Instytutem kieruje dr hab. Elżbieta Jędrych prof. AFiB.

 

Celem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki zarządzania. Do zadań Instytutu należy w szczególności: analiza współczesnych uwarunkowań działania i zarządzania organizacjami oraz inicjowanie badań naukowych w tym zakresie, kształcenie i doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej, przygotowywanie publikacji książkowych, artykułów, ekspertyz, upowszechnianie wiedzy z zakresu swojej działalności, współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Zespół Instytutu tworzy kilkunastu pracowników oraz liczne grono współpracowników wywodzących się z praktyki gospodarczej, ekspertów, specjalistów z różnych dziedzin zarządzania.

Różnorodność posiadanych doświadczeń pracowników Instytutu przekłada się na ich zainteresowania badawcze, które znajdują odzwierciedlenie w publikacjach naukowych, uczestnictwie w konferencjach oraz wystąpieniach o granty naukowe.

 

Temat wiodących badań.

 

Temat wiodących badań Instytutu Badań w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości brzmi: „Zarządzanie wybranymi obszarami organizacji publicznych i biznesowych w dobie globalizacji i rewolucji technicznej 4.0”

Badania pracowników Instytutu skupiają się na następujących obszarach zarządzania: zarządzanie kapitałem ludzkim w biznesie i administracji publicznej, zarządzanie projektami w instytucjach publicznych, uwarunkowania wdrażania nowych technologii (w tym mediów mobilnych) do realizacji przedsięwzięć biznesowych i kształtowania postaw przedsiębiorczych, kształtowanie kompetencji cyfrowych nauczycieli, zarządzanie talentami w wielokulturowych organizacjach na przykładzie szkół wyższych, kształtowanie kapitału społecznego w organizacjach – inwestowanie w kapitał społeczny, społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój organizacji, uwarunkowania relacji społecznych i biznesowych wewnątrz organizacji i między organizacjami – międzyorganizacyjne sieci współpracy.

Pod egidą Instytutu odbyły się ostatnio konferencje: Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu nt. „Kapitał Społeczny i Zaufanie w Biznesie” (2018); Ogólnopolska Konferencja Naukowa dotycząca wyzwań edukacji „Strategiczne cele edukacji. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, konferencja rozpoczęła cykl debat nt. strategii edukacji w Polsce (2017); Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Badawcza Competency Management – Research & Business Practice, Wrocław, współorganizowana przez spółki Profes, E-peers, Hominem z Hiszpanii, The Multidisciplinary European Research Institute Graz (MERIG) z Austrii a także Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu (2017); Konferencja Krajowa Wrocław. Instytut Zarządzania AFiBV, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Stowarzyszenie Kongres Kobiet: „Czas na kobiety” (2017); Konferencja krajowa: „Edukacja XXI wieku – problemy i wyzwania” (2016); Konferencja: „Zaburzenia ekonomiczno-finansowe w Europie i świecie w drugim dziesięcioleciu XXI w.” (2016); Konferencja międzynarodowa: „Kapitał intelektualny pracowników wiedzy 65 plus i możliwości jego wykorzystania” (2016).

 

Najnowsze publikacje i programy badawcze.

 

Wśród ostatnich publikacji pracowników Instytutu znajdują się pozycje: E. Jędrych, Innowacje personalne w organizacjach. w: A. Olejniczuk-Merta, M. Miller (red.). Innowacje społeczne. Od aktywizacji społeczeństwa do ekosystemu innowacji. Wydawnictwo Key Text. Warszawa 2020;  E.Jędrych, J. Berniak-Woźny (red.). Zarządzanie kapitałem społecznym w organizacji. Wyd. AFiB VISTULA. Warszawa 2019; E. Jędrych, J. Berniak-Woźny, Kształtowanie kapitału społecznego w organizacji, PWN, Warszawa 2017; M. Kaczkowska-Serafińska, Work as an opportunity for the development of employees aged 65+ in the context of their productivity, pp. 15-24, (w:) „Knowledge Workers Aged 65+. Employees’ and Employers’ Perspective”, LAP Lambert Academic Publishing ISBN 978-3-659-86526-8; Z. Olesiński, Trust as a Soft component of Management, (w:) „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, ss. 37-48, Tom XVII, Zeszyt 10, część I, rok 2016, ISSN 1733- 2480.

 

Ostatnio realizowane programy badawcze:

  • Pomiar kapitału społecznego w wybranych organizacjach gospodarczych. Prace badawcze prowadzone w ramach dotacji podmiotowej MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego. Kierownik – dr hab. Elżbieta Jędrych. 2018/2019 rok.
  • Model cyfrowych kompetencji nauczycieli. Opracowanie naukowe na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji. Kierownik – dr hab. Marlena Plebańska. 2016/2017 rok.
  • Model cyfrowych kompetencji w zakresie programowania. Opracowanie naukowe na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji. Kierownik – dr hab. Marlena Plebańska. 2016 rok.
int(541)

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close