Instytut Stosunków Międzynarodowych – działający od 2006 r. – jest naukowo-badawczą jednostką organizacyjną w Akademii Finansów i Biznesu Vistula o charakterze interdyscyplinarnym, co oznacza, że Instytut obejmuje zakresem swojej działalności zarówno międzynarodowe stosunki polityczne jak i międzynarodowe stosunki gospodarcze i społeczne. Przedmiotem badań są również problemy globalizacji, integracji europejskiej, amerykanistyki oraz zapobiegania i rozwiązywania konfliktów.

 

Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Longin Pastusiak

Wicedyrektorem Instytutu jest dr Bartłomiej E. Nowak

Do zakresu działań Instytutu należy:

prowadzenie badań naukowych o charakterze teoretycznym, metodologicznym i empirycznym, dotyczących stosunków międzynarodowych, wpływu stosunków międzynarodowych na politykę zagraniczną i gospodarkę polską, analiza najważniejszych problemów międzynarodowych zarówno o charakterze regionalnym jak i globalnym. Instytut sporządza ekspertyzy i raporty dla krajowych i zagranicznych jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. Organizuje również comiesięczne seminaria naukowe oraz inne spotkania, m.in. z eurodeputowanymi. Seminaria mają charakter otwarty a uczestniczą w nich naukowcy z polskich (głównie warszawskich) ośrodków badawczych oraz eksperci międzynarodowi. Tematyka seminariów uzależniona jest od przewodniego referatu, np.:

 • zmieniająca się rola Rady Bezpieczeństwa ONZ,
 • działalność ISIS,
 • problemy etnonacjonalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej,
 • Transatlantyckie Partnerstwo w zakresie handlu i inwestycji,
 • racja stanu w polityce zagranicznej,
 • problemy świata arabskiego,
 • rola Francji w Unii Europejskiej,
 • Partnerstwo Wschodnie UE.

Natomiast spotkania z posłami Parlamentu Europejskiego dotyczą głównie obszarów działalności komisji parlamentarnych, których posłowie są członkami (np. Danuta Hűbner – reforma UE; Czesław Siekierski – wspólna polityka rolna i bezpieczeństwo żywnościowe; Ryszard Czarnecki – ogólna działalność PE; Dariusz Rosati – finanse i strefa euro).

Ponadto ISM przynajmniej raz do roku organizuje konferencję naukową wokół problemu będącego tematem pracy zbiorowej podejmowanej w Instytucie. Ostatnia konferencja naukowa w 2017 r. nosiła temat „Rola siły we współczesnych stosunkach międzynarodowych”.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 • analizowanie współczesnych stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej państw oraz inicjowanie badań naukowych w tym obszarze
 • kształcenie i doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu swojej działalności
 • przekazywanie wyników badań do praktyki społecznej i politycznej
 • realizowanie działalności informacyjnej zgodnie z zakresem i specyfiką działania Instytutu
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • współpraca z mediami
 • przygotowywanie publikacji książkowych
 • popularyzowanie problematyki stosunków międzynarodowych wśród studentów uczelni.
Do zadań Instytutu należy w szczególności:

Instytut wykonuje swoje zadania przez: opracowanie i realizację planów badań naukowych, udział w zajęciach dydaktycznych i wykorzystanie wyników przeprowadzonych badań naukowych, publikowanie wyników prac badawczych w formach dostępnych dla nauki i praktyki, organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w zakresach zgodnych z zadaniami realizowanymi przez instytut, opracowywanie ekspertyz, udzielanie porad w zakresie swych kompetencji, zawieranie porozumień w przedmiocie realizacji badań naukowych z przedsiębiorcami.

Instytut inicjuje tematy badawcze, które dla kadry naukowej i całej społeczności akademickiej mają charakter integrujący. Instytut prowadzi współpracę naukową z wybranymi instytucjami naukowymi, fundacjami krajowymi i zagranicznymi.

Z Instytutem Stosunków Międzynarodowych związanych jest ponad 20 pracowników naukowych AFiB Vistula oraz kilkudziesięciu z innych ośrodków naukowych w kraju. Są to zarówno naukowcy, jak i dyplomaci i politycy specjalizujący się w polityce międzynarodowej. Tym samym badania prowadzone przez Instytut oraz seminaria przezeń organizowane łączą doświadczenia akademików i praktyków, co stanowi unikatową jakość w polskim środowisku akademickim. Osoby związane z Instytutem publikują na łamach wielu periodyków naukowych, ale pełnią też rolę komentatorów aktualnych wydarzeń międzynarodowych i ekspertów w programach telewizyjnych i radiowych, a ich teksty ukazują się w czasopismach opiniotwórczych.

W Instytucie SM ostatnio powstały m.in. takie prace jak:

 1. Siła we współczesnych stosunkach międzynarodowych, praca zbiorowa pod redakcją naukową: Wojciech Kostecki, Kamil Smogorzewski, Vistula University, ISBN 978-83-64614-34-7.
 2. Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją naukową: A. Dorosz, Z. Olesiński , L. Pastusiak, PWE S.A. Warszawa, ISBN 978-83-208-2212-0.
 3. Perspektywy nowego ładu światowego, praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr hab. Longina Pastusiaka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ”Adam”, ISBN 978-83-7821-051-1.
 4. Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata, praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr hab. Longina Pastusiaka, Vistula University, ISBN 978-83-87444-84-6.
 5. Kontynuacja i zmiana. Polityka zagraniczna prezydentów Stanów Zjednoczonych od Waszyngtona do Obamy, Longin Pastusiak, Vistula University, ISBM 978-83-64614-19-4.

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close