielokulturowym. Planowane są podyplomowe zajęcia „szyte na miarę” dla przedstawicieli różnych specjalności, które mogłyby pomóc w nawiązaniu współpracy biznesowej właśnie z krajami Dalekiego Wschodu, włączając w to przybliżenie wybranych aspektów specyfiki kulturowej i gospodarczej oraz zagadnień prawno-organizacyjnych odnoszących się do tamtejszego środowiska biznesowego. Zdobycze wiedzy teoretycznej mają być tutaj odpowiednio łączone z doświadczeniami praktyków biznesu i dyplomacji. Instytut zajmuje się także przygotowaniem nowych inicjatyw badawczych, opracowywaniem wyników badań, ich publikacją i rozpowszechnianiem; opiekuje się również studenckim kołem naukowym.

Pracownicy Instytutu podejmują się opieki promotorskiej nad rozprawami doktorskimi i zapewniają opiekę studentom krajowych i zagranicznym w zakresie licencjatów i prac magisterskich. Instytut posiada liczne, własne kontakty międzynarodowe i dalej je rozwija organizując konferencje i tworząc różne platformy dyskusyjne. Instytut rozpoczął cykl konferencji międzynarodowych poświęconych problematyce Dalekiego Wschodu. W 2018 r. odbyła się konferencja międzynarodowa „Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku – inspiracje z historycznej przeszłości, współczesność i scenariusze przyszłości”, a na przełomie lat 2020/2021 zaplanowane jest kolejne tego typu wydarzenie. Prowadzone są regularnie seminaria naukowe Instytutu – z udziałem najwybitniejszych specjalistów krajowych: wśród planowanych spotkań znajduje się na przykład seminarium omawiające obecny etap wojny handlowej na świecie i rolę WTO we współczesnych stosunkach gospodarczych, jak również kolejne seminarium poświęcone historycznej interakcji pomiędzy Szlakiem Bursztynowym i Jedwabnym oraz wynikającymi z tego szansami biznesowymi dla polskiego rękodzieła i nowymi inicjatywami polskiego środowiska artystycznego.

 

Współpraca krajowa i międzynarodowa.

 

Instytut współpracuje z swoimi odpowiednikami w uczelniach warszawskich – regularnie bierze udział w dyskusjach i seminariach organizowanych w Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Menedżerskiej. W skali ogólnokrajowej takimi partnerami są m.in.: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut nawiązał ostatnio obiecujące kontakty z Ambasadą ChRL w Warszawie i ma doskonałe bieżące kontakty robocze z kierownictwem Klasy Konfucjańskiej działającej przy Vistuli. Stałym partnerem zagranicznym współpracy jest chiński TUT (Technical University Tianjin), oraz m.in. uczelnie w Pekinie, Fuzhou, Chengdu i Xi’an. Uczelnię Vistula oraz Instytut często odwiedzają przedstawiciele wiodących uczelni chińskich.

Ciekawą formą współpracy międzynarodowej były wspólne warsztaty naukowe (wrzesień 2018), w których wzięła udział grupa studentów i profesorów Uniwersytetu Fukuyama w Hiroszimie oraz studenci i pracownicy AFiB i SGTiH (d. SGTiR). Warsztaty obejmowały wykłady i dyskusje na tematy związane ze współczesnym rozwojem Dalekiego Wschodu, Polski i Japonii oraz z Inicjatywą Pasa i Szlaku i jej wpływem na region. Tego typu zajęcia seminaryjne, będące nowatorską formą dialogu, wymiany poglądów i aktywizującej słuchaczy dydaktyki, są planowane również w przyszłości.

 

Dorobek naukowy Instytutu.

 

Zespołowe prace badawcze Instytutu zostały uwieńczone m.in. następującymi publikacjami:

W. Hübner, M. Rybicka i W. Wieszczycka:

(2018) Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku: parametry dla strategii Polski, artykuł w „Kwartalniku Nauk o Przedsiębiorstwie” (SGH), No. 49 (4): 34-47;  ISSN: 1896-656X, DOI: 10.5604/01.3001.0012.8115;

(2017) Nowy Szlak Jedwabny – różne perspektywy narodowe i różne cele do pogodzenia, Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2016-2018, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa; Nowy Szlak Jedwabny – uwarunkowania historyczne a współczesność (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2016–2018, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

Rybicka M., Wieszczycka W. (2018), Wpływ transferu technologii na innowacyjność gospodarki Chińskiej, [w:] Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Warszawa, s. 154-168, ISSN: 2084-4689.

Monografie wydane pod patronatem Instytutu:

Ważnym elementem dorobku naukowego Instytutu jest całościowa monografia W. Hübnera: Szlak Jedwabny i Chiny. Historia i dzień dzisiejszy, Wydawnictwo AFiB Vistula, Warszawa 2018, zaś na przełomie lat 2016/2017 opublikowano dwujęzyczną monografię (jęz. polski i angielski) pod redakcją W. Hübnera: Azja XXI wieku i Szlak Jedwabny, która zawiera artykuły całego wiodącego zespołu Instytutu (GUV i współpracujące instytucje krajowe i zagraniczne).

Indywidualne artykuły i referaty konferencyjne (wybrane pozycje) pracowników Instytutu:

M. Rybicka:

(2019) Scenariusze rozwoju Nowego Szlaku Jedwabnego – strategie i perspektywy przyszłości [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź, s. 97-111, ISSN 2543-8190;

(2018) BIZ a innowacje: smart city udogodnieniem dla człowieka? [w:] Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Warszawa, s. 109-122, ISSN 2084-4689;

Kukuła E., Rybicka M., Humanistyka na rozdrożu – człowiek w rozdartym świecie, [w:] Przyszłość. Świat-Europa-Polska, Warszawa 2018, s. 91-95, YADDA bwmeta1.element.ekon-element-000171568627

(2017) Czy Azja ma szansę zostać liderem w budowie inteligentnych miast? „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, ISSN 1899-3192;

W. Hübner:

(2019) The Chinese Belt and Road Initiativethe contemporary vectors of a global system and inspiration by tradition for individuals, referat na międzynarodową konferencję w Tbilisi, Gruzja: 14th International Silk Road Conference on Globalization: Trends and Perspectives (October 2019);

(2019) Wzorce interakcji kulturowej na historycznym Szlaku Jedwabnym jako inspiracja dla współczesności, [w:] Zagadka chińskiego sukcesu (2019), pod red. naukową W. Pomykało, Wyd. L. Krzyżanowskiego, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie;

(2018), Tradycja historycznego Szlaku Jedwabnego a współczesność, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Warszawa, 4(58)/2018, ISSN 2084-4689;

(2017) Nowa rola Chin w świecie – jak ją zaakceptować? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192.

 

Logo CBA

Strona Instytutu Badań Azjatyckich: http://arc.vistula.edu.pl

 

/var/www/html/wp-content/themes/vistula/ks-composer/layout-contact-data.php:13: int(319)

Kontakt do Instytutu Badań Azjatyckich

dr inż. Wioletta Wieszczycka
w.wieszczycka@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close