Instytut organizuje, przynajmniej raz w roku, wspólnie z Wydziałem Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, ogólnopolską konferencję naukową poświęconą problematyce rozwoju gospodarki i finansów Polski, Unii Europejskiej i świata oraz kwestiom polityki gospodarczej, w tym zarządzania ryzykiem rozwoju gospodarczego na szczeblu makro- i mikro-ekonomicznym oraz międzynarodowym. Na konferencji są przedstawiane także wyniki badań prowadzonych we współpracy z innymi jednostkami naukowymi AFiBV, osobami przygotowującymi rozprawy doktorskie, ekspertami zewnętrznymi oraz partnerami zagranicznymi, publikowane m.in. przez Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Jednym z wcześniejszych przykładów jest konferencja międzynarodowa organizowana przez Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Badań Ekonomicznych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w dniu 10 kwietnia 2014 r. na temat: „Zarządzanie ryzykiem rozwoju ekonomicznego ‒ Perspektywy europejskie i globalne”.

Problematyki międzynarodowej współpracy gospodarczej Polski i Unii Europejskiej z krajami Partnerstwa Wschodniego, a zwłaszcza dwustronnych stosunków gospodarczych Polski z Ukrainą, dotyczyły dwie kolejne (w latach 2015 i 2016) konferencje międzynarodowe Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV.

Pierwsza z nich, nt. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy, została zorganizowana 20 listopada 2015 roku, pod honorowym patronatem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Druga konferencja, o podobnym charakterze, odbyła się w AFiBV 14 listopada 2016 r. W obu konferencjach wzięło udział po ok. 150 uczestników z instytucji naukowych i praktyki gospodarczej Polski i Ukrainy, w tym młodych naukowców i studentów AFiBV i SGTiR, pracowników naukowych Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, SGGW, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Warszawskiego.

Program pierwszej konferencji obejmował kilka grup tematycznych: Sytuacja makroekonomiczna oraz problemy transformacji i rozwoju gospodarczego Ukrainy i Polski na drodze do integracji europejskiej; Dwustronna wymiana handlowa i współpraca gospodarcza Ukrainy i Polski; Edukacja, rynek pracy, migracja, rozwój społeczny i regionalny; Sektor rolno-spożywczy, środowisko, inwestycje, energia, marketing, finanse. Szczególną uwagę zwrócono na pogłębienie współpracy obu krajów w najważniejszych sektorach gospodarki, na kwestie integracji europejskiej, edukacji, dwustronnej współpracy naukowej oraz rozwiązywania problemów transformacji i trwałego rozwoju gospodarczego w obu krajach. Referaty konferencyjne zostały opublikowane w „Zeszytach Naukowych Uczelni Vistula” 47(2)/2016, s.300.

Na drugiej konferencji (14 listopada 2016 r.), zatytułowanej: Economies of Poland and Ukraine in face of current economic and social challenges, wygłoszono 15 referatów. Oprócz nich, odbyła się dyskusja panelowa nt. Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, która wzbudziła szczególne zainteresowanie. Materiały konferencji zostaną opublikowane w „Zeszytach Naukowych Uczelni Vistula” w 2017 r. Obie konferencje przyczyniły się do pogłębienia kontaktów naukowych między instytucjami i zespołami badawczymi Polski i Ukrainy.

Instytut Badań Ekonomicznych organizuje także regularnie otwarte seminaria naukowe, na których prelegentami są pracownicy naukowi IBE i Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV oraz osoby przygotowujące się do wszczęcia przewodów doktorskich z ekonomii przez Radę Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV, a także inni krajowi i zagraniczni eksperci.

Na pierwszym takim seminarium, zorganizowanym przez Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Badań Ekonomicznych w dniu 5 lutego 2014 roku, gościnny wykład nt. THE SPANISH FINANCIAL CRISIS. CAUSES, CONSEQUENCES AND LESSONS TO BE LEARNED, wygłosił Dziekan Wydziału Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu Alcalá w Madrycie Profesor Pablo Martín-Aceña.

Kolejne spotkania na seminariach naukowych polegały na zaprezentowaniu się kandydatów na doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i ich koncepcji rozpraw doktorskich. Odbyły się następujące spotkania:

  • mgr Ewa Siwik w dniu 20 lutego 2014 r. zaprezentowała temat Ewolucja systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce;
  • mgr Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., w dniu 20 marca 2014 r., wygłosił wykład i przedstawił prezentację nt. Rynki energii elektrycznej i gazu w Europie. Rola giełd energii;
  • mgr Michał Bąkowski w dniu 24 kwietnia 2014 r. zaprezentował temat Znaczenie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na rynku finansowym w Polsce;
  • mgr Artur Kuchciński w dniu 15 maja 2014 r. zaprezentował temat Ocena efektywności działania regionalnych funduszy pożyczkowych finansujących MSP w województwie świętokrzyskim;
  • Vladimir Fedorenko Research Fellow at Rethink Institute, Washington DC, USA w dniu 9 czerwca 2014 r. zaprezentował temat THE NEW SILK ROAD INITIATIVES IN CENTRAL ASIA;
  • mgr Maria Magdalena Szwed w dniu 22 września 2014 r. zaprezentowała temat Zastosowanie PPP – Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce;
  • mgr Joanna Liżewska w dniu 22 września 2014 r. zaprezentowała temat Kierunki zmian w finansowaniu zadań oświatowych gmin (na przykładzie gmin województwa podlaskiego w latach 2010-2014);
  • mgr Wanda Dybowska w dniu 20 października 2014 r. zaprezentowała temat Determinanty kształtujące jakość kredytów w polskich bankach spółdzielczych i bankach komercyjnych w Polsce.

Wśród późniejszych seminariów warto wyróżnić jeszcze spotkanie w dniu 15 lutego 2016 r. poświęcone Znaczeniu funduszy unijnych w rozwoju grup producentów rolnych, podczas którego wystąpiła mgr Agata Wasilewska oraz w dniu 18 lutego 2016 r. nt. Agencji ratingowych – zasad działania, znaczenia, źródeł krytyki, z udziałem dr Ewy Radomskiej.

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close