Instytutem kieruje dr hab. Ryszard Michalski prof. AFiB Vistula

 

Jego zastępcami są: prof. dr hab. Wojciech Charemza, w latach 2017-2018 dyrektor uczelnianego Centrum Studiów Zaawansowanych oraz dr hab. Wojciech Hübner prof. AFiBV, dyrektor Instytutu Badań Azjatyckich.

Instytut Badań w dyscyplinie Ekonomia i Finanse powstał z początkiem roku akademickiego 2019/2020 w wyniku połączenia Instytutu Badań Ekonomicznych i Instytutu Finansów.

 

Do Instytutu należą pracownicy naukowi i doktoranci kierunków ekonomia oraz finanse i rachunkowość Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych.

 

Współpracują z nim także naukowcy z innych instytutów i kierunków uczelni. Działalność Instytutu obejmuje prace naukowo-badawcze i eksperckie z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia oraz finanse i rachunkowość. Instytut podejmuje także studia interdyscyplinarne, o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym, prowadzone we współpracy z innymi jednostkami naukowymi i ekspertami zewnętrznymi.

W ramach działalności naukowo-badawczej Instytut prowadzi badania dotyczące problematyki rozwoju gospodarczego w Polsce i na świecie, stanu finansów krajowych i międzynarodowych, inwestycji krajowych i zagranicznych, współpracy gospodarczej i finansowej Polski z zagranicą, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, międzynarodowej integracji gospodarczej, polityki gospodarczej i społecznej oraz zarządzania ryzykiem w skali makro- i mikroekonomicznej, sektorowej, europejskiej i globalnej.

Spośród pracowników Instytutu wywodzi się zespół tworzący uczelniane Centrum Studiów Zaawansowanych (VCAS), którego prace w latach 2017-2018 koncentrowały się na następujących przedsięwzięciach: szkoleniach dotyczących możliwości publikowania w kraju i za granicą oraz występowania o granty badawcze; spotkaniach roboczych typu reading group, mających na celu zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami badawczymi; seminariach naukowych prowadzonych przez osoby zrzeszone w Centrum oraz zaproszonych prelegentów; organizowaniu współpracy z uczonymi z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych; uczestnictwie w kongresach, konferencjach i warsztatach naukowych.

 

Wiodące kierunki prac naukowych Instytutu.

 

Wiodącymi kierunkami prac naukowych Instytutu w 2019 r. były, po pierwsze, studia nad przemianami strukturalnymi zachodzącymi w świecie oraz płynącymi stąd wyzwaniami rozwojowymi dla gospodarki europejskiej i globalnej oraz konsekwencjami, jakie niosą one dla Polski – w tym w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz bezpieczeństwa finansowego i rozwoju społecznego. Po drugie, analiza wpływu niepewności makroekonomicznej na politykę gospodarczą państw, w tym Polski i krajów Europy środkowej i wschodniej.

Studia finansowe Instytutu od lat koncentrują się wokół trzech grup zagadnień: finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw i finansów międzynarodowych. Analizowane są stan finansów polskiego sektora rządowego i samorządowego, sytuacja budżetu państwa i kształtowanie się długu publicznego. Badana jest sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem położenia małych i średnich przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Dużo uwagi poświęca się zmianom w finansach światowych i płynącym stąd zagrożeniom dla polskiej gospodarki i finansów, w tym polityce gospodarczej Unii Europejskiej i kryzysowi zadłużeniowemu w strefie euro. Wyniki prac w zakresie sytuacji budżetowej, polityki fiskalnej i pieniężnej kraju oraz jego sytuacji płatniczej wobec zagranicy są tradycyjnie publikowane w corocznych Raportach o stanie finansowym państwa i okazjonalnych artykułach.

 

Dorobek Instytutu.

 

Instytut odbywa okresowe spotkania i konferencje, współpracując z innymi instytutami Akademii. Uznając olbrzymie znaczenie jakości kierowania w życiu gospodarczym, 27 marca 2017 r. zorganizował ogólnokrajową konferencję pt. „Zasady good governance na szczeblu przedsiębiorstwa, kraju, ugrupowania integracyjnego i świata”, na której głównym speakerem był profesor Jerzy Wilkin. Odpowiadając na aktualne zapotrzebowanie, 16 kwietnia 2018 r. Instytut zorganizował kolejną ogólnopolską konferencję „Euro a sprawa polska”, poświęconą problematyce przystąpieniu Polski do strefy euro. Wykład inaugurujący konferencję wygłosił profesor Grzegorz Kołodko. W 2018 r. Instytut był także organizatorem ogólnopolskiej konferencji „Problemy teorii i praktyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i polityki wobec BIZ – wnioski dla Polski”. 20 maja 2019 r. odbyła się w AFiBV ogólnopolska konferencja „Trzydziestolecie restytucji kapitalizmu w Polsce – blaski i cienie”. Wykład wprowadzający do konferencji wygłosił profesor Radosław Markowski. Konferencja nosiła interdyscyplinarny charakter i była próbą oceny dokonań ostatnich trzech dekad. W 2019 r. Instytut zorganizował jeszcze dwie inne konferencje: „Dylematy zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i finansów w globalnym środowisku” oraz „Systemowe zapobieganie i zwalczanie prania pieniędzy”. W ramach prac Instytutu odbyły się też m.in. seminaria naukowe: „Can Regulation Improve Service Quality? Evidence from EU Passenger Rights” oraz „Listy zastawne i sekurytyzacja jako instrumenty wspierające rozwój segmentu kredytów hipotecznych w Polsce po 2005 roku”.

Wyniki działalności naukowej Instytutu i materiały konferencyjne są prezentowane w czasopismach naukowych, monografiach i innych publikacjach Wydawnictwa Grupy Uczelni Vistula oraz w wydawnictwach zewnętrznych.

W ostatnich latach ukazały się m.in.: ważna monografia pod red. Ryszarda Michalskiego Trzydziestolecie restytucji kapitalizmu w Polsce (2019); dwie monografie autorstwa Z. Zimnego, wydane przez GUV: Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ograniczanie kosztów (2018) i  Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wnioski dla Polski (2017) oraz dwa rozdziały autorstwa J. Kotyńskiego w monografiach opracowanych przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN w Warszawie: „Problemy bezpieczeństwa finansowego państw europejskich: rola Unii Europejskiej; przyszłość walut”, w książce: Bezpieczeństwo Europy w dobie przesileń cywilizacyjnych (2018); oraz „Charakter współczesnej gospodarki. Główne tendencje”, w: Dokąd zmierza Europa: państwo – gospodarka – społeczeństwo – finanse (2016); praca M. Götz Stylised Facts and Salient Features in (Post)Crisis FDI Policies in the EU (2016), Monografie, AFiBV, Warszawa; praca zbiorowa W. Hübnera, V. Fedorenko, M. Rybickiej, W. Wieszczyckiej Nowy Szlak Jedwabny (New Silk Road) – tradycja a współczesna integracja Europy i Azji (2016), AFiBV, Warszawa. Pracownicy Instytutu są także współautorami cenionej pozycji Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka (2018), red. nauk. A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak, PWE, Warszawa, wyd. 2 zmienione i rozszerzone.

/var/www/html/wp-content/themes/vistula/ks-composer/layout-contact-data.php:13: int(541)

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close