Kierownictwo Instytutu.

 

Dr hab. Wojciech Hübner prof. AFiB Vistula – Dyrektor Instytutu

Mgr Magdalena Rybicka– 1. Zastępczyni Dyrektora, Sprawy organizacyjne

Dr Wioletta Wieszczycka – Zastępczyni Dyrektora, Informacja i Komunikacja

Dr Zygmunt Janiec – Zastępca Dyrektora, Współpraca z zagranicą

 

Instytut Badań Azjatyckich (Asia Research Institute) powstał w 2017 r. (początkowo pod nazwą „Centrum Badań Azjatyckich”) jako nowa jednostka badawcza Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Jego powstanie odzwierciedlało potrzebę intensyfikacji badań nad Azją, Dalekim Wschodem i w szczególności nad Chinami – wschodzącą potęgą gospodarki światowej. Instytut Badań Azjatyckich – dzięki aktualności tematyki badawczej i wysokiemu zaangażowaniu swych wiodących aktywistów – uznanych ekspertów w tej dziedzinie, jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem badawczym Uczelni Vistula. Instytut stawia sobie za cel prowadzenie badań naukowych ukazujących nową rolę Azji i Dalekiego Wschodu w przemianach gospodarczych, politycznych i kulturowych na świecie. Szczególne wyeksponowane miejsce zajmują tu Chiny – zarówno ich historia, jak i współczesne miejsce w globalizującym się świecie.

 

Priorytety badawcze Instytutu.

 

Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, priorytety badawcze Instytutu obejmują również problematykę Inicjatywy Pasa i Szlaku – najnowszego chińskiego mega projektu, który jest i – w dającej się przewidzieć przyszłości – będzie wiodącą przesłanką dla całokształtu polityki zagranicznej Chin XXI wieku. Inicjatywa nawiązuje do idei i mechanizmu historycznego Szlaku Jedwabnego, jednego z największych osiągnięć całej ludzkości i uniwersalnego symbolu pokojowej współpracy. Instytut zajmuje się badaniami nad historycznym kontekstem kulturowym Szlaku, a w badaniach współczesnej Inicjatywy, która z tych idei wyrasta, analizuje narodowe i regionalne aspekty jej funkcjonowania. W warstwie teoretycznej i wspierając dialog praktyków Instytut stara się rozwijać świadomość zarówno wyłaniających się nowych szans dla partnerów Inicjatywy, jak i dylematów współpracy. Poprzez swoją działalność jako nowa platforma dialogu i poprzez swoje publikacje – Instytut stara się pomagać w tworzeniu wektorów polskiej strategii w omawianych dziedzinach.

Tworząc oryginalny fundament wiedzy o Dalekim Wschodzie i Chinach oparty na własnych badaniach, Instytut stara się współtworzyć i rozwijać cały segment związanej z tym dydaktyki. Pracownicy Instytutu oferują studentom Vistuli regularne wykłady (w jęz. polskim i angielskim) poświęcone tak współczesnym, jaki i historycznym Chinom, Azji oraz Szlakowi Jedwabnemu, którego spadkobiercą stała się bieżąca, chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku. Pracownicy Instytutu prowadzą nowatorskie zajęcia w duchu wielodyscyplinarnym i wielokulturowym. Planowane są podyplomowe zajęcia „szyte na miarę” dla przedstawicieli różnych specjalności, które mogłyby pomóc w nawiązaniu współpracy biznesowej właśnie z krajami Dalekiego Wschodu, włączając w to przybliżenie wybranych aspektów specyfiki kulturowej i gospodarczej oraz zagadnień prawno-organizacyjnych odnoszących się do tamtejszego środowiska biznesowego. Zdobycze wiedzy teoretycznej mają być tutaj odpowiednio łączone z doświadczeniami praktyków biznesu i dyplomacji. Instytut zajmuje się także przygotowaniem nowych inicjatyw badawczych, opracowywaniem wyników badań, ich publikacją i rozpowszechnianiem; opiekuje się również studenckim kołem naukowym.

Pracownicy Instytutu podejmują się opieki promotorskiej nad rozprawami doktorskimi i zapewniają opiekę studentom krajowych i zagranicznym w zakresie licencjatów i prac magisterskich. Instytut posiada liczne, własne kontakty międzynarodowe i dalej je rozwija organizując konferencje i tworząc różne platformy dyskusyjne. Instytut rozpoczął cykl konferencji międzynarodowych poświęconych problematyce Dalekiego Wschodu. W 2018 r. odbyła się konferencja międzynarodowa „Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku – inspiracje z historycznej przeszłości, współczesność i scenariusze przyszłości”, a na przełomie lat 2020/2021 zaplanowane jest kolejne tego typu wydarzenie. Prowadzone są regularnie seminaria naukowe Instytutu – z udziałem najwybitniejszych specjalistów krajowych: wśród planowanych spotkań znajduje się na przykład seminarium omawiające obecny etap wojny handlowej na świecie i rolę WTO we współczesnych stosunkach gospodarczych, jak również kolejne seminarium poświęcone historycznej interakcji pomiędzy Szlakiem Bursztynowym i Jedwabnym oraz wynikającymi z tego szansami biznesowymi dla polskiego rękodzieła i nowymi inicjatywami polskiego środowiska artystycznego.

 

Współpraca krajowa i międzynarodowa.

 

Instytut współpracuje z swoimi odpowiednikami w uczelniach warszawskich – regularnie bierze udział w dyskusjach i seminariach organizowanych w Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Menedżerskiej. W skali ogólnokrajowej takimi partnerami są m.in.: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut nawiązał ostatnio obiecujące kontakty z Ambasadą ChRL w Warszawie i ma doskonałe bieżące kontakty robocze z kierownictwem Klasy Konfucjańskiej działającej przy Vistuli. Stałym partnerem zagranicznym współpracy jest chiński TUT (Technical University Tianjin), oraz m.in. uczelnie w Pekinie, Fuzhou, Chengdu i Xi’an. Uczelnię Vistula oraz Instytut często odwiedzają przedstawiciele wiodących uczelni chińskich.

Ciekawą formą współpracy międzynarodowej były wspólne warsztaty naukowe (wrzesień 2018), w których wzięła udział grupa studentów i profesorów Uniwersytetu Fukuyama w Hiroszimie oraz studenci i pracownicy AFiB i SGTiH (d. SGTiR). Warsztaty obejmowały wykłady i dyskusje na tematy związane ze współczesnym rozwojem Dalekiego Wschodu, Polski i Japonii oraz z Inicjatywą Pasa i Szlaku i jej wpływem na region. Tego typu zajęcia seminaryjne, będące nowatorską formą dialogu, wymiany poglądów i aktywizującej słuchaczy dydaktyki, są planowane również w przyszłości.

 

Dorobek naukowy Instytutu.

 

Zespołowe prace badawcze Instytutu zostały uwieńczone m.in. następującymi publikacjami:

W. Hübner, M. Rybicka i W. Wieszczycka:

(2018) Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku: parametry dla strategii Polski, artykuł w „Kwartalniku Nauk o Przedsiębiorstwie” (SGH), No. 49 (4): 34-47;  ISSN: 1896-656X, DOI: 10.5604/01.3001.0012.8115;

(2017) Nowy Szlak Jedwabny – różne perspektywy narodowe i różne cele do pogodzenia, Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2016-2018, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa; Nowy Szlak Jedwabny – uwarunkowania historyczne a współczesność (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2016–2018, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

Rybicka M., Wieszczycka W. (2018), Wpływ transferu technologii na innowacyjność gospodarki Chińskiej, [w:] Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Warszawa, s. 154-168, ISSN: 2084-4689.

Monografie wydane pod patronatem Instytutu:

Ważnym elementem dorobku naukowego Instytutu jest całościowa monografia W. Hübnera: Szlak Jedwabny i Chiny. Historia i dzień dzisiejszy, Wydawnictwo AFiB Vistula, Warszawa 2018, zaś na przełomie lat 2016/2017 opublikowano dwujęzyczną monografię (jęz. polski i angielski) pod redakcją W. Hübnera: Azja XXI wieku i Szlak Jedwabny, która zawiera artykuły całego wiodącego zespołu Instytutu (GUV i współpracujące instytucje krajowe i zagraniczne).

Indywidualne artykuły i referaty konferencyjne (wybrane pozycje) pracowników Instytutu:

M. Rybicka:

(2019) Scenariusze rozwoju Nowego Szlaku Jedwabnego – strategie i perspektywy przyszłości [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź, s. 97-111, ISSN 2543-8190;

(2018) BIZ a innowacje: smart city udogodnieniem dla człowieka? [w:] Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Warszawa, s. 109-122, ISSN 2084-4689;

Kukuła E., Rybicka M., Humanistyka na rozdrożu – człowiek w rozdartym świecie, [w:] Przyszłość. Świat-Europa-Polska, Warszawa 2018, s. 91-95, YADDA bwmeta1.element.ekon-element-000171568627

(2017) Czy Azja ma szansę zostać liderem w budowie inteligentnych miast? „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, ISSN 1899-3192;

W. Hübner:

(2019) The Chinese Belt and Road Initiativethe contemporary vectors of a global system and inspiration by tradition for individuals, referat na międzynarodową konferencję w Tbilisi, Gruzja: 14th International Silk Road Conference on Globalization: Trends and Perspectives (October 2019);

(2019) Wzorce interakcji kulturowej na historycznym Szlaku Jedwabnym jako inspiracja dla współczesności, [w:] Zagadka chińskiego sukcesu (2019), pod red. naukową W. Pomykało, Wyd. L. Krzyżanowskiego, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie;

(2018), Tradycja historycznego Szlaku Jedwabnego a współczesność, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Warszawa, 4(58)/2018, ISSN 2084-4689;

(2017) Nowa rola Chin w świecie – jak ją zaakceptować? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192.

 

Logo CBA

Strona Instytutu Badań Azjatyckich: http://arc.vistula.edu.pl

 

int(319)

Kontakt do Instytutu Badań Azjatyckich

dr inż. Wioletta Wieszczycka
w.wieszczycka@vistula.edu.pl

Aplikuj online