Dyrektorem Instytutu jest dr. hab. Wojciech Kostecki, Profesor AFiB Vistula.

 

Zakres działalności Instytutu obejmuje:

 • współczesne stosunki międzynarodowe
 • teoria i metodologia w nauce o stosunkach międzynarodowych
 • problematyka bezpieczeństwa i konfliktów międzynarodowych
 • systemy polityczne i najnowsza historia polityczna RP
 • filozofia polityczna i etyka w polityce,
 • ruchy społeczne, polityczne, problematyka przywództwa

Instytut rozpoczął działalność w roku akademickim 2019/2020. Tworzą go byli pracownicy Instytutu Stosunków Międzynarodowych, który zakończył działalność w związku z nową klasyfikacją dyscyplin badawczych oraz politolodzy z Filii w Pułtusku – Akademii im. Aleksandra Gieysztora.

 1. Dr hab. Tadeusz Bartoś prof. uczelni
 2. Dr Roman Biskupski
 3. Dr Przemysław Piotr Damski
 4. Dr Grażyna Gadomska
 5. Dr Anna Grzywacz
 6. Dr hab. Wawrzyniec Konarski prof. uczelni
 7. Dr hab. Wojciech Kostecki prof. uczelni
 8. Dr hab. Agnieszka Legucka prof. uczelni
 9. Dr Bartłomiej E. Nowak
 10. Dr hab. Aldona Piwko prof. uczelni
 11. Dr hab. Zbigniew Romek prof. uczelni
 12. Dr hab. Stanisław Stępka prof. uczelni
 13. Dr Sylwia Winiarska
 14. Dr hab. Agata Włodkowska prof. uczelni

Celem Instytutu jest solidne włączenie się w światową politologię i budowanie dorobku dzięki obserwowaniu, wyjaśnianiu i prognozowaniu zjawisk i wydarzeń zarówno w międzynarodowym, jak i polskim kontekście. Nasi pracownicy uczestniczą w zagranicznych i krajowych sieciach badawczych oraz towarzystwach naukowych, przez co promują markę Instytutu i rozwijają indywidualną karierę naukową. W związku z tzw. parametryzacją uczelni, w swojej pracy Instytut szczególną uwagę zwracał na publikacje pracowników w wysoko punktowanych czasopismach w kraju i za granicą. Obecnie kolejnym elementem naszej strategii będzie publikowanie w czasopismach o wysokim impact factor (IF) oraz inicjatywy dołączania do międzynarodowych konsorcjów badawczych występujących o granty europejskie. Mamy w tym doświadczenie: współreprezentujemy polską naukę w europejskim programie COST – European Cooperation in Science and Technology.

Wydarzeniem w ostatnim okresie działalności Instytutu było seminarium online, z udziałem gości z innych ośrodków akademickich oraz think-tanków i organizacji pozarządowych. Dr Bartłomiej Nowak – Prezes Grupy Uczelni Vistula – przedstawił na nim założenia swojej nowej książki przygotowywanej dla wydawnictwa Palgrave, zatytułowanej Governance for a polycentric global order, poświęcając szczególną uwagę zjawisku policentryzmu w stosunkach międzynarodowych i pytaniu jakich narzędzi badawczych użyć, aby jak najlepiej je poznać i określić kierunki jego ewolucji w warunkach szybko postępujących zmian w środowisku międzynarodowym. Dr Bartłomiej E. Nowak, został także zaproszony do wybranej grupy ekspertów oceniających inicjatywę Konferencji o Przyszłości Europy dla prestiżowego portalu EURACTIV.pl.

Ambicją naszych pracowników jest szerokie prezentowanie swoich kompetencji w wielu ważnych obecnie dziedzinach, w tym rosnącej na znaczeniu problematyce etniczności i konfliktów etnicznych. Tu możemy wskazać książkę dr. hab. Wawrzyńca Konarskiego, Rektora i profesora naszej Uczelni: „Partyzanci, doktrynerzy, terroryści”. Praca ta ma wiele odniesień do obecnej problematyki europejskiej. To kolejni przywódcy brytyjscy sprawili – pisze W. Konarski – że idea Brexitu stała się fenomenem o charakterze „śnieżnej kuli”; jej konsekwencje coraz wyraźniej widać w wielu krajach europejskich.

Przykładamy też wagę do wspierania dialogu kultur, religii, tożsamości narodowych. W ogólnopolskim seminarium naukowym zatytułowane Dialog w religiach Abrahamowych. Nasza wspólna odpowiedzialność wzięła udział dr hab. Aldona Piwko, prof. uczelni. Celem seminarium była dyskusja o możliwościach, formach i rodzajach dialogu, prowadzonego między wyznawcami różnych religii monoteistycznych.

 

Plany Instytutu.

 

Seminaria Instytutu adresowane są zarówno do pracowników akademickich, jak i do szerszej publiczności. W ten sposób Instytut przyczynia się do budowania nie tylko kultury akademickiej i sprzyjającego otoczenia naukowego, ale również do popularyzacji wiedzy. Wśród tematów prac zaplanowanych na lata 2022-2023 znajdują się: zmieniający się porządek międzynarodowy, nowe technologie a polityka międzynarodowa, perspektywy integracji europejskiej; bezpieczeństwo kulturowe Europy; teoria i praktyka zaawansowanego zapobiegania konfliktom; przywództwo w organizacjach regionalnych; polityczne, ustrojowe i kulturowe problemy krajów ASEAN; społeczne i polityczne uwarunkowania najnowszej historii Polski; język polityki i metafory w nauce o polityce.

int(541)

Kontakt

Aplikuj online