Instytutem kieruje dr hab. Elżbieta Jędrych prof. AFiB.

 

Celem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki zarządzania. Do zadań Instytutu należy w szczególności: analiza współczesnych uwarunkowań działania i zarządzania organizacjami oraz inicjowanie badań naukowych w tym zakresie, kształcenie i doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej, przygotowywanie publikacji książkowych, artykułów, ekspertyz, upowszechnianie wiedzy z zakresu swojej działalności, współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Zespół Instytutu tworzy kilkunastu pracowników oraz liczne grono współpracowników wywodzących się z praktyki gospodarczej, ekspertów, specjalistów z różnych dziedzin zarządzania.

Różnorodność posiadanych doświadczeń pracowników Instytutu przekłada się na ich zainteresowania badawcze, które znajdują odzwierciedlenie w publikacjach naukowych, uczestnictwie w konferencjach oraz wystąpieniach o granty naukowe.

 

Temat wiodących badań.

 

Temat wiodących badań Instytutu Badań w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości brzmi: „Zarządzanie wybranymi obszarami organizacji publicznych i biznesowych w dobie globalizacji i rewolucji technicznej 4.0”

Badania pracowników Instytutu skupiają się na następujących obszarach zarządzania: zarządzanie kapitałem ludzkim w biznesie i administracji publicznej, zarządzanie projektami w instytucjach publicznych, uwarunkowania wdrażania nowych technologii (w tym mediów mobilnych) do realizacji przedsięwzięć biznesowych i kształtowania postaw przedsiębiorczych, kształtowanie kompetencji cyfrowych nauczycieli, zarządzanie talentami w wielokulturowych organizacjach na przykładzie szkół wyższych, kształtowanie kapitału społecznego w organizacjach – inwestowanie w kapitał społeczny, społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój organizacji, uwarunkowania relacji społecznych i biznesowych wewnątrz organizacji i między organizacjami – międzyorganizacyjne sieci współpracy.

Pod egidą Instytutu odbyły się ostatnio konferencje: Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu nt. „Kapitał Społeczny i Zaufanie w Biznesie” (2018); Ogólnopolska Konferencja Naukowa dotycząca wyzwań edukacji „Strategiczne cele edukacji. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, konferencja rozpoczęła cykl debat nt. strategii edukacji w Polsce (2017); Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Badawcza Competency Management – Research & Business Practice, Wrocław, współorganizowana przez spółki Profes, E-peers, Hominem z Hiszpanii, The Multidisciplinary European Research Institute Graz (MERIG) z Austrii a także Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu (2017); Konferencja Krajowa Wrocław. Instytut Zarządzania AFiBV, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Stowarzyszenie Kongres Kobiet: „Czas na kobiety” (2017); Konferencja krajowa: „Edukacja XXI wieku – problemy i wyzwania” (2016); Konferencja: „Zaburzenia ekonomiczno-finansowe w Europie i świecie w drugim dziesięcioleciu XXI w.” (2016); Konferencja międzynarodowa: „Kapitał intelektualny pracowników wiedzy 65 plus i możliwości jego wykorzystania” (2016).

 

Najnowsze publikacje i programy badawcze.

 

Wśród ostatnich publikacji pracowników Instytutu znajdują się pozycje: E. Jędrych, Innowacje personalne w organizacjach. w: A. Olejniczuk-Merta, M. Miller (red.). Innowacje społeczne. Od aktywizacji społeczeństwa do ekosystemu innowacji. Wydawnictwo Key Text. Warszawa 2020;  E.Jędrych, J. Berniak-Woźny (red.). Zarządzanie kapitałem społecznym w organizacji. Wyd. AFiB VISTULA. Warszawa 2019; E. Jędrych, J. Berniak-Woźny, Kształtowanie kapitału społecznego w organizacji, PWN, Warszawa 2017; M. Kaczkowska-Serafińska, Work as an opportunity for the development of employees aged 65+ in the context of their productivity, pp. 15-24, (w:) „Knowledge Workers Aged 65+. Employees' and Employers' Perspective”, LAP Lambert Academic Publishing ISBN 978-3-659-86526-8; Z. Olesiński, Trust as a Soft component of Management, (w:) „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, ss. 37-48, Tom XVII, Zeszyt 10, część I, rok 2016, ISSN 1733- 2480.

 

Ostatnio realizowane programy badawcze:

  • Pomiar kapitału społecznego w wybranych organizacjach gospodarczych. Prace badawcze prowadzone w ramach dotacji podmiotowej MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego. Kierownik – dr hab. Elżbieta Jędrych. 2018/2019 rok.
  • Model cyfrowych kompetencji nauczycieli. Opracowanie naukowe na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji. Kierownik – dr hab. Marlena Plebańska. 2016/2017 rok.
  • Model cyfrowych kompetencji w zakresie programowania. Opracowanie naukowe na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji. Kierownik – dr hab. Marlena Plebańska. 2016 rok.
int(541)

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online