1. Olesiński Z. Rola i znaczenie zarządzania procesowego i międzyorganizacyjnego w procesach restrukturyzacji w: (red. naukowa) R. Borowiecki, T. Rojek, Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw; strategia – procesy – narzędzia, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015. ss. 23- 30, ISBN 978 83 65 173 20 1.
 2. Olesiński Z. Podmiotowość w stosunkach międzynarodowych w: (red. naukowa) A. Dorosz, Olesiński Z., Pastusiak L., Stosunki międzynarodowe ; teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2015, ss. 28- 44, ISBN 978 83 208 2212 0.
 3. Olesiński Z. Perspektywy rozwoju Brazylii i innych krajów Ameryki Południowej i Środkowej w: ( red. naukowa) A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak, Stosunki międzynarodowe ; teoria i praktyka , PWE , Warszawa 2015 r., ss 296- 309, ISBN 978 83 208 2212 0.
 4. Olesiński Z. Kraje Afryki w: (red. naukowa) A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak, Stosunki międzynarodowe; teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2015r., ss. 324- 337, ISBN 978 83 208 2212 0.
 5. Olesiński Z. Wsparcie zarządzania procesowego przez zarządzanie międzyorganizacyjne, (w:) Bitkowska A., Weiss E. (red.), Zarządzanie procesowe w organizacjach, teoria i praktyka, Wizja Press & IT, Warszawa 2015, ISBN 978- 83-62855-44-5.
 6. Olesiński Z. Paradygmat sieciowy w nauce o organizacji i zarządzaniu (w:) Borowiecki R., Rojek T. (red.), Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych; współpraca – kooperacja – sieci, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-62511-93-8.
 7. Olesiński Z. Klastry i współpraca regionalna, (w:) Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014, ISBN- 978-83-264-3328-3.
 8. Olesiński Z. Znaczenie praktyczne paradygmatu sieciowego w nauce o organizacji i zarządzaniu, (w:) Stachowicz J., Nowicka-Skowron M., Voronina L.A. (red.), Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, Dom Organizatora, Toruń 2014, ISBN- 978- 83- 7285-757-6.
 9. Olesiński Z. Doskonalenie mechanizmu pomocy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju klastrów biznesowych, (w:) Gieorgica P. (red.), Jak Polska wykorzystała środki Unii Europejskiej, Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne Europa, Warszawa 2014, ISBN 978-83-936546-2-8.
 10. Olesiński Z. Ku nowemu ładowi światowemu, (w:) Pastusiak L. (red.), Perspektywy nowego ładu światowego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7821-051-1.
 11. Olesiński Z. Konflikty religijne, plemienne i etniczne we współczesnym świecie, (w:) Pastusiak L. (red.), Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013, ISBN 978-83-87-444-84-6.
 12. Olesiński Z. Instytucjonalizacja relacji międzyorganizacyjnych, (w:) Borowiecki R., Rojek T. (red.), Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; konkurencja – kooperacja – rozwój, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013, ISBN 978-83-62511-23-5.
 13. Olesiński Z. Kreacja regionu inteligentnych specjalizacji, (w:) Karbownik A. (red.), Paradygmat sieciowy; wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Politechnika Śląska, Gliwice 2013, ISBN 978-83 7880-166-5.
 14. Olesiński Z. Implementacja teorii relacji międzyorganizacyjnych w Polsce, (w:) Borowiecki R., Rojek T. (red.), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw,; klastry – alianse – sieci, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, ISBN 978-83-62511-91-4.
 15. Olesiński Z. (red. nauk.) Wybrane Aspekty Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej, Podkarpacki Instytut książki i Marketingu, Rzeszów 2012, ISBN -978-83-61746-90-4.
 16. Olesiński Z. Innowacyjność współczesnych organizacji (W:) Środowiskowe uwarunkowania zarządzania innowacyjnością, ss. 103-119. Dom Organizatora TNOiK. Toruń 2016. ISBN 978-83-7285-798-9.
 17. Olesiński Z. Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu. (W:) Zarządzanie międzyorganizacyjne i procesowe w łańcuchach dostaw, ss. 129 – 138. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. 2016 ISBN 978-83-930025-1-0.
 18. Olesiński Z., Rzepka A., Sabat A. Międzyorganizacyjne sieci współpracy gospodarczej na przykładzie Polski, Kanady i Gruzji, s. 186. Monografia. Wyd. Texter 2016. ISBN 978-83-7790-400-8 e-book 978-83-77-90-401-5.
 19. Olesiński Z. Środowiskowe uwarunkowania zarządzania innowacyjnością (W:). Innowacyjność współczesnych organizacji; wybrane aspekty. (red. naukowa) E. Wszendybył – Skulska, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2016, ISBN 978-83-7285-798-9.
 20. Jędrych E. Personnel innovation in organizations. Issues for managers, AFiBV, Warszawa 2015. iSBN 978-83-64614-08-8.
 21. Jędrych E. Procesowe podejście do zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji. (w:) A. Bitkowska, E. Weiss. Metody podejścia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka. Wyd. Vizja Press & IT. Warszawa 2015. ISBN 978-83-62855-45-2.
 22. Jędrych E., Szczepańczyk M. Wykorzystanie koncepcji innowacji otwartych do finansowania tworzenia innowacji społecznych. (w:) M. Szczepańczyk (red.) Innowacje społeczne w teorii i praktyce. Wyd. Politechniki Łódzkiej. Łódź 2015. ISBN 978-83-7283-687-8.
 23. Jędrych E. Sytuacja mikro- i małych przedsiębiorstw w 2013 roku w Polsce, (w:) Kowalczewski W., Kuc B. R. (red.), Dyskusja w zarządzaniu. Wdrożenie innowacji w małych przedsiębiorstwach, Wydawnictwo W. Kowalczewski, Warszawa 2014, ISBN 978-83-940522-0-1.
 24. Jędrych E. Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ISBN 978-83-01-17372-2.
 25. Jędrych E. Sytuacja bezrobotnych osób w wieku 45+. Uwarunkowania systemowe wyrównywania szans osób w wieku 45–50+ na rynku pracy w Polsce, (w:) Urbaniak B., Kryńska E., Krzyszkowski J., Wiktorowicz J. (red.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
 26. Jędrych E. Tendencies of Investing in Human Capital in Organizations, (w:) Stankiewicz-Mróz A. (red.). Quality of the Practices in Human Resources Management in Organizations of 21th Century, Media Press. Łódź 2013, ISBN 978-83-61215-38-7.
 27. Jędrych E. Absorpcja innowacji personalnych w organizacjach. Uwarunkowania – pomiar – sterowanie, Wydawnictwo Media Press. Łódź 2013, ISBN 978-83-61215-34-4.
 28. Jędrych E. Uwarunkowania absorpcji zmian personalnych w organizacji, (w:) Czech A., Szplit A. (red.), Nauki o Zarządzaniu dla Przedsiębiorców i Biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, ISBN 978-83-7875-095-6.
 29. Jędrych E. O potrzebie strategicznego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) w polskich firmach odzieżowych, (w:) Kowalczewski W. (red.), Ewolucja czy rewolucja. Czas przemian – czas wyzwań, PRET S.A. Warszawa 2012, ISBN 978-83-89428-95-0.
 30. Jędrych E., Stankiewicz-Mróz A., Zmiany w obszarze funkcji personalnej po fuzjach i przejęciach w firmach, (w:) Wachowiak P. (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7378-711-7.
 31. Jędrych E., Pietras P., Szczepańczyk M. Skuteczny Project Manager, ss. 232. Monografia. Wyd. Politechnika Łódzka, 2016. ISBN 978-83-7283-793-6.
 32. Knap-Stefaniuk A. Menedżer a zmiana – wyzwania współczesnego zarządzania, (w:) Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian – czas wyzwań. Zarządzanie w procesie permanentnych zmian, PRET S.A., Warszawa 2012.
 33. Knap-Stefaniuk A., Karna W. Wyzwania współczesnego przywództwa. W: Zarzadzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, ss. 273-290. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 2016. ISBN: 978-83-940025-4-1.
 34. Sidor-Rządkowska M. Teoria, praktyka, studia przypadków, red. nauk., Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 35. Sidor-Rządkowska M. Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, wyd. IV, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 36. Sidor-Rządkowska M. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 37. Sidor-Rządkowska M. Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 38. Sidor-Rządkowska M. Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, ss. 255. Monografia. Wolters Kluwer 2016. ISBN 978-83-264-4150-9
 39. Rękawek A., Efektywność zarządzania wiedzą o konfliktach w szkole, w: Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym ( red. Martyna Plucińska), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2014 ISBN: 978-83-62243-13-6.
 40. Rękawek A. (red.) Skąd przyszliśmy? 25 lat doświadczeń warszawskiej edukacji w wolnej Polsce, Inspiracje, publikacja jubileuszowa, WCIES, Warszawa 2015.
 41. Gasik S. Podstawy zarządzania wiedzą o projektach. Wyd. Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Warszawa 2015.
 42. Gasik S. Controlling projektów. W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. naukowa T. Kamiński. Wydawnictwa AFiBV, 2013.
 43. Gasik S. A Conceptual Model of National Public Projects Implementation Systems Project Management Development – Practice and Perspectives (W:). Project Management Development – Practice and Perspectives (rozdział w monografii, pp. 82-93). Wyd. University of Latvia / Professional Association of Project Managers, 2016. ISBN 978-9934-14-849-1.
 44. Gasik S. Główne kierunki reform polskiego państwa. (W:). Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego (rozdział w monografii, ss. 17-38). Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Kraków 2016. ISBN 978-83-947017-2-7.
 45. Gasik S. Model wymiarowy różnic pomiędzy projektami publicznymi a innymi rodzajami projektów (W:). Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym (rozdział w monografii ss. 217-230). Instytut Spraw Publicznych UJ. Kraków 2016. ISBN 978-83-934584-8-6.
 46. Gasik S. National Public Projects Implementation System as a Tool for Public Policy Implementation. (W:) Project Management: Building Capabilities, pp. 52-57. Australian Institute of Project Management, 2016. ISBN 978-0-9804601-2-4.
 47. Kaczkowska-Serafińska M. Work as a source of professional satisfaction, pp. 27-38. (W:). Knowledge Workers Aged 65+. Employees’ and Employers’ Perspective. LAP Lambert Academic Publishing 2016. ISBN 978-3-659-86526-8.
 48. Kaczkowska-Serafińska M. Work as an opportunity for the development of employees aged 65+ in the context of their productivity, pp. 15-24. (W:). Knowledge Workers Aged 65+. Employees’ and Employers’ Perspective. LAP Lambert Academic Publishing 2016. ISBN 978-3-659-86526-8.
 49. Kupczyk T. Kompetencje jako determinanty wyników finansowych przedsiębiorstw na przykładzie konsultantów personalnych/ koordynatorów HR. (W:). Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, ss. 305-318. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2016.
 50. Szelągowski M. A New Approach to Business Process Management in Construction Companies W: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil. Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, ss. 25-40. Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University in Nowy Sacz 2016. ISBN 978-83-65196-34-7.

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close